Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מיהו ישוע?

כפי שכתוב בספר בראשית 1:3, הוא הבורא, אלוהים האמיתי, אלוהי כל תבל אשר גאל את כל החוטאים מחטאי העולם (אל הפיליפים 2:6, "כי היה בדמות האלוהים," יוחנן2- 1:3, "הוא היה בראשית אצל האלוהים. הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה."). ישוע הוא אלוהי הבריאה אדון התבל.
בכל אופן, הרבה אנשים נכשלים בלהיגאל בגלל אי-אמונתם באהבה ובישועה הבאות מישוע כאשר הוא בא לעולם הזה בגוף אדם. אך הרבה אחרים קיבלו גאולה, הפכו לאנשי האלוהים והשיגו חיי נצח על ידי האמונה בו. הם הפכו לצדיקים.