Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-8. Co to znaczy przyjąć chrzest Ducha Świętego?

Powinniśmy znać powód chrztu Jezusa. Paweł głosił ewangelię chrztu Jezusa niektórym Efezjanom, gdy usłyszał, że zostali ochrzczeni tylko “chrztem Jana.” Zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa i przyjęli Ducha Świętego do swoich serc przez wiarę w to, co Paweł powiedział o chrzcie Jezusa. Istota chrztu, który Jezus przyjął od Jana, a chrztu nawrócenia Jana, była inna. Chrzest Jezusa miał na celu zmyć grzechy, co było bezpośrednio związane z naszym przyjęciem Ducha Świętego.
Jaka była istota chrztu Jana? Wołał: “Pokutujcie, plemię żmijowe! Porzućcie bogów obcych, którym służycie i powróćcie do prawdziwego Boga”. Jego chrzest był chrztem pokuty, który sprawił, że ludzie wracali do Boga. Jednakże chrzest, który Jezus przyjął od Jana, miał na celu przejęcie wszystkich grzechów świata. Oto różnica między chrztem Jana a chrztem Jezusa, który przyjął od Jana. Chrzest Jezusa miał spełnić wszelką sprawiedliwość.
Więc jaki jest chrzest, który wypełnił wszelką sprawiedliwość? To chrzest, przez który Jezus zabrał wszystkie grzechy ludzkości, od Adama do ostatniego człowieka na świecie. Innymi słowy, chrzest Jezusa od Jana miał wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Wypełnić wszelką sprawiedliwość oznacza, że Bóg pozwolił Swemu Synowi zostać ochrzczonym przez Jana, aby On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i aby mógł zostać osądzony za nas poprzez ukrzyżowanie. Bóg wzbudził Jezusa z martwych i uświęcił wszystkich wierzących.
Zrobiono to dla całej ludzkości. Chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu przyniosły nam wieczne zbawienie, przebaczenie wszystkich naszych grzechów i szansę życia razem z Bogiem na zawsze. To jest sprawiedliwość, miłość i zbawienie Boże dla całej ludzkości. Tutaj możemy potwierdzić, że chrzest Ducha Świętego wypełnił się przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Aby się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, musimy mieć świadectwo wiary, że wszystkie grzechy tego świata zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest. Każdy, kto otrzymał przebaczenie grzechów przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, powinien zostać ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa.
Dlatego się chrzcimy na dowód naszej wiary w chrzest Jezusa i zgodnie z Jego przykazaniem: “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Ewangelia Mateusza 28:19). Jezus został ochrzczony przez Jana, aby usunąć wszystkie grzechy świata, a ponieważ ta prawda prowadzi ludzi do otrzymania Ducha Świętego, jest on również nazwany chrztem Ducha Świętego.