Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

ที่บริสุทธิ์ที่สุด

คำสอนที่เกี่ยวของ

· ม่านที่ขาด (มัทธิว 27:50-53)

ม่านที่ขาด
(มัทธิว 27:50-53)
“ฝ่ายพระเยซู เมื่อพระองค์ร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง ก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป และดูเถิด ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมงค์ฝังศพก็เปิดออก ศพของพวกวิสุทธิชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมา ภายหลังที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว เขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมาก” 
 

ที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ และมีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปสู่ที่บริสุทธิ์ที่สุดได้ปีละครั้ง ในวันของการไถ่บาป โดยการนำเอาเลือดของแพะสังเวยยกความผิดบาปของชาวอิสราเอลเข้าไป เขาทำเช่นนั้นเพราะที่บริสุทธิ์ที่สุดของพลับพลา เป็นครอบครัวของพระเจ้าที่เป็นสถานที่บริสุทธิ์ที่เขาจะเข้าไปข้างในไม่ได้หากเขาไม่ได้นำเอาเลือดของสัตว์สังเวยเข้าไปด้วย เพื่อลบความผิดบาปของผู้มีบาปออกไปโดยการวางมือของพวกเขาลงบนหัวของสัตว์สังเวย ซึ่งมหาปุโรหิตไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการปรับโทษบาปของพระเจ้าได้ถ้าหากไม่ได้รับการยกความผิดบาปของตนโดยการถวายเครื่องสังเวยบูชาก่อนที่จะเข้าไปอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 
ม่านในพระวิหารขาดลงเมื่อใด? มันได้ขาดเมื่อพระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทำไมพระเยซูควรจะหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์? เพราะว่าพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า เสด็จมายังโลกนี้ในเนื้อหนังของมนุษย์ เพื่อทรงรับเอาความผิดบาปชั่วช้าทั้งหมดของผู้มีบาปทั้งหลายไว้ที่พระองค์โดยการรับบัพติศมาจากยอห์น ณ แม่น้ำจอร์แดน พระเยซูทรงสามารถทำให้การปรับโทษบาปจบสิ้นลงได้เพียงเมื่อพระองค์หลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ เพราะพระองค์ได้ทรงรับเอาบาปทั้ง หมดของโลกไว้ที่พระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมา นี่คือเหตุผลที่ม่านที่ได้แบ่งที่บริสุทธิ์และที่บริสุทธิ์ที่สุดออกจากกันในครอบครัวของพระเจ้าได้ขาดตั้งแต่บนลงล่าง สิ่งนี้หมายความว่าผนังของบาปที่ได้แยกพระเจ้าออกจากมนุษย์นั้นได้พังลงครั้งเดียวเพื่อทั้งหมด 
อีกนัยหนึ่ง พระองค์ทรงทำให้บาปทั้งหมดหายไปโดยการรับบัพติศมาและพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่งบนไม้กางเขน พระเจ้า พระบิดาทรงลบมลทินบาปทั้งหมดของเราไปเพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมด และทรงเปิดหนทางสู่สวรรค์ด้วยบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซู คริสต์ เพื่อให้ใครก็ตามได้เข้าไปสู่สวรรค์ได้โดยการเชื่อในบัพติศมาและการหลั่งพระโลหิตของพระเยซูนี้ 
เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ความมืดก็ปกคลุมในที่ที่พระองค์ประทับอยู่เป็นเวลาสามชั่วโมง พระเยซูทรงแบกรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้โดยการรับบัพติศมา ณ แม่น้ำจอร์ แดนแล้วทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ใกล้ที่จะสิ้นพระชนม์ก็ทรงร้องว่า “ เอลี เอลี ลาสะบักธานี ?” หมายความว่า “ พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ใฉนพระองค์ทรงทิ้งข้าพระองค์เสีย? “ ( มัทธิว 27:46 ) จากนั้นพระองค์ก็ตรัสคำสุดท้ายว่า “ มันสำเร็จแล้ว !” และจากนั้นก็สิ้น พระชนม์ ในสามวันหลังจากนั้นก็ทรงฟื้นจากความตายอีกครั้ง ทรงเป็นพยานอยู่ 40 วันและจากนั้นก็เสด็จขึ้นสวรรค์ท่ามกลางสายตาของเหล่าสาวกและผู้ร่วมสามัคคีธรรมของพระองค์มากมาย
 

พระบิดาทรงละทิ้งพระเยซูจริงๆหรือ?
 
ความเจ็บปวดที่พระเยซูทรงได้รับนั้นช่างรุนแรงจนพระองค์ทรงรู้สึกว่าพระบิดาของพระ องค์ทรงละทิ้งพระองค์ ความทุกข์ทรมานของการปรับโทษบาปนั้นยิ่งใหญ่นัก มันเป็นความจริงที่พระองค์ทรงถูกเบือนหนีออกจากพระบิดาอยู่ชั่วขณะหนึ่งในตอนที่ทรงแบกรับการปรับโทษบาปบนไม้กางเขน เพราะพระเยซูทรงรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ที่พระองค์โดยการรับบัพติศมาจากยอห์น พระเจ้า พระบิดาทรงลงโทษผู้ใดก็ตามที่ทำบาป และเพราะว่าบาปของโลกเหล่านี้ได้ผ่านไปสู่พระเยซู พระองค์จึงต้องถูกทิ่มแทงและหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อการลงโทษสำหรับบาปเหล่านี้ 
เพราะว่าพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ทรงรับเอาความผิดบาปทั้งหมดของมนุษย์ชาติไว้โดยการรับบัพติศมา บาปของโลกนี้จึงได้ย้ายไปสู่ร่างกายอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ดังนั้น พระเยซูจึงได้ รับเอาบาปของโลกนี้ไว้ที่พระองค์ ซึ่งในตอนนี้พระองค์ก็ทรงทุกข์ทรมานจนสิ้นพระชนม์เพื่อจ่ายค่าจ้างของบาปทั้งหมดเพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาปทั้งหมด นี่คือเหตุผลที่พระเยซูทรงรับความทุกข์ทรมานของการปรับโทษบาปอย่างถึงที่สุด และเหตุผลที่พระเจ้า พระบิดาทรงหันพระพักตร์ของพระองค์ไปจากพระบุตรของพระองค์ไปชั่วขณะหนึ่งโดยไม่มีทางเลือก
แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูทรงถูกพระบิดาละทิ้งตลอดไป ยิ่งไปกว่านั้น มันหมาย ความว่าพระเยซูทรงแบกรับการปรับโทษบาปของเรา และพระองค์ทรงถูกละทิ้งจากพระบิดาเพียงชั่วขณะหนี่งด้วย ตามที่พระเยซูทรงร้องตะโกนในตอนที่พระองค์ทรงเจ็บปวดว่า “ พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ใฉนพระองค์ทรงทิ้งข้าพระองค์เสีย? “ มันเป็นเพราะว่าพระเยซูทรงทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดจากการปรับโทษบาปที่เราได้รอดจากมัน เราเคยเป็นผู้ที่ละทิ้งพระเจ้าเพราะบาปของเรา แต่พระเยซูทรงรับเอาบาปของเราไว้ ทรงเจ็บปวดทรมานจากการปรับโทษบาปของเราบนไม้กางเขน ยิ่งไปกว่านั้นทรงถูกละทิ้งจากพระบิดาชั่วขณะหนึ่งด้วยเพื่อประโยชน์ของเรา 
ตามที่ท่านอาจจะทราบแล้วว่าหลังจากการก่อสร้างวิหารในช่วงเวลาของการปกครองของกษัตริย์โซโลมอน พลับพลาได้ถูกแทนที่ด้วยพระวิหาร แต่โดยพื้นฐานของระบบพลับพลานั้นยังคงปรับไปใช้กับพระวิหารอยู่เหมือนกับที่ได้ปรับใช้ก่อนการก่อสร้าง ดังนั้นจึงมีม่านที่แยกที่บริสุทธิ์ที่สุดออกจากที่บริสุทธิ์ในพระวิหารด้วย และในตอนนั้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดังว่า “ เอลี เอลี ลาสะบักธานี ?” ม่านของพระวิหารก็ขาดจากบนลงล่างความจริงที่ได้กล่าว ถึงในเหตุการณ์นี้ก็คือว่าเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงชำระบาปของเราด้วยบัพติศมาที่ทรงได้รับและพระ โลหิตอันล้ำค่าที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขน ตอนนี้ประตูของสวรรค์ได้เปิดออก เพื่อให้ผู้ที่เชื่อจะเข้าไปได้ ตอนนี้เราเข้าสู่สวรรค์ได้โดยความเชื่อโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
ผู้คนของพันธสัญญาฉบับเก่าก็เชื่อผ่านความสัมพันธ์ของระบบพลับพลาว่าพระเยซูที่เสด็จมาเป็นพระเมสสิอาห์ และดังนั้นพวกเขาจึงได้ถ่ายบาปของตนออกไปและได้เป็นบุตรของพระเจ้า ในพันธสัญญาฉบับใหม่ ความชอบธรรมของการยกความผิดบาปของพระเจ้าทั้งหมดได้สมบูรณ์เพียงครั้งเดียวเพื่อทั้งหมดเมื่อพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงรับบัพติศมาอย่างแท้จริง ณ แม่น้ำจอร์แดน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เหตุผลที่เรามีหัวใจที่รู้สึกขอบคุณอย่างเปี่ยมล้นจากการที่ได้ฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐของการยกความผิดบาปที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เรามา ก็คือเราได้มีข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแล้ว 
เราไม่สามารถเป็นอิสระจากบาปของเราได้ด้วยตัวของเราเอง แต่เพราะความจริงของความรอดที่พระเจ้าประทานมาให้เราโดยการเชื่อในความจริงนี้ บาปของเราหายไปแล้วและตอนนี้เราสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้โดยความเชื่อ โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณที่พระเยซูประทานให้เรา เราจะไม่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการประทานสิ่งนี้ให้เราหรือ? เราได้แต่เพียงขอบพระคุณพระองค์ เพราะว่าตอนนี้เราทราบว่าประตูสวรรค์ได้พังลงมาจนบนลงล่างในชั่วขณะที่พระผู้เป็นเจ้าสิ้นพระชนม์ นี่คือข่าวที่น่ารื่นเริงยินดีที่กำลังบอกเราว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรับเอาบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไว้ที่พระองค์โดยการรับบัพติศมาที่พระองค์ทรงรับที่แม่น้ำจอร์แดน, ทรงแบกรับการปรับโทษบาปโดยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน ทั้งหมดนี้ได้ปลดปล่อยบาปให้แก่ผู้ที่เชื่อทั้งหมด 
ความจริงที่ม่านพระวิหารได้ขาดจากด้านบนลงล่างในตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนได้สอนเราในความจริงที่อยู่ในยุคนี้ คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระบาปโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนของความจริงของความรอดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เรา มันมีกำแพงของบาปที่ขวางกั้นเราอยู่ไม่เราได้ไปอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า เพราะเราเป็นผู้มีบาป แต่ด้วยบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซู นั้นได้ทำให้กำแพงของบาปนี้หายไปครั้งเดียวเพื่อทั้งหมด การที่พระเจ้าทรงฉีกม่านของพระวิหารจากบนลงล่าง คือการที่ใครก็ตามที่เชื่อในบัพติศมาผ่านพระบุตรของพระองค์ที่ได้แบกรับบาปชั่วช้าทั้งหมดของผู้มีบาปไว้ที่พระองค์และพระโลหิตบนไม้กางเขน จะสามารถได้รับการชำระบาปของคนออกอย่างสมบูรณ์และได้เข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดจากบาปเช่นนี้ 
พระเยซูทรงฉีกม่านของพระวิหารจากบนลงล่างออกเป็นเหมือนหลักฐานของความรอดที่ทรงทำให้สำเร็จ ดังนั้น ฮีบรู 10:19-22 กล่าวว่า “ เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระโลหิตของพระเยซู ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกเพื่อเราทั้งหลายโดยม่านนั้น คือเนื้อหนังของพระองค์ และครั้นเรามีมหาปุโรหิตสำ หรับครอบครัวของพระเจ้าแล้ว ก็ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยม มีใจที่ถูกประพรม ชำระพ้น จากการวินิจฉัยผิดและชอบที่ชั่วร้ายและมีกายล้างชำระด้วยใจอันใสบริสุทธิ์ “ 
เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทางเข้าของที่บริสุทธิ์ที่สุดได้เปิดออกกว้างเหมือน กับที่ม่านขาด และประตูของที่บริสุทธิ์ที่เปิดกว้างนี้คือพระวจนะของข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่ได้เปิดทางใหม่และทางที่มีชีวิตไปสู่สวรรค์ พระคัมภีร์ไบเบิ้ลบอกเราตรงนี้ว่าบาปทั้งหมดของหัวใจและร่างกายของเราได้ลบออกไปโดยบัพติศมา( น้ำอันใสบริสุทธิ์ ) และพระโลหิตของพระองค์ ดัง นั้นเราจึงสามารถได้รับการชำระพ้นด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมในความรอดอันสมบูรณ์ของพระองค์ 
ผู้เขียนขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งนี้ เราไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ไม่ว่าเราจะพยายามอย่างหนักเพียงใดแต่พระเยซูทรงช่วยคนเช่นเราให้รอดจาปบาปทั้งหมดด้วยการกระทำที่ชอบธรรมนี้ของการรับบัพติศมาและพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขนของพระองค์ และพระองค์ก็ทรงเปิดประตูสวรรค์ให้กว้างขึ้น ตอนนี้มันเป็นไปได้ที่เราจะได้รับการชำระบาปของเราออกไปและได้เข้าสู่สวรรค์โดยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
ตอนนี้เราสามารถชำระบาปทั้งหมดของเราออกไปแล้วและได้เข้าสู่สวรรค์โดยความเชื่อในความจริงนี้ เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดประตูสวรรค์ออกเพื่อเราโดยการรับบัพติศมาและถูกตรึงไม้กางเขน และเราจะไม่ขอบพระคุณพระเจ้าได้อย่างไร? เราไม่สามารถขอบพระคุณพระองค์ได้อย่างเพียงพอในความรักของการเสียสละของพระองค์ ม่านประตูของที่บริสุทธิ์ที่สุดได้ขาดออกจากกันโดยบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับเพื่อแบกรับบาปของเราไปและทรงสังเวยบูชาร่างกายของพระ องค์ที่เป็นการแบกรับการปรับโทษบาปเพื่อบาปของเรา 
 


มีเพียงหนทางเดียวที่ได้เข้าสู่สวรรค์

 
เราจะเข้าสู่สวรรค์เพราะเราเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขน ไม่มีทางอื่นที่จะเข้าสู่สวรรค์ได้แต่โดยการเชื่อในข่าวของความจริงนี้เท่านั้นที่เราจะทำได้ การที่เราจะเข้าสู่สวรรค์ได้คือการเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา เพราะพระเจ้าทรงทำพระราชกิจเช่นนั้นเพื่อผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณของพระเยซู 
นี่คือเหตุผลที่คริสเตียนไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ด้วยความพยายาม, การเสียสละ หรือความพยายามตามเล่ห์เหลี่ยมใดๆของพวกเขาเอง พระเจ้าทรงระบุว่ามีเพียงผู้ที่ได้รับการชำระให้พ้นจากบาปของพวกเขาโดยการเชื่อในบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเท่านั้นที่จะเข้าสู่สวรรค์ได้ คนทั้งหลายที่เชื่อในความจริงนี้เป็นผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้า , ทรงเป็นพระเจ้า และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดอันเป็นนิรันดร์ผู้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากบาปผ่านบัพติศมาและพระโลหหิตของพระองค์ พระเจ้าทรงยอมให้คนเช่นนั้นได้ชำระบาป พระเจ้า พระบิดาทรงยอมให้พวกเราผู้ที่เชื่อในสิ่งนี้ได้เข้าสู่สวรรค์โดยความเชื่อผ่านบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับและการทุกข์ทรมานที่พระองค์ทรงรับบนไม้กางเขนเท่านั้น 
เราต้องใช้เงินที่จะเข้าสู่สวรรค์ไหม? หากในกรณีนี้ เราจะได้รับความรอดโดยการจ่ายให้มัน แต่เราจะไม่ได้รับความรอดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย ในการเข้าสู่สวรรค์เราไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากความเชื่อที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณ อีกนัยหนึ่ง การเข้าสู่สวรรค์ ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน, การกระทำ หรือความพยายามส่วนตัวของเราเลย การเข้าสู่สวรรค์ไม่ต้องใช้ลักษณะใดของมนุษย์เป็นพิเศษพระเจ้าไม่ต้องการความพยายาม, การกระทำ, ความต้องการ, ค่าตอบแทน หรือความดีใดๆจากเราในการที่จะได้ขึ้นสวรรค์เลย
มีเพียงสิ่งเดียวที่เราต้องการเพื่อให้ได้เข้าสู่สวรรค์คือความเชื่อที่เชื่อในบัพติศมาของการชำระบาปที่พระเยซูทรงได้รับในแม่น้ำจอร์แดนและการเสียสละที่ทรงทำโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อการยกความผิดบาปของเราเท่านั้น ไม่มีหนทางอื่นเลย สิ่งเดียวที่เราต้องการคือความเชื่อที่เชื่อในข่าวประเสริฐของบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซู นี่คือเหตุผลสำหรับเราในการได้รับการยกความผิดบาปและได้เข้าสู่สวรรค์ เราจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระเยซูทรงทำให้มันสมบูรณ์ 
พระเยซู ผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้าของความรัก ทรงทำให้ความรอดอันสมบูรณ์ของพระองค์สม บูรณ์โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เนื่องจากพระเยซูทรงทำให้ความรอดของการยกความผิดบาปสมบูรณ์แล้วหากเพียงผู้มีบาปได้เชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้อย่างหมดหัวใจ พวกเขาก็จะรอดจากบาปของตนได้ พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงลบความผิดบาปของเราออกไปไม่ว่าเราจะมีบาปมากน้อยเพียงใด และพระองค์ก็ได้ยอมให้ใครก็ตามเข้าสู่สวรรค์ได้โดยความเชื่อเท่านั้น 
การที่พระเยซูทรงเปิดประตูสวรรค์ออก เพื่อให้ผู้มีบาปสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เป็นความรอดที่สวยงามที่พิเศษอย่างแท้จริง “ พระผู้เป็นเจ้าทรงรับบัตพิศมาเพื่อแบกรับบาปของฉันและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในที่ของฉัน! พระองค์ทรงลบบาปของฉันออกไปและเปิดประตูสวรรค์เพื่อฉัน! พระองค์ทรงรักฉันมากในการที่ทรงรับบัพติศมา, หลั่งพระโลหิต, และทำให้ความรอดของฉันสมบูรณ์เช่นนี้! “ เมื่อท่านเชื่อในความจริงของความรอดท่านจะเข้าสู่สวรรค์ได้โดยความเชื่อเช่นนี้ 
เพราะว่าการที่ผู้คนเชื่อในพระเยซูว่าเป็นผู้ที่ช่วยให้รอดของพวกเขานั้นไม่ยาก แต่ในความเป็นจริงมันค่อนข้างง่าย เพราะทั้งหมดที่พวกเขาจะต้องทำก็เพียงยอมรับความจริงที่มีอยู่แล้วในสิ่งที่พระเยซูทรงได้รับในตอนที่เสด็จมายังโลกนี้เข้าสู่หัวใจของตนและเชื่อมัน เพราะว่าพระเยซูทรงลบบาปทั้งหมดของเราออกไปและปลดปล่อยเราให้รอดจากมันโดยบัพติศมาที่ทรงได้รับจากยอห์นผู้ ให้รับบัพติศมา ณ แม่น้ำจอร์แดน และโดยพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่งบนไม้กางเขน และโดยพระวิญญาณ เมื่อเราเชื่อสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของเราแล้ว เราก็จะรอด 
“ และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย “
 ( ยอห์น 8:32 ) ไม่ว่าบาปของเราจะมากหรือน้อย พระเยซูทรงทำให้มันหายไปแล้วโดยการรับบัพติศมาและหลั่งพระโลหิตของพระองค์ ความจริงที่ได้กำหนดให้เราเป็นไทยจากบาป ที่เราสามารถรับความรอดอันเป็นนิรันดร์และเป็นอิสระโดยความรอดที่แท้จริงนี้โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดประตูสวรรค์ออกโดยกว้าง โดยการทำให้ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณสมบูรณ์ พระองค์เสด็จมายังโลกนี้ ทรงรับบัพติศมา สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งในสามวัน ความจริงเหล่านี้เป็นข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ที่ทำให้เราได้ไปเข้าใกล้พระเจ้า และทำให้เราได้ทำให้สวรรค์เป็นของเราในอนาคต ตอนนี้หากท่านต้องการที่จะเข้าสู่สวรรค์และต้องการที่จะเป็นอิสระจากบาปและได้เป็นบุตรของพระเจ้า ท่านจะต้องได้รับการยกความผิดบาปโดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของไม้กางเขน นี่คือความเชื่อที่จะทำให้ท่านสามารถได้รับการไถ่บาปและนำท่านไปสู่ประตูสวรรค์ 
พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับเรา พระองค์ทรงทราบว่าเราเกิดเมื่อใด และพระองค์ทรงทราบทั้งหมดเกี่ยวกับบาปที่เราได้ทำและที่เราจะทำ และพระองค์ทรงทราบดีเช่นกันว่าไม่ว่าเราพยายามอย่างหนักเพียงใด เราก็จะไม่สามารถทำให้บาปของเราหายไปได้ด้วยตัวเราเอง พระองค์ทรงลบบาปทั้งหมดของเราออกไปด้วยบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี 
 


พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ทำไม?

 
พระนาม เยซู หมายถึงพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูทรงประสูติบนโลกนี้เพราะความรอดจากบาปของเรานั้นไม่สามารถสำเร็จได้โดยมนุษย์ แต่จะสำเร็จได้โดยอำนาจของฤทธาของพระเจ้า การประสูติของพระเยซูได้ให้ผลตามวัตถุประสงค์ การที่พระเยซูทรงประสูติบนโลกนี้ผ่านทางร่างกายของหญิงบริสุทธิ์คือเหตุผลที่ทรงช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาปทั้งหมด อีกนัยหนึ่ง พระเยซูทรงประสูติโดยร่างกายของผู้หญิงเพื่อประโยชน์ของผู้มีบาปที่ได้รับบาปเพราะความละเมิดของอาดัมและอีฟ พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมายังโลกนี้ ประสูติในร่างกายของหญิงบริสุทธิ์ด้วยฤทธาของพระเจ้าก็เพื่อมาเป็นผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงช่วยผู้มีบาปทั้งหมดของโลกนี้ให้รอดจากบาปชั่วช้าของตน 
พระผู้เป็นเจ้าทรงประสูติบนโลกนี้โดยร่างกายของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเองเพื่อให้พระองค์ทรงเป็นเครื่องถวายบูชาที่ไม่มีตำหนิของเรา และเมื่อเวลามาถึง พระองค์ทรงดำเนินแผน การของพระองค์ทีละขั้น ทีละตอนเพื่อนำความรอดมาให้เรา เมื่อมีพระชนม์ได้ 30 ปี พระองค์ทรงรับบัตพิศมา ณ แม่น้ำจอร์แดน พระเยซูทรงยอมรับบาปของโลกนี้ไว้โดยทรงรับบัพติศมา เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประสูติบนโลกนี้ และดังนั้นมันจึงทำให้พระราชกิจนี้ที่ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นได้สำเร็จลง ( มัทธิว 3:13-17 ) 
เมื่อเวลาผ่านไปสามปีหลังจากที่พระเยซูทรงรับเอาบาปของโลกนี้ไว้โดยบัพติศมาของพระ องค์ พระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรับบัพติศมาและทรงรับเอาบาปของโลกนี้ที่ทำให้พระองค์ทรงรับการปรับโทษบาปเพื่อเรา พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้บาปทั้งหมดหายไปโดยบัพติศมาที่ทรงรับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน และพระองค์ทรงยอมให้ผู้ที่เชื่อได้รอดจากบาปของตน 
พระเจ้าทรงยอมให้เราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้เข้าสู่สวรรค์ที่เป็นอา ณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า โดยไม่ต้องสงสัยว่าผู้คนพบตัวเองนึความอ่อนแอที่พวกเขาติดกับอยู่เพียง ใดและพวกเขาอาจจะเป็นผู้มีบาปเช่นใด มันคือการจ่ายค่าจ้างของบาปที่พระเยซูทรงรับบัพติศมา ณ แม่น้ำจอร์แดนและทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน พวกเขาผู้ที่เชื่อสามารถได้รับการชำระบาปของเราโดยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ก็เพราะความรอดที่พระเยซูทรงทำให้มันสำเร็จโดยการจ่ายค่าจ้างของบาปของเราและเสียสละพระองค์เอง นี่คือความเชื่อโดยพื้นฐานของคริสตศาสนาและแก่นของการยกความผิดบาป 
พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมายังโลกนี้เพื่อเป็นผู้ช่วยให้รอดของผู้มีบาปทั้งหมดในโลกนี้ และพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราให้รอดจากบาปอย่างแท้จริง พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงยอมให้ผู้มีบาปทั้งหมดได้เข้าสู่สวรรค์โดยการเชื่อในพระราชกิจของพระองค์โดยไม่ต้องสงสัยว่าพวกเขาเป็นใคร 
นี่คือความรักของพระผู้เป็นเจ้า การที่พระองค์ทรงรับบัพติศมาและหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อช่วยเรานั้นเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรามาก พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ความรอดสม บูรณ์โดยการรับบัพติศมาและหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อปลดปล่อยเราให้รอดจากบาป เราผู้ที่พระองค์ทรงรักมากเท่ากับร่างกายของพระองค์ เราเคยเป็นผู้มีบาปที่ยังคงทำบาปจนวันตาย การรู้สึกทรมานจากบาปของเราทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้าเรื่อยๆ พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้งานของความรอดที่ทำให้เราได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์สมบูรณ์เพื่อช่วยคนเช่นเราให้รอดจากบาป
พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงช่วยเราผู้ที่มีบาปด้วยความรักของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้ความชอบธรรมและความรักของพระเจ้าสมบูรณ์โดยการรับบัพติศมาและหลั่งพระโลหิตของพระ องค์เพื่อช่วยเราผู้มีบาปให้รอดจากบาปชั่วช้าของเรา เราผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐนี้ขอบพระคุณสำ หรับความเชื่อที่จะทำให้เราได้ไปอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ความจริงของการยกความผิดบาปที่พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงประทานให้มานั้นเป็นความรักที่สูงส่งและแท้จริงที่ไม่มีคำใดจะอธิบายได้ ไม่มีคำพูดอันสวยงามใดๆจะอธิบายมันได้เพียงพอ 
เมื่อ 2000 ปีก่อน พวกเราไม่ได้เกิดในช่วงเวลานั้น ม่านของพระวิหารของทางโลกและพระวิหารของทางสวรรค์ของอาณาจักรของพระเจ้าได้เปิดออกเมื่อประมาณ 2000 ปีมาแล้ว ในตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้อยู่ในครรภ์ของมรรดาเราเลย และพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบทั้งหมดเกี่ยวกับเราแล้ว พระ องค์ทรงทราบว่าท่านจะเกิด และทรงทราบว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ตามหนทางของท่านแต่ละคน และพระผู้เป็นเจ้าทรงรักผู้เขียน ไม่ใช่แต่ผู้เขียนเพียงเท่านั้น แต่พระองค์ทรงรักท่าน และทุกคนด้วยเช่น กัน พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรามากจนพระองค์ทรงทำให้ผู้มีบาปทั้งหมดได้เข้าสู่สวรรค์โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำ, พระโลหิตและพระวิญญาณที่พระเยซูทรงทำให้สำเร็จเพื่อเรา พระเยซูทรงทำให้ความรอดจากบาปของเราสำเร็จโดยน้ำและพระวิญญาณ ( พิธีบัพติศมาของพระเยซูและพระโล หิตของไม้กางเขน ) 
การที่ม่านของพระวิหารได้ขาดจากบนลงล่างนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าประหลาดอย่างแท้จริง ม่านของที่บริสุทธิ์นี้ขาดได้อย่างไร เพียงเพราะพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนหรือ? ม่านนี้ก็เหมือนกับพรมในปัจจุบันนี้ มันถูกทอขึ้นหนาและทนมากๆ ในปาเลสไตน์แม้แต่ตอนนี้เราก็ยังได้เห็นม่านที่ทอขึ้นมาหนาและทนทานเหมือนกับพรมอยู่ มันถูกทออย่างแน่นหนาซึ่งได้กล่าวกันว่าใช้ม้าถึงสี่ตัวในการดึงด้านตรงกันข้ามเพื่อให้ขาดออกจากกัน ม้านั้นแข็งแรงเช่นใด? ม่านที่ใช้สี่แรง ม้าดึงให้ขาดนั้นยังขาดจากบนลงล่างในตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ 
ทำไมม่านจึงขาด? เพราะว่าพระเยซูทรงชำระบาปทั้งหมดที่อยู่ในหัวใจของมนุษยชาติออกไปแล้ว มันขาดเพราะว่าพระองค์ทรงทำให้พระราชกิจอันชอบธรรมของพระองค์สำเร็จโดยการรับบัพติศมาและถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ พระเยซูทรงเปิดหนทางสำหรับผู้ที่เชื่อให้เข้าสู่สวรรค์ได้โดยการยอมรับบาปของโลกนี้โดยบัพติศมาของพระองค์และการยอมรับการปรับโทษบาปบนไม้กางเขน ทั้งหมดที่ท่านจะต้องทำในตอนนี้ก็เพียงการเชื่อ พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดประ ตูสวรรค์เพื่อให้ท่านได้เข้าไปโดยการเชื่อ 
 


ทั้งบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตนั้นมีความจำเป็นกับความรอดข องเราไหม?

 
ตามวิธีของความรอดที่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนช่วงเวลาของพันธสัญญาฉบับเก่าโดยที่ได้วาง มือลงบนพระเศียรของพระเยซูนั้นเป็นพิธีที่มีสำหรับสัตว์สังเวยบูชาเพียงเท่านั้น พระเยซูเสด็จมา เป็นเครื่องสังเวยบูชาของเราเพื่อช่วยเราให้รอดอย่างเป็นนิรันดร์ เพราะมันเป็นพระราชบัญญัติของความรอดที่พระเจ้าทรงกำหนดเอาไว้เพราะการสังเวยบูชานั้นได้ยอมรับบาปทั้งหมดไว้ด้วยการวาง มือและตาย เราจึงสามารถลบมลทินบาปของเราได้โดยการได้รับบัพติศมาของพระองค์ซึ่งเป็นรูป แบบของการวางมือ นี่คือเหตุผลที่ทำไมเวลาเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นมหาปุโรหิตจะต้องมั่นใจว่าได้นำเอาเลือดของสัตว์สังเวยที่ได้รับเอาบาปไว้โดยการวางมือเข้าไปด้วย 
แล้วทำไมมหาปุโรหิตจะต้องเข้าไปสู่ที่แห่งนี้ด้วยเลือด? เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด พระเจ้าทรงประทานเลือดแก่มหาปุโรหิตเพื่อทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณของเขาก่อนที่จะมาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ ( เลวีนิติ 17:11 ) ทุกคนต้องตายเพราะบาปของตน แต่เพราะ ว่าพระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไว้โดยการรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน ( บาปทั้งหมดได้ผ่านไปสู่พระเยซูโดยบัพติศมาของพระองค์ ) และทรงแบกรับเอาบาปทั้งหมดไว้ พระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขนและจึงได้ช่วยเราให้รอดโดยพระโลหิตที่ทรงหลั่ง ด้วยชีวิตของพระองค์ สิ่งนี้บอกเราว่าเมื่อผู้มีบาปมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า พวกเขาจะต้องรับเอาความเชื่อที่เชื่อในน้ำและพระโลหิตไว้กับตน เพียงเมื่อเราเชื่อในน้ำของบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่งอย่างหมดหัวใจ เราก็จะพ้นจากการปรับโทษบาปของเรา 
ตอนนี้ พระเยซูทรงชำระบาปทั้งหมดออกไปแล้ว เพื่อจะได้ไม่มีใครต้องอธิษฐานกลับใจใหม่ หรืออดอาหาร หรือแม้แต่จะไม่ต้องถูกลงโทษจากบาปของเรา เพราะพระเยซูทรงถวายการยกความผิดบาปและการปรับโทษบาปแล้ว ทั้งหมดที่เราจะต้องทำก็เพียงเชื่อในความรอดที่แสดงในด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้มด้วยหัวใจของเรา 
ทั้งหมดที่ใครก็ตามจะต้องทำก็คือเชื่อในบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับเหมือนกับที่ด้ายสีฟ้าได้ใช้สำหรับพลับพลาของพันธสัญญาฉบับเก่า และให้เชื่อในพระโลหิตที่พระเยซูทรงหลั่งบนไม้กางเขนเหมือนกับด้ายสีแดงของพลับพลา และความจริงที่พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ในเรื่องโดยพื้น ฐานของพระองค์นั้นได้แสดงในด้ายสีม่วงที่ใช้สำหรับทำประตูพลับพลา ดังนั้นหากเราได้ชำระบาปของเราออกไปแล้วโดยการเชื่อในการยกความผิดบาปที่แสดงตามด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม และเชื่อว่าการปรับโทษบาปทั้งหมดของเรานั้นสิ้นสุดแล้ว แล้วตอนนี้เราก็สามารถเข้าสู่อาณา จักรสวรรค์ได้แล้ว ข่าวประเสริฐนี้เป็นข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
 


ทำไมม่านพระวิหารจึงขาดในตอนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเ ขน? เราลองมาพิจารณาในสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

ไม้กางเขนของพระเยซูด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้มที่แสดงในพันธสัญญาฉบับเก่าคือข่าวประเสริฐที่นำเอาพระพรของการได้รับการยกความผิดบาปและการได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของผู้ที่เชื่อ นี่คือเหตุผลที่ม่านขาดในตอนที่พระเยซูผู้ทรงรับบัพติศมาแล้ว ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นี่คือความจริงของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมาให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระเยซู “ อาห์ มันเป็นเพราะว่าพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในที่ของฉัน ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทั้งหมดนี้ได้จ่ายค่าจ้างของความตายซึ่งเป็นค่าจ้างของบาป “ พระเยซูตรัสว่า “ มันสำเร็จแล้ว “ ในตอนที่พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มันเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงเปิดทางให้เราได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์
พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้เพื่อช่วยคนทั้งหลายผู้ที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าจากกำแพงบาปที่พวกเขายังคงสร้างมันต่อไปให้รอดจากมัน นี่เป็นพระประสงค์ของพระเยซู แต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นการปรับโทษบาปของพระเจ้า พระบิดาและความรักของพระองค์เพื่อเราด้วย พระเยซูทรงได้รับบัพติศมาที่ได้ผ่านบาปของโลกนี้ไปสู่พระองค์ ทรงเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดา เพราะว่าพระเยซูทรงแบกรับเอาบาปของโลกนี้ไว้โดยบัพติศมาที่ทำให้พระองค์เสด็จไปบนไม้กางเขน ทรงถูกตรึงไม้กางเขน หลั่งพระโลหิตของพระองค์และสิ้นพระชนม์ ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งทั้ง หมดนี้เป็นความสำเร็จของพระราชกิจของความรอดของพระองค์ ทั้งหมดเหล่านี้คือหน้าที่ที่แสดงในด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม ซึ่งเป็นการยกความผิดบาปที่ปลดปล่อยผู้มีบาปให้รอดจากบาปชั่วช้าของพวกเขา และความสำเร็จของระบบการสังเวยบูชา 
เพราะพระเยซูทรงทำให้ความรอดสมบูรณ์ที่ทำให้ประตูสวรรค์ที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถเข้าไปได้ ได้เปิดออกแล้ว นี่คือการแสดงที่ประตูของความรอดไม่ได้เปิดด้วยการวางมือและเลือดของสัตว์สังเวยบูชาที่เคยใช้ในระบบการสังเวยบูชาในพันธสัญญาฉบับเก่าอีกต่อไป แต่ตอนนี้มันเปิดด้วยความเชื่อที่เชื่อในบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับและพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่งบนไม้กางเขน การที่ม่านขาดนั้นแสดงถึงความสำเร็จของความรอด ที่พระเจ้าทรงอนุญาติให้ใครก็ตามที่ทราบและเชื่ออย่างแท้จริงในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สมบูรณ์โดยพระผู้เป็นเจ้าได้สามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ นี่คือเหตุผลที่ม่านของพระวิหารได้ขาดลง
ท่านจะต้องเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ด้วยความเชื่อที่เชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโล หิตของไม้กางเขน พระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปเลย เสด็จมายังโลกนี้ในเนื้อหนังของมนุษย์และทรงรับบัพติศมาจากยอห์นเพื่อรับเอาบาปทั้งหมดของเราไว้ ( มัทธิว 3:15 ) ยิ่งไปกว่านั้น พระผู้เป็นเจ้า ของเราทรงประทานชีวิตของพระวรกายของพระองค์เพื่อเป็นค่าจ้างของบาปของเราและเป็นเครื่องสังเวยไถ่บาปของเราอย่างเป็นนิรันดร์ ดังนั้น เราทั้งหมดจะต้องเชื่อในพระโลหิตนี้ที่พระเยซูทรงหลั่งหลังจากรับบัพติศมาดุจพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูทรงเปิดประตูสวรรค์โดยการฉีกพระวรกายของพระองค์เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติให้รอดจากบาปและทำให้พวกเขาเป็นคนของพระเจ้า 
เราจะต้องทราบว่าเมื่อพระเยซูทรงช่วยเราให้รอดนั้นพระองค์ไม่เพียงแต่หลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนเท่านั้น แต่สามปีก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงรับเอาบาปของเราไว้เรียบร้อยแล้วโดยการรับบัพติศมา ณ แม่น้ำจอร์แดน ดังนั้นพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งหมดและจากนั้นก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนจากทหารโรมัน แม้แต่ก่อนที่ท่านและผู้เขียนจะเกิดมาบนโลกนี้ พระเยซูทรงชำระบาปทั้งหมดของเราออกไปแล้วโดยการรับบัพติศมาและหลั่งพระโลหิตของพระองค์ 
การที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นเป็นวิธีของความรอดที่พระองค์ทรงทำสำเร็จอย่างแน่นอนเพื่อที่จะรับเอาบาปของเราไว้ล่วงหน้าทั้งหมดเพียงครั้งเดียว และพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่งนั้นเป็นการจ่ายค่าจ้างของบาปทั้งหมด เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า บัพติศมาที่พระองค์ทรงรับและพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขนนั้นจึงเป็นส่วนประกอบของความรอดจากบาปของเราอย่างแน่นอน นี่เป็นการเสียสละที่สมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงทำเพื่อความรอดของมนุษยชาติทั้งหมด ท่านเชื่อไหมว่าพระวจนะของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้ชำระบาปของเราออกไปและปลดปล่อยเราให้รอดจากบาปของเราและการปรับโทษบาป? 
 


บาปทั้งหมดของมนุษยชาติได้ชำระออกไปแล้วในตอนนี้โดยบัพติศมาขอ งพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขน

 
การที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นก็เพื่อชำระบาปของมนุษยชาติออกไป หากเราดูที่พระราชกิจของความรอดพระเยซูโดยการไม่คำนึงถึงบัพติศมาของพระเยซูจากชีวิตสาธารณะของพระองค์แล้ว ความรอดของมนุษยชาติที่วางแผนเอาไว้ในพระเยซู คริสต์ก่อนพื้นฐานการสร้างโลกก็จะเป็นคำโกหก พระเยซูทรงจัดเตรียมที่จะรับบัพติศมาเพื่อรับเอาบาปของมนุษยชาติไว้และหลั่งพระโลหิตของพระองค์ไว้ตั้งแต่ก่อนการสร้างโลกแล้ว
นี่คือเหตุผลที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้เป็นตัวแทนมนุษยชาติทั้งหมด และด้วยเหตุนี้ได้รับเอาบาปทั้งหมดไว้ ( มัทธิว 11:11-12; มัทธิว 3:15 ) เพราะพระเยซูได้ชำระบาปชั่วช้าของผู้มีบาปทั้งหมดออกไปโดยการรับบัพติศมาที่เป็นวิธีของความรอด พระเยซูทรงยอมรับความผิดบาปของผู้มีบาปไว้และชำระมันออกไป และสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราแทน ในที่ของเรา และด้วยการทำเช่นนี้ พระองค์ทรงปลดปล่อยผู้ที่มีบาปที่เชื่อในสิ่งนี้ให้รอดจากบาปและการปรับโทษบาปของพวกเขา พระเยซูทรงยอมรับเอาบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไว้ที่พระองค์และแบกรับการปรับโทษบาปทั้งหมดโดยการหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนด้วยวิธีนี้ ( วิธีรับบัพติศมา ) “ บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ “ ( มัทธิว 3:15 ) การที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนก็หมายความว่าพระองค์ทรงยอมรับบาปทั้งหมดของผู้มีบาป 
พี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่สามารถที่จะเชื่อหรือว่าพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว ว่าทรงรับบัพติศมาเมื่อพระชนม์ได้ 30 พรรษา และว่าพระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อท่าน เพียงเพราะท่านไม่ได้เห็นด้วยตาของท่านเองหรือ? แต่การทราบถึงความบกพร่องของเรา พระเจ้าทรงวางแผนความรอดของเราเอาไว้แล้ว ด้วยน้ำและพระวิญญาณตั้งแต่ก่อนการสร้างโลก และด้วยการส่งพระเยซู คริสต์และยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามายังโลกนี้ตามแผนการนี้ พระองค์ทรงทำให้ความรอดของเราสมบูรณ์ พระเจ้าทรงทำให้คนรับใช้ของพระองค์ได้เขียนพระวจนะของพระองค์เอาไว้เพื่อให้เราได้มาตระหนักและทราบถึงความจริงนี้ทั้งหมด พระเจ้าทรงเปิดเผยทุกสิ่งเกี่ยวกับแผนการของความรอดผ่านพระวจนะที่บันทึกเอาไว้และมันสมบูรณ์แก่มนุษยชาติทั้งหมด ตอนนี้พระองค์ทรงยอมให้ทุกคนได้ตระหนักผ่านพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ในความจริงที่ว่าพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น ณ แม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับเอาบาปทั้งหมดของเราไว้ 
ตอนนี้ เราทั้งหมดต้องเชื่อในบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับและในพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขนดุจเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้เราไม่ได้เห็นมันด้วยตาของเนื้อหนังของเราแต่เราต้องเชื่อในหัวใจเราความเชื่อที่แท้จริงมาหาเราเมื่อความเชื่อของเราขึ้นอยู่กับพระวจนะของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโธมัสว่า “ เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข “ ( ยอห์น 20:29 ) พระเยซูทรงช่วยท่านและผู้เขียนโดยบัพติศมาที่ทรงได้รับและพระโลหิตที่ทรงหลั่ง พระเจ้าทรงยอมให้ใครก็ตามที่เชื่อในสิ่งนี้ได้เข้าสู่สวรรค์ 
นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงทำให้ม่านในพระวิหารขาดตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กาง เขน พระเยซูทรงพังกำแพงบาปที่ขัดขวางเราจากพระเจ้า สิ่งที่พระเยซูทรงทำนั้นมากพอที่จะพังกำ แพงบาปทั้งหมด พระองค์ทรงทำให้เป็นไปได้สำหรับใครก็ตามเข้าสู่สวรรค์ได้อย่างแน่นอนเพียงเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณในหัวใจ ผู้เขียนขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับการประทานความจริงนี้ให้เพื่อเราจะได้เข้าสู่สวรรค์อย่างแท้จริงหากเพียงเราเชื่อในหัวใจของเรา 
เหตุการณ์ที่พระเยซูทรงประสูติบนโลกนี้ในร่างกายของสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นเพื่อช่วยผู้มีบาปทั้งหลายมันช่างยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้? มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำอย่างแท้จริง แม้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทั้งหลายของโลก นี่เป็นเพียงเรื่องของเหตุการณ์หนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ สร้างสรรพสิ่งที่ทรงทำทั้งหมด จะสร้างสรรพสิ่งของพระองค์ แต่ผู้ทรงสร้างนั้นเสด็จมาเป็นสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น รับเอาบาปของโลกนี้ไว้โดยการรับบัพติศมา และถูกตรึงไม้กางเขน เป็นเหตุการณ์อื่นใดไม่ได้อีกแล้วนอกจากความรอดอันยิ่งใหญ่ 
ผู้ทรงสร้างได้เสด็จมาเป็นสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นได้อย่างไร? พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ทรงโน้มพระองค์ลงมารับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้เป็นตัวแทนของมนุษยชาติ ณ แม่น้ำจอร์ แดน มันเป็นเหตุการณ์ที่วิเศษอะไรเช่นนี้? แต่นี่ไม่ใช่จุดจบของมัน เพราะพระเยซูทรงโน้มพระ องค์ลงมาตามการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เพื่อรับความทุกข์ทรมานมากมายนับไม่ถ้วนบนไม้กาง เขนเพื่อหลั่งพระโลหิตและสิ้นพระชนม์ ทั้งหมดนี้เป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากความรักของพระเจ้า พระคุณและพระสิริของพระองค์
บาปทั้งหมดของมนุษยชาติได้รับการชำระออกไปอย่างสมบูรณ์ครั้งหนึ่งเพื่อทั้งหมด โดยบัพติศมาของพระผู้เป็นเจ้าและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน และเมื่อม่านของพระวิหารได้ขาดลง พระเยซูทรงฟื้นมาจากความตายภายในสามวัน และตอนนี้พระองค์ทรงต้องการให้ทุกคนที่เชื่อในความจริงนี้ได้พบกับความจริง พระราชกิจของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ช่วยผู้มีบาปเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าพระราชกิจของการสร้างสรรพสิ่งของพระองค์ที่ทรงทำในจักรวาลนี้และทุกสิ่งในนั้น การประสูติของพระเยซู, การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์, การฟื้นจากความตาย, การเสด็จขึ้นสวรรค์และเสด็จกลับ และการที่พระองค์ทรงทำให้เราเป็นบุตรของพระองค์นั้นเป็นพระราชกิจของความรักของพระเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงช่วยท่านและผู้เขียนให้รอดจากบาปทั้งหมด พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยท่านและผู้เขียนครั้งเดียวเพื่อทั้งหมดให้รอดจากบาปของโลกนี้โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้นเราจึงชอบธรรมโดยความเชื่อและขอบพระคุณพระเจ้า พระเจ้าประทานพระพรของความรอดของพระองค์ให้เราอย่างสมบูรณ์ ท่านเชื่อไหม? 
พี่น้องทั้งหลาย ท่านและผู้เขียนเคยเป็นผู้หนึ่งที่จะต้องตกนรกอย่างไม่มีทางเลือก เราเคยเป็นผู้หนึ่งที่จะต้องพินาศเพราะบาปของเราและมีชีวิตของเราอยู่ในความเศร้า แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราให้รอดจากบาปด้วยความรอดที่พระองค์ทรงวางแผนเอาไว้ก่อนการสร้างโลกแล้ว เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากดำรงชีวิตเราอยู่ในท่ามกลางบาปของเรา คร่ำครวญ เสียใจ และถูกสาปแช่งโชคชะตาของเราแต่การที่จะทำให้คนเช่นเราได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยเราจากบาปทั้งหมดของเรา พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของความรอดของเรา
พระเยซูประทานข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณให้เรา และพระองค์ทรงรับรองการยกความผิดบาปของเราเช่นเดียวกัน พระเยซูทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของความรอด พระเยซูทรงรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ในที่ของเรา สิ้นพระชนม์แทนเรา และด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา 
 

ท่านเชื่อในบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับและพระโลหิตที่ทรงหลั่งไหม?
 
ความรอดพ้นจากบาปของเรานั้นสมบูรณ์โดยการเชื่อในบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับและพระโลหิตของไม้กางเขน ผู้มีบาปจะต้องมั่นใจว่าได้พิจารณาบัพติศมาของพระองค์และไม้กางเขนเป็นลำดับ และพวกเขาจะต้องเชื่อว่าด้วยการรวมสองสิ่งนี้ด้วยกันที่จะความรอดที่สมบูรณ์จะสำเร็จลง เพราะผู้มีบาปจะรอดโดยการเชื่อว่าพระเยซูคือผู้ช่วยให้รอด 
ท่านไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงรับบัพติศมาและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไม่ว่ากรณีใดๆใช่ไหม ?ท่านไม่เพิกเฉยต่อบัพติศมาที่พระเยซูได้รับจากยอห์นและปฏิเสธที่จะเชื่อมันหรือ? ความ ชอบธรรมของพระเจ้าสมบูรณ์เพราะบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับซึ่งเป็นกระบวนการที่พระองค์ทรงรับบาปชั่วช้าของผู้มีบาปไว้และความตายที่พระองค์ทรงทุกข์ทรมานโดยการหลั่งพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์เป็นการปรับโทษบาปของเรา ดังนั้น เมื่อท่านและผู้เขียนได้สารภาพว่าเชื่อในพระเยซู เราต้องเชื่อทั้งบัพติศมาของพระองค์และพระโลหิตบนไม้กางเขนว่าเป็นความรอดของเรา 
พระเจ้าทรงบันทึกความจำเป็นของบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซูไว้ในพระวจนะของพระองค์ และยังทำให้ผู้คนมากมายยืนยันว่าพวกเขาจะต้องเชื่อเพียงแค่ในพระโลหิตของไม้กางเขนเพื่อให้รอด หากท่านเป็นหนึ่งในนั้น ท่านจะต้องพิจารณาความเชื่อของท่านอย่างหนักอีกครั้ง หันกลับไป และเชื่อในสิ่งที่จำเป็นนี้ หากท่านไม่ทำเช่นนั้นแต่เชื่อเพียงแค่พระโลหิตบนไม้กางเขน ท่านก็จะสิ้นสุดลงด้วยการเปลี่ยนพระราชกิจบริสุทธิ์ของชีวิตสาธารณะของพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหมดให้ไร้ประโยชน์ หากเกิดว่าท่านจะมีความเชื่อเช่นนั้น ท่านจะต้องหันหลังออกจากความเชื่อที่มีตำหนินี้ และมีความเชื่อที่แท้จริงนั่นคือการกล่างถึงพระคัมภีร์ไบเบิ้ลทั้งหมด หากไม่มีบัพติศมาของพระองค์แล้ว การสิ้นพระชนม์ของพระองค์จะมีความสัมพันธ์อะไรเพื่อเรา? หากพระเยซูไม่ได้รับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแล้ว การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็จะไม่มีความหมายอะไรกับบาปของเรา 
พี่น้องทั้งหลาย หากท่านจะถูกลบชื่อของท่านออกไปจากบิล ท่านไม่ต้องนำเงินจริงๆและไปจ่ายต่อเจ้าหนี้หรือ? ลูกหนี้จะต้องจ้ายหนี้ตามเงินที่ตนเป็นหนี้ และพวกเขาก็จะถูกลบชื่อออกจากบัญชีไป พระเยซูทรงยอมรับเอาบาปเช่นนั้นและความชั่วช้าของเราไปผ่านบัพติศมาของพระ องค์และลบมันออกไปโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อจ่ายค่าจ้างของบาปของเรา
พระผู้เป็นเจ้าทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไว้อย่างแท้จริง โดยบัพติศมาที่พระองค์ได้รับ และนี้คือเหตุผลที่พระองค์ถูกปรับโทษบาปเพราะบาปของเราโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์ ความสำนึกพื้นฐานที่ผู้นั้นจะต้องนำมูลค่าที่ตอบแทนต่อหนี้นี้คือการจ่ายหนี้ให้หมด หากลูกหนี้ไม่ได้นำเงินไปแต่ได้เพียงอ้างว่าจะจ่ายหนี้ของตนและต้องการที่จะถูกลบชื่อของตนออกจากบิลรายการ ชื่อของพวกเขาจะถูกลบออกจริงๆหรือ? ความจริงก็คือชื่อของพวกเขายังคงอยู่ในบิลนั้นโดยไม่ต้องสงสัยว่าพวกเขาเชื่อว่าชื่อของตนนั้นถูกลบไปแล้วมากน้อยเพียงใด 
ตามที่ลูกหนี้สามารถเป็นอิสระจากหนี้ของตนได้เพียงเมื่อได้จ่ายหนี้ไปแล้วจริงๆ เราต้องมีความเชื่อในหัวใจของเราที่เชื่อว่าบาปของเราได้ผ่านไปสู่พระเยซูโดยบัพติศมาที่ทรงได้รับ เพื่อที่เราผู้มีบาปจะได้รับการยกความผิดบาป เราไม่ได้ประทานบัพติศมาที่ได้ผ่านบาปของเราไปสู่พระเศียรของพระเยซู 
เราสามารถผ่านบาปของเราไปสู่พระเยซูผู้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้ แต่ต้องผ่านยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา พื่อให้ทรงแบกรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ เสด็จสู่ไม้กางเขน และหลั่งพระโลหิตของพระองค์และสิ้นพระชนม์ เราสามารถได้รับการยืนยันความรอดของเราได้โดยการเชื่อในบัพติศมาของพระองค์ ที่เป็นภาพเดียวกับความรอด ตอนนี้เราสามารถได้รับการยกความ ผิดบาปแล้ว โดยการเชื่อในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเพื่อเราในหัวใจ ทำไม? เพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่ให้เราผ่านบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์ 
ม่านของที่บริสุทธิ์ที่สุดได้ขาดออกเป็นสองชิ้น ในตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กาง เขน แผ่นดินไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมงค์ฝังศพก็เปิดออก ศพของพวกวิสุทธิชนหลานคนที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นขึ้นมา ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ พระเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์ทรงทำให้คนที่เชื่อในพระวจนะของพระองค์ที่ว่าพระเยซู คริสต์จะลบมลทินบาปของมนุษยชาติทั้งหมดลุกขึ้นมา พระ องค์ทรงแสดงว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆ และคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูจะได้ รับชีวิตใหม่จริงๆ พระเยซูไม่เพียงแต่ช่วยเราให้รอดจากบาปเท่านั้น แต่พระองค์ยังประทานชีวิตใหม่ให้เราผู้ที่ตายแล้วทางจิตวิญญาณ พระเจ้าทรงยอมให้เราได้เข้าสู่เมืองบริสุทธิ์ของพระองค์และมีชีวิตอยู่ในนั้นตลอดไปจากการที่พระเยซูทรงรับบัพติศมา, สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และมีพระชนม์อีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างแท้จริงด้วยความเชื่อของตน 
ที่ที่คนทั้งหลายได้รับการยกความผิดบาปจะอยู่ก็คือสวรรค์ ดังนั้นในการเชื่อว่าคนทั้งหลายที่ได้รับการยกความผิดบาปบนโลกนี้จะได้เข้าสู่สวรรค์ทั้งหมดและมีชีวิตในนั้น สวรรค์เป็นของผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาป การเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและการเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกัน แต่ทั้งสองนั้นเหมือนกัน
หากใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณแล้วคนผู้นี้ได้เกิดใหม่ในขณะ ที่เขาหรือเธอเชื่อ เมื่อผู้มีบาปได้รับการยกความผิดบาป พวกเขาได้เป็นบุตรของพระเจ้า และในการเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าทรงประทานสวรรค์เป็นของประทาน แม้ว่าเราไม่ต้องทำอะไรในเนื้อหนังของเรา ให้มองเพียงสิ่งเดียว คือความความเชื่อที่เชื่อในผู้ช่วยให้รอดของเรา พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานการยกความผิดบาปให้เราและประทานสวรรค์เป็นของประทานของพระองค์ให้เรา 
ความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาสู่โลกนี้ที่ว่าพระองค์ทรงรับบัพติศมา และที่ว่าพระ องค์ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์คือความจริงทั้งหมด เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้เอาไว้แล้วโดยบัพติศมาของพระองค์ ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นมาก่อนแล้ว พระองค์ทรงแบกรับเอาบาปของโลกนี้เอาไว้แล้ว ดังนั้น เพราะว่าพระเยซูทรงแบกรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้โดยการรับบัพติศมาที่ทำให้พระองค์ทรงรับเอาการลงโทษของพระราชบัญญัติที่ประกาศว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในขณะที่ทรงแบกรับเอาบาปของโลกนี้ที่ทรงรับเอา ไว้โดยบัพติศมาของพระองค์ เพราะพระเยซูทรงช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาป 
เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมา ผู้คนที่ตอกตะปูให้พระองค์นั้นไม่ใช่พวกยิว แต่พวกเขาเป็นทหารโรมัน พระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขนจากทหารต่างด้าว พระองค์หลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อประโยชน์ของบาปของเรา พระเยซู ทรงร้องออกมาว่า “ มันสำเร็จแล้ว! “ ด้วยลมหายใจสุดท้ายของพระองค์ในตอนนั้น มันได้บอกเราว่าแผ่นดินไหว, ศิลาแตกออกจากกัน และอุโมงค์ฝังศพก็เปิด ออก และศพของพวกเหล่าวิสุทธิชนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้เป็นขึ้นมา ( มัทธิว 27:51-52 ) เมื่อนายร้อยและทหารโรมันที่เฝ้าพระเยซูได้เห็นเหตุการณ์นั้นได้พูดกันว่า “ แท้จริงท่านผู้นี้ก็ได้เป็นบุตรของพระเจ้า! “ ( มัทธิว 27:54 ) พระเจ้าทรงทำให้พวกทหารชนต่างชาติยืนยันว่า “พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ดำรงอยู่”
ตอนนี้ คนทั้งหลายจะต้องยืนยันข่าวประเสริฐที่แท้จริงไปทั่วโลกซึ่งเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากเรา ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ทุกคนเปลี่ยนแปลงไปเพราะข่าวประ 
เสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เมื่อผู้คนได้รับการยกความผิดบาปจากพระเยซู พวกเขาถูกเปลี่ยน แปลงทางจิตวิญณาณและไม่ได้พยายามเลย เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตในหัวใจของพวกเขาแล้ว และหัวใจของคนชอบธรรมผู้ที่เกิดใหม่นั้นเปลี่ยนใหม่ทุกวัน เพราะในคริสตจักรของพระเจ้าพวกเขาสามารถได้ฟังพระวจนะของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณอยู่เสมอ และตามการสรรเสริญของพวกเขา ประสบการณ์ที่พวกเขาได้ฝังมันไว้ในหัวใจของพวกเขา พวกเขาได้ฟังพระวจนะ สรรเสริญพระเยซูที่ได้ทำให้หัวใจของพวกเขาปรับใหม่ขึ้นในทุกๆวัน คนชอบธรรมมีหัวใจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นในตัวเอง 
ในการมองดูการเปลี่ยนแปลงของเราผู้ชอบธรรม ผู้ที่ไม่เชื่อที่มายืนยันว่า “ มันรอดอย่างแท้จริง พวกเขาเป็นคริสตเตียนจริงๆ เป็นคนของพระเจ้า “ ความรอดของเราไม่ใช่ความรอดที่มีเพื่อเราเท่านั้น กองทัพและทหารโรมันก็ยืนยันความจริงนี้เช่นกัน ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงช่วยผู้มีบาปให้รอดจากบาปของโลกนี้ในตอนที่พระองค์ถูกตรึงบนไม่กางเขน พระเจ้าทรงเป็นพยานให้แก่ผู้ที่เชื่อในความจริงที่ว่าพระเยซูทรงช่วยเราให้รอดจากบาปโดยน้ำและพระโลหิต
 


ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ทำให้พญามารยอมจำนน

 
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณคือความรอดที่ทำให้พญามารยอมจำนน เมื่อพระเยซูตรัสว่า “ มันสำเร็จแล้ว “ ในตอนที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พญามารอาจจะกล่าวว่า “ อาห์! สิ่งนี้มันน่าอับอาย แต่มันไม่มีอะไรที่เราจะทำเกี่ยวกับมันได้! พระองค์คือความถูกต้อง ไม่มีบาปในโลกนี้อีกต่อไป ตอนนี้ทุกคนเป็นคนไม่มีบาปอย่างสมบูรณ์แล้วโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ! มันกินหัวใจของเรา แต่เราทำอะไรไม่ได้เลย! “ 
อีกนัยหนึ่ง พญามารจะต้องยอมรับความรอดที่พระเยซูทรงทำให้สมบูรณ์นี้โดยไม่มีทางรอด แต่เขายังคงพยายามที่จะยับยั้งผู้ที่เชื่อในการยกความผิดบาปออกจากการดำรงชีวิตในความเชื่อของพวกเขา ตามที่คนทั้งหลายที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สมบูรณ์โดยพระเยซูนั้นเป็นบุตรของพระเจ้า พวกเขาก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ แต่เพราะสิ่งนี้หมายความว่าจะมีคนรับใช้ของพญามารเพียงไม่กี่คนที่เป็นทาสของบาป ดังนั้นเขาก็พยายามที่จะปกป้องคนรับใช้ของพระเจ้าจากการเผยแพร่ความจริงนี้ออกไปทั่วโลก
หากคนทั้งหลายที่ได้รับการยกความผิดบาปยังคงเผยแพร่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณออกไปแล้วก็จะมีคนมากมายที่จะได้รับการยกความผิดบาปนี่คือเหตุผลที่ซาตานจมอยู่ในความอ่อนแอและไม่ปล่อยให้มันไป ทำให้พวกเขาถูกขัดขวางเพื่อไม่ให้ผู้นั้นเชื่อตามพระเยซู
หัวใจของผู้คนถูกยั่วยุด้วยการบอกพวกเขาว่า “ ฆ่าพระเยซูซะ! “พญามารทำให้พวกเขาตรึงพระองค์จนสิ้นพระชนม์ พญามารคิดว่าทุกสิ่งจะสิ้นสุดลงด้วยสิ่งนี้ แต่ในตอนที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนและจะสิ้นพระชนม์พระองค์ทรงตะโกนอย่างดังว่า “ มันสำเร็จแล้ว! “ ซาตานจึงตกใจในสิ่งนี้ พระเยซูทรงทำให้ความรอดที่แยกมนุษยชาติออกจากบาปและการปรับโทษบาปสำเร็จอย่างชอบธรรม โดยการรับเอาบาปของเราทั้งหมดไว้โดยบัพติศมาของพระองค์ ณ แม่น้ำจอร์แดนและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนโดยไม่ถูกขัดขวางเลย พญามารไม่ได้ตระหนักถึงพระปรีชาญาณของพระเจ้า เขาคิดว่าทุกสิ่งในโลกนี้จะจบสิ้นลงเพียงเขาฆ่าพระเยซูบนไม้กางเขน แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น หลังจากที่รับเอาบาปของโลกนี้ไว้โดยบัพติศมาแล้ว พระเยซูทรงทำให้การยกความผิดบาปของผู้มีบาปสำเร็จโดยการประทานพระวรกายของพระองค์บนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ 
พระเยซูทรงจ่ายค่าจ้างของบาปแล้วด้วยความตายของพระวรกายของพระองค์ ดังนั้น จึงไม่พบบาปในผู้คนอีกต่อไป ทำไม? เพราะว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนผู้มีบาปแล้วตามพระราช บัญญัติที่ประกาศว่า ค่าจ้างของบาปคือความตาย เราต้องเชื่อว่าเพราะว่าพระเยซูทรงรับเอาบาปชั่วช้าของผู้มีบาปไว้ ณ แม่น้ำจอร์แดน ที่ทำให้พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์แทนบาปทั้งหมดของผู้มีบาป 
“ มันสำเร็จแล้ว! “ นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงตะโกนบนไม้กางเขนด้วยลมหายใจสุดท้ายของพระองค์ เพราะว่าพระเยซู สิ้นพระชนม์แล้ว พญามารจึงไม่สามารถกล่าวกับเราว่า “ ท่านมีบาป ไม่ ใช่หรือ? “ เพราะว่าการประสูติของพระเยซู, บัพติศมาของพระองค์, การสิ้นพระชนม์บนไม้กาง เขน และพระโลหิตและการฟื้นจากความตายของพระองค์ ทำให้พญามารทุกข์ทรมานจากการพ่ายแพ้ต่อพระองค์ แม้ว่าพญามารได้ทำให้เราเหินห่างจากพระเจ้าโดยการทำให้เราทำบาปอยู่ตลอดเวลา ในท้ายที่สุดเพราะพระปรีชาญาณของพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงชำระบาปและการปรับโทษบาป ซึ่งพระองค์ทรงมีชัยชนะอย่างแท้จริง 
เมื่อท่านเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของไม้กางเขนแล้ว ท่านยังคงมีบาปอยู่ไหม? ไม่อย่างแน่นอน! การกล่าวว่าเราไม่มีบาปนั้นเป็นบางสิ่งที่จะกล่าวด้วยสติของเนื้อหนัง แต่โดยการเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซูที่ทำให้ตอนนี้เราสามารถประกาศได้อย่างกล้าหาญว่าเราไม่มีบาป ท่านเชื่อไหมในความจริงที่ว่าพระเยซูทรงรับเอาบาปของเราไว้โดยการรับบัพติศมา ณ แม่น้ำจอร์แดน, สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในที่ของเรา และทั้งหมดนี้ได้ช่วยเราให้รอด? ตอนนี้เรากล่าวได้ว่าเราไม่มีบาปด้วยความเชื่อในความจริงนี้ และในความเป็นจริง ไม่มีบาปใดๆเหลืออยู่ในหัวใจของเราเลย ไม่แม้แต่เพ็นนีเดียว นี่คือเหตุผลที่หัวใจที่เต็มไปด้วยความยินดีนั้นสะท้อนอยู่ในตัวเราต่อพระพักตร์พระเจ้า ขอขอบพระคุณด้วยความเชื่อ
“ พระเจ้า ความเชื่อของข้าพระองค์อาจจะไม่ยิ่งใหญ่ แต่แม้ว่ามันจะเล็กเท่ากับเมล็ดมัสตาด แต่ก็ยังขอขอบพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์เคยเป็นผู้หนึ่งที่เข้าไม่ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระ องค์เลย แต่พระองค์ยังคงเสด็จมาสู่หัวใจของข้าพระองค์ ดังนั้น ด้วยความเชื่อของข้าพระองค์ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ตอนนี้ข้าพระองค์ได้มีความรักของพระองค์ในหัวใจแล้ว หัวใจของข้าพระองค์นั้นขอบพระคุณพระองค์ทุกๆวัน เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตในใจของข้าพระองค์และอยู่กับข้าพระองค์ ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานหัวใจนี้ให้แก่ข้าพระองค์ “ พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงประทานหัวใจที่เต็มไปด้วยคำขอบคุณนี้ให้เรา และทรงอวยพระพรให้เราทุกวัน 
แต่ไม่ใช่แต่ผู้เขียนเท่านั้น ยังมีผู้อื่นด้วยที่ได้ฟังและเชื่อในความจริงของความรอดอันสม บูรณ์ของพระองค์เช่นกัน เราไม่มีบาปในหัวใจของเราเลยอย่างชัดเจน เราได้รับพระพรของความรอด ของการได้เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเราเชื่อในความจริงของน้ำและพระวิญญาณ และพระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนตระหนักอย่างหมดหัวใจว่าไม่มีทางอื่นสำหรับพวกเขาแล้วที่จะรอดจากบาปโดยไม่มีการเชื่อในการประสูติของพระเยซูและบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์ และกลับไปสู่พระองค์และเชื่อในความจริงนี้ 
กิจการ 4:12 ประกาศว่า “ ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า “ เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา หัวใจอันเปี่ยมไปด้วยคำขอบคุณกระจายอยู่ในคนทั้งหลายที่เชื่อในสิ่งนี้ ดังนั้นเราจึงมีหัวใจที่ขอบ พระคุณพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงประทานความรอดมาให้เรา และพระองค์ทรงประทานหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยคำขอบคุณมาให้เรา พระผู้เป็นเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์มาให้เรา เราถวายพระสิริต่อพระองค์ด้วยคำขอบคุณอันเต็มเปี่ยมสำหรับการประทานพระพรนี้มาให้เรา 
แม้ว่าความเชื่อของเราจะเล็กเท่ากับเมล็ดมัสตาด หากเรายังคงเชื่อในหัวใจของเราในสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเราแล้ว เราก็สามารถรอดได้ ผู้เขียนขอวิงวอนให้ท่านทั้งหมดได้ตระหนักว่าเราทำอะไรไม่ได้อีกแล้วสำหรับความรอดของเรานอกจากการเชื่อ การรู้จักความรอดที่พระเจ้าประ ทานมาให้เราอย่างฟรีๆนี้และเชื่อมัน เพราะว่าการยกความผิดบาปที่พระเจ้าทรงลบมลทินบาปทั้ง หมดของเราออกไปอย่างแน่นอนด้วยพระองค์เองไม่สามารถได้รับมาได้โดยความพยายามของเราเอง พระองค์ประทานความรอดของพระองค์มาให้เราทั้งหลายผู้ที่เชื่อ ตอนนี้ ทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้เราทำก็เพียงการรับเอาการยกความผิดบาปนี้โดยความเชื่อ 
มีคำกล่าวในประเทศเกาหลีว่า “ หากท่านชอบของฟรีมากเกินไป ท่านจะหัวล้าน “ ในสำ นวนพูดภาษาอังกฤษมันอาจจะเป็น “ ไม่มีอะไรฟรี “ มันถูกต้องอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรในชีวิตเราที่จะได้มาฟรีๆเลย และเราก็เหมาะสมที่จะเยอะเย้ยผู้ที่คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญโดยไม่ได้ให้อะไรกลับเลย อย่างไรก็ตาม การรอดและไปสวรรค์ได้รับโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ทั้งหมดฟรี การหัวล้านจากการได้รับของฟรีมากมายนั้นอาจจะน่าเกลียดในเนื้อหนัง แต่หัวล้านทางจิตวิญญาณในการได้รับของประทานของพระเจ้านั้นเป็นพระพรต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้เขียนของอธิษฐานให้ท่านตระหนักว่าพระเจ้าทรงรื่นเริ่งยินดีที่จะได้เห็นหัวใจของผู้มีบาปของเรา และได้เห็นสิ่งนี้ พระองค์ทรงโอบเราไว้ในอ้อมแขนของพระองค์ 
เรามีความสัมพันธ์กับพระคุณฟรีของพระเจ้า และเราขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์เสด็จมาโลกนี้, ทรงรับบัพติศมาโดยน้ำ, หลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน และทั้งหมดนี้ได้เปิดประตูสวรรค์ พระองค์ทรงทำให้ใครก็ตามที่ได้เกิดใหม่โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้สามารถเข้าสู่อาณาจักรของสวรรค์ได้ ท่านก็เช่นเดียวกัน จะต้องเข้าสู่สวรรค์โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้ในหัวใจของท่าน 
ขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับการรับบัพติศมา, หลั่งพระโลหิตของพระองค์, ฟื้นขึ้นมาจากความตาย และสำหรับพระคุณที่ทรงเปิดประตูของการยกความผิดบาปให้เรา