Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[21-1] עיר הקודש היורדת מן השמים ( חזון יוחנן 21:1-27 )

עיר הקודש היורדת מן השמים
( חזון יוחנן 21:1-27 )
"וארא שמים חדשים וארץ חדשה כי השמים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד. וארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה יורדת מאת האלוהים מן השמים נכונה ככלה המקושטת לבעלה. ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלוהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלוהים אלוהיהם. ומחה אלוהים כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשונות עברו. ויאמר היושב על הכסא הנני עושה הכל חדש ויאמר אלי כתוב כי הדברים האלה אמיתיים ונאמנים הם. ויאמר אלי היה נהיתה אני האלף והתו הראש והסוף אני אתן לצמא ממעין מים חיים חינם. המנצח יירש הכל ואני אהיה לו לאלוהים והוא יהיה לי לבן. אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגואלים והזונים והמכשפים ועובדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבוער באש וגופרית אשר הוא המוות השני. ויבוא אלי אחד מן שבעה המלאכים הנושאים שבע הקערות המלאות שבע המכות האחרונות וידבר אלי לאמר בא ואראך את הכלה אשת השה. ויוליכני ברוח על הר גדול וגבוה ויראני העיר הגדולה ירושלים הקדושה יורדת מן השמים מאת האלוהים. ויש לה כבוד אלוהים ואור נגהה כאבן יקרה מאד כאבן ישפה המבהקת כעין הקרח. ויש לה חומה גדולה וגבוהה ושנים עשר שערים לה ועל השערים שנים עשר מלאכים ושמות כתובים עליהם אשר הם שמות שנים עשר שבטי בני ישראל. שערים שלושה ממזרח שערים שלושה מצפון שערים שלושה מנגב ושערים שלושה ממערב. ולחומת העיר שנים עשר מוסדות ועליהם שנים עשר שמות לשנים עשר שליחי השה. וביד המדבר אלי היה קנה זהב למוד בו את העיר ואת שעירה ואת חומתה. ומושב העיר מרובע וארכה כרחבה וימד את העיר בקנה המידה שנים עשר אלף ריס ארכה ורחבה וקומתה שווים המה. וימד את חומתה על מאה וארבעים וארבע אמות במידת איש אשר היא מידת המלאך. ובנין חומתה אבן ישפה והעיר זהב מופז דומה לזכוכית זכה. ומוסדות חומת העיר מרבצות בכל אבני חפץ המוסד הראשון ישפה השני ספיר השלישי שבו הרביעי ברקת. החמישי יהלום השישי אודם השביעי תרשיש השמיני שוהם התשיעי פטדה העשירי נופך אחד העשר לשם שנים העשר אחלמה. ושנים עשר השערים הם שתים עשרה מרגליות כל שער ושער מרגלית אחת ורחוב העיר זהב מופז כזכוכית בהירה. והיכל לא ראיתי בה כי יי אלוהים צבאות היכלה הוא והשה. והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנוגה הירח כי כבוד אלוהים האיר לה ונרה הוא השה. והגויים ילכו לאורה ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה. ושעריה יומם לא יסגרו כי לילה לא יהיה שם. והביאו בה כבוד הגויים ותפארתם. ולא יבוא בה כל טמא ועושה תועבה ושקר כי אם הכתובים בספר החיים של השה."
 
 

פרשנות

 
פסוק 1: וארא שמים חדשים וארץ חדשה כי השמים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד.
משמעות כתוב זה היא שאדונינו האלוהים ייתן את השמים והארץ החדשים שלו כמתנה לקדושים אשר לקחו חלק בתחיית המתים הראשונה. מרגע זה ואילך, הקדושים יחיו לא בשמים והארץ הראשונים, אלא בשמים והארץ החדשים השניים. ברכה זו היא מתנתו של אלוהים אשר תוענק רק לקדושים אשר יקחו חלק בתחיית המתים הראשונה.
אלה אשר יהנו מהברכה הזו, במילים אחרות, הם הקדושים אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורה הקדושה של המים והרוח אשר ניתנה על ידי המשיח. אדונינו הוא החתן של הקדושים. מעתה והלאה, כל מה שמחכה לכלות זה להתכסות בהגנתו של החתן, ברכותיו וכוחו ככלותיו של החתן השה, ולחיות בתהילה בממלכתו המפוארת.
 
פסוק 2: וארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה יורדת מאת האלוהים מן השמים נכונה ככלה המקושטת לבעלה.
אלוהים הכין עיר קדושה לקדושים. עיר זו היא העיר של ירושלים החדשה, ארמונו הקדוש של אלוהים. ארמון זה הוכן אך ורק לקדושי האלוהים. וכל זה תוכנן בישוע המשיח למען הקדושים עוד אפילו לפני שאדונינו ברא את היקום. לכן הקדושים אינם יכולים שלא להודות ליי האלוהים על מתנת החסד שלו ולתת לו כבוד עם אמונתם.
 
פסוק 3: ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלוהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלוהים אלוהיהם.
מעתה והלאה, הקדושים יחיו לעד עם ישוע במקדשו של אלוהים. כל זה על ידי חסדו של יי האלוהים, מתנה אשר הקדושים יקבלו על אמונתם בדבר הישועה של המים והרוח. כל אלה אשר יכוסו בברכת הכניסה למקדש האלוהים ואשר יחיו עימו, יהללו ויודו ליי האלוהים לעד.
 
פסוק 4: ומחה אלוהים כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהיה עוד כי הראשונות עברו.
עתה שאלוהים שוכן עם הקדושים, לא יהיו יותר דמעות של עצב, לא אבל על איבוד אהוביהם ולא בכי מצער.
כל הצער של השמים והארץ הראשונים יעלמו מחייהם של הקדושים, וכל מה שימתין לקדושים זה לחיות את חייהם המבורכים והמהוללים עם אדוניהם האלוהים בשמים ובארץ החדשים. אדונינו האלוהים, בהיותו אלוהיהם של הקדושים, יעשה את כל הדברים ואת כל מה שמסביבם חדשים, כך שלא יהיו יותר דמעות של עצב, לא בכי ומוות, לא אבל ומחלה, ולא שום דבר אחר אשר עינה אותם בארץ הראשונה.
 
פסוק 5: ויאמר היושב על הכסא הנני עושה הכל חדש ויאמר אלי כתוב כי הדברים האלה אמיתיים ונאמנים הם.
ישוע יעשה עתה את כל הדברים לחדשים ויברא שמים וארץ חדשים. בהעלימו את בריאתו הראשונה הוא יברא בריאה חדשה, שמים וארץ חדשים. מה שפסוק זה אומר לנו, זה לא שאלוהים ימחזר את הראשון, אלא במקום זאת יברא עולם חדש. אלוהים יברא כך את השמים והארץ החדשים ויחיה עם הקדושים. הקדושים אשר לקחו חלק בתחיית המתים הראשונה יתכבדו גם בברכה זו. זה משהו שבני האדם אפילו לא יכלו לחלום על כך עם מחשבות אנוש אך זה מה שאלוהים הכין לקדושיו. לכן הקדושים וכל הדברים יתנו כולם תהילה, תודה, כבוד והלל לאלוהים על עבודתו הכבירה.
 
פסוק 6: ויאמר אלי היה נהיתה אני האלף והתו הראש והסוף אני אתן לצמא ממעין מים חיים חינם.
אדונינו האלוהים תכנן וביצע את כל הדברים האלה, מבראשית ועד הסוף. כל הדברים שישוע עשה, הוא עשה אותם בשבילו ובשביל קדושיו. הקדושים נקראים עתה כ"משיחים," והפכו לעמו של אלוהים. אלה אשר הפכו לקדושי האלוהים על ידי שהאמינו בבשורת המים והרוח מבינים עתה שלמרות שהם מודים לאלוהים ומהללים אותו לעד, הם עדיין לא יכולים להודות לו מספיק על מעשיו ואהבתו.
"אתן לצמא ממעין מים חיים חינם." בשמים ובארץ החדשים אדונינו יתן את מעין מים החיים לקדושים. זוהי המתנה הגדולה ביותר מכולם שאלוהים יעניק לקדושיו. עתה הקדושים יחיו לעד בשמים ובארץ החדשים וישתו ממעין החיים ולעולם לא יהיו צמאים שוב. הקדושים הפכו עתה, במילים אחרות, לילדיו של אלוהים בעלי חיי נצח בדיוק כמו ישוע האלוהים, ויחיו בתהילתו. אני מודה ומהלל את אדונינו האלוהים שוב על שנתן לנו ברכה נפלאה זו. הללויה!
 
פסוק 7:  "המנצח יירש הכל ואני אהיה לו לאלוהים והוא יהיה לי לבן."
הכוונה ב  "מנצח " כאן הם אלה אשר הגנו על אמונתם אשר ניתנה על ידי ישוע. אמונה זו מאפשרת לכל הקדושים לגבור על העולם ועל אויביי האלוהים. אמונתנו ביי האלוהים ובאהבה האמיתית של בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידו, זה מה שמביא לנו את הנצחון על כל החטאים של העולם, על דינו של אלוהים, על אויבנו, על רשעותנו העצמית, ועל רדיפתו של אנטיכריסטוס.
אני מודה ומהלל את אדונינו האלוהים על שנתן לנו ניצחון על כולם. הקדושים המאמינים בישוע האלוהים גוברים על אנטיכריסטוס עם אמונתם. לכל הקדושים ולכל אחד מהם, אדונינו האלוהים נתן את האמונה הזו אשר באמצעותה הם כולם יכולים לנצח את מלחמתם באויביהם.
אלוהים מאפשר עתה לקדושים אשר התגברו על העולם ועל אנטיכריסטוס עם אמונתם, לרשת את השמים והארץ החדשים שלו. אדונינו האלוהים נתן את אמונת הנצחון לקדושיו כך שהם יוכלו לרשת את ממלכתו. כיוון שאלוהים נתן לנו את האמונה המנצחת את אנטיכריסטוס, אלוהים הופך עתה לאלוהינו, ואנו הופכים לילדיו. אני מודה ומהלל את אדונינו האלוהים על שנתן לנו אמונה זו של נצחון על כל אויבנו.
 
פסוק 8: "אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגואלים והזונים והמכשפים ועובדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבוער באש וגופרית אשר הוא המוות השני."
בתמציתו, אדונינו האלוהים הוא אלוהי האמת ואלוהי האהבה. מי אם כן הם האנשים רכי הלב לפני אלוהים? הם אלה אשר נולדו לתוך החטא הקדמון ואשר לא התנקו מכל חטאיהם על דבר בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. כיוון שמעיקרם הם עובדים את הרוע יותר מאשר את אלוהים, הם הפכו בבירור למשרתי השטן. מכיוון שהם עבדו את הרוע לפני יי האלוהים, וכיון שהם אהבו והלכו אחר החושך יותר מאשר האור, הם אינם יכולים שלא לפחד לפני אלוהים.
אלוהים מעיקרו הוא האור. לכן זה עובדה מבוססת שהאנשים האלה בעצמם הם החושך יפחדו מאלוהים. כיוון שנשמות אלה אשר שייכות לשטן אוהבות את החושך, הם פוחדות מאלוהים אשר הוא האור בעצמו. זוהי הסיבה שעליהם לקחת את רשעיותיהם ואת חולשותיהם לאלוהים ולקבל את מחילת חטאיהם ממנו.
אלה אשר "אינם מאמינים" ואשר ליבם אינו מאמין באהבתו של אדונינו האלוהים ובבשורת המים והרוח שלו, הינם אויביו והחוטאים הכי גדולים לפניו. נשמותיהם שייכות לנתעבים והם מתייצבים נגד אלוהים, אוהבים ועושים כל חטא, הולכים אחר אותות שקריים, עובדים את כל סוגי האלילים, ואומרים את כל סוגי השקר. לכן, על ידי דינו הצודק של אלוהים הם כולם יושלכו לאגם הבוער באש וגופרית. זהו עונשם, המוות השני.
אלוהים לא יאפשר את השמים והארץ החדשים לאנשים אלה אשר פוחדים מפניו, אשר לא מאמינים בדבר הבשורה של המים והרוח, ואשר הפכו למשרתי השטן, הם נתעבים. במקום זאת אדונינו יאפשר להם רק את עונשו הנצחי, ישליך את כולם (כולל הרוצחים, הזונים, המכשפים, עובדי האלילים, וכל הכזבנים) לתוך אגם של אש וגופרית. הגיהינום אשר אלוהים יתן להם הוא המוות השני שלהם.
 
פסוק 9: ויבוא אלי אחד מן שבעה המלאכים הנושאים שבע הקערות המלאות שבע המכות האחרונות וידבר אלי לאמר בא ואראך את הכלה אשת השה.
אחד המלאכים אשר הביא את אחת מהמכות של שבע הקערות אמר ליוחנן,  "בא ואראך את הכלה אשת השה. " כאן, "אשת השה" הם אלה אשר הפכו לכלותיו של ישוע המשיח על ידי שהאמינו בליבם בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידו.
 
פסוקים 10-11: ויוליכני ברוח על הר גדול וגבוה ויראני העיר הגדולה ירושלים הקדושה יורדת מן השמים מאת האלוהים. ויש לה כבוד אלוהים ואור נגהה כאבן יקרה מאד כאבן ישפה המבהקת כעין הקרח.
"העיר הגדולה ירושלים הקדושה " היא עיר הקודש היכן שהקדושים יחיו עם חתנם. עיר זו שיוחנן ראה אכן הייתה יפה ומדהימה. היא הייתה נשגבת בגודלה, מקושטת באבני חן מבחוץ ולפנים, נקיה ובוהקת. המלאך הראה לישוע היכן הכלות של ישוע המשיח יחיו עם חתנם. עיר הקודש הזו ירושלים אשר ירדה מן השמים היא מתנת האלוהים אשר הוא יעניק על כלות השה.
העיר ירושלים זורחת בבוהק ואורה הוא כמו אבן יקרה ביותר הבוהקת כמו קריסטל. לכן לכל אלה אשר חיים בה תהילת האלוהים נמצאת עימם לעד ולעולמים. מלכותו של אלוהים היא זו של האור, וכך רק אלה אשר התנקו מכל חושכם, חולשותיהם, ומחטאיהם, יוכלו להיכנס אל העיר הזו. לפיכך, אנו כולנו חייבים להאמין שכדי שנוכל להיכנס לעיר הקודש הזו, עלינו ללמוד, לדעת, ולהאמין בדבר האמת של בשורת המים והרוח שאדונינו נתן לנו.
 
פסוק 12: ויש לה חומה גדולה וגבוהה ושנים עשר שערים לה ועל השערים שנים עשר מלאכים ושמות כתובים עליהם אשר הם שמות שנים עשר שבטי בני ישראל.
שערי החצר הזו נשמרים על ידי תריסר מלאכים ועל השערים רשומים שמותיהם של תריסר השבטים של בני ישראל. לעיר יש "חומה גדולה וגבוהה," האומרת לנו שהדרך להיכנס לעיר הקודש הזו היא כה קשה. להיוושע מכל חטאינו לפני אלוהים, במילים אחרות, זה בלתי אפשרי בעזרת מאמצים אנושיים או באמצעות דברים גשמיים של עולם בריאת האלוהים.
כדי להיגאל מכל חטאינו ולהיכנס לעיר הקודש של אלוהים, נדרש בהחלט שתהיה לנו אותה אמונה כמו לתריסר תלמידי ישוע, אמונה המאמינה באמת של בשורת המים והרוח. לפיכך, מי שאין את האמונה הזו בבשורת המים והרוח, לא יוכל אי פעם להיכנס אל עיר הקודש הזו. זוהי הסיבה שתריסר מלאכים אשר מונו על ידי אלוהים שומרים על השערים.
המשפט,  "ושמות כתובים עליהם," מצד שני, אומר לנו שבעלי העיר הזו כבר הוחלטו. בעלי העיר הם מי אם לא אלוהים בעצמו ואנשיו, היות שהעיר שייכת לאנשי האלוהים אשר נעשו עתה לילדיו.
 
פסוק 13: שערים שלושה ממזרח שערים שלושה מצפון שערים שלושה מנגב ושערים שלושה ממערב.
כפי ששלושה שערים היו ממוקמים במזרח העיר, בצפונה, בדרומה ובמערבה גם היו ממוקמים שלושה שערים בכל צד. זה מראה לנו שרק אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בליבם בבשורת המים והרוח, יכולים להיכנס לעיר הזו.
 
פסוק 14: ולחומת העיר שנים עשר מוסדות ועליהם שנים עשר שמות לשנים עשר שליחי השה.
סלעים גדולים שימשו ליסודות הבניינים או הארמונות. המילה `סלע` מיוחסת בתנ"ך לאמונה באדונינו האלוהים. פסוק זה אומר לנו שכדי להיכנס לעיר הקודש של יי האלוהים חייבת להיות לנו אמונה אשר הוא נתן לבני האדם, אמונה המאמינה בגאולתו המושלמת מכל חטאינו. האמונה של הקדושים יותר יקרה אפילו מהאבנים היקרות של עיר הקודש. הפסוק אומר לנו כאן שחומת העיר נבנתה על תריסר יסודות ועליהם היו רשומים שמותיהם של תריסר השליחים של השה. זה אומר לנו שעיר האלוהים מותרת רק לאלה אשר יש להם אותה אמונה כמו שהייתה לתריסר שליחי ישוע המשיח.
 
פסוק 15: וביד המדבר אלי היה קנה זהב למוד בו את העיר ואת שעירה ואת חומתה.
הכוונה בפסוק זה היא שכדי להיכנס אל העיר אשר נבנתה על ידי אלוהים, לאדם חייבת להיות אמונה אשר מאושרת על ידי אלוהים, סוג של אמונה אשר תביא לו את מחילת החטאים. נאמר כאן שלמלאך אשר דיבר עם יוחנן היה קנה זהב כדי למדוד את העיר. המשמעות של זה היא שאנו חייבים להאמין שאדונינו נתן לנו את כל הברכות האלה במסגרת בשורת המים והרוח. כפי ש"האמונה היא חוסן הבטחון במקווה " (אל העברים 11:1), אלוהים אכן נתן לנו את העיר הקדושה ואת השמים והארץ החדשים, דברים הגדולים יותר ממה שקיווינו.
 
פסוק 16: ומושב העיר מרובע וארכה כרחבה וימד את העיר בקנה המידה שנים עשר אלף ריס ארכה ורחבה וקומתה שווים המה.
העיר הייתה קבועה על ריבוע כאשר מידות ארכה, רחבה וגובהה הן שוות. זה אומר לנו שלכולנו חייבת להיות האמונה של הלידה מחדש כאנשי האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לאמיתו של דבר, אדונינו לא יאפשר לאף אחד אשר אין לו את האמונה המדויקת הזו בבשורת המים והרוח להיכנס למלכות האלוהים.
ישנם הרבה אנשים אשר יש להם דעה לא ברורה שהם יכנסו לעיר הקודש פשוט בהיותם נוצרים, אפילו אם יש להם חטאים. אך אלוהינו נתן את הישועה מהחטאים ואת רוח הקודש והפך לאנשיו רק את אלה אשר האמינו באמת שהוא מחל להם מכל חטאיהם באמצעות טבילתו על האדמה ודמו על הצלב. זוהי האמונה שאדונינו דורש מאיתנו.
 
פסוק 17: וימד את חומתה על מאה וארבעים וארבע אמות במידת איש אשר היא מידת המלאך.
המשמעות התנ"כית לספרה ארבע היא סבל. האמונה אשר ישוע דורש מאיתנו היא לא משהו שלכל אחד יכול להיות, אך אמונה זו יכולה להיות רק לאלה אשר מקבלים את דבר האלוהים, אפילו אם הם אינם יכולים להבין את זה לחלוטין עם מחשבותם. כנוצרים, זה בלתי אפשרי להיכנס לעיר הקודש של אלוהים רק על ידי האמונה בצלבו של ישוע, ושישוע הוא האלוהים והמושיע. האם אתם יודעים למה התכוון ישוע כשאמר ביוחנן 3:5,  "אמן אמן אני אומר לך אם יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים "? האם אתם יודעים את המשמעות של אדונינו אשר בא אל האדמה הזו, הוטבל על ידי יוחנן, נשא את חטאי העולם לצלב, ושפך את דמו עליו? אם תוכלו לענות על השאלה הזו, תבינו על מה אני מדבר כאן.
 
פסוק 18: ובנין חומתה אבן ישפה והעיר זהב מופז דומה לזכוכית זכה.
פסוק זה אומר לנו שהאמונה אשר מאפשרת לנו להיכנס לעיר הקודש של אלוהים היא טהורה ואין בה שום דבר מהעולם הגשמי.
פסוקים 19-20: ומוסדות חומת העיר מרבצות בכל אבני חפץ המוסד הראשון ישפה השני ספיר השלישי שבו הרביעי ברקת. החמישי יהלום השישי אודם השביעי תרשיש השמיני שוהם התשיעי פטדה העשירי נופך אחד העשר לשם שנים העשר אחלמה.
היסודות של חומת העיר היו מקושטים בכל סוגי אבני החן. כתוב זה אומר לנו שאנו יכולים להיות ניזונים מדבר אדונינו בהיבטים שונים של אמונה. ואבני החן האלה מראות לנו את כל סוגי הברכות שאדונינו ייתן לקדושים.
 
פסוק 21: ושנים עשר השערים הם שתים עשרה מרגליות כל שער ושער מרגלית אחת ורחוב העיר זהב מופז כזכוכית בהירה.
מרגלית מרמזת בתנ"ך על `האמת` (מתי 13:46). רודף אמת אמיתי יוותר בשמחה על כל רכושו כדי שתהיה לו אמונה אשר תיתן לו חיי נצח. פסוק זה אומר לנו שלקדושים אשר ייכנסו לעיר הקודש צריכה להיות סבלנות רבה כאשר הם נמצאים על הארץ, כשהם עומדים איתן ועוגנים בבטחה במרכז האמונה באמת. אלה המאמינים בדבר האמת אשר נאמר על ידי יי האלוהים, במילים אחרות, צריכה להיות להם התמדה גדולה כדי להגן על אמונתם.
 
פסוקים 22-23: והיכל לא ראיתי בה כי יי אלוהים צבאות היכלה הוא והשה. והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנוגה הירח כי כבוד אלוהים האיר לה ונרה הוא השה.
משמעות הקטע הזה היא שכל הקדושים יאומצו לחיקו של ישוע המשיח, מלך המלכים. ועיר הקודש ירושלים אינה זקוקה לאור של השמש הראשונה או הירח, כיוון שישוע המשיח, אור העולם, יאיר אותה.
 
פסוק 24: והגויים ילכו לאורה ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה.
פסוק זה אומר לנו שהאנשים אשר חיו במלכות אלף השנים ייכנסו עתה לשמים והארץ החדשים.  "מלכי הארץ " כאן הם הקדושים אשר חיו במלכות אלף השנים. מלכי הארץ האלה, הפסוק ממשיך,  "מביאים כבודם ותפארתם אליה." זה אומר לנו שהקדושים אשר כבר חיו בגופיהם המהוללים, יעברו עתה ממלכות אלף השנים לממלכה החדשה שנוצרה, ממלכת השמים והארץ החדשים.
לפיכך, רק אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח כשעוד היו על האדמה הזו ולפיכך נלקחו למלכות המשיח לאלף שנה, יהיו מסוגלים להיכנס לעיר הקודש של ירושלים.
 
פסוק 25: ושעריה יומם לא יסגרו כי לילה לא יהיה שם.
כיוון שהשמים והארץ החדשים, היכן שרוח הקודש נמצאת, כבר מלאים באור הקדוש, לא יהיה שם לילה וגם לא רוע.
 
פסוק 26: והביאו בה כבוד הגויים ותפארתם.
זה אומר לנו שבאמצעות כוחו המדהים של יי האלוהים, אלה אשר חיו בממלכת המשיח במשך אלף שנה רשאים עתה לעבור לממלכת השמים והארץ החדשים, הממלכה היכן שעיר הקודש עומדת.
 
פסוק 27: ולא יבוא בה כל טמא ועושה תועבה ושקר כי אם הכתובים בספר החיים של השה.
מתוך הנוצרים ואלה שאינם נוצרים באותה מידה, כל אלה אשר לא מכירים את בשורת המים והרוח הינם טמאים, נתעבים ושקרנים. לכן הם אינם יכולים להיכנס לעיר הקודש.
דבר האלוהים כאן מאפשר לנו לוודא עד כמה גדול הוא הכוח של בשורת המים והרוח שישוע נתן לנו על האדמה הזו. אף על פי שבשורת המים והרוח הושמעה להרבה אנשים על האדמה הזו, היו זמנים בה אפילו כאלה אשר הם נוצרים לכאורה התעלמו ובזו לה. אך רק האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע היא המפתח לגן עדן.
הרבה אנשים נשארים לא בקיאים באמונה הזו, אך אתם חייבים לדעת שכל מי אשר מבין ומאמין שעם בשורת המים והרוח ישוע נתן לו את המפתח לגן עדן ולמחילת החטאים, שמו יירשם בספר החיים.
אם תקבלו ותאמינו באמת של בשורת המים והרוח, תכוסו בברכת הכניסה לעיר הקודש.