Search

บทเพลงข่าวประเสริฐของเรา

"โอ จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำการมหัศจรรย์ พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ ได้นำ ความมีชัยมา" (เพลงสดุดี 98:1)

มีเพียงคริสเตียนที่เกิดใหม่เท่านั้นที่รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์ พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราให้รอดอย่างสมบูรณ์โดยการรับบัพติศมา และการหลั่งโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ และไม่มีใครที่สามารถเขียนหรือแต่งเพลงใหม่ที่พระองค์จะทรงยอมรับได้ยกเว้นพวกเขา และ ไม่มีใครสามารถเรียนรู้บทเพลงใหม่ๆได้นอกจากผู้ที่ได้รับการไถ่บาปของโลกนี้ออกไปแล้ว

เรากำลังนำเสนอบทเพลงใหม่ตรงนี้สำหรับคริสเตียนของโลกนี้ที่เกิดใหม่ทั้งหมด เพลงที่เต็มไปด้วยวิญญาณเหล่านี้เป็นเพลงต้นฉบับอย่างแน่นอน

เราจะเพิ่มเพลงใหม่โดยเร็วที่สุด

รวม 0
  • ไม่พบข้อมูล