Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 8-1] הקדמה לפרק 8

פרק 8 יכול להיות קרוב לוודאי מתואר כפרק החשוב ביותר בספר אל הרומיים. באמצעות מספר הנושאים המוצגים בפרק זה, פאולוס מגלה לנו עד כמה נפלאה היא עבודת צדקתו של אלוהים.
הנושא הראשון הוא: "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע" (אל הרומיים 8:1). המשמעות היא שלא משנה עד כמה גסים ובזויים אנו בבשר, צדקת האלוהים שחררה אותנו מכל החטאים על ידי שגאלה אותנו מהם.
הנושא השני הוא: "כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על ידי הבשר עשה האלוהים" (אל הרומיים 8:3). המשמעות היא שכיוון שהאנשים בבשרם לא יכלו לנהוג על פי התורה אשר ניתנה על ידי אלוהים, ישוע המשיח, בלוקחו את כל חטאיהם על עצמו עם טבילתו ומותו על הצלב, הושיע אותם מחטאיהם ומהמשפט. מכיוון שישוע המשיח בא אל האדמה הזו, ולקח את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד על ידי הטבלתו בידי יוחנן, הוא יכל לשאת את כל חטאי העולם על צלבו, להיצלב עליו, ולקום מהמתים כדי להושיע את כל אלה אשר האמינו באמת הזו. כל הפעולות האלה של אדונינו התכוונו לבצע את צדקת האלוהים של הושעת החוטאים מחטאיהם, בהתאם לרצונו של אלוהינו האב.
הנושא השלישי הוא: "כי אשר המה לבשר בענייני הבשר יחשבו ואשר לרוח בעניני הרוח יחשבו" (אל הרומיים 8:5). המשמעות היא שכאשר החלטנו להאמין באלוהים, עלינו להאמין בו לא על ידי שננהג על פי מחשבותינו, אלא על פי שנלך אחר דבר האלוהים.
הנושא הרביעי הוא: "ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אומנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם" (אל הרומים 8:9). אלה המאמינים בצדקת האלוהים מקבלים את רוח הקודש בליבם והופכים לילדיו של אלוהים. משמעות נוספת שיש היא שאינך יכול להפוך לילדו של אלוהים רק מכיוון שאתה מבקר בכנסיה בהתמדה.
הנושא החמישי הוא: "לכן אחי חייבים אנחנו לא לבשר לחיות לפי הבשר" (אל הרומיים 8:12). נושא זה אומר לנו שאלה אשר נושעו מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת אדונינו אשר מילאה את צדקת האלוהים, אינם יכולים להיות חייבים לבשר ולהשתעבד לו.
הנושא השישי הוא: "כי אם לא קיבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קיבלתם רוח משפט בנים אשר בו קוראים אנחנו אבא אבינו." (אל הרומים 8:15). מכיוון שאלה אשר מאמינים באלוהים קיבלו את רוח הקודש, עתה הם קוראים לאלוהים האב "אבא אבינו."
הנושא השביעי הוא: "והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלוהים אנחנו. ואם בנים אנחנו גם יורשים נהיה יורשי אלוהים וחברי המשיח בירושה" (אל הרומיים 8:16-17). אלה המאמינים בצדקת האלוהים הם אלה אשר קיבלו את רוח הקודש, ואלה אשר קיבלו את רוח הקודש הם אלה אשר יהפכו, יחד עם המשיח, יורשים למלכות האלוהים שלו.
הנושא השמיני הוא: "כי ידענו אשר הבריאה כולה יחד תאנח ותחיל עד הנה" (אל הרומיים 8:22). זה אומר לנו שאפילו המאמינים בצדקת האלוהים עומדים מול סבל, בעולם הגשמי הזה, יחד עם שאר היצורים, אך הוא גם אומר לנו שבעולם הבא לא יהיה אנחה או כאב.
הנושא התשיעי הוא: "ואת אשר יעדם מקדם אותם גם קרא ואת אשר קראם אותם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אותם גם פיאר" (אל הרומיים 8:30). זה אומר לנו שאלוהים קרא לחוטאים בישוע המשיח בנו, ושהוא עשה אותם לילדיו על ידי שלקח את כל חטאיהם בבת אחת עם צדקתו.
לבסוף, הנושא העשירי והאחרון הוא: "מי יענה בבחירי אלוהים הן אלוהים הוא המצדיק" (אל הרומיים 8:33). אף אחד לא יכול לשפוט את ילדי האלוהים אשר קיבלו במתנה את רוח הקודש על גאולתם מהחטא על ידי האמונה בצדקת האלוהים.
עשרת הנושאים האלה הם הקווים הכללים הבסיסיים של אל הרומים פרק 8. אנו נפנה עתה לבחון אותם בפירוט בדיון המרכזי שלנו.