Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 10-1] Czy Wiecie, Kiedy Nadejdzie Czas Pochwycenia? (Księga Objawienia 10:1-11)

Czy Wiecie, Kiedy Nadejdzie Czas Pochwycenia?

(Księga Objawienia 10:1-11)
„I zobaczyłem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, ubranego w obłok, nad jego głową była tęcza, jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia. W swojej ręce miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami. A gdy siedem gromów przemówiło swoimi głosami, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego. A anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku niebu; I przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie; Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu przemówił do mnie: Idź, weź tę otwartą książeczkę, która jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Podszedłem więc do anioła i powiedziałem mu: Daj mi tę książeczkę. I powiedział do mnie: Weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w moich ustach słodka jak miód. Lecz gdy ją zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą. I powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami”.
 


Wyjaśnienie


Najważniejsza część tego rozdziału znajduje się w wersecie 7: „Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”. Innymi słowy, w tym czasie nastanie pochwycenie.

Werset 1: „I zobaczyłem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, ubranego w obłok, nad jego głową była tęcza, jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia”.
Potężny anioł, który pojawia się w rozdziale 10, jest wykonawcą Boga, który daje świadectwo o Jego przyszłych dziełach. Pojawienie się tego anioła ma pokazać, jak wielki jest majestat i moc Boga. Ma również pokazać, że Bóg zniszczy morza tego świata, wskrzesi z martwych świętych i pochwyci ich do nieba.
 
Werset 2-3: „W swojej ręce miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami”. 
Bóg robi wszystko według Swoich planów. Gdy nadejdzie dzień ostateczny, zniszczy On zarówno ląd, jak i morze. Innymi słowy, nasz Pan zniszczy pierwsze morze i pierwszy ląd.
Ten fragment pokazuje niezłomną wolę Boga, że wypełnia On wszystko co zaplanował, a także ukończenie Jego dzieł. W Biblii liczba siedem oznacza zakończenie. Bóg użył tej liczby, kiedy zakończył wszystkie Swoje dzieła i odpoczął. Podobnie, ten fragment mówi nam, że w czasach ostatecznych Bóg wybawi wielu od zniszczenia, ale z drugiej strony, na pewno zniszczy ten świat.

Werset 4: „A gdy siedem gromów przemówiło swoimi głosami, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego”.
Bóg nakazał Janowi, aby nie zapisywał tego, co wypowiedziało siedem gromów, aby ukryć pochwycenie świętych przed niezbawionymi. Czasami Bóg ukrywa Swoje dzieła przed niewierzącymi, ponieważ oni, jako wrogowie Boga, nienawidzą i prześladują Jego świętych.   
Również w czasach Noego, kiedy Bóg zniszczył świat wodą, objawił nadchodzącą potop tylko Noemu. Tak jak teraz Bóg głosi ewangelię wody i Ducha na całym świecie i daje Królestwo Niebieskie tym, którzy w nią wierzą. Bóg objawił kiedy nadejdzie pochwycenie jedynie tym, którzy mają prawdziwą wiarę, i nikomu innemu oprócz nich. Bóg stworzył dla sprawiedliwych nowy świat w Swoim Królestwie i pragnie w nim żyć razem z nimi.  
  
Werset 5-6: „A anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku niebu; I przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie;”
Wszystkie te rzeczy można przysiąc na imię Boga, ponieważ ostatnią przysięgę co do wszystkiego składa się nie na własne imię, lecz na imię kogoś wyższego. W związku z tym, Bóg jest ostatnią gwarancją zarówno dla świętych czasów ostatecznych, jak i dla wszystkich tych, którzy już zostali Jego świętymi.
Tutaj potężny anioł przysięga na Wszechmogącego, że pochwycenie na pewno nadejdzie. Ta przysięga mówi nam, że Bóg stworzy Nowe Niebo i Ziemię oraz, że będzie żył ze Swoimi świętymi w tym nowym świecie. Pokazuje, że Bóg nie opóźnia stworzenia nowego świata, ale wkrótce dokończy go dla Swoich świętych.

Werset 7: „Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”. 
Ten werset mówi nam, że kiedy w ostatecznych uciskach zatrąbi ostatnia siódma trąba, wszyscy święci zostaną pochwyceni. To, nad czym ludzie na tej ziemi zastanawiają się najbardziej, to moment pochwycenia świętych. 
Księga Objawienia 10:7 mówi nam; „Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”. Co oznacza tutaj wyrażenie; „dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”? Oznacza to, że tak jak ewangelia wody i Ducha jest prawdziwą ewangelią, i tak jak każdy, kto w nią wierzy, otrzymuje odkupienie i Ducha Świętego do swego serca, to tak samo pochwycenie świętych na pewno nastąpi, gdy zabrzmi siódma trąba. 
Po zakończeniu szóstej plagi z plag siedmiu trąb, święci zostaną umęczeni, albowiem pojawi się na świecie Antychryst, i ustanowi nad nim panowanie, żądając od wszystkich przyjęcia znaku Bestii. Wkrótce potem, gdy siódmy anioł zadmie w trąbę, zarówno umęczeni, jak i pozostali przy życiu święci, którzy bronili swojej wiary, jednocześnie zmartwychwstaną i zostaną pochwyceni. Wtedy zaczną się plagi siedmiu czasz, ostatnia plaga ludzkości. W tym czasie święci nie będą już na ziemi, lecz po pochwyceniu będą w niebie z Panem. Święci muszą wiedzieć, że ich pochwycenie nastąpi, gdy siódmy anioł zatrąbi w ostatnią trąbą. 
Apostoł Paweł mówi nam również w I Liście do Tesaloniczan 4, że Pan zstąpi z Nieba wraz z dźwiękiem trąby archanioła. Wielu chrześcijan myśli, że gdy nastąpi pochwycenie, Pan zstąpi na tę ziemię, ale tak się nie stanie. Kiedy nastąpi pochwycenie, nasz Pan nie zstąpi na ziemię, ale spotkamy Go w powietrzu. Innymi słowy, zakończy On pochwycenie, unosząc świętych do góry i przyjmując ich w powietrzu.
W związku z tym ci chrześcijanie, którzy błędnie myślą, że Pan zstąpi na tę ziemię, gdy nadejdzie pochwycenie prawdziwych świętych, powinni porzucić swoją błędną wiedzę, i powinni poznać prawdę i właściwie w nią wierzyć, pamiętając, że pochwycenie świętych nadejdzie, gdy siódmy anioł zadmie w trąbę. 
„Dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”. Musicie sobie uświadomić, że tajemnica Boga odnosi się tutaj do pochwycenia świętych, które nadejdzie wraz z dźwiękiem plagi siódmej trąby. Krótko mówiąc, Bóg zniszczy pierwszy świat i założy drugi świat. Stanie się tak, aby mogli w nim zamieszkać z Bogiem ci, którzy na tej ziemi narodzili się na nowo dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, a także, aby wiernie zostały wypełnione wszystkie obietnice, które Wszechmocny złożył Swoim ludziom. Taka jest wola Boża, Stwórcy całego wszechświata, którą Sam ustanowił dla świętych.
Kiedy anioł zatrąbi w siódmą trąbą, plagi siedmiu trąb się skończą i spadną ostatnie plagi siedmiu czasz. Słowo mówi nam: „w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”. Tajemnica Boga polega na tym, że święci zostaną pochwyceni wraz z dźwiękiem trąby siódmego anioła.
Święci żyją teraz na tej ziemi, ale aby mogli żyć w nowym, lepszym świecie, muszą stać się męczennikami, zmartwychwstać i zostać pochwyceni. Dopiero wtedy zostaną zaproszeni na ucztę weselną Baranka z Panem i będą z Nim królować przez tysiąc lat. Po tym tysiącleciu Antychryst, Szatan i wszyscy jego naśladowcy otrzymają wieczny sąd Boży. Odtąd święci będą błogosławieni, aby żyć z Panem w Jego Niebie wiecznych błogosławieństw. To jest tajemnica Boga. Możemy tylko dziękować Bogu za objawienie tej tajemnicy tym z nas, którzy mają prawdziwą wiarę. Bóg mówi nam, że spełni wszystkie te obietnice, kiedy siódmy anioł zatrąbi w swoją trąbę.
 
Werset 8: „A głos, który usłyszałem z nieba, znowu przemówił do mnie: Idź, weź tę otwartą książeczkę, która jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi”.
Bóg mówi nam, że zanim nadejdzie ostatni dzień, święci i słudzy Boży muszą nadal głosić ewangelię wody i Ducha. Ta ewangelia dotyczy prawdy o odpuszczeniu grzechów, męczeństwie, zmartwychwstaniu, pochwyceniu i uczcie weselnej Baranka. Aby święci i słudzy Boży mogli głosić ewangelię do końca, muszą oni najpierw, przed nadejściem Wielkiego Ucisku, karmić się Słowem Bożym ze swoją wiarą. Bóg żąda od nas dwóch rodzajów wiary. Pierwsza to wiara, aby narodzić się na nowo, a druga to wiara dzięki, której możemy przyjąć męczeństwo w obronie naszej prawdziwej wiary. 

Werset 9: „Podszedłem więc do anioła i powiedziałem mu: Daj mi tę książeczkę. I powiedział do mnie: Weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód”.
Święci i słudzy Boży muszą najpierw karmić się Słowem Bożym, a następnie głosić je wielu ludziom. Ten werset uczy nas, że chociaż serca wierzących w Słowo Boże są osłodzone, głoszenie tego Słowa wiary zagubionym duszom nie jest tak łatwym zadaniem i towarzyszy temu poświęcenie. To właśnie pokazuje nam tutaj Bóg.
 
Werset 10: „I wziąłem książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w moich ustach słodka jak miód. Lecz gdy ją zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą”.
Kiedy Jan z wiarą zjadł Słowo Boże, jego serce napełniło się radością. Lecz Jan napotkał wiele trudności głosząc prawdę, o której świadczy Słowo Boże, tym, którzy w nią nie wierzą.
 
Werset 11: „I powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami”.
Święci muszą znowu prorokować wszystkim ludziom, że błogosławieństwa Boże przychodzą przez ewangelię wody i Ducha. Muszą znowu prorokować, że celem naszego Pana dla tego świata, w czasach ostatecznych jest, aby każdy przyszedł do Bożych błogosławieństw poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. To, co Bóg przykazał Janowi, aby prorokował, oznacza głoszenie Słowa prawdy—że wkrótce nadejdzie nowy świat, przyniesiony przez Boga, i że każdy, kto chce do niego wejść, musi zostać usprawiedliwiony przez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Dla tej pracy, święci i słudzy Boży muszą od nowa głosić Słowo Boże, aby każdy na tym świecie miał wiarę, która pozwoli mu wejść i żyć w Królestwie naszego Pana.