Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-3. Jakie są Prawa ustanowione przez Boga?

Bóg jest projektantem, jedynym prawdziwym Bogiem, Istnieniem Absolutnym. Dlatego ustanowił Prawo na świecie w następujących celach:
① Dał grzesznikom Swoje Prawo i Przykazania, aby zbawić ich od ich grzechów. “Przez prawo jest poznanie grzechu” (List do Rzymian 3:20).
② Drugie prawo to Prawo Wiary, które zbawia grzeszników. Jest to “Prawo Ducha Życia” (List do Rzymian 8:2), które zapewnia dostęp do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela (List do Rzymian 5:1-2). Jezus przyszedł na ten świat, aby wypełnić to Prawo. Został ochrzczony, przelał krew na Krzyżu i zmartwychwstał. Jezus ustanowił prawo zbawienia, aby zbawić wszystkich grzeszników świata.
Bóg ustanowił Prawo wiary dla tych, którzy wierzą w zbawienie wody i Ducha. Każdy, kto chce zostać zbawiony i stać się dzieckiem Boga, musi wierzyć w Prawo wiary, które zarządził Bóg. Jest to jedyna droga do zbawienia. W ten sposób zapewnił dostęp do Nieba tym, którzy wierzą w duchowe zbawienie prawdy zgodnie z tym Prawem.