Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[8-1] השופרות המודיעים על שבע המכות (חזון יוחנן 8:1-13)

השופרות המודיעים על שבע המכות
( חזון יוחנן 8:1-13 )
 "וכפתחו החותם השביעי ותהי דממה בשמיים כחצי שעה. וארא את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלוהים ויינתנו להם שבעה שופרות. ויבוא מלאך אחר ויגש אל המזבח ומחתת זהב בידו ותינתן לו קטורת הרבה לתתה עם תפילות כל הקדושים על מזבח הזהב אשר לפני הכיסא. ויעל עשן הקטורת עם תפילות הקדושים מיד המלאך לפני אלוהים. ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל המזבח וישלך על הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש. ושבעה המלאכים ההם אשר בידם שבעת השופרות התעתדו לתקוע. והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף. והמלאך השני תקע בשופר והנה כדמות הר גדול בוער באש הושלך אל תוך הים ותהי שלישית הים לדם. ותמות שלישית כל נפש היה אשר בים ושלישית האוניות נשחתה. והמלאך השלישי תקע בשופר ויפול מן השמים כוכב גדול בוער כלפיד ויפול על שלישית הנהרות ועל מעינות המים. ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן המים כי מרים היו. והמלאך הרביעי תקע בשופר ותוכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה. וארא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע הקורא בקולי גדול אוי אוי אוי ליושבי הארץ משאר קולות שופר שלושת המלאכים העתידים לתקוע."
 
 

פרשנות

  
חזון יוחנן 8 כותב את המכות שאלוהים יכה על האדמה הזו. אחת מהשאלות הכי קריטיות כאן היא האם הקדושים יהיו כלולים בין אלה אשר יסבלו תחת המכות הללו. התנ"ך אומר לנו שגם הקדושים יעברו את המכות של שבעת השופרות. מתוך שבע המכות, הם יעברו את כולם למעט האחרונה. המכות של שבעת השופרות אשר מופיעות בפרק זה, הם המכות הממשיות אשר אלוהים יכה בארץ הזו. אלוהים אומר לנו שהוא יעניש את העולם עם המכות אשר יתחילו עם תקיעת שבעת השופרות של המלאכים.
פסוק 1: וכפתחו החותם השביעי ותהי דממה בשמיים כחצי שעה. וארא את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלוהים ויינתנו להם שבעה שופרות.
פסוק זה נוגע לשקט לפני שזעמו של אלוהים ישפך על בני האדם. אלוהים ישמור על שקט לזמן מה לפני שייתן את מכותיו הנוראיות על הארץ. זה מראה לנו עד כמה איומות ונוראיות יהיו המכות של שבעת השופרות. כאשר יעמדו לפני אלוהים לאחר שיתנסו במכות אלה, אלא אשר נושעו יקבלו חיי נצח אך אלה אשר לא, יקבלו עונש נצחי. כך, כשאנו מבינים איזה סוג של עידן הזמן הזה, אנו חייבים להיות ערים ולעשות את עבודת הטפת הבשורה.
 
פסוק 2: וארא את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלוהים ויינתנו להם שבעה שופרות.
אלוהים השתמש בשבעת המלאכים לעשיית עבודתו. אך הבה לא נשכח שבתקופה של היום, אלוהים עובד באמצעות הצדיקים אשר מאמינים בדבר בשורת המים והרוח.
 
פסוק 3: ויבוא מלאך אחר ויגש אל המזבח ומחתת זהב בידו ותינתן לו קטורת הרבה לתתה עם תפילות כל הקדושים על מזבח הזהב אשר לפני הכיסא.
זה מראה לנו שאלוהים אשר שמע את תפילות הקדושים אשר ניתנו תוך כדי צרתם ורדיפתם על ידי השטן וחסידיו, ייתן את כל מכותיו על הארץ. "מחתת הזהב" שכאן מסמלת את תפילתם של כל הקדושים, שהמשמעות היא שכשתפילותיהם יגיעו לאלוהים, כל עבודתו תתבצע. אלוהים פועל כשהוא שומע את תפילות הקדושים.
 
פסוק 4: ויעל עשן הקטורת עם תפילות הקדושים מיד המלאך לפני אלוהים.
פסוק זה מראה עד כמה יענה אנטיכריסטוס את הקדושים על האדמה הזו. בגלל הצרה של סוף הזמנים, הקדושים יתפללו לאלוהים כדי לגרש את אנטיכריסטוס, על מנת שהצרה תעבור מהם מהר, ולהראות להם עד כמה נוראי זעמו של אלוהים. הפסוק כאן מראה שאלוהים יקבל כך את כל תפילות הקדושים. כשהוא מקבל את תפילות הקדושים, אלוהים ידון את אנטיכריסטוס ואת חסדיו עם המכות של שבעת השופרות ושבע הקערות. גזר הדין של אנטיכריסטוס וחסידיו מאת האלוהים הוא תשובתו הסופית לתפילתם של הקדושים.
 
פסוקים 5-6: ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל המזבח וישלך על הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש. ושבעה המלאכים ההם אשר בידם שבעת השופרות התעתדו לתקוע.
אלוהים מכין את המכות של שבעת השופרות על האדמה הזו. לכן, עולם זה לא ימלט מקולות, רעמים, ברקים ורעש אדמה.
 
פסוק 7: והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף.
המכה הראשונה היא שריפת שליש מהארץ, כאשר שליש מהעצים ומכל הירק יישרף. מכה זו תיפול על היערות של עולם הזה.
מדוע אלוהים יוריד מכה שכזאת? מפני שלמרות שהאנשים ראו בעיניהם את היופי של יצירת האלוהים, לא הכירו באלוהים כיוצר ולא עבדו אותו, אלא במקום זאת "עבדו את הבריה תחת בוראה" (אל הרומים 1:25). לכן אלוהים יכה את המכות של שבעת השופרות את אלה אשר לא נתנו תהילה לאלוהים אלא במקום זאת עמדו כנגדו.
 
פסוקים 8-9: והמלאך השני תקע בשופר והנה כדמות הר גדול בוער באש הושלך אל תוך הים ותהי שלישית הים לדם. ותמות שלישית כל נפש היה אשר בים ושלישית האוניות נשחתה.
המכה של השופר השני היא התנגשות כוכב בכדור הארץ. אסטרואיד זה ייפול לתוך הים ויהפוך שליש מהים לדם, כשהוא הורג שליש מהיצורים של הים והורס שליש מהאוניות. באמצעות הטבע אשר נוצר על ידי אלוהים, בני האדם קיבלו הרבה ברכות. אך במקום להודות לאלוהים על ברכות הטבע, הם הפכו ליהירים והתייצבו כנגדו. המכה השנייה מענישה אותם על חטא זה.
 
פסוק 10: והמלאך השלישי תקע בשופר ויפול מן השמים כוכב גדול בוער כלפיד ויפול על שלישית הנהרות ועל מעינות המים.
מדוע אלוהים אפשר לאסטרואיד ליפול על "שלישית הנהרות ועל מעיינות המים?" מכיוון שבני האדם למרות שהם חיים על ידי ישוע אשר הוא מארח החיים, לא עבדו והודו לו, אלא במקום זאת בזו לו לאדוני החיים הזה.
 
פסוק 11: ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן המים כי מרים היו.
מהמכה שלישית הזו שליש מהנהרות והאגמים יהפכו למרים והרבה ימותו משתיית המים האלה. זוהי מכת העונש לחוטאים אשר ייסרו את אלוהים ואת ליבם של הקדושים. אלוהים לא ייכשל בנקמתו בחוטאים על כל מעשיהם אשר עשו נגד הצדיקים. אלוהים ישפוט את החוטאים על שהביאו סבל לצדיקים. המכה שלישית שניתנת היא עדיין על הטבע; היא ירדה בגלל חטא האי ציות של האנשים על שלא האמינו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים. "הלענה" בתנ"ך מסמלת תמיד את הדין של אלה אשר לא צייתו ועמדו כנגד אלוהים.
 
פסוק 12: והמלאך הרביעי תקע בשופר ותוכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה.
המכה הרביעית היא החשכתם של שליש מהשמש, הירח ומהכוכבים. כל הזמן הזה, בני האדם הלכו אחר השטן ואהבו חשיכה. הם סלדו כך מאור הישועה אשר זרח על ידי בשורת המים והרוח ואשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. כך, כדי ללמדם עד כמה מפחיד ומקולל באמת הוא עולם החשיכה, אלוהים ייתן להם את מכת החשיכה הזו. המכה הזו באה גם כדי להראות עד כמה עז זעמו של אלוהים על חטאם ששנאו את ישוע המשיח ואהבו את החשיכה. כתוצאה מכך, שליש מהשמש, הירח והכוכבים של העולם הזה יאבדו את אורם ויחשכו.
 
פסוק 13: וארא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע הקורא בקולי גדול אוי אוי אוי ליושבי הארץ משאר קולות שופר שלושת המלאכים העתידים לתקוע.
פסוק זה אומר לנו שעדיין יש עוד שלוש צרות אשר יבואו על כל אלה אשר חיים על האדמה הזו. לכן, על כל החוטאים ועל כל אלה אשר עמדו .נגד האלוהים להיוושע מחטאיהם בהקדם האפשרי על ידי האמונה בבשורת המים והרוח