Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-18. Co otrzymujemy, gdy wierzymy w Jezusa?

① Otrzymujemy przebaczenie wszystkich naszych grzechów i stajemy się sprawiedliwymi (List do Rzymian 8:1-2).
② Otrzymujemy Jego Ducha i życie wieczne (Dzieje Apostolskie 2:38, I List Jana 5:11-12).
③ Otrzymujemy prawo zostania dziećmi Bożymi (I List Jana 1:12).
④ Otrzymujemy przywilej wejścia do Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego (Księga Objawienia 21-22).
⑤ Otrzymujemy wszystkie błogosławieństwa Boże (List do Efezjan 1:3-23).