Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

 • พลับพลา
 • พลับพลาเป็นเงาของพระเยซู คริสต์ผู้ทรงยกความผิดบาปของชาวอิสราเอลและทุกๆคนที่เชื่อในพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นเจ้าของ พลับพลา และพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงลบบาปทั้งหมดของทุกๆคนออกไปเพียงครั้งเดียว และในเวลาเดียวกันก็ทรงเป็นเครื่องบูชา สำหรับมนุษยชาติเช่นกัน
 • แม้ว่าประชาชนชาวอิสราเอลจะทำบาปทุกวันแต่พวกเขาก็สามารถผ่านบาปของพวกเขาไปสู่เครื่องบูชาได้โดยการวางมือของพวกเขาที่หัวของ สัตวบูชาที่ไม่มีตำหนิในลานพลับพลาตามระบบการสังเวยบูชา นี่คือวิธีที่ทุกคนที่เชื่อในพันธกิจของบาทหลวงและการสังเวยบูชาได้ทำตาม ระบบสังเวยบูชาที่จะสามารถได้รับการยกความผิดบาป, ได้ชำระบาปของพวกเขาออกไปและเปลี่ยนให้ขาวราวกับหิมะได้ เช่นเดียวกันนี้ด้วย การเชื่อในพิธีบัพติศมาและการชำระให้บริสุทธิ์ของพระเยซู ทำให้ผู้คนชาวอิสราเอลและพวกเราผู้ที่เป็นประชาชาติทั้งหลายได้รับการสวมใน พระพรของการยกความผิดบาปของเราทั้งหมดและมีชีวิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าไปตลาอดกาลซึ่งเป็นแก่นแท้ของพลับพลา
 • ไม่เพียงแต่ชาวอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังมีบรรดาประชาชาติต่างๆด้วยที่สามารถเป็นอิสระจากบาปทั้งหมดของพวกเขาได้ด้วยการเชื่อในพระเยซู พระผู้แป็นเจ้าของพลับพลา พลับพลาสอนเราว่าอะไรคือของประทานของการยกความผิดบาปที่พระเจ้าประทานมาให้ทุกคน ด้วยเหตุนี้ พลับพลาจึงเป็นสิ่งสำคัญของพระเยซู คริสต์
 • พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของคนบาป คนบาปทุกคนไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครจะไม่มีบาปได้โดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซู, พระ โลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนและความจริงที่พระองค์คือพระเจ้า เราสามารถพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าได้โดยความเชื่อของเราในด้าย สีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม หรืออีกนัยหนึ่ง โดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซู, พระโลหิตของพระองค์ และความเป็นพระเจ้า ของพระองค์ พระเยซูคือประตูไปสู่อาณาจักรสวรรค์
 • กิจการ 4:12 กล่าวว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า“ ไม่มี ผู้ใดเลยนอกจากพระเยซูที่จะสามารถช่วยประชาชนให้รอดจากบาปของพวกเขาได้ ไม่มีผู้ช่วยให้รอดคนอื่นนอกจากพระเยซู ยอห์น 10:9 กล่าว ว่า “เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด และเขาจะเข้าออก แล้วจะพบอาหาร“ 1ทิโมธี 2:5 กล่าวว่า “ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซู คริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์“ และมัทธิว 3:15 กล่าวว่า “และพระเยซูตรัสตอบ ยอห์นว่า ‘บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ’” ทุกประโยคนี้ได้เป็นพยานถึงความจริงนี้
 • พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ในเนื้อหนังของมนุษย์ และด้วยการรับบัพติศมา (ด้ายสีฟ้า) และหลั่งพระโลหิตของพระองค์ (ด้ายสีม่วง) พระองค์ ทรงช่วยคนบาปทั้งหลายให้รอด ดังนั้นพระเยซูทรงเป็นประตูของความรอดสำหรับคนบาปทั้งหมด พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ แรกสุดพระองค์ ทรงรับเอาบาป ทั้งหมดของโลกนี้ไว้ที่พระองค์ก่อนโดยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็เหมือนกับประตูของพลับพลาที่ถูกทอขึ้น ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม ดังนั้น พระองค์ทรงเป็นเครื่องสังเวยบูชา พระเมษโปดกของพระเจ้า (ยอห์น 1:29)
 • อันดับที่สองหลังจากที่รับเอาบาปชั่วช้าของคนบาปทั้งหมดไว้โดยการรับบัพติศมาของพระองค์ พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ในที่ของพวกเขาและ ประทานชีวิตใหม่ให้กับคนทั้งหลายที่เชื่อ อันดับที่สามพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ปฐมกาล 1:1 กล่าวว่า “ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้า และแผ่นดินโลก“ และปฐมกาล 1:3 กล่าวว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงให้มีความสว่าง’ แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น “ พระเยซูไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก พระเจ้าของพระวจนะ พระองค์ผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งหมดและทุกๆสิ่งในนั้นด้วยพระวจนะของพระองค์
 • พระเจ้าทรงบอกโมเสสให้ทำประตูของลานพลับพลาด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าเองได้ ทรงงานของพระองค์ในการทำให้คนบาปเป็นคนชอบธรรมด้วยการเสด็จมายังโลกนี้ในเนื้อหนังของมนุษย์และทรงช่วยประชาชนของพระองค์ ให้รอดจากบาปทั้งหมดของพวกเขาโดยบัพติศมาของพระองค์และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน พันธกิจทั้งสามนี้เป็นหนทางที่ พระคริสต์ทรงช่วยคนบาปให้รอดและมันเป็นหลักฐานของความจริงนี้
 • อัครสาวกเปาโลกล่าวในเอเฟซัส 4:4-6 ว่า “มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่าน มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวง ผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวง และทั่วคนทั้ง ปวงและในท่านทั้งปวง“ พระวจนะนี้หมายความถึงความรอดจากบาปโดยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด
 • เราจะต้องตระหนักถึงความจริงที่ถูกต้องโดยการสำรวจเรื่องของพลับพลา และด้วยเหตุนี้จึงได้รับพระพรที่จะได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมด ของเรา