Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

แท่นเผาเครื่องหอม

แท่นเครื่องหอม
 
แท่นเผาเครื่องหอมทำด้วยไม้กระถินเทศ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดได้ทั้งความยาวและความกว้าง 1 ศอกและสูง 2 ศอก แท่นเผาเครื่องหอม ถูกวางไว้ในที่บริสุทธิ์ แท่นเผาเครื่องหอมถูกหุ้มด้วยทองคำทั้งหมด โดยมีกระจังทองคำล้อมรอบแท่น ห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ใต้กระจังด้าน ละห่วงสำหรับสอดใส่ไม้คานหาม บนแท่นเผาเครื่องหอมนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากต้องใช้น้ำมันเจิมกับเครื่องหอมเท่านั้น (อพยพ 30: 22-25)
แท่นเผาเครื่องหอมเป็นที่สำหรับจุดเครื่องหอมอธิษฐานต่อพระเจ้า แต่ก่อนที่เราจะอธิษฐานที่แท่นเผาเครื่องหอมนั้น เราต้องหาก่อนว่าเรามีคุณ สมบัติเพียงพอที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าที่แท่นบูชานี้หรือไม่ ใครก็ตามที่พยายามจะมีคุณสมบัติที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้นั้น จะต้อง กลายเป็นที่ไม่มีบาปโดยการชำระบาปของเขาหรือเธอโดยความเชื่อเสียก่อน ในการทำเช่นนั้น ผู้นั้นต้องได้รับการชำระบาปทั้งหมดของเขาหรือ เธอโดยความเชื่อของเครื่องเผาบูชาและของขัน
พระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิษฐานของคนบาป (อิสยาห์ 59: 1-3) ทำไม? เพราะพระเจ้าทรงยอมรับเฉพาะผู้ที่ได้รับการชำระบาปทั้งหมดของ พวกเขาแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เพราะพระเจ้าทรงชำระบาปทั้งหมดของเราโดยความจริงที่เปิดเผยในด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด กล่าวอีกนัยหนึ่งพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะฟังคำอธิษฐานของคนชอบธรรมเพียงเท่านั้น (สดุดี 34:15, 1 เปโตร 3:12)