Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 10-2] Czy Wiecie Kiedy Nastąpi Pochwycenie Świętych? (Księga Objawienia 10:1-11)

Czy Wiecie Kiedy Nastąpi Pochwycenie Świętych?

(Księga Objawienia 10:1-11)

Zwróćmy teraz uwagę na kwestię tego, kiedy nastąpi pochwycenie. W Biblii jest wiele fragmentów, które mówią o pochwyceniu. Nowy Testament ma wiele fragmentów, które to omawiają, podobnie jak Stary Testament, w którym możemy znaleźć na przykład Eliasza, który wstąpił do nieba w ognistym rydwanie, i Henocha, który chodził z Bogiem i został przez Niego zabrany. Jak widać, Biblia mówi o pochwyceniu w wielu miejscach. Pochwycenie oznacza „unieść”. Odnosi się to do uniesienia przez Boga Swego ludu do nieba, Jego mocą. 
Jednocześnie, najbardziej tajemniczą kwestią w Biblii jest pochwycenie. Kiedy Bóg uniesie Swoich ludzi? To pytanie o czas pochwycenia jest jednym z najczęściej zadawanych pytań w chrześcijaństwie.
Przejdźmy do I Listu do Tesaloniczan 4: 14-17 i zobaczmy, co Bóg powiedział nam przez apostoła Pawła: „Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż Sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem”.
W Liście Judy 1:14 Bóg również mówi nam: „O nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc: Oto idzie Pan z tysiącami Swoich świętych”. Innymi słowy, święci zostaną uniesieni w powietrze przez naszego Boga wraz z dźwiękiem trąby archanioła, pozostaną w powietrzu przez chwilę, a następnie ponownie zejdą na ziemię z naszym Panem. To jest biblijny opis pochwycenia.
Powodem, dla którego wcześniej przyjrzeliśmy się powyższym fragmentom, jest to, że Apokalipsa 10 mówi nam, kiedy nadejdzie pochwycenie. Jak wspomniałem wcześniej, główny fragment tego rozdziału znajduje się w wersecie 7, „Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom”. Ten werset jest kluczem do odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i wątpliwości dotyczące pochwycenia, ponieważ mówi nam, kiedy ono nastąpi.
Bóg posyła potężnego anioła do Jana w wizji i pokazuje, co uczyni przez tego anioła, sprawiając, że ten anioł zachowuje się tak, jakby Pan przyszedł na tę ziemię. Ten anioł, podnosząc rękę do nieba, „przysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie”. To, że nie będzie już czasu oznacza, że nie ma już powodu, aby zwlekać. To znaczy że „czas się skończył”. Z kolei koniec czasu oznacza, że w dniu zatrąbienia siódmego anioła wypełni się tajemnica Boża, jak Bóg oznajmił Swoim sługom prorokom.
Spośród plag siedmiu trąb, kiedy zabrzmi ostatnia trąba, świat wejdzie w plagi siedmiu czasz. Musimy zdać sobie sprawę, że od tej chwili nie będzie już więcej czasu dla tego świata. W związku z tym, Słowo Boże w wersecie 7, że w dniu „głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”, odnosi się do czasu pochwycenia. Gdzie indziej Paweł również powiedział, że pochwycenie wydarzy się z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej. To właśnie miał na myśli Paweł i to jest punkt wyjścia dla wszystkich innych biblijnych wzmianek o pochwyceniu.
„Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”. To Słowo mówi nam, że pochwycenie świętych nastąpi, gdy siódmy anioł zabrzmi swoją trąbą, unosząc ich w powietrze. Kiedy słudzy Boży głoszą ewangelię wody i Ducha zagubionym duszom, Duch Święty zstępuje na serca wierzących, którzy przyjęli prawdziwą ewangelię, i rzeczywiście stają się oni dziećmi Bożymi. Tak samo będzie z nami, pochwycenie, tajemnica Boga, również zamieni się w rzeczywistość, unosząc świętych w powietrze.
Potem Bóg całkowicie zniszczy ten świat, wylewając na niego ostatnie plagi siedmiu czasz, sprowadzi Królestwo Boże na tę ziemię, gdzie będziemy panować z Chrystusem przez tysiąc lat, a następnie przeniesie nas do Nowego Nieba i Ziemi gdzie będziemy żyć wiecznie.  
Po poinformowaniu Jana o nadchodzącym pochwyceniu Bóg nakazał mu zjeść małą książeczkę i ponownie prorokować. Najważniejszą lekcją, jaką słudzy Boży muszą przekazać świętym żyjącym w tych ostatnich dniach, jest wydarzenie pochwycenia i jego dokładny czas. Powinni uczyć tych lekcji z biblijnego punktu widzenia. Muszą także dokładnie głosić ewangelię wody i Ducha. Oto, co muszą czynić słudzy Boży i Jego święci, którzy żyją w czasach ostatecznych. W ten sposób Bóg powierzył świętym te dzieła, a także objawił im Swoją tajemnicę. Bóg mówi nam, że nie będzie zwlekał, ale niezawodnie wypełni Swoje dzieła. Kiedy nadejdzie czas, Bóg wszystko urzeczywistni.
W rozdziale 11 pojawiają się dwa drzewa oliwne, to znaczy dwóch proroków. Ci dwaj słudzy Boży, symbolizowani jako dwa drzewa oliwne, będą walczyć z Antychrystem i zostaną przez niego zabici, ale zostaną ponownie wskrzeszeni i pochwyceni w trzy i pół dnia. Innymi słowy, Bóg pokazuje nam przy różnych okazjach, że pochwycenie nastąpi, gdy święci zostaną umęczeni w czasach Antychrysta.
To, co musimy wiedzieć z góry, to jest to, że święci będą żyć przez Wielki Ucisk, pozostając na tej ziemi, aż skończy się sześć pierwszych plag siedmiu trąb. Bóg ochroni świętych przed plagami siedmiu trąb—to znaczy, Bóg będzie chronił ich aż do szóstej plagi, ale Antychryst, u szczytu swojej tyranii w końcu zabije ich, gdy będzie walczył z Bogiem w swojej ostatecznej desperackiej batalii. Śmierć, którą święci przyjmą w tym czasie, będzie ich męczeństwem. Ponieważ umrą śmiercią sprawiedliwą, aby bronić swojej wiary, nazywamy to „męczeństwem”. Musimy więc wierzyć, że po tym męczeństwie nastąpi pochwycenie, a także głosić tę wiarę innym. 
Wielu ludzi jest bardzo zdezorientowanych co do tego, czy pochwycenie nastąpi przed czy po Wielkim Ucisku. W dawnych czasach ludzie myśleli, że Chrystus powróci po Ucisku i że święci zostaną uniesieni wraz z powtórnym przyjściem Jezusa. Ale obecnie większość chrześcijan wierzy, że pochwycenie nastąpi przed Wielkim Uciskiem. Myślą, że nie będą mieli nic wspólnego z plagami siedmiu trąb lub siedmiu czasz, i że zostaną uniesieni, gdy będą prowadzić swoje codzienne i normalne życie. Ale nie możemy dać się zwieść tej fałszywej nauce. Ci ludzie są w ogromnym błędzie w swojej wiedzy i rozumieniu czasu pochwycenia; gdy czasy ostateczne będą coraz bliżej, ich pobożność osłabnie, a wiara zniknie.
Kiedy mówię wam, że pochwycenie nadejdzie w środku Wielkiego Ucisku, nie mówię tego, abyście stali się jeszcze bardziej pobożni. Chcę tylko, abyście mieli jasne zrozumienie czasu pochwycenia i abyście uciekli przed fałszywą nauką o pretrybulacjoniźmie, ponieważ w wersecie 7 Bóg mówi nam szczegółowo: „w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił Swoim sługom, prorokom”. W przeciwieństwie do poprzednich plag siedmiu trąb, kiedy zostaną wylane plagi siedmiu czasz, będą one wylewane bezustannie jedna po drugiej. My, święci, musimy to sobie uświadomić. 
Apokalipsa 16:1-2 mówi nam: „I usłyszałem donośny głos ze świątyni mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. I poszedł pierwszy, i wylał swoją czaszę na ziemię. I pojawiły się bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, którzy mieli znamię bestii, i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi”. Po tej pierwszej pladze kolejno następuje wylanie pozostałych plag, jak gdyby plagi były w trybie autopilota, a siedmiu aniołów opróżniało swoje czasze jedna po drugiej, bez dźwięku trąb ani niczego innego. Innymi słowy, kolejno wylewając siedem czasz, Bóg całkowicie zniszczy ten świat. Dlaczego? Ponieważ wszystko zakończy się wylaniem plag siedmiu czasz, które razem są uwzględnione w plagach siedmiu trąb. 
Kiedy przyjdą plagi siedmiu trąb, będzie w tym czasie przynajmniej przerwa między jedną plagą a następną, ale w przypadku plag siedmiu czasz nie ma takich przerw. Ponieważ te plagi siedmiu czasz są zarezerwowane na ostatnią chwilę, po tym, jak plagi siedmiu trąb zostaną przyniesione w swojej kolejności, kiedy wreszcie zabrzmi ostatnia trąba, świat przeniesie się na zupełnie nowy poziom, gdzie wszystko się skończy.
Dlatego w Apokalipsie 11:15-18 zapisano: „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon; Mówiąc: Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś Swą potężną moc i objąłeś królestwo. I rozgniewały się narody, i nadszedł Twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty Twoim sługom prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię”.
Jest tu powiedziane, że kiedy siódmy anioł zadął w swoją trąbę, rozległy się donośne głosy, mówiące: „Królestwa tego świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie panował na wieki wieków!”. Ale nie ma wzmianki o pladze. Dlaczego? Ponieważ zaraz po zatrąbieniu siódmej trąby, nie było siódmej plagi, ale pochwycenie. Bóg wskrzesi z martwych i uniesie świętych, zarówno tych, którzy wciąż żyją na ziemi, jak i tych, którzy już śpią, a kiedy ich pochwycenie się skończy, wyleje plagi siedmiu czasz i całkowicie zniszczy świat. 
Jeśli chcemy się dowiedzieć, kiedy dokładnie nastąpi nasze pochwycenie, wystarczy spojrzeć na Słowo Boże zawarte w Księdze Objawienia 10:7. Tajemnica Boga z pewnością zostanie zakończona w tym czasie, jak oznajmił Swoim sługom prorokom. Tajemnica Boga odnosi się tutaj do pochwycenia świętych.
Dla twojego wyraźnego zrozumienia i właściwej wiary, tutaj przedstawiam inny fragment. Biblia mówi: „Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni” (I List do Koryntian 15:51-52). Czy Biblia nie mówi wyraźnie, że zmartwychwstanie świętych nastąpi podczas ostatniej trąby? Kiedy zabrzmi trąba, umarli w Chrystusie zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, a my także w jednej chwili zostaniemy przemienieni, by zostać pochwyconym. 
Anioł, który pojawia się w rozdziale 10, to potężny anioł wysłany przez Boga, inny niż inni aniołowie, którzy grają na sześciu pierwszych trąbach. Kiedy patrzymy na to, co robi ten potężny anioł, wydaje się on tak bardzo podobny do Boga, że moglibyśmy go nawet wziąć za Boga: „Nad jego głową była tęcza, jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia. W swojej ręce miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami”.
Innymi słowy, możemy wziąć tego anioła za Boga, ponieważ ten potężny anioł wykonuje w Jego imieniu wszystko, co ma uczynić Jezus Chrystus. To mówi nam, że Bóg dokona tego wszystkiego przez tego potężnego anioła. Mówi nam, że ten anioł, stawiając stopę na morzu i na lądzie, zniszczy je obydwa, a kiedy nadejdą gromy, dokończy wszystko, co Bóg zaplanował w Jezusie Chrystusie od samego początku stworzenia wszechświata i ludzkości.
Spośród plag siedmiu trąb my, święci, przeżyjemy i doświadczymy pierwszych sześciu plag, i do tego czasu będziemy nadal głosić ewangelię. Bóg powiedział Janowi, aby wziął i zjadł małą książeczkę i ponownie prorokował, ale to Słowo jest również skierowane do ciebie i do mnie—to znaczy, aż do ostatniego dnia, musimy trwać w wierze i żyć dalej. Ponieważ nasze pochwycenie spełni się, gdy zabrzmi siódma trąba, musimy rozpoznać tę prawdę o naszym pochwyceniu, trzymać się jej mocno w wierze, słuchać Słowa i głosić ewangelię, aż nadejdzie ten dzień.
Dopóki nie zabrzmi siódma trąba, Antychryst będzie działał pośród tej plagi, święci będą wraz z nią umęczeni, a wkrótce potem zostaną pochwyceni. W związku z tym, nawet w tym czasie, kiedy wiara wielu wierzących w Jezusa jest chwiejna do głębi i traci żywotność, musimy nadal żyć wiarą. Innymi słowy, musimy wierzyć, że nasze pochwycenie nadejdzie dokładnie po dźwięku siódmej trąby i żyjmy zgodnie z tą wiarą.
Wkrótce na własne oczy zobaczymy plagi siedmiu trąb. Na własne oczy zobaczymy i policzymy te plagi, od pierwszej do szóstej. Po tym, gdy my święci intuicyjnie poczujemy, że nadszedł czas na nasze męczeństwo, faktycznie będziemy umęczeni. To nie jest ani bajka, ani science-fiction. Nie jest to też coś, w co możesz wierzyć lub nie, według własnych zachcianek. To właśnie przydarzy się tobie i mnie.
Księga Objawienia 10:7, werset, który najdobitniej ukazuje pochwycenie w Księdze Objawienia, mówi nam, że pochwycenie świętych nadejdzie wraz z dźwiękiem siódmej trąby, a świat skończy się plagami siedmiu czasz . Po wywyższeniu świętych, Bóg doprowadzi do upadku całego świata. Kiedy wszyscy święci zostaną pochwyceni, będą chwalić Pana w powietrzu. Lecz na tą ziemię zostaną wylane plagi siedmiu czasz, całkowicie niszcząc świat, a kiedy te plagi siedmiu czasz się skończą, święci zstąpią z Panem na odnowioną ziemię. A Tysiącletnie Królestwo, Królestwo Chrystusa, zostanie wtedy zbudowane na tej ziemi.
Dzisiejsi chrześcijanie w większości popierają pretrybulacjonizm, a obecnie niektórzy z nich posunęli się nawet do popierania amillenaryzmu—to znaczy tego, że nie ma czegoś takiego jak Tysiącletnie Królestwo. Czy więc Tysiącletnie Królestwo nie jest rzeczywistością? W dzisiejszych czasach jest wielu, którzy w to wierzą. Niektórzy z nich, którzy usługują w największych kościołach w Korei, deklarują nawet, że wszystko w Objawieniu, od znaku 666 do pochwycenia, nie jest faktyczne, ale tylko symboliczne. Jak kiedyś nasz Pan zapytał, „Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” z pewnością bardzo trudno jest znaleźć prawdziwych wierzących w tych ostatecznych czasach. 
Ale Pan mówi nam, że nasze pochwycenie faktycznie wydarzy się jako rzeczywistość. Kiedy zostaniemy pochwyceni, spotkamy Pana w powietrzu i będziemy Go wielbić, zaopiekuje się On nami i pocieszy nas, a potem powrócimy z Nim na tę ziemię. Mówiąc o Tysiącletnim Królestwie, będziemy tam żyć nowym życiem w naszych zmartwychwstałych i przemienionych ciałach, pośród wszystkiego, co jest odnowione, od naszego zmienionego życia po zmienione błogosławieństwa. Będziemy żyć w takiej chwale przyodziani przez Boga. Musimy żyć z tą wiarą i nadzieją. A kiedy Tysiącletnie Królestwo dobiegnie końca, wejdziemy do Nowego Nieba i Ziemi i będziemy królować z Chrystusem na wieki w wiecznej czci i chwale.
Kiedy wejdziemy do Tysiącletniego Królestwa i Nowego Nieba i Ziemi, wszyscy aniołowie będą naszymi sługami. Do kogo będą należeć wszystkie istoty duchowe, cały świat stworzony przez Boga i Jezusa Chrystusa oraz wszystko w nim? Wszystko to będzie nasze. Dlatego Biblia mówi, że święci odziedziczą wszystko. Ponieważ jesteśmy świętymi, którzy narodzili się ponownie z ewangelii wody i Ducha, jesteśmy dziedzicami Boga i współdziedzicami z Chrystusem, który wszystko odziedziczył. W związku z tym musimy poprzez wiarę pokonać trudności na ziemi i wytrwać, patrząc na dzień naszego dziedzictwa. Musimy także mieć waleczną wiarę jako elitarne odziały Boga.
Bóg powiedział nam, że wszystkie te rzeczy wkrótce się spełnią, bez żadnej zwłoki. Niektórzy mogą się więc zastanawiać, dlaczego Bóg nie powiedział nam o tym bardziej szczegółowo. Odpowiedź na to pytanie jest taka, że ukrywanie dzieł Bożych jest Jego mądrością (Księga Przysłów 25:2, Ewangelia Łukasza 10:21).
Gdyby plan Boży został szczegółowo spisany, byłby to powód do wielkiego poruszenia na tym świecie. Święci nie przeżyliby do ostatnich dni. Prawie wszyscy święci zostaną zabici przez niewierzących i żaden święty nie przeżyje. Jeśli każdy szczegół dotyczący czasów ostatecznych byłby zapisany w Biblii, ci, którzy nie narodzili się ponownie przez wodę i Ducha, zabiliby wszystkich narodzonych na nowo wierzących. Ukrywając swoje zamiary, Bóg objawia je tylko tym, którzy na to zasługują, a poza tym zachowuje je jako tajemnice przed resztą—taka jest mądrość Boża. Bóg objawił nam Swój plan i pozwolił nam go poznać, tylko dlatego, że jest to niezbędne dla świętych tej epoki. 
To, że narodzone ponownie kościoły Boże mówią teraz szczegółowo o czasach ostatecznych, oznacza, że zbliżają się dni ostatnie. Ponieważ era Ucisku jest bliska, głoszone jest Słowo Objawienia, aby święci mieli odpowiednią wiedzę o czasach ostatecznych, aby wytrwać i przezwyciężyć ten zbliżający się Ucisk. Nawet narodzeni na nowo, jeśli staną w obliczu Ucisku bez żadnej wiedzy, nie będą wiedzieć, co robić i wpadną w wielki zamęt, gdy Ucisk rzeczywiście nadejdzie. Ten zamęt będzie jeszcze większy dla tych, którzy polegają tylko na własnej, indywidualnej wierze.
Możemy sobie wyobrazić, że wiele nieprzygotowanych dusz, w swojej ignorancji i zamęcie, zacznie podążać złą drogą, gdy nadejdzie czas końca. „Czy Bóg wam coś powiedział?” „Czy nie pokazał wam wizji, kiedy się modliliście?”. Wielu będzie poruszonych szukaniem wizji od Boga, a wielu będzie twierdzić, że widziało takie wizje w czasach ostatecznych. „Czy Bóg nie powiedział wam czegoś, kiedy się modliliście?”. Będzie to dość powszechne pytanie, jakie będą zadawać sobie święci czasów ostatecznych, jeśli pozostaną nieświadomi. 
Ale Bóg nigdy nie działa w taki sposób, ponieważ już nam przykazał: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. Innymi słowy, święty powinien słuchać tylko tego, co Duch Święty mówi przez kościoły. Ponieważ Duch Święty, gwarantując Słowo Boże, świadczy tylko o tym, co jest prawdziwe i poprawne, kiedy nadejdą plagi, które obwieszczają koniec świata, my święci nie damy się zaskoczyć następującymi udrękami, ale będziemy żyć wiarą—bo do tego czasu już wcześniej usłyszelibyśmy Słowo prawdy i wyrylibyśmy je w naszych sercach z wiarą.
Dlatego Jan już wcześniej objawił nam, co wydarzy się w przyszłości, i dlaczego słudzy Boży głoszą prawdę w ramach tego spisanego Słowa. Prorokowanie to nic innego jak poznanie i głoszenie tego, co przyjdzie ze spisanego Słowa Bożego; twierdzenie, że widziałeś wizje w snach lub modlitwach, nie jest nim!
Nigdy nie zapominajcie, że nasze pochwycenie rzeczywiście nadejdzie i że jesteśmy świętymi Boga. Nie zapominajcie też, że staliście się teraz świętymi, którzy będą z Chrystusem w powietrzu, kiedy nadejdzie wasze pochwycenie, którzy zstąpią na odnowioną ziemię ponownie, aby żyć przez tysiąc lat i którzy będą żyć wiecznie w Nowym Niebie i Ziemi. Jeśli słyszycie ludzi rozmawiających o pretrybulacjoniźmie lub posttrybulacjoniźmie, albo twierdzących, że w ogóle nie ma Królestwa Tysiąclecia, powiedzcie im prawdę, odwołując się do fragmentu, który tutaj omawialiśmy. Powinniście także odesłać ich do I Listu do Tesaloniczan 4 i I Listu do Koryntian 15 i powiedzieć im, że Pan zstąpi z głosem archanioła i brzmieniem ostatniej trąby i uniesie świętych w powietrze, aby byli z Nim. Tylko wtedy, gdy wierzycie w to pochwycenie, możecie bronić swojej wiary.
Aby zostać pochwyconym, musi nastąpić męczeństwo przez wiarę i zmartwychwstanie ciała. Ponieważ pochwycenie nastąpi równocześnie ze zmartwychwstaniem, jak tylko zmartwychwstaniemy, zostaniemy pochwyceni i uniesieni w powietrze. Dlatego pochwycenie i zmartwychwstanie są tym samym. Udział w pierwszym zmartwychwstaniu oznacza życie z Panem w Tysiącletnim Królestwie. Pochwycenie oznacza także życie z Panem na tej ziemi przez tysiąc lat.
Dlaczego więc zostaniemy pochwyceni? Ponieważ Bóg zniszczy wszystko na tej ziemi, wylewając plagi siedmiu czasz—to znaczy, że wcześniej pochwyci świętych, aby uwolnić Swoje dzieci od tych plag zagłady. Aby oddzielić świętych od grzeszników i pokazać ich różne przeznaczenie, On pochwyci świętych. W związku z tym musimy wierzyć we wszystkie te rzeczy—w nasze pochwycenie, w nasze zmartwychwstanie i w nasze męczeństwo.
Dla niektórych ewangelia wody i Ducha objawiona jest szczegółowo, dla innych zaś pozostaje całkowicie ukrytą tajemnicą. Podobnie, męczeństwo świętych, zmartwychwstanie, pochwycenie i ich panowanie nad Tysiącletnim Królestwem oraz Nowym Niebem i Ziemią są tajemnicami Boga. Tylko narodzonym ponownie Bóg objawił i pokazał te tajemnice. A sprawiając, że uwierzyli w te tajemnice, umożliwił im przeżycie czasów ostatecznych i pokonanie wszelkich trudności dzięki nadziei na pochwycenie i Królestwo Niebieskie.
Musimy mieć taką wiarę. Bez tego rodzaju wiary—to znaczy bez wiary, że zostaniemy pochwyceni, że będziemy żyć w Nowym Niebie i na Ziemi, że Pan wskrzesi nas z martwych, kiedy zostaniemy zamordowani przez Antychrysta, pochwyci nas, pozwoli nam przebywać w powietrzu, a następnie przyniesie nas z powrotem na tę ziemię, abyśmy panowali z Nim przez tysiąc lat—nie będziemy w stanie wytrwać w trudnym i przygnębiającym życiu tej ostatniej epoki.
Święci mają piękne marzenie i nikt inny, jak tylko nasz Pan, może to marzenie spełnić. Nie mając tej nadziei możemy żyć jedynie w smutku i cierpieniu w tym przygnębiającym świecie.
Paweł powiedział Tymoteuszowi, aby strzegł tego dobrego co zostało mu powierzone. Ta ewangelia jest dobra; tak samo jak dobre jest nasze męczeństwo, zmartwychwstanie i pochwycenie; tak samo jak życie w Tysiącletnim Królestwie oraz w Nowym Niebie i Ziemi. To wszystko są dobre i piękne rzeczy. Należą tylko do świętych i wszystkie są urzeczywistnieniem wiary i nadziei, a nie iluzjami czy wyobrażeniami. Oto nasza nadzieja i wiara dane przez Pana. Mając wiarę w to wszystko, musimy przeżyć tę erę, mając nadzieję na dzień, w którym Królestwo Tysiącletnie oraz Nowe Niebo i Ziemia zostaną nam dane.
Ci, którzy zostaną pochwyceni, to nikt inny jak ty i ja. Musimy żyć wiarą, czekając na dzień, w którym zostaniemy pochwyceni, aby stanąć przed Panem i panować w Tysiącletnim Królestwie oraz Nowym Niebie i Ziemi.
Bóg mówi nam, że Ten, który ma przyjść, wkrótce nadejdzie. Plagi, które nadejdą w pierwszej połowie siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku, są dość łagodne i krótkotrwałe. Czy gdyby plagi trwały dla nas przez całe siedem lat Wielkiego Ucisku, jak ktokolwiek mógłby je znieść? Wczesne plagi są krótkie, a gdy czas będzie zbliżał się do ostatecznego końca, będzie na co popatrzeć. Kiedy nadejdzie plaga siódmej trąby, osiągnie ona spektakularne rozmiary.
Kiedy Szatan spróbuje wstrząsnąć wiarą świętych, uczyni przykładem kilku przywódców kościelnych, mordując ich. Szatan może powiedzieć: „Oszczędzę ci życia, jeśli zaprzesz się Boga!” Każdy by się dwa razy zastanowił nad ofertą Szatana, gdyby świat miał się zmienić na lepszy. Któż więc przy zdrowych zmysłach wyparłby się Pana, skoro dobrze wie, że Pan zaraz ześle plagi siedmiu czasz i że przejdzie przez wszystkie cierpienia spowodowane przez te plagi? Święci, którzy znają koniec świata, nie wyprą się Pana ani nie zdradzą swojej wiary. Ponieważ w naszych sercach jest Duch Święty, doda nam odwagi. 
Ponieważ wszystkie plany Boże szybko się spełnią w czasach ostatecznych, nie będzie miejsca na nudę. Kiedy miną krótkotrwałe plagi, nastąpi zmartwychwstanie, a po nim pochwycenie, które uniesie nas w powietrze. Wyobraź sobie, że nasze ciała cielesne przemieniają się w ciała duchowe, wielbiąc Pana. W Królestwie Bożym możemy cieszyć się zupełnie innym światem, pięknym i eleganckim, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy na tej ziemi. Ponieważ ciała duchowe są wolne od ograniczeń czasu i przestrzeni, żylibyśmy w pięknym i cudownym świecie, w którym możemy się udać, gdziekolwiek chcemy. 
Szczerze dziękuję Bogu za to, że dał nam tak wielkie błogosławieństwo. Dziękuję Bogu za to, że poprzez Swoje Słowo szczegółowo objawił nam Wielki Ucisk, Swoje plagi, nasze męczeństwo, zmartwychwstanie i pochwycenie. I modlę się, aby nasze serca zawsze żyły, znając tę ostatnią erę i wierząc w nią.