Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ

ท่านได้เกิดใหม่ อย่างแท้จริง โดยน้ำและพระวิญญาณไหม?
  • ISBN8983141913
  • หน้า312

ภาษาไทย 1

ท่านได้เกิดใหม่ อย่างแท้จริง โดยน้ำและพระวิญญาณไหม?

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ

ส่วนที่หนึ่ง—คำสอน
1. อันดับแรกเราต้องทราบถึงการชำระบาปของเรา (มาระโก 7:8-9, 20-23) 
2. มนุษย์เกิดมาเป็นคนบาป (มาละโก 7:20-23) 
3. หากเราทำทุกอย่างตามพระราชบัญญัติ มันจะช่วยเราให้รอดได้ไหม? (ลูกา 10:25-30) 
4. การชำระบาปชั่วนิรันดร์ (ยอห์น 8:1-12) 
5. การรับบัพติศมาของพระเยซูและการชำระมลทินบาป (มัทธิว 3:13-17) 
6. พระเยซู คริสต์ เสด็จมาโดยน้ำ พระโลหิต และพระวิญญาณ (1 ยอห์น 5:1-12) 
7. การรับบัพติศมาของพระเยซูเป็นภาพของความรอดของคนบาปทั้งหลาย (1 เปรโต 3:20-22) 
8. ข่าวประเสริฐของการไถ่บาปอันมากมาย (ยอห์น 13:1-17) 

ส่วนที่สอง—ภาคผนวก
1. คำพยานของความรอด 
2. คำอธิบายเพิ่มเติม 
3. คำถาม & คำตอบ 
 
ในกลุ่มของหนังสือชุดคริสเตียนที่ได้เขียนเกี่ยวกับการเกิดใหม่นี่เป็นหนังสือเล่มแรกของเรา เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ถูกต้อง ตามพระคัมภีร์มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ได้โดยปราศจากการ เกิดใหม่อีกครั้งของน้ำและพระวิญญาณการเกิดใหม่หมายความว่าผู้มีบาป ถูกช่วยให้รอดจากบาปทั้งหมดโดยการเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตบนไม้กางเขน ของพระเยซูมาเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและเข้า ไปสู่อาณาจักรสวรรค์อย่างผู้ที่มีความชอบธรรม ผู้ที่ไม่มีบาป
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้