Search

เกี่ยวกับผู้เขียน

ท่านสาธุคุณพอล ซี ยง

ในฐานะศิษยาภิบาล ท่านสาธุคุณพอล ซี ยง พยายามดิ้นรนมานานเพื่อค้นหาคำตอบของการได้รับการยกความผิดบาป การค้นหาของท่านทำ ให้ท่านค้นพบความชอบธรรมของพระเยซู คริสต์ที่เสด็จมาโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณตามที่เปิดเผยในพระวจนะของพระเจ้า การค้นพบนี้เป็นสิ่งที่นำท่านไปสู่พันธกิจปัจจุบันของท่าน จนถึงทุกวันนี้ท่านสาธุคุณยง ได้อุทิศชีวิตของท่านให้กับพันธกิจวรรณกรรมของ The New Life Missionโดยการประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปร่วมกับผู้ร่วมงานของท่านที่ The New Life Mission เพื่อเผยแพร่ ข่าวประเสริฐแท้จริงไปทั่วโลก หนังสือของท่านได้รับการแปลและตีพิมพ์ในกว่า 80 ภาษาและตอนนี้มีให้อ่านแล้วในกว่า 150 ประเทศ ผู้อ่านหลาย คนของเขาได้รับการยกความผิดบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้า ต้องขอบคุณหนังสือของเขาเพราะหนังสือเหล่านี้มี รากฐานมาจาก พระวจนะของพระเจ้าที่บรรทึกเอาไว้อย่างแท้จริง ท่านสาธุคุณยงขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับงานที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ พร้อมกับผู้ร่วม งานของท่านทั่วโลก ฮาเลลูยา!