Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 5-1] Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 5

De Doctrine van Rechtvaardiging is niet de waarheid

 
Paulus verkondigt door geloof in dit hoofdstuk dat alleen diegenen die in Gods gerechtigheid geloven “vrede met God hebben.” De reden hiervoor is dat God de Vader, Christus voor ons liet dopen en Hem zelfs bloed liet vergieten aan het Kruis.
We getuigen er echter vaak van dat de meeste christenen tegenwoordig geen vrede met God kunnen hebben omdat ze niet de minste kennis hebben van Gods gerechtigheid. Dit is de realiteit van diegenen die in het huidige christendom geloven. De Doctrine van Rechtvaardiging is daarom niet juist voor God. 
Gods gerechtigheid verkrijgen door erin te geloven, is gepaster dan in de Doctrine van Rechtvaardiging te geloven. God de Vader zei niet dat Hij de gelovigen in Jezus Zijn Volk zou noemen, zelfs als zij zonde in hun hart hebben. God accepteert geen zondaars als Zijn kinderen. God is niet zo’n Wezen. Hij is de Verlosser die een persoon die zonde in zijn/haar hart heeft, nooit als iemand van Zijn volk beschouwt. De God waarin wij geloven is Almachtig. Zou de almachtige en alwetende God niet van iemands valse geloof weten? We zouden dan moeten weten en geloven dat Hij een christelijke zondaar, die een vals geloof heeft, niet als iemand van Zijn volk noemt.
Iedereen moet eerlijk zijn voor God. De Doctrine van Rechtvaardiging, die de mensen ten onrechte kennen en erin geloven, is iets dat God belachelijk maakt. Daarom moeten we in Jezus als onze Verlosser geloven nadat we de waarheid over Gods gerechtigheid correct hebben begrepen. God de Vader zegt niet dat het goed is dat iemand zonde bezit, ongeacht of iemand in Jezus gelooft of niet. Hij is een Wezen dat een zondaar definitief voor zijn/haar zonden veroordeeld. 
Daarom moet u Gods gerechtigheid kennen en erin geloven, om uw probleem van de zonden opgelost te krijgen. God zal ons geloof in Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis zien, en onze zonden opnemen. Omdat we in Gods gerechtigheid geloven, noemt God ons Zijn volk, omarmt ons en zegent ons. God de Vader erkent dat ons geloof in Zijn gerechtigheid juist is.
 


God is geen aardse rechter

 
Het geloof in Gods gerechtigheid is gebaseerd op het geloof van Abraham, die puur in Gods woorden geloofde. De meeste christenen begrijpen de Doctrine van Rechtvaardiging verkeerd, en daarom moeten we er op dit punt een duidelijk begrip van hebben. U weet dat er in geen enkele rechtbank in deze wereld zoiets bestaat als een volmaakt correct of rechtvaardig oordeel. U moet in gedachten houden dat een rechter van deze wereld altijd fouten kan maken in zijn/haar beslissingen.
De reden hiervoor is dat alle menselijke rechters onvoldoende en zelfs onwetend zijn over Gods gerechtigheid, wat het absolute criterium is van goed en kwaad. De meeste christenen zijn geneigd Gods gerechtigheid die ons oordeelt als “rechtvaardig door ons geloof” (Romeinen hoofdstuk 5), verkeerd te begrijpen, omdat ze denken dat Zijn oordeel dezelfde logica gebruikt als een vonnis dat door een rechter over een zondaar wordt uitgesproken.
De Doctrine van Rechtvaardiging is een doctrine van een verkeerde beoordeling. Het is omdat deze doctrine werd gemaakt op basis van menselijk denken. Mensen zijn goed in het maken van verkeerde inschattingen omdat ze niet almachtig zijn. Daarom geloven zij verkeerd in God, die hun daadwerkelijk rechtvaardig heeft gemaakt, terwijl ze hun gedachten baseren op de Doctrine van Rechtvaardiging. Dit brengt hun ertoe te geloven dat God zegt, “Ik beschouw jullie als zondeloos omdat jullie op de een of andere manier in Mij geloven.”
God kan echter nooit zoiets doen. Mensen geloven vaak dat zelfs als zij zonden bezitten, God hen nog steeds erkent als Zijn volk omdat zij op de een of andere manier in Jezus geloven. Dit is iets dat gebaseerd is op hun eigen gedachten en niets meer dan een vals geloof, dat het resultaat is van het bedrog van een demon.
Daarom moeten zij hun huizen van geloof herbouwen op basis van hun geloof in Gods gerechtigheid. Hoe kan de Heilige en Almachtige God iemand als zondeloos beoordelen als hij/zij nog zonde in zijn/haar hart heeft? Beslist God dat iemand die zonde in zijn hart heeft, zondeloos is? Te denken en te geloven dat zoiets waar zou kunnen zijn, is niets meer dan iemands eigen menselijke gedachte. God is de God van de waarheid en hij oordeelt nooit verkeerd. Hoe kan God, die de Waarheid zelf is, fouten maken in Zijn oordelen, net zoals mensen dat doen? Dit kan nooit gebeuren. God is de rechtvaardige God die diegenen die in Zijn gerechtigheid geloven als zondeloos beoordeelt, op basis van Zijn gerechtigheid.
Kent u Gods gerechtigheid? Kent u en gelooft u in Zijn gerechtigheid? Deze gerechtigheid kan volledig gevonden worden in de woorden van het evangelie van het water en de Geest. Om Gods gerechtigheid te kunnen begrijpen, waarover in Romeinen gesproken wordt, zult u het evangelie van het water en de Geest moeten begrijpen en erin moeten geloven. U kunt Gods gerechtigheid nooit begrijpen zonder dit te doen. Iedereen moet zich deze waarheid realiseren. Iemand die Gods gerechtigheid begrijpt, is iemand die correct de waarheid begrijpt die hem/haar rechtvaardig maakte.
We zouden allemaal moeten geloven in Gods gerechtigheid die geopenbaard wordt in de Bijbel, anders zal u geloof afdwalen, op basis van valse menselijke oordelen en gedachten. Als u dit soort van vals geloof tot nu toe heeft gehad, zult u van nu af aan volgens de woorden van Gods gerechtigheid moeten geloven.
De meeste christenen hebben de Doctrine van Rechtvaardiging uit de theologie geleerd en we hebben tot nu toe gedacht dat dit waar is. U zult nu echter terug moeten keren naar het ware geloof door in Gods gerechtigheid te geloven. Gods gerechtigheid wordt duidelijk geopenbaard door het geloof in het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en Zijn bloed aan het Kruis.
 

Er wordt gezegd dat verdrukking lijdzaamheid voortbrengt 
 
Er staat geschreven in Romeinen 5:3-4 dat, “En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop.” Alle wedergeboren christenen hopen dat God hen zeker zal redden van allerlei beproevingen. Deze hoop brengt doorzettingsvermogen voort en doorzettingsvermogen produceert karakter. Daarom verheugen de rechtvaardigen, die in Gods gerechtigheid geloven, zich zelfs in tijden van verdrukking.
Paulus zei dat het geloof in Gods gerechtigheid op Gods Koninkrijk hoopt en het stelt de hoop niet teleur. Waarop hopen de rechtvaardigen? Zij hopen dat zij het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan en er kunnen leven. Waar komt dit soort geloof vandaan? Het komt van het geloof in de gerechtigheid van Jezus Christus door de liefde van God de Vader.
 

De Heer zegt dat we goddeloos waren
 
“Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven” (Romeinen 5:6).
Vanaf de tijd voordat we werden verwekt, of toen we in de baarmoeder van onze moeder zaten, of toen we werden geboren maar de Heer nog niet kenden, hadden we geen andere keus dan ons leven lang te zondigen tot de dood en uiteindelijk in de hel te eindigen.
Toen onze voorouders Adam en Eva gezondigd hadden, beloofde God om de Verlosser te sturen terwijl Hij zei, “datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen” (Genesis 3:15). Volgens deze belofte, kwam Jezus Christus naar deze wereld, zelfs voordat we gezondigd hadden en redde ons van al onze zonden. Hij werd gedoopt door Johannes om de zonden van de wereld over te nemen en Hij wiste ze allemaal uit door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten. Hij elimineerde onze zonden door Zijn herrijzenis uit de dood. De Heer nam de zonden van de mensheid en de zonden van de goddelozen, zoals u en ik, door Zijn doopsel over en Hij redde de gelovigen van al hun zonden door aan het Kruis te sterven.
Bent u goddelijk? Een goddelijk persoon is iemand die ontzag heeft voor God en zichzelf van de zonden weghoudt. Het was de volmaakte gerechtigheid van God die het mogelijk maakte dat Jezus gedoopt werd voor u en mij, de goddeloze, en werd gekruisigd en daarna opgewekt. Het was ook Gods liefde die ons redde toen wij nog krachteloos waren.
Net als de Israëlieten de zonden van een jaar aan een zonde-offer doorgaven door de oplegging van de handen van de Hogepriester in het Oude Testament (Leviticus 16:20-21), zo nam Jezus Christus niet alleen alle zonden van de mensheid in één keer over door gedoopt te worden van Johannes de Doper, maar Hij ging ook naar het Kruis om gekruisigd te worden omdat Hij de zonden van de wereld droeg in het Nieuwe Testament. Gods gerechtigheid verwijst naar het feit dat Jezus Christus alle zonden van de zondaars wegwaste door gedoopt te worden en door Zijn bloed te vergieten.
Zijn u en ik goddelijk? Kwam de Heer niet om ons zondaars te redden omdat we goddeloos zijn? God weet heel goed dat we allemaal goddeloos zijn. We zijn goddeloos omdat we niet kunnen voorkomen om dagelijks te zondigen vanaf onze geboorte totdat we sterven. Door echter gedoopt te worden van Johannes en door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten, toonde Christus Zijn liefde voor ons toen wij nog zondaars waren.
 

Jezus heeft onze bestemming veranderd
 
We moeten nadenken over welk lot ons mensen te wachten staat, beginnend vanaf de dag van onze geboorte. Wat was ons lot op de dag dat we geboren waren? We waren voorbestemd om naar de hel te gaan. Hoe is het dan mogelijk voor u en voor mij om van dit lot gered te zijn? Onze bestemming veranderde omdat we in Gods gerechtigheid geloven. De waarheid die onze bestemming veranderde is het evangelie van het water en de Geest. Onze bestemming werd gezegend omdat we in Jezus Christus geloven, die Gods gerechtigheid volbracht.
U kent misschien de beroemde verzen van het volgende liedje, “♫ Waarheen, leidt de weg, die wij moeten gaan, ♫ Waarvoor zijn wij op aard. ♫ Wie weet wat er is achter sterren en maan, ♫ Hoelang duurt onze weg. ♫” Gods barmhartigheid en gerechtigheid is de waarheid die getuigd van onze zaligmaking. Iedereen kan alle zonden in zijn/haar hart vergeven krijgen en van de hemelse vrede genieten als hij/zij Gods gerechtigheid kent en erin gelooft. Nu moet iedereen in deze wereld die nog steeds zonde in zijn hart bezit, ook al gelooft hij/zij in Jezus, terugkeren naar het evangelie van het water en de Geest om de gerechtigheid van God te kennen.
Christenen die het evangelie van het water en de Geest niet kennen, zijn zich er niet van bewust dat hun zonden aan Jezus zijn doorgegeven. Ze zijn daarom niet in staat Gods gerechtigheid te verkrijgen. Hoewel zij geloven dat Jezus naar deze wereld kwam en hun van hun zonden redde door aan het Kruis te sterven, zijn zij niet zeker van hun zaligmaking. Dus voelen zij zich gewoon opgelucht door vaag aan te nemen dat God hun misschien gekozen heeft vóór de schepping van de wereld. Met andere woorden, zij geloven alleen in het christendom alsof het slechts een van de religies van de wereld is.
Vers 11 verklaart, “En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.” Wie verzoende ons, de zondaars, met God? Jezus Christus verzoende ons met de Vader. Hoe? Door Zelf naar deze wereld te komen, gedoopt te worden van Johannes de Doper op 30-jarige leeftijd, gekruisigd te worden en vervolgens uit de dood op te staan, waardoor het werk werd voltooid dat heel de gerechtigheid van God vervulde. Jezus werd onze Verlosser, voor gelovigen in Gods gerechtigheid, door naar deze wereld te komen als de hemelse Hogepriester en de zonden van de mensheid over te nemen. Door van Johannes de Doper, de aardse Hogepriester, gedoopt te worden, door bloed aan het Kruis te vergieten en door op te staan uit de dood, werd Christus onze Verlosser. 
Omdat Jezus Christus reeds al onze zonden heeft uitgewist, zijn wij in staat Gods gerechtigheid te verkrijgen door ons geloof. Iedereen die gelooft dat Jezus ons volledig gered heeft van al onze zonden, zal zich in God verheugen. Iedereen met ook maar het kleinste beetje zonden in zijn/haar hart, is geen kind van God.
U, broeders, weet waarschijnlijk al dat mensen van deze wereld denken dat de Doctrine van Rechtvaardiging en de Doctrine van Heiligmaking waar zijn. Is het juist dat God regeert dat we zondeloos zijn als we alleen zeggen dat we in Jezus geloven, ook al hebben we zonden in ons hart? Of is het nog juister om Gods volk te worden genoemd omdat we onszelf gewoon christenen noemen?
We zeggen, “Onze Vader, Die in de Hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,” in het Gebed van de Heer. Deze zin betekent dat diegenen die zonden in hun hart hebben, God onmogelijk ‘Onze Vader’ kunnen noemen. Moeten we nog steeds in de Doctrine van Rechtvaardiging geloven? Kan een persoon die nu een zondaar is, de Heer zijn/haar Verlosser noemen? Hij/zij kan de Heer enkele jaren aanroepen, maar zal uiteindelijk de Heer verlaten omdat hij/zij zich gewetensvol schaamt om christen te zijn. Daarom moet u weten dat de Doctrine van Rechtvaardiging u zal scheiden van Gods gerechtigheid. 
De Doctrine van Heiligmaking is ook verkeerd. Deze doctrine zegt dat we geleidelijk door veranderingen kunnen gaan totdat we op het laatste moment voordat we sterven volmaakt heilig geworden en daardoor God als een heilig persoon kunnen ontmoeten. Denkt u dat u van uzelf geleidelijk aan zo heilig kunt worden dat het genoeg is om God zonder uw zonden te ontmoeten? Absoluut niet! De waarheid vertelt ons dat iemand alleen Gods Koninkrijk kan binnengaan door Gods gerechtigheid te kennen en door erin te geloven.
 

Ook al is door één mens de zonde de wereld binnengekomen!
 
Laat ons nu vers 12 lezen, “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.” Door wie kwam de zonde in de harten van alle mensen en door hoeveel mensen kwam de zonde in de wereld? De Geschriften zeggen, “Gelijk door één mens de zonden in de wereld ingekomen is.”
Met andere woorden, er wordt gezegd dat de zonden ontstonden door één mens, Adam, en wij zijn allemaal zijn nakomelingen. Door wie zijn de zonden van de wereld dan verdwenen? Men kan zeggen dat het gebeurde op dezelfde manier waarop de zonde voor het eerst de wereld binnenkwam.
De zonden van de mensheid zijn ontstaan omdat één mens niet geloofde in de wet die God had vastgesteld. Zelfs nu zal iemand zondig blijven en in de hel eindigen als hij/zij niet in Gods woorden gelooft.
Daarom moeten we het volgende weten. Wij zijn geen zondaars vanwege onze eigen zonden, maar vanwege onze voorouders die zonde bezaten. U moet weten dat de reden waarom mensen zondigen, is dat ze zwak zijn en zonde in hun hart hebben. De zonden die mensen begaan worden onrechtvaardigheden genoemd. De reden dat ze zondigen is dat ze in deze wereld geboren worden en zonden bezitten. Omdat iedereen gebrekkig is en in deze wereld geboren wordt met zonden, kan hij/zij niet anders dan zonden begaan.
We werden oorspronkelijk zondaars, het zaad van de zonden, omdat we alle zonden van onze voorouders hebben geërfd. U moet echter weten dat iedereen in één keer een heilig en rechtvaardig wezen kan worden door in Gods gerechtigheid te geloven.
 

Wanneer ontstond de zonde voor het eerst in de mens?
 
“Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is” (Romeinen 5:13). Was er zonde voordat we de wet van God leerden kennen? Voordat we Gods wet kenden, begrepen we niet wat voor God als een zondige daad werd veroordeeld. God zei ons, “Gij zult geen andere goden voor Mij hebben, gij zult voor uzelf geen gesneden beeltenis maken –geen enkele gelijkenis van iets dat in de hemel is of dat op de aarde is, of dat in het water onder de aarde is; gij zult niet voor hen knielen, noch hen dienen, gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken en de Sabbatdag gedenken en heilig houden.” Voordat we zulke wetten van God en de 613 artikelen van geboden erkenden die ons vertellen wat we ‘zullen en niet zullen doen,’ wisten we echt niets van onze zonden.
Daarom, “Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.” Omdat wij, niet-Joden, de wet niet hadden en deze dus niet kenden, hebben wij zonden begaan zonder dat we ons daarvan bewust waren. De meeste Koreanen hebben tegen een steen gebeden, terwijl ze dachten dat het Boeddha was, en toch zijn ze zich er nog steeds niet van bewust dat zij een gesneden afgod dienen. Zij wisten niet dat het buigen voor een andere god een zonde was voor God.
Maar voordat de wet tot stand kwam, bestond de zonde al in de wereld. God gaf ons de wet ongeveer 2500 jaar nadat Hij Adam schiep. Hoewel God omstreeks 1450 v.Chr., de wet door Mozes aan de Israëlieten gaf, was de zonde al door één mens, Adam, in de wereld gekomen en ontstond vanaf het begin in de harten van alle mensen, zelfs voordat de wet kwam.
 

Jezus is de Verlosser van Zijn volk
 
Elimineerde Jezus Christus alle zonden van de wereld Zelf? Ja. In vers 14 staat dat de dood regeerde over diegenen die niet hadden gezondigd of overtredingen hadden begaan in overeenstemming met de overtreding van Adam. Daarom was Adam een soort van Hem, die komen zou. De mensheid, werden zondaars door één man. Evenzo kwam Jezus Christus naar deze wereld om ons van al onze zonden te redden door het evangelie van het water en de Geest. 
Jezus werd de Verlosser die Zijn volk van hun zonden redde. Er is maar één Verlosser die ons, de afstammelingen van Adam, van de zonde redde. “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:12). Zijn naam is Jezus Christus, onze eeuwige Verlosser.
We moeten begrijpen dat we automatisch zondaars werden door één mens, Adam. Weet u dat Jezus Christus de Verlosser is die de zonden van de wereld in één keer elimineerde? Gelooft u dat Jezus Christus de Verlosser is die alle zonden van de wereld door Zijn doopsel en zijn bloedvergieten aan het Kruis allemaal in één keer uitwiste? Gelooft u dat Jezus de ware Verlosser werd van de hele mensheid door de zonden van deze wereld te elimineren, net als Adam de bron van alle zonden werd door één overtreding te begaan?
Jezus kwam naar deze wereld en redde alle mensen die zondaars geworden waren door de ene mens, Adam, en Hij nam alle zonden van de mensheid over door gedoopt te worden van Johannes, het oordeel van de zonden aan het Kruis te ontvangend door Zijn bloed te vergieten, en heel de gerechtigheid van God te vervullen die al onze zonden elimineerde. Hij werd daardoor onze perfecte Verlosser.
Wij verkrijgen de zaligmaking niet door te geloven in de Doctrine van Rechtvaardiging of de Doctrine van Heiligmaking nadat we in Jezus gingen geloven. Jezus gaf ons de eeuwige zaligmaking in één keer. Jezus zei dat alleen diegenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, het Koninkrijk van God kunnen binnengaan en het kunnen zien.
Wat is het vaste idee dat aan de basis van het menselijke geweten staat? Het is het principe van oorzakelijk verband. Zij denken diep in hun eigen gedachten dat hun inspanningen en ondernemingen op de een of andere manier naar de zaligmaking zullen leiden. Iedereen ontvangt echter de ware vergeving van zonde in één keer door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Bovendien kwam Jezus naar deze wereld en werd gekruisigd om ons van de zonden te redden. Hij werd de Verlosser van iedereen die in het ware evangelie gelooft. 
Bevrijd uzelf van de onredelijke gedachten dat iemand heiliging kan bereiken en eventueel rechtvaardig kan worden door berouwgebeden. In de Bijbel, kwam één Man, Jezus Christus, naar deze wereld, werd gedoopt om al onze zonden over te nemen, en vervulde al onze zaligmaking door Zijn verzoening van zonden aan het Kruis.
 

Jezus gaf ons de eeuwige vergeving van zonde die niet leek op onze overtredingen 
 
Vers 15 verklaart, “Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.”
Zijn de zonden van u en mij aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd? Ja. Jezus ging naar het Kruis terwijl Hij de zonden van de wereld droeg en Hij ontving het oordeel voor deze zonden in onze plaats.
Gods zaligmaking is een gratis geschenk en er wordt gezegd dat het anders is dan de overtreding.
Jezus heeft ons gered, die niet anders kunnen dan zonden te begaan gedurende ons hele leven, door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis gedurende Zijn 33-jarige leven. Zelfs nadat we de zaligmaking hebben verkregen door in de vergeving van zonden te geloven die in één keer vervuld wordt, gaat ons vlees door met zondigen omdat het ontoereikend en zwak is. Hoewel ons vlees nog steeds zondigt, kunnen we nog steeds de eeuwige vergeving van zonden verkrijgen als we in het feit geloven dat Jezus al onze zonden in één keer wegnam door gedoopt te worden en door te geloven dat Hij heel de gerechtigheid van God heeft vervuld door Zijn bloed te vergieten. 
Het geschenk van de zaligmaking van de vergeving van de zonden is niet zoals Adams overtreding. Gods geschenk van de vergeving van zonden wordt niet dagelijks gegeven, zoals de dagelijkse zonden die de mensen begaan. De waarheid van de vergeving van zonden zegt dat de Heer ons al in één keer gered heeft van al onze zonden door gedoopt te worden en zo’n 2000 jaar geleden Zijn bloed te vergieten. 
Gods geschenk van zaligmaking dat ons van al onze zonden heeft gered, is de gerechtigheid die in één keer vervuld werd door Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis. De eeuwige vergeving van zonden is niet zoals de dagelijkse vergeving door berouwgebeden, waarnaar de meeste christenen tegenwoordig zoeken. Deze waarheid zegt dat de Heer voorzag dat we elke dag zouden zondigen en daarom alle zonden van deze wereld in één keer heeft overgenomen toen Hij gedoopt werd. Daarom vervulde God de Vader heel de gerechtigheid door het doopsel en de kruisiging van Zijn Zoon. Heel de gerechtigheid van God is vervuld omdat Jezus gedoopt werd, het bloed aan het Kruis vergoot en herrees.
Tegenwoordig geloven de meeste christenen dat hun zonden worden vergeven als zij berouwgebeden aanbieden. Is dit werkelijk waar? Absoluut niet! Een persoon die denkt dat hij/zij zijn/haar zonden kan verzoenen nadat hij/zij iemand heeft vermoord door berouwgebeden aan te bieden, heeft het mis. Deze manier van denken is niets meer dan menselijk denken. Om de zonden aan Gods kant te elimineren, moet men altijd het loon van de zonde te betalen. Om dit te kunnen doen, liet God Zijn Zoon Jezus dopen door Johannes en Hij wiste alle zonden uit door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten. De zonden van de mensheid kunnen weggewassen en geëlimineerd worden door in Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis te geloven; niet door berouwgebeden aan te bieden. 
Daarom zegt de Bijbel, “Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.” Gods geschenk van zaligmaking stroomt over. Net zoals water overloopt als de kraan de hele nacht openstaat. Het doet er niet toe hoeveel zonden we begaan, Zijn zaligmaking loopt genoeg over om ons van al onze zonden te redden.
Jezus heeft alle zonden van de wereld overgenomen door gedoopt te worden. Omdat Gods zaligmaking veel groter is dan de overtredingen die wij begaan hebben, is Zijn zaligmaking ook overvloedig zelfs nadat we gered zijn. Is dit duidelijk?
 

Door de ene Man, Jezus Christus
 
De verzen 16 en 17 verklaren, “En niet, gelijk de schuld was door den één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien énen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.”
De dood heeft over de hele mensheid geregeerd door de overtreding van één mens. Dit geeft aan dat de zonde van één mens, Adam, de oorzaak was dat iedereen een zondaar werd en dat door de zonde, iedereen Gods vloek onder ogen moet zien. Iedereen die gezondigd heeft, moet sterven en naar de hel gaan. Maar op dezelfde wijze regeert Gods gerechtigheid in het leven dankzij de Ene, Jezus Christus. Zij die het overvloedige geschenk van genade en gerechtigheid hebben ontvangen, zijn diegenen die het geschenk van zaligmaking hebben ontvangen door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest. Zij ontvangen een veel grotere genade van God en zullen in het leven regeren.
Vers 18 verklaart, “Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.”
Hier moeten we een vraag stellen en deze beantwoorden: “Is het waar dat we allemaal zondaars zijn geworden door de zonde van één persoon?” Bent u zondaars geworden door uw eigen zonden, of door de overtreding van uw voorvader Adam tegen God? Als we allemaal zondaars zijn geworden door de overtreding van Adam, dan worden diegenen die geloven in de rechtvaardige daad die Jezus Christus uitvoerde om ons van onze zonden te redden, rechtvaardig. Als iemand in Gods gerechtigheid gelooft, is zijn/haar zonde dan werkelijk geëlimineerd? -Ja- Hij/zij wordt zondeloos.
“Door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.” Het ontvangen van het gratis geschenk van Gods gerechtigheid betekent niet dat iemand dagelijks berouwgebeden dient op te zeggen om de zaligmaking te verkrijgen, na op de een of andere manier gered te zijn door in Jezus te geloven. Nooit! Noch betekent het een zogenaamde christelijke doctrine van ‘het verkrijgen van rechtvaardiging door geloof’ toen de Apostel Paulus sprak over ‘gerechtvaardigd zijn door geloof’.
De meeste christenen hebben zonde in hun hart omdat zij alleen in Jezus’ bloed aan het Kruis geloven. Daarom aanvaarden en ondersteunen zij de Doctrine van Rechtvaardiging om de zonden in hun hart te verbergen, terwijl ze zichzelf troosten door te zeggen, “Hoewel er zonden in mijn hart zijn, beschouwt Hij me als zondeloos.” Deze doctrine is echter ongerijmd en zal vervloekt worden.
Vers 19 verklaart, “Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.”
Hier verschijnt iemand die ongehoorzaam was en een ander die gehoorzaamde. De ene was Adam, en de andere was de Verlosser van de mensheid, Jezus Christus. Adams ongehoorzaamheid maakte de hele mensheid tot zondaars, en daarom gehoorzaamde Jezus Zijn Vaders wil om de mensen met God te verzoenen door gedoopt te worden van Johannes, te sterven aan het Kruis voor de zonden van de wereld, en door te herrijzen om ons van onze zonden te redden. God de Vader maakte alle gelovigen in Jezus absoluut rechtvaardig door Zijn gerechtigheid.
Vers 20 verklaart, “Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.”
Er wordt gezegd dat de wet werd ingevoerd om onze ongerechtigheden te vergroten. Als nakomelingen van Adam worden mensen oorspronkelijk geboren met zonde, en toch kennen ze de zonde niet, zelfs niet terwijl ze zondigen. Zonder de wet beseft men helemaal niet dat een zonde een zonde is, alleen door Gods wet kan iemand zijn/haar zonden zien. Toen we echter de wet leerden kennen, werden we ons meer en meer van onze zonden bewust. Hoewel mensen oorspronkelijk vol zonden waren, wisten ze niets van hun zondigheid totdat zij geleidelijk hun zondige daden gingen beseffen nadat ze de wet hadden ontvangen. De Bijbel verklaart daarom, “Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worde.” 
“En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.” Dit betekent dat door Gods wet, iemand zich zijn/haar zonden realiseert en Zijn kind wordt door in Zijn gerechtigheid te geloven. De mensheid kan zich Gods genade realiseren door het ware evangelie dat Gods gerechtigheid bevat, als zij zich van hun tekortkomingen en zondigheid bewust worden door de wet. Zij die zich hun zonden goed realiseren voor de wet, erkennen dat zij gedoemd zijn om naar de hel te gaan, en daarom geloven zij met grote dankbaarheid in Jezus, die hun gered heeft door Zijn doopsel en dood aan het Kruis. Hoe meer we onze zondigheid door de wet beseffen, hoe dankbaarder we worden voor de vestiging van zo’n grote zaligmaking door Gods gerechtigheid.
Vers 21 verklaart, “Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.”
Er wordt in de Bijbel gezegd dat de zonde regeerde in de dood. Gods genade die bestaat uit het water en het bloed van Jezus is van Zijn gerechtigheid. Omdat Zijn gerechtigheid ons volledig gered heeft van al onze zonden, zijn wij Gods kinderen geworden.
De Doctrine van Heiligmaking en de Doctrine van Rechtvaardiging zijn onzinnige hypotheses die gemaakt zijn door menselijke logica en gecreëerd door diegenen die Gods woorden negeren. Het is niet te veel gezegd dat dergelijke doctrines niets meer zijn dan de drogredenen van filosoof-theologen, die nooit kunnen worden ontrafeld. Gods waarheden zijn duidelijk en solide.
Wij zijn gered van de zonden van de wereld door te geloven in het feit dat Jezus, die God is in de gelijkenis van menselijk vlees, ons van al onze zonden heeft gered. Zij die in Hem geloven, zijn gered. Gelooft u hierin?” ─Ja─
Als u in Gods gerechtigheid gelooft, bent u gered. U bent definitief verlost en gered van al uw zonden. Als u echter volhoudt dat eindeloze berouwgebeden en het leven van een foutloos leven om de heiliging te bereiken, u kunnen redden, dan bent u koppig terwijl u volhoudt dat u gered kunt worden zonder Jezus. Jezus is de enige toegangspoort tot de zaligmaking, ongeacht welke misleidingen de Doctrine van Heiliging leert over het kunnen worden gered door iemands eigen daden en inspanningen, ongeacht de waarheid.
Zelfs 0,1% van de wet niet te kunnen uitvoeren is hetzelfde als 100% van de wet niet te kunnen uitvoeren. God zegt ons dat we zelfs 0,1% van Zijn wetten niet kunnen gehoorzamen. Diegenen die denken dat zij ongeveer 5% van de wet naleven en van plan zijn deze in de loop van de tijd op te trekken tot 10% zijn volkomen onwetend over hun eigen kunnen en gaan tegen Gods gerechtigheid in. Probeer Gods gerechtigheid niet te begrijpen met uw eigen opvattingen en logica. Zijn gerechtigheid heeft ons gered van onze zonden en wacht erop dat wij erin gaan geloven zodat we Zijn kinderen kunnen worden.
God is almachtig en genadig, dus heeft Hij ons met Zijn gerechtigheid in één keer gered. We danken God voor Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis, dat ons absoluut gered heeft van al onze zonden.