Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-9. W jaki sposób Duch Święty pojawia się inaczej w Starym i Nowym Testamencie?

Duch Święty jest tym samym Bogiem bez względu na czas. Dlatego Jego boska natura nie zmienia się bez względu na to, czy czytamy o Nim w Starym czy w Nowym Testamencie. Prawdą jest jednak, że aby zbawić ludzkość od grzechów, działał On różnie w Starym i Nowym Testamencie dzięki opatrzności Bożej.
W Starym Testamencie Bóg wylewał Ducha Świętego na ludzi Bożych szczególnymi metodami, po to, aby wypowiadali Jego słowa, aby ukazywali Jego wolę poprzez cuda i aby wykonywali Jego dzieła. Na przykład Duch Pański zaczął działać na Sędziego Samsona, dokonując przez niego wielu potężnych dzieł (Księga Sędziów 13:25, 14:19). Innymi słowy, w czasach Starego Testamentu, Duch Święty zstępował wyłącznie na ludzi wybranych.
Jednak w czasach Nowego Testamentu, wyznaczywszy Dzień Pięćdziesiątnicy jako punkt wyjścia dla nadejścia Ducha Świętego, Bóg posłał Ducha Świętego każdemu świętemu, który otrzymał przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. I pozwolił, aby Duch Święty zamieszkał w nich na zawsze.
Wobec tego, po przyjściu Ducha Świętego w pierwszą Pięćdziesiątnicę, wszyscy sprawiedliwi, których grzechy zostały odpuszczone przez wiarę w ewangelię prawdy, mogą otrzymać Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:38). Piotr poszedł do domu Korneliusza, poganina i setnika Rzymskiego, i głosił ewangelię chrztu Jezusa, i Jego krwi na Krzyżu. Podczas gdy Piotr mówił o ewangelii, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słyszeli to słowo (Dzieje Apostolskie 10:34-45). Dowodzi to, że w chwili, gdy ktoś usłyszy i uwierzy w ewangelię chrztu Jezusa i Jego Krzyża, którą wypełnił Jezus, otrzymuje Ducha Świętego jako dar.
Bóg sprawił, że Duch Święty zamieszkał we wszystkich sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię. Duch Święty w Starym Testamencie odgrywał rolę prowadzenia ludzi do Jezusa Chrystusa, a w Nowym Testamencie świadczy o sprawiedliwości Bożej i stanowi dla niej gwarancję. Sprawiedliwość Boża oznacza, że Jezus przebaczył wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest i krew na Krzyżu. A Duch Święty jest gwarancją ewangelii zbawienia i pomaga wszystkim w nią uwierzyć.