Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

ที่บริสุทธิ์ที่สุด

ที่บริสุทธิ์ที่สุด

ที่บริสุทธิ์ที่สุดคือสถานที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ ในที่บริสุทธิ์ที่สุดมีเครูบสองตัวกางปีกมองลงมาจากด้านบนฝาที่ปิดหีบพระโอวาท ช่องว่าง ระหว่างเครูปทั้งสองเรียกว่าพระที่นั่งกรุณา พระที่นั่งกรุณาคือที่ที่พระเจ้าประทานพระคุณของพระองค์ให้เรา ที่คลุมหีบพระโอวาทเปื้อนไปด้วย เลือดขณะที่มหาปุโรหิตประพรมโลหิตของเครื่องบูชาที่ถวายเพื่อประชาชนชาวอิสราเอลบนพระที่นั่งกรุณานี้เป็นเวลาเจ็ดครั้ง
มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ที่บริสุทธิ์ที่สุดได้ปีละครั้งในวันทำการลบมลทินโดยนำเลือดของแพะสังเวยบูชาไปเพื่อการลบมลทิน
บาปของชาวอิสราเอลเขาทำเช่นนั้นเพราะที่บริสุทธิ์ที่สุดของพลับพลาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเป็นสถานที่บริสุทธิ์ที่เขาไม่สามารถเข้าไปได้เว้นแต่เขาจะเอาเลือดของเครื่องบูชาซึ่งได้วางมือบนหัวของมันเพื่อลบล้างความชั่วช้าของคนบาปทั้งหลาย
พระเจ้าจึงเสด็จลงมาบนพระที่นั่งกรุณาและประทานความเมตตาของพระองค์ให้กับคนอิสราเอล พระพรของพระเจ้า การปกป้อง และการนำทาง ก็เริ่มต้นขึ้นกับคนทั้วหลายที่เชื่อในสิ่งนี้  จากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นประชาชนที่แท้จริงของพระเจ้าและมีสิทธิ์เข้าไปสู่สถานที่บริสุทธิ์ได้