Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 5-2] Door Eén Man (Romeinen 5:14)

(Romeinen 5:14)
“Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.”
 


Zondaars moeten allereerst de kennis van zonde hebben

 
Vandaag wil ik het hebben over de oorsprong van zonde. Denk niet bij uzelf, “U spreekt iedere dag over hetzelfde. Vertel me van andere dingen.” Ik wil dat u aandachtig luistert. Het evangelie is het waardevolste ding. Als een heilige, van wie de zonden uitgewist zijn, niet herhaaldelijk het evangelie hoort om hem/haar er iedere dag aan te herinneren, zal hij/zij sterven. Hoe kan hij/zij leven zonder het evangelie van het water en de Geest te horen? De enige manier waarop hij/zij kan leven is door het evangelie te horen. Laten we de Bijbel openen en de ware betekenissen erin delen. 
Ik dacht, “Wat hebben zondaars het meest nodig van wie de zonden nog niet zijn vergeven?” Toen kwam ik te weten dat zij de juiste kennis van zonde nodig hadden volgens het woord van God, omdat ze alleen de vergeving van de zonden kunnen ontvangen als ze weten wat zonde is. Ik geloof dat zondaars de kennis van zonde het meeste nodig hebben.
Een mens zondigt zo vaak vanaf het moment dat hij/zij is geboren, ongeacht of hij/zij dat wil of niet. Hij/zij denkt niet diep na over de zonde die in hem/haar woont, ook al is hij/zij een zondaar voor God, omdat hij/zij te vaak zondigt naarmate hij/zij ouder wordt. Zondigen is zo natuurlijk als een appelboom die met de tijd groeit, bloeit en appels draagt. We moeten echter weten dat volgens de wet van God, het loon van de zonden de dood is.
Als iemand denkt en werkelijk het resultaat van de zonden kent, kan hij/zij verlost worden van zonde en Gods oordeel, en al Zijn geestelijke zegeningen ontvangen. Dus wat een zondaar het meest nodig heeft, is de kennis over de zonde en het resultaat ervan, en om de waarheid te leren van de vergeving van zonden, die God gaf. 
 

Hoe kwam de zonde in de wereld?
 
Waarom zondigt een mens? Waarom zondig ik? De Bijbel spreekt hierover in Romeinen 5:12 en zegt, “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.” Wat is er door de zonde in de wereld gekomen? De dood. Mensen neigen ertoe te denken dat de dood slechts van het vlees is. De dood heeft hier echter de betekenis van de geestelijke scheiding met God. Het geeft ook de hel aan en Gods oordeel, samen met de dood van het vlees. Romeinen 5:12 toont ons hoe menselijke wezens zondaars worden. 
De Bijbel zegt, “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.” Het woord van God is de waarheid. Door één mens kwam de zonden de wereld in, en de dood door de zonde.
We zijn geboren als de nakomelingen van Adam. Hebben we dan wel of geen zonden als de nakomelingen van Adam? ─Ja, we hebben zonden─ Bent u zondig geboren? ─Ja, omdat we de nakomelingen zijn van Adam, die onze voorvader is─
Adam heeft de hele mensheid verwekt. Adam en Eva hadden echter onder Satans bedrog tegen Gods woord gezondigd toen zij in de Hof van Eden waren. God vertelde hen om de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad niet te eten, maar om het eeuwige leven te hebben door de vrucht van de boom des levens te eten.
Maar zij werden misleid door Satan en verlieten Gods Woord en aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam en Eva zondigden door Gods Woord te verzaken, dat het woord van het eeuwige leven is. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, sliepen Adam met Eva met elkaar, en alle mensen werden door Adam en Eva geboren. We zijn hun nakomelingen. We erfden niet alleen hun uiterlijke kenmerken, maar ook hun zondige aard.
Daarom zegt de Bijbel dat een mens een zaad van zonde is. Alle mensen van de wereld hebben de zonde van Adam en Eva geërfd. De Bijbel zegt, “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.” Alle mensen worden dus zondig geboren.
De mensen weten echter niet dat zij geboren zondaars zijn. Zij hebben niet de kennis van de zonden ook al zijn zij zondig geboren. Een boom begint te kiemen bij het zaadje en brengt vruchten voort, maar mensen denken dat het vreemd voor hun is om te zondigen, omdat zij niet weten dat zij geboren zijn als de zaden van de zonde. Het is hetzelfde principe voor een appelboom om te denken, “Het is vreemd. Waarom moet ik appels dragen?”
Het is dus natuurlijk dat een mens zondigt. De gedachte dat een mens het zondigen kan vermijden, is volkomen onjuist. Het is natuurlijk voor een mens die de zonde geërfd heeft, om tijdens zijn/haar leven te zondigen en de vruchten van de zonde te dragen, maar hij/zij denkt er niet diep over na dat hij/zij een zondaar is. Wat zegt God? “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.” 
We zondigen ons hele leven omdat we geboren zondaars zijn. We verdienen het daarom om van God veroordeeld te worden. U denkt misschien, ‘Is het niet onrechtvaardig van God om ons te veroordelen, als we geen andere keuze hebben dan te zondigen?’ Maar nadat u de vergeving van zonden heeft ontvangen, zult u te weten komen dat God dit deed van plan was om ons tot Zijn kinderen te maken.
 


We zijn allemaal de nakomelingen van één man, Adam

 
Hoe komt het dan dat de mensen, die nakomelingen zijn van één man, Adam, verschillende huidskleuren hebben? Zijn hun zaden verschillend? Waarom zijn er blanke, gele en gekleurde mensen? Sommige mensen denken dat toen God de mens schiep uit het stof van de aarde en hem brandde, God een blanke mens maakte door hem te vroeg uit de oven te halen, een gele door hem op tijd uit de oven te halen en een kleurling door hem te laat uit de oven te halen.
U vraagt zich misschien ook af waarom er blanke, gele, en gekleurde rassen zijn, hoewel alle mensen door één man zonde hebben ontvangen. De Bijbel verklaart duidelijk dat God Adam in het begin maakte, toen Hij de hemelen en de aarde schiep. “Adam” betekent mens. God schiep een mens. Waarom zijn er verschillende rassen in de wereld als God een mens, Adam, schiep, en alle mensen van de wereld door hem zijn geboren? U zult zich afvragen waarom, hier is het antwoord.
Wetenschappers zeggen dat een pigment in de huid, melanine genaamd, naar boven komt om de huid te beschermen tegen zonnebrand. Wanneer de aarde rond de zon draait, worden de mensen die in gebieden met veel zonlicht wonen, donker, de mensen die in gebieden leven met weinig zonlicht worden wit, en zij die in gebieden leven met voldoende zonlicht, worden geel. Onze voorvader, echter is nog steeds één mens, Adam.
Wetenschappers zeggen dat melanine automatisch uit de huid komt en het beschermt tegen zonnebrand. Dus ik begon dit vanaf dat moment te begrijpen. Ik wist dat mensen nakomelingen waren van Adam, maar ik wist niets over melanine. We hebben niet alleen het vlees geërfd, maar ook de zonde omdat we de nakomelingen van één mens, Adam, zijn.
Weet u wat zonde is? Laten we onderzoeken of mensen zondaars zijn of niet vanaf het moment dat zij in deze wereld geboren worden. “Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen” (Mattheus 7:17-18). God zegt dat valse profeten alleen valse vruchten voortbrengen en nooit goede vruchten kunnen voortbrengen. Oorspronkelijk zijn we slechte bomen, omdat we zondig geboren zijn, dus kunnen we niet anders dan slechte vruchten voort te brengen omdat we als slechte bomen geboren zijn.
We hebben de zonde door één mens geërfd. We zijn slechte bomen als we vergeleken worden met bomen. Een mens, die als zondaar werd geboren, kan niet anders dan zonden begaan, zelfs als hij/zij een goed leven wil leiden en probeert niet te zondigen, net zoals een slechte boom geen goede vruchten kan voortbrengen. Begrijpt u dit? Mensen willen een zachtaardig, zachtmoedig en deugdzaam leven leiden. Echter, een persoon die de vergeving van zonde niet heeft, en die een geboren zondaar is, kan geen rechtvaardig leven leiden. Hij/zij kan niet goed zijn, zelfs met eindeloze inspanningen. Sommige alcoholisten proberen niet zo zwaar te drinken, maar uiteindelijk lijden ze aan alcoholisme en laten hun families hen achter in klinieken.
Op een dag keek ik naar een televisieprogramma met de naam, “Ik wil het weten.” Een man zat 13 jaar vast in een psychiatrisch ziekenhuis. Toen de reporter hem naar zijn familie vroeg, zei hij dat zij hem niet zijn komen ophalen, ook al was hij volledig hersteld van alcoholisme en zijn dokter vertelde dat hij volledig was hersteld. Hij hoorde van de reporter dat zijn familie hem belet had het ziekenhuis te verlaten door zijn dokter om te kopen. Hij was woedend. Zijn familie had hem in de steek gelaten omdat zij hem beu waren. De reporter zei dat de patiënten in het ziekenhuis het niet konden laten om te drinken, ongeacht hun wil en dat ze soms zo zwaar dronken dat niemand hen aankon.
Waarom kan een mens zijn drankgebruik niet onder controle houden? Hij weet dat het niet goed is voor zijn gezondheid en hij probeert te stoppen; maar toch drinkt hij nog herhaaldelijk. De reden hiervoor is dat hij al alcoholist is, maar de oorspronkelijke oorzaak hiervan is dat zijn geest altijd leeg is. Hij drinkt omdat hij een leegte in zijn hart voelt. Men voelt altijd pijn en is niet in staat goed te zijn omdat hij/zij met zonde is. Hij/zij wordt dus pessimistisch en gaat weer drinken. Hij/zij zal denken, “Ik weet niet waarom ik dit doe. Ik zou dit niet moeten doen.” En hoe meer hij/zij zich door zichzelf verraden voelt, hoe meer hij/zij gaat drinken uit zelf-verlatenheid.
Hij/zij kan niet stoppen met drinken, hoe hard hij/zij ook probeert om niet te drinken. Hij/zij voelt zich dus gedesillusioneerd en drinkt nog meer en uiteindelijk, wordt hij/zij achtergelaten in een gesloten kliniek. De spraak en het gedrag van een mens zijn slechts de uitingen van zijn/haar intrinsieke aard. Een mens wordt als zondaar geboren en kan het dus niet nalaten te zondigen, ongeacht zijn/haar wil, gedurende zijn/haar leven, net zoals een appelboom die kiemt, bloeit en appels draagt omdat het een appelgen geërfd heeft. Mensen willen goed zijn, maar zij die de vergeving van zonde niet hebben, kunnen niet goed zijn omdat zij niet het vermogen hebben om goed te zijn. Zij denken dat hun zonden niet ernstig zijn, dus verbergen zij zichzelf, en het wordt pas ernstig als hun zonden worden onthuld. 
Het is natuurlijk, instinctief en gepast voor een zondaar om te zondigen omdat hij/zij wordt geboren als een massa zonde en deze van nature erven. Het is absoluut natuurlijk voor een mens om te zondigen omdat hij/zij geboren wordt met de genen van de zonden, net zoals het natuurlijk is voor een rode peperplant om rode pepers te dragen en voor een jujube boom om jujubes (rode dadels) te dragen. Een mens kan het niet vermijden om te zondigen omdat hij/zij een geboren zondaar is. Hoe kan een mens zonder zonde leven als hij/zij geboren is met zonde?
 

De mens wordt geboren met twaalf soorten kwade gedachten
 
In Markus hoofdstuk 7, zei Jezus dat een mens geboren wordt met 12 soorten kwade gedachten, namelijk, overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. We worden geboren met het verlangen om te stelen. De gedachte aan diefstal is inbegrepen in de erfelijkheid van zonde. Steelt u? Iedereen steelt. Als hij/zij niet steelt, dan is dat omdat er mensen zijn die naar hem/haar kijken. Wanneer er echter niemand in de buurt is en er is een verleidend object, dan komt de zonde van de diefstal naar buiten en laat hem/haar een zonde begaan door het te stelen.
Mensen hebben dus normen en regels opgesteld waaraan ze zich moeten houden. Mensen hebben hun eigen regels opgesteld die aangeven dat het niet juist is om anderen kwaad te doen. Regels zijn nodig als er veel mensen samenleven in een maatschappij. We moeten volgens de sociale normen leven. We stelen echter als we alleen zijn, terwijl we de blikken van anderen ontwijken.
Er is niemand die niet steelt. Iedereen steelt. Lang geleden, vroeg ik de congregatie in een herlevingsbijeenkomst om hun handen in de lucht te steken als zij nog nooit gezondigd hadden in hun leven. Een grootmoeder stak haar handen in de lucht en zei, “Ik heb nog nooit iets gestolen.” Dus vroeg ik haar of ze ooit iets had meegenomen op weg naar huis. Door de onverwachte vraag werd ze wat zenuwachtig en antwoordde “Toen ik eens op weg naar huis was, zag ik een jonge pompoen. Ik dacht dat het heerlijk zou zijn, dus keek ik om me heen en ik zag dat er niemand was. Ik trok eraan, en verstopte het in mijn onderrok, marineerde het in bonenpasta, stoofde het en at het.” Ze wist niet dat ze een zonde van diefstal had begaan.
God zegt echter dat het een zonde is om het bezit van iemand anders te nemen zonder toestemming. God gebood, “Gij zult niet stelen” in de Wet van Mozes. Iedereen heeft wel eens iets gestolen. Een mens is goed in moord en diefstal wanneer hij/zij een kans krijgt. Hij/zij steelt vee, zoals konijnen en kippen van de huizen van andere mensen. Dit noemt men diefstal. Hij/zij heeft zelfs geen bewustzijn van zonde, ook al dood en steelt hij/zij. Het is natuurlijk voor hem/haar om dit te doen, omdat hij/zij de zonde heeft geërfd vanaf het moment van zijn geboorte. 
 

Een mens heeft zonde geërfd
 
Een mens heeft ook de zonde van overspel van zijn/haar ouders geërfd. Hij/zij wordt geboren met het verlangen om overspel te plegen. Hij/zij pleegt zeker overspel als er geen mensen in de buurt zijn. Mensen houden van donkere plekken zoals cafés en bars. Deze plekken zijn erg populair bij zondaars. Waarom? Het zijn goede plekken om de erfelijkheid van zonde te laten zien.
Zelfs heren houden van deze plekken. Thuis zijn het goede vaders en mannen van hoge sociale status, maar zij gaan naar donkere plekken die vol zonden zijn. Zij gaan naar plekken waar zij hun zondige aard kunnen tonen en zondige vruchten kunnen voortbrengen. Zij ontmoeten elkaar in deze plekken en worden al gauw als oude vrienden na het drinken van een glaasje alcohol. Zij worden erg intiem als zij elkaar ontmoeten, omdat zij dezelfde zondige eigenschappen hebben. “Hebt je dit ook? Ik heb dit.” “Ik ook. Je bent mijn vriend.” Hoe oud ben je?” “Leefdtijd speelt geen rol.” “Leuk je te leren kennen.”
Mensen tonen hun geërfde zonden aan elkaar wanneer ze andere zondaars ontmoeten, omdat zij met de zondige eigenschappen in de wereld zijn geboren. Het is natuurlijk voor hun om te zondigen. Waarom? Omdat zij zonde in hun hart hebben en geschapen zijn om zo te zijn. Het is abnormaal voor hun om niet te zondigen. Ze onthouden zich echter van een zondig leven wanneer ze in een samenleving leven, omdat elke samenleving zijn eigen sociale normen heeft. Dus spelen zij de hypocriet en doen zich anders voor terwijl ze toneelspelen volgens de sociale normen die hun samenleving gevestigd heeft. Mensen leven zo en beschouwen diegenen die dat niet doen als dwaas en slecht. Een mens wordt onvermijdelijk als zondaar geboren, zoals de Bijbel zegt, “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is” (Romeinen 5:12).
Het is waar. Een mens kan zeggen, “Ik ben niet geil. Het laat me koud als een vrouw minirokjes draagt.” Is dat werkelijk zo? Hij kan zich voordoen alsof het hem koud laat als er zoveel mensen om hem heen zijn, maar hij kan zich niet terughouden de zonde der geilheid te begaan als er niemand in de buurt is.
Een slechte boom draagt slechte vruchten, net zoals een goede boom geen slechte vruchten kan dragen, en vice versa. Een mens moet weten dat hij/zij een zondaar is. Als iemand zijn eigen zonden kent, kan hij/zij gered worden van de zonden door Jezus. Hij/zij zal echter veroordeeld worden door God en naar de hel gaan, als hij/zij voorgeeft niet te zondigen en zijn/haar zonden probeert te verbergen zonder zijn/haar zonden te kennen. Mensen worden als zondaars geboren. Daarom zijn het slechte bomen die vanaf hun geboorte zondige vruchten dragen.
Daarom zijn diegenen die vanaf hun kinderjaren hun eigen zondige aard ontwikkelen, hun hele leven goed in zondigen. Diegenen die laat met het ontwikkelen van hun zondige aard zijn, beginnen zelfs in de schemerjaren van hun leven slechte vruchten af te werpen. Er was een vrouwelijke predikant in Taegu City, Korea. Toen zij zich in haar jeugd tot het christendom bekeerde, beloofde ze dat ze haar hele leven vrijgezel zou blijven om de Heer als vrouwelijke dienaar te dienen. Ze verbrak echter haar gelofte en trouwde met een weduwnaar nadat ze 60 jaar was geworden. Ze ontwikkelde haar zondige aard laat. Ze ontwikkelde de erfelijkheid van het overspel laat.
De meeste mensen ontwikkelen hun zondige aard gewoonlijk vanaf hun kindheid. Tegenwoordig neigen de jonge mensen ertoe hun zondige aard vanaf hun kindheid te ontwikkelen. Zij voelen een generatiekloof tussen hun en de oudere generatie. Men noemt hun generatie X. Overigens hebben we uit het woord van God geleerd dat we geboren zondaars zijn en dat we wezens zijn die ons hele leven alleen maar kunnen blijven zondigen. Geeft u dit toe?
 

De wet van melaatsheid
 
God zegt, “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12). Zonde zorgt ervoor dat een mens door God veroordeeld wordt. Een zondaar moet zichzelf dus kennen en de vergeving van zonde ontvangen. Hoe kan hij/zij zichzelf kennen? Hoe kunnen al zijn/haar zonden voor God vergeven worden?
God leerde Mozes en Aaron hoe ze de melaatsen moesten onderzoeken in Leviticus hoofdstuk 13. In het Tijdperk van het Oude Testament, waren er veel melaatsen. Ik weet niet veel over lepra, maar ik zag veel melaatsen toen ik jong was. Een van mijn vrienden had ook lepra.
God zei tegen Mozes en Aaron om de melaatsen te onderzoeken en ze af te zonderen van het kamp van Israël. God leerde hun hoe ze elke melaatse moesten onderzoeken. “Een mens, als in het vel zijns vleses een gezwel, of gezweer, of witte blaar zal zijn, welke in het vel zijns vleses tot een plaag der melaatsheid zou worden, hij zal dan tot den priester Aaron, of tot een uit zijn zonen, de priesteren, gebracht worden” (Leviticus 13:2). Als de priester dacht dat hij een huidziekte had nadat hij hem onderzocht had, zonderde de priester hem voor zeven dagen af. Na zeven dagen, moest de priester dan de huid weer onderzoeken. Wanneer de zweer zich niet verder had uitgebreid, verklaarde de priester hem rein, door te zeggen, “U bent rein. U mag in dit kamp leven.”
Als de zwelling op de huid wit was en het haar wit werd, en er een vlek van rauw vlees in de zwelling was, dan was het lepra, en de priester zou hem dan als onrein hebben verklaard. Leviticus 13:9-11 verklaart, “Wanneer de plaag der melaatsheid in een mens zal zijn, zo zal hij tot den priester gebracht worden. Indien de priester merken zal, dat, ziet, een wit gezwel in het vel is, hetwelk het haar in wit veranderd heeft, en gezondheid van levend vlees in dat gezwel is; Dat is een verouderde melaatsheid in het vel zijns vleses; daarom zal hem de priester onrein verklaren; hij zal hem niet doen opsluiten, want hij is onrein.” De priester zonderde hem niet van het kamp van Israël af.
Het is hetzelfde in ons land. Er zijn afgezonderde dorpen voor melaatsen in Korea zoals Flower Village of Sorok Eiland. Lang geleden toen ik op weg naar huis was met mijn auto, plaagde mijn vrouw mij om eens een kijkje te gaan nemen in ‘Flower Village’ toen zij het bord ervan langs de snelweg zag staan. Toen dacht ik, ‘Je weet niet wat ‘Flower Village’ is. Ik zei tegen haar, “Schat, bedoel je dat je ‘de stad’ wilt bezoeken?” “Ja,” zei ze. Ze was echter verbaasd toen ze hoorde dat ‘Flower Village’ een plaats is waar melaatsen leven en ze plaagde me nooit meer om naar Flower Village te gaan. Melaatsen leven afgezonderd van de maatschappij in afgelegen dorpen.
Waar wij hier aandacht aan moeten besteden is dat de priester aankondigde dat iemand rein was als de lepra zich over zijn hele lichaam had verspreid. Denkt u dat dit logisch is? De priester zonderde de persoon af als de lepra zich een beetje verspreidde en de priester zei hem het kamp van Israël binnen te gaan toen de plaag van lepra zijn hele lichaam van kop tot teen bedekte.
God vertelde de priester hoe hij lepra moest classificeren. “En zo de melaatsheid in het vel ganselijk uitbot, en de melaatsheid het gehele vel desgenen, die de plaag heeft, van zijn hoofd tot zijn voeten, bedekt heeft, naar al het gezicht van de ogen des priesters” (Leviticus 13:12). Dit was de manier waarop God de priester vertelde om melaatsheid te classificeren.
 

Wat de wet van melaatsheid ons verteld…
 
Het vertelt ons dit. Mensen zijn geboren zondaars met zondige eigenschappen en zondigen hun hele leven, maar sommige mensen onthullen slechts een paar van hun zonden. Zij zondigen de ene keer met hun handen en de andere keer met hun voeten en na lange tussenposen een andere keer met hun gedachten, zodat zij hun zonden naar buiten toe niet onthullen. Wie zou zeggen dat het ernstig is als melaatsheid zich verspreidt op slechts één plek hier en een andere plek daar? Niemand kent zijn/haar lepra-syndroom. 
Een mens wordt als zondaar geboren vanwege de erfenis van zonde. Maar hij/zij weet niet dat hij/zij een zondaar is totdat hij/zij een ontelbaar aantal keren zondigt, hoewel God heeft verklaard dat hij/zij een zondaar is. Hij/zij komt eindelijk te weten dat hij/zij een zondaar in de wereld is.
Een persoon die zichzelf echter te deugdzaam vindt, het goed verdraagt en maar een beetje zondigt, weet niet dat hij/zij een zondaar is. God vertelde de priester dat de persoon van wie de lepra maar een beetje verspreid was, onrein verklaard diende te worden en hij afgezonderd moest worden. Zondaars zijn gescheiden van God. Begrijpt u dit? God is Heilig. Een persoon die denkt dat hij/zij maar een klein beetje zonde heeft, kan het Koninkrijk van de Hemel niet binnengaan.
Wie kan in het Koninkrijk van de Hemel leven? Alleen de mensen van wie de zonden zich over het hele lichaam hebben verspreid en die zich realiseren dat zij onvermijdelijke zondaars zijn, kunnen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. Al hun zonden zijn vergeven door het geloof in Jezus, en zij zullen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan om met God te regeren. 
God verklaart in de Bijbel dat de persoon van wie de zonde zich een klein beetje verspreidt, onrein is. God roept de persoon die herhaaldelijk zondigt, ondanks zijn/haar wil om niet te zondigen, en belijdt dat hij/zij een grote zondaar is. Jezus zei, “want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering” (Mattheus 9:13). God roept de zondaars en wast al hun zonden weg. God heeft al hun zonden vergeven. God heeft al hun zonden voor eens en altijd weggewassen. Jezus nam al hun zonden over door Zijn doopsel, werd ervoor veroordeeld aan het Kruis en maakte hun rechtvaardig door Zijn herrijzenis om hun naar het Koninkrijk van de Hemel mee te nemen.
 

We moeten onszelf kennen
 
We moeten weten of we volledige zondaars zijn of gedeeltelijke zondaars. God verklaarde een persoon rein als de lepra zich over het hele lichaam verspreid had. Zo maakte God de wet van melaatsheid. Een persoon die weet dat hij/zij vol zonde is, kan niet anders dan in het evangelie van het water en de Geest geloven, en de vergeving van zonde ontvangen als Jezus tot hem/haar komt, zeggend dat Hij al zijn/haar zonden heeft weggewassen door Zijn doopsel en het Kruis. Een gedeeltelijke zondaar die denkt dat hij/zij niet vol zonden is, maakt het evangelie echter belachelijk.
Zou er zonde zijn als Jezus ze allemaal had weggewassen? Nee. We kunnen de vergeving van zonde voor eens en altijd ontvangen. Daarom moet een zondaar zichzelf kennen. Al zijn/haar zonden kunnen uitgewist worden als hij/zij zichzelf kent. Mensen neigen ertoe alleen hun kleine zonden voor God te brengen. “Heer, ik heb gezondigd. Ik wilde het niet, maar hij zette me ertoe aan. Vergeef me in dit geval alstublieft, en ik zal nooit meer zondigen.” Ze brengen alleen de kleine zonden voor God. Dan zegt God, “U bent onrein.”
Een menselijk wezen heeft geen gerechtigheid voor God. “Om te zijn of niet te zijn hangt volledig van U af, God. Ik ben een zondaar en ik ben gedoemd om naar de hel te gaan. Doe alstublieft zoals U wilt, maar God, ben genadig met mij en red mij alstublieft. Redt mij alstublieft indien U God bent. Dan zal ik in U geloven en ik zal volgens Uw wil leven.” God redt een persoon die toegeeft dat hij/zij vol met zonde is.
 

Een mens, erfde zonde die 12 soorten van kwade gedachten heeft
 
Laten we eens kijken naar Markus 7:20-23. “En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.” Van binnenuit het hart van een mens, komen kwade gedachten voort. Een mens erft van nature zonde. Begrijpt u dit? Men heeft zijn hele leven kwade gedachten. Er is geen manier voor hem/haar om verlost te worden als al zijn/haar zonden niet voor eens en altijd vergeven zijn. 
Een mens wordt geboren met deze 12 soorten slechte gedachten: overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Dus hij/zij kan niet anders dan zijn/haar hele leven te blijven zondigen. Een persoon van wie de zonden niet zijn vergeven, leeft zondig, ook al wil hij/zij niet zo leven. Alle dingen van een mens, zoals gedachten en gedrag, zijn zondig voor God.
Het is hypocriet als een zondaar goed is. Hij/zij doet alleen alsof hij/zij deugdzaam is. Dit is God te bedriegen. Een mens die zondig geboren wordt, moet zichzelf kennen om gered te worden. Als een persoon echter niet weet dat hij/zij zondig is, voelt hij/zij zich ellendig wanneer hij/zij zondigt en zegt, “Ach, waarom doe ik deze dingen?” Hij/zij wordt door zichzelf bedrogen.
Een mens heeft kwade gedachten. Een mens kan denken, “Waarom heb ik slechte gedachten? Nee, ik zou deze gedachten niet moeten hebben. Waarom denk ik onreine dingen? Mijn leraar zei me goed te doen.” Hij denkt zo omdat hij niet weet waarom hij bepaalde dingen doet. Hij voelt zich ellendig vanwege zijn diefstal en het plegen van overspel, omdat hij niet weet dat hij de zonde geërfd heeft. Overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid komen onophoudelijk en beurtelings uit hem voort. Dus hij/zij haat zichzelf en schaamt zich zonder te weten waarom.
We zijn een massa van zonde en we dragen gedurende ons hele leven 12 verschillende soorten van kwade vruchten omdat we geboren zondaars zijn, die de zonde van onze gemeenschappelijke voorvader Adam, geërfd hebben. Gezegend zijn zij die weten dat zij zondaars zijn.
Een mens zoekt Jezus, de Verlosser die hem/haar verlost van al zijn/haar zonden, als hij/zij weet dat hij/zij een onbetrouwbare zondaar is. Het is de enige manier om gezegend te worden door God. Een mens zoekt de Verlosser niet als hij/zij zichzelf niet kent. Een persoon die zichzelf goed kent, ontkent zichzelf, verzaakt zijn/haar inspanningen, is niet meer afhankelijk van mensen, zoekt Jezus Christus die God is, de Verlosser en de Profeet en wordt vergeven door de genade van Jezus Christus.
Zondaars moeten zichzelf kennen omdat diegenen die zichzelf kennen, gezegend kunnen worden voor God. Iemand die zichzelf niet kent, kan niet gezegend worden. Daarom moeten zondaars zichzelf kennen zoals ze zijn. Begrijpt u dit? Hebt u ooit slechte dingen gedaan voordat u de vergeving van zonde ontving? Weet u waarom u dat gedaan heeft? U hebt tegen uw wil slechte dingen gedaan omdat u de zonde hebt geërfd.
 

Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood
 
De dood is onvermijdelijk voor mensen omdat zij zonde hebben. Een mens moet Jezus zoeken en Hem ontmoeten om van de zonden verlost te worden, zodat zijn/haar zonden uitgewist kunnen worden. Dan kan hij/zij het eeuwige leven hebben. Wilt u verlost worden van al uw zonden?
“Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet, gelijk de schuld was door den één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien énen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere” (Romeinen 5:14-21).
“Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12). Wie is hier die ene mens? Adam. Eva kwam ook uit die ene mens, Adam. Dus zegt de Bijbel, ‘Door één mens.’ God maakte in het begin één mens en door die ene mens kwam de zonde in de wereld. Voor ons waren er zijn twee personen in de Hof van Eden, maar voor God was er maar één mens. Alle menselijke rassen hebben zich verspreid door één mens, Adam.
De woorden, “Door één mens kwam de zonde in de wereld,” betekenen dat alle nakomelingen van Adam zondaars werden, omdat Adam had gezondigd. De dood is over de hele mensheid gekomen, omdat iedereen gezondigd heeft. De dood werd het oordeel voor alle mensen vanwege de zonde. God kan iemand die zondigt niet verdragen.
God is Almachtig maar kan twee dingen niet doen: Hij kan niet liegen, noch kan Hij een persoon die zonde heeft het Koninkrijk van de Hemel laten binnengaan. Hij voert Zijn wet uit zoals Hij beloofde. God veroordeelt een persoon die zonde heeft omdat God geen leugen kan vertellen noch de wet kan negeren die Hij Zelf gevestigd heeft. Alle mensen zijn zondaars geworden door één mens, Adam, die viel en zondigde voor God. Gods oordeel en dood verspreidden zich naar de hele mensheid omdat zij zondaars werden en geboren zijn als de nakomelingen van één mens, Adam. De dood verspreidde zich als zodanig over hen allemaal.
Toen God de mens in het begin schiep, was er geen dood. Er was niet alleen de boom der kennis van goed en kwaad, maar ook de boom des levens. God gebood Adam om de vruchten van de boom des levens te eten en een eeuwig leven te leiden. Adam werd echter bedrogen door Satan en at de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad die God hem verboden had te eten, en hij daagde God uit door Zijn woord te verzaken, dus verspreidde de dood zich onder de mensen van de wereld vanwege de zonde. De dood kwam in de wereld door één mens, Adam.
 

Waarom gaf God de mens de wet?
 
Als de zonde niet door Adam de wereld was binnengekomen, had de dood zich niet naar alle mensen kunnen verspreiden. Waarom sterft een mens? Hij/zij sterft vanwege de zonde. De zonde kwam de wereld binnen door één mens, en zo verspreidde de dood zich naar alle mensen. Tot de wet was er zonde in de wereld, maar mensen hadden de kennis van zonden pas toen er de wet was.
De wet van God kwam over alle mensen door Mozes. Zelfs in de tijd van Adam en Noach was er zonde, maar God heeft de wet pas in de tijd van Mozes gevestigd. De Bijbel zegt echter dat er zonde in de harten van alle mensen was die in die tijd leefden.
Laten we kijken naar Romeinen 5:13. “Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.” Er was zelfs zonde toen er geen wet in de wereld was. Alle mensen moesten daarom sterven omdat zij voor God gezondigd hadden. God gaf hun de wet die bestaat uit 613 geboden, waaraan men zich diende te houden voor Hem en onder de mensen, om hun de kennis van de zonde te geven. Wat kwamen de mensen te weten door de wet van God? Ze voelden dat ze zondig waren in de ogen van God en kwamen te weten dat zij zonden hadden. Mensen realiseerden zich dat zij de wet van God niet konden houden.
Dus kwamen zij hun zonden te weten. De nakomelingen van Adam en Eva wisten dat zij zondaars waren en dat alleen God hun zonden kon vergeven. Maar zij vergaten met de tijd dat zij zondaars waren en de zonde van hun voorvader Adam hadden geërfd. In die tijd kwamen ze erachter dat ze zondaars waren als zij zondigden, maar ze wisten niet dat zij zondaars waren als zij niet zondigden. Maar zij vergisten zich. Tegenwoordig denken nog steeds veel mensen dat zij zondaars worden als zij zondigen, en dat zij geen zondaars worden als zij niet zondigen. In feite zijn alle mensen zondaars, of zij nu zondigen of niet, omdat zij de zonde van hun geboorte geërfd hebben.
Mensen zijn onvermijdelijke zondaars voordat zij verlost worden van hun zonden. Dus gaf God hun Zijn Wet voor de kennis van zonde. Een persoon die God kent, door Zijn Wet en de Wet erkent, weet dat hij/zij een ernstige zondaar is. Een mens wordt een ernstige zondaar zodra hij/zij volledig de Wet van God volledig kent.
 

De dood verspreidde zich door één mens naar alle mensen
 
Romeinen 5:13-14 verklaart, “Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.”
God zegt dat alle mensen zondaars werden door één mens en dat de dood zich door één mens naar hen verspreidde. De dood verspreidde zich onder hen door de zonde. Het was vanwege één mens. Wie is deze ene mens? Adam. We weten het gewoonlijk. Maar, veel mensen weten het niet. Zelfs veel christenen weten het niet. Zij scheiden zonde in de erfzonde en de eigenlijke zonden en zij denken dat hun eigenlijke zonden vergeven kunnen worden door dagelijkse berouwgebeden. Zij weten niet dat de reden dat zij veroordeeld worden en naar de hel gaan, Adam is.
De nakomelingen van Adam hebben geen relatie met God vanwege hun zonden, hoe hard zij ook proberen goed te zijn. God veroordeelt ze allemaal omdat zij de nakomelingen van Adam zijn, hoe hard zij ook proberen een goed leven te leiden. Zij zullen in het eeuwige vuur van de hel geworpen worden vanwege hun gemeenschappelijke voorvader Adam.
 

Adam is een voorbeeld van Hem die komen zou
 
Er staat geschreven dat Adam een voorbeeld is van Hem die komen zou. Alle mensen werden zondaars en de dood kwam tot hun door één mens. De hele mensheid wordt echter rechtvaardig gemaakt door één Mens, Jezus Christus, net zoals alle mensen zondaars werden door één mens, Adam. Dit is de Wet van God.
Mensen hebben religies gemaakt omdat zij de Wet van God niet kenden. Zij zeggen dat zij goede daden moeten doen om gered te worden terwijl ze in Jezus geloven. Hoe wijd verspreidt het is in de wereld en hoe vaak vertellen zij leugens! Zij onderwijzen mensen terwijl ze zeggen, “Jullie moeten goed zijn als christenen.” Onze zonden worden nooit uitgewist door werken.
“Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.” Wie is de Mens die komen zou voor onze zaligmaking van zonden? Hij is Jezus Christus. Jezus werd naar de wereld gezonden en nam wettig de zonden van de wereld weg door Zijn doopsel voor eens en altijd om ons rechtvaardig te maken en Hij werd gekruisigd om ons van ons oordeel te redden.
De zonde kwam de wereld binnen omdat Satan Adam, een schepsel, misleidde. De zonde kwam de wereld binnen door Adam. Jezus Christus, de Verlosser, de Schepper en de Koning der koningen Die Almachtig is, werd echter in de gelijkenis van een mens gezonden om de mensheid voor eens en altijd van hun zonden te redden. Hij wiste de zonden van de wereld voor eens en altijd uit. Hij nam de zonden van de wereld op Zich door Zijn doopsel voor eens en altijd en betaalde het loon van de zonden door gekruisigd te worden.
Een mens ontvangt nieuw leven en heeft verlossing als hij/zij gelooft dat Jezus werd gezonden om alle zonden uit te wissen, hoe ernstig zijn/haar zonden ook mogen zijn. God plande en besloot de hemelen en de aarde te scheppen om ons Zijn kinderen te maken. Hij kwam naar de wereld en vervulde perfect Zijn belofte. We hebben dus zeker geen zonde. God heeft nooit een fout gemaakt. Adam was een voorbeeld van Hem die komen zou. Ik begrijp niet waarom mensen op hun eigen werken vertrouwen. Onze zaligmaking hangt volledig af van Jezus. Mensen werden zondaars door één mens, Adam, en werden verlost door één Mens, Jezus.
Het enige dat we moeten doen is in de zaligmaking van de vergeving van zonden geloven. Dat is het enige dat we doen moeten. We hebben niets anders te doen dan ons te verheugen in het feit dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist. Trouwens, waarom dwingt u andere mensen om ijverig goede daden te doen? Kunnen mensen verlost worden van hun zonden door hun werken? Nee. De zaligmaking hangt alleen af van het geloof in de vergeving van zonden.
 
 
Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift
 
Romeinen 5:14-16 verklaart, “Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet, gelijk de schuld was door den één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.”
Wat betekent deze passages? De Bijbel zegt, “Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift.” Het gratis geschenk verwijst naar Gods zaligmaking. Het betekent dat alle mensen die de zonde door Adam geërfd hebben, gedoemd waren om naar de hel te gaan, maar hun zonden konden zonder onderscheid vergeven worden door het geloof in Jezus, die al hun zonden uitwiste. Het betekent ook dat Jezus al onze toekomstige zonden heeft uitgewist.
Een mens die geboren is als een nakomeling van Adam, is een zondaar, zelfs als hij/zij niet zondigt. Daarom kan hij het niet voorkomen om naar de hel te gaan zelfs als hij niet zondigt. Jezus kwam naar de wereld en werd onze Verlosser. Het gratis geschenk is dat Jezus ons de overvloedige verlossing gaf om de zonde te vergeven die mensen blijven begaan tot het einde van de wereld. 
Daarom is het gratis geschenk van één Mens groter dan de misdaad van één mens. Als iemand de zonde begaat om tegen God te zijn, dan is die zonde alleen al ernstig genoeg om door God te worden veroordelen om naar de hel te gaan. Het gratis geschenk van de Heer, die al onze zonden en overtredingen heeft uitgewist, is echter groter dan de misdaad van één mens.
Het betekent dat de liefde van Jezus en het geschenk van de vergeving van zonden groter zijn de overtredingen van alle mensen. De Heer heeft alle zonden van de wereld voldoende uitgewist. De liefde van Jezus, die ons redde, en het geschenk van de zaligmaking zijn overvloediger en groter dan de overtreding begaan door één mens. De Heer heeft de zonden van het vechten tegen God al uitgewist, ook al zijn we met het vlees tegen Hem. Nu wil de Heer dat we geloven dat Hij de zonden van de wereld al in één keer heeft uitgewist. Daarom redde Hij zondaars van al hun zonden als het Lam van God, die de zonden van de wereld wegnam. 
De theorie, die zegt dat onze zonden uitgewist zijn wanneer we in God geloven, en niet wanneer we niet in God geloven, is niet waar. God wiste zelfs de zonden van ongelovigen uit omdat Hij alle mensen van de wereld liefheeft, maar toch willen mensen Gods liefde niet ontvangen. Niemand is uitgesloten van Gods liefde en zaligmaking. De zaligmaking van God komt naar diegenen die in de waarheid van het evangelie geloven, dat verklaart dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist.
We zijn zulke zwakke wezens. God rekent diegenen die geloven dat Jezus alle zonden uitwiste zonder zonde. We hebben nog steeds veel zwakheden in ons vlees, zelfs nadat al onze zonden vergeven zijn. Vaak vechten we tegen God en we proberen zelfs Zijn gerechtigheid weg te duwen als we het niet eens zijn met Zijn wil. Maar God zegt, “Ik houd van jullie en ik heb jullie gered. Ik heb de zonden die jullie tot nu toe hebben begaan al uitgewist.” “O! Is dat waar, Heer?” “Ja, Ik heb alle zonden uitgewist.” “Dank U, Heer. Wij prijzen U. We kunnen het niet nalaten U te prijzen, omdat U zoveel van ons houdt dat U zelfs de zonde van Uw ontkenning heeft uitgewist.”
Diegenen die zondaars werden, werden rechtvaardig gemaakt en werden de slaven van liefde. Zij gaven zichzelf over aan Zijn liefde. Zij kunnen het niet nalaten om in Jezus te geloven omdat de Heer de zonde van Hem verloochenen heeft uitgewist, ook al verloochenen ze Hem vanwege hun zwakheden, net zoals Petrus deed. Het zorgt ervoor dat ze de Heer prijzen. De Apostel Paulus zegt dus dat Gods zaligmaking groter is dan de misdaad van één mens.
Jezus nam alle zonden weg; de erfzonde die werd geërfd en de werkelijke zonden die begaan worden door onze daden tot het eind van de wereld. Dus hoe groot is de liefde van God! De Bijbel zegt impliciet, “Zie, Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). 
 

De rechtvaardigen zullen in het leven regeren door de Ene, Jezus Christus
 
De zonden van de wereld kunnen niet vergeven worden door berouwgebeden. Gelovigen zullen geen zonden hebben en de zaligmaking van alle zonden ontvangen omdat de Heer al de zonden heeft uitgewist die in de toekomst begaan zullen worden. Romeinen 5:17 verklaart, “Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien énen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.”
We zijn gezegend met de genade. Wie zijn diegenen die de overvloed van genade en het geschenk van gerechtigheid ontvangen? Het zijn de mensen die geloven in de Heer en van wie de zonden vergeven zijn door geloof in Hem te hebben. We prijzen de Heer omdat we de overvloed van genade van de vergeving van zonden hebben ontvangen. “Degenen die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.” We zijn koningen die regeren in het leven.
Alleen koningen regeren. Wij regeren nu. Wie kan er tegen koningen vechten? Wij, die de overvloed van de genade en het geschenk van rechtvaardigheid hebben ontvangen, regeren iedere dag. We regeren vandaag en we zullen morgen regeren. Iedereen die vriendelijkheid tegen ons, koningen, toont, zal gezegend zijn en kan ook een koning zijn. Iedereen die echter niet in het evangelie van de waarheid geloofd dat de koningen prediken, zullen naar de hel gaan.
Er zijn veel koningen geweest die gered waren in de wereld en er zijn veel mensen geweest die naar de hel zijn gegaan omdat zij tegen de koningen waren. Zij hadden aardig moeten zijn voor de koningen, maar dat waren ze niet. Zij hadden koningen kunnen zijn als zij de ogen en het hart van een waarheidszoeker hadden gehad.
Regeert u? We scheppen vol vertrouwen op dat we koningen van de wereld zijn. We kondigen aan dat ongelovigen naar de hel gaan als zij tegen ons vechten. Alleen koningen kunnen dit doen. We zijn echte koningen. Is er iemand die niet regeert onder de rechtvaardigen? Het is onbeschaamd voor hen om niet als koningen te regeren. Een koning moet als een koning regeren. “U hebt verkeerde gedachten. U zult naar de hel gaan als u de waarheid niet accepteert.” Een koning moet zich als een koning gedragen. Een koning moet waardig zijn en het bevel aan de zondaars geven om de waarheid te geloven.
Een koning kan en moet ongelovigen die tegen Gods gerechtigheid zijn, oordelen, bevelen en tot de hel veroordelen, hoe jong de koning ook is. Hij/zij heeft de macht om ongelovigen tot de hel te veroordelen voor God, maar dit betekent niet dat de koning zijn/haar macht mag misbruiken zoals het hem/haar uitkomt. De Heer zegt ons in de wereld te regeren. Laat ons daarom regeren en het Koninkrijk van de Hemel binnengaan.
Sommigen rechtvaardigen zijn echter te zachtmoedig om hun macht te gebruiken. De Heer zal hen berispen als Hij terugkomt. “U hebt uw geloof opgegeven. Waarom gedroeg u zich als een slaaf? Ik maakte u een koning.” Er zijn sommige mensen die zich gedragen als slaven van de wereld. Is het logisch voor een koning om “meneer” te zeggen tegen zijn onderdaan? Sommige rechtvaardigen spreken echter zo, ook al is het onlogisch. Zij smeken op hun knieën om vergeving aan de wereld zelfs nadat God hun van de zonden heeft verlost. Een koning moet koninklijk zijn.
Ik riep het onafhankelijke koningschap tegen de wereld uit zodra ik een koning werd. Ik geloofde dat ik een koning werd en ik gedroeg me koninklijk, hoewel ik jong was.
 

Door de gehoorzaamheid van Eén Mens, Jezus Christus
 
Romeinen 5:18-19 verklaart, “Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.”
“Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis.” De verdoemenis betekent hier het oordeel. Een persoon die als nakomeling van Adam is geboren en die niet wedergeboren is uit het water en de Geest, hoewel hij/zij in Jezus gelooft, wordt veroordeeld. 
“Door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.” Alle mensen zijn rechtvaardig gemaakt door de ene rechtvaardige daad van Jezus, die geboren werd uit de Maagd Maria en die gedoopt werd in de Jordaan om alle zonden van de wereld te dragen. Hij offerde Zijn leven door in hun plaats gekruisigd te worden om hen allemaal rechtvaardig te maken. Door de gehoorzaamheid van één Mens aan de wil van God de Vader, werden velen rechtvaardig gemaakt.
Zijn alle mensen van de wereld zondaars, of zijn zij rechtvaardig als wij vanuit het standpunt van geloof kijken? Ze zijn allemaal rechtvaardig. Sommige mensen worden boos en vechten tegen me als ik dit in geloof zeg. In feite is er niemand die zondigt vanuit Gods standpunt. God stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld en gaf alle zonden van de wereld aan Hem door en liet Hem veroordeeld worden als de vertegenwoordiger van alle mensen.
 

Mensen gaan het Koninkrijk van de Hemel of de hel binnen volgens hun geloof
 
God veroordeelt de wereld niet meer omdat Hij Jezus in plaats van alle mensen heeft veroordeeld. Echter, sommige mensen geloven dit en anderen niet, ook al heeft de Zoon van God alle zonden weggenomen en uitgewist door Zijn gehoorzaamheid aan de wil van God. Gelovigen gaan het Koninkrijk van de Hemel binnen door in Gods gerechtigheid te geloven. God rekent hun tot de rechtvaardigen en zegt, “U bent rechtvaardig. U gelooft dat Ik werkelijk al uw zonden heb uitgewist. Kom op. Ik heb het Koninkrijk van de Hemel voor u voorbereid.” Zij gaan het Koninkrijk van de Hemel toereikend binnen.
Maar sommige mensen geloven niet in Hem en ze weigeren het evangelie terwijl ze zeggen, “God, is het waar? Ik kan het niet geloven. Is het waar? Ik begrijp het niet helemaal.” God zal zeggen, “Waarom maakt u me zo kwaad? Geloof in Mij als u wil geloven, maar geloof niet als u niet wil geloven.” “Is het evangelie van het water en de Geest waar, Heer?” “Ik heb u gered.” “Ik kan het niet geloven. Ik kan ongeveer 90% geloven, maar ik twijfel aan de laatste 10%.”
Dan zal God tegen hen zeggen, “U gelooft het niet, hoewel Ik u al gered heb. Handel volgens uw geloof. Ik besloot diegenen die zonde hebben, als de nakomelingen van Adam, naar de hel te sturen. Ik maakte ook het Koninkrijk van de Hemel. Betreed het Koninkrijk van de Hemel als u dat wilt, en ga naar de hel als u in het vuur van de hel geworpen wilt worden.” Het hangt van hun geloof af of zij het Koninkrijk van de Hemel of de hel binnengaan.
Gelooft u dat Jezus u van al uw zonden redde, met Zijn doopsel en Zijn bloed dat aan het Kruis werd vergoten? Het hangt van uw geloof af. Er is geen middenweg tussen het Koninkrijk van de Hemel en de hel. Er bestaat niet zoiets als “Nee” voor God. Er is alleen “Ja”. God zegt ons ook nooit “Nee.” God beloofde alle dingen en vervulde ze allemaal. Hij wiste alle zonden van de zondaars uit.
 

Waar de zonde overvloedig was, daar was de genade nog overvloediger 
 
Laten we kijken naar Romeinen 5:20-21. “Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.” Waarom kwam de wet? Om de overtredingen overvloedig te maken. Mensen hebben onvermijdelijk zonde als de nakomelingen van Adam. Maar zij kenden hun zondige aard niet, en dus gaf God de mensen de Wet om hen de kennis van zonde te geven, omdat de Wet hun gebiedt wat ze wel en niet moeten doen en het wordt een zonde de Wet niet te gehoorzamen met hun gedachten en daden.
De Wet kwam zodat de overtreding overvloedig zou zijn. God gaf ons de Wet om ons te laten weten dat we ernstige zondaars zijn en een massa van zonde. Maar waar de zonde overvloedig is, daar is de genade nog overvloediger. Dit betekent dat een persoon die met zonde is geboren als een nakomeling van Adam, maar die van zichzelf denkt dat hij/zij een kleine zondaar is, die heeft niets te maken met het feit dat Jezus hem/haar gered heeft.
Iemand die echter denkt dat hij/zij veel zwakheden heeft en niet volgens Gods woord met het vlees kan leven, dankt de Heer die Hem redde. Het evangelie dat zegt dat de Heer de zonden van de wereld in één keer wegnam, is een groot geschenk voor zo’n persoon. “En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.” De gave was overvloedig, dus ernstige zondaars worden volmaakt rechtvaardig gemaakt. De kleine zondaars die denken dat zij niet vol met zonde zijn, gaan naar de hel. Alleen de ernstige zondaars worden volmaakt rechtvaardig gemaakt.
Een persoon die weet dat hij/zij een ernstige zondaar is, prijst de zaligmaking van Jezus enorm. Er zijn maar weinig goed-geaarde predikers onder de evangeliepredikers in de wereld. “En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.” Dit betekent niet dat we met opzet mogen zondigen, zodat de genade nog overvloediger aanwezig is.
De Apostel Paulus zegt in Romeinen 6:1, “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?” Paulus bedoelde, “We zijn gered als we gewoon geloven in Gods gerechtigheid. De Heer wiste al onze zonden uit en redde overvloedig de zondaars van al hun zonden. We zijn rechtvaardig gemaakt door met ons hart te geloven. We kunnen gered worden als we geloven in wat de Heer deed. Het maakt niet uit hoe slecht we zijn, of hoe vaak we zondigen, we zijn rechtvaardig gemaakt zonder werken door geloof te hebben in de Waarheid.”
We worden rechtvaardig door geloof. Hoe slecht zijn onze daden? Hoe vaak zondigen we? Hoeveel tekortkomingen hebben we als God, die zondeloos is, naar onze daden kijkt? Ik kan de Heer alleen maar prijzen. Romeinen 5:20-21 verklaart, “Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.”
God heeft ons eeuwige levens gegeven door Jezus Christus. De gerechtigheid van de Heer liet ons met Hem regeren. Ik prijs de Heer, die zondaars overvloedig van al hun zonden heeft gered. Dank U, Heer.