Search

לימודי המשכן

מנורת הזהב

מנורת הזהב
 
מנורת הזהב הייתה עשויה מכיכר זהב טהור. השדרה שלה הייתה עשויה מכיכר זהב טהור אחד כאשר שלושה קנים יוצאים מכל אחד מצדדיה ושבעה מנורות היו על השדרה וששת קניה. כיוון שמנורת הזהב הייתה עשויה מכיכר זהב טהור, זה היה מראה כובש לב ונפלא לראותה.
בראש מנורת הזהב, היו שבעה מנורות עם שמן אשר האירו את הקודש כל הזמן.
 
כיוון שמנורת הזהב אשר בקודש תמיד האירה את אורה הבהיר, כך גם אלה אשר הפכו לילדי האלוהים יכולים להאיר עולם זה עם אור הישועה אשר הושיע אנשים מחטאיהם. במילים אחרות, רק אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים באמצעות בשורת המים והרוח יכולים למלא את תפקיד המנורה אשר מאירה את אור הישועה, כך שגם אחרים יוכלו לדעת את האמת הזו ולקבל את מחילת חטאיהם.
 
למנורת הזהב היו פרחים, כפתורים וגביעים. כיוון שאלוהים ציווה שיהיו שבע מנורות על בסיס המנורה, כאשר המנורה האירה, אף פעם לא היה בקודש חושך. המשמעות של זה היא שהצדיקים אשר נושעו מחטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יתאספו יחדיו, יבנו את כנסיית האל ויאירו עולם זה. אור המנורה אשר האיר את הקודש הוא בשורת המים והרוח, אשר מגרש את החשיכה בעולם הזה.