Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

ขันทองสัมฤทธิ์

ขันทองสัมฤทธิ์
 
วัสดุ: ทำจากทองสัมฤทธิ์ มีการเติมน้ำให้เต็มอยู่เสมอ
ความหมายทางจิตวิญญาณ: ทองสัมฤทธิ์หมายความถึงการพิพากษาบาปทั้งหมดของมนุษยชาติ เพื่อที่จะรับเอาการปรับโทษบาปทั้งหมดของ มนุษยชาติไว้ พระเยซูทรงรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ที่พระองค์โดยการรับบัพติศมาจากยอห์น ดังนั้นความหมายของขันก็คือว่าเราสามารถชำระ บาปทั้งหมดของเราได้ด้วยการเชื่อว่าบาปทั้งหมดของเราได้ส่งผ่านไปสู่พระเยซูแล้วโดยบัพติศมาของพระองค์
ปุโรหิตที่รับทำงานอยู่ในพลับพลาก็ล้างมือและเท้าของพวกเขาเช่นกันที่ขันก่อนที่จะเข้าไปสู่พลับพลาและจึงหลีกเลี่ยงความตายของพวกเขา ทอง สัมฤทธิ์หมายความถึงการพิพากษาบาปทั้งหมด และน้ำในขันหมายความถึงบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับจากยอห์นและโดยที่พระองค์ทรง รับเอาบาปของโลกนี้ไว้ที่พระองค์เอง อีกนัยหนึ่ง ขันได้บอกเราว่าพระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดที่ผ่านไปสู่พระองค์ไว้และทรงรับการปรับโทษ บาปเหล่านี้ น้ำในขันด้ายสีฟ้าของพลับพลาในพันธสัญญาฉบับเก่า และบัพติศมาที่พระเยซูทรงรับจากยอห์นในพันธสัญญาฉบับใหม่ (มัทธิว 3:15, 1เปรโต 3:21)
ดังนั้นขันมีความหมายถึงบัพติศมาของพระเยซู และมันเป็นที่ที่เรายืนยันความเชื่อของเราในความจริงที่ว่าพระเยซูทรงแบกรับเอาบาปทั้งหมด ของเราไว้ รวมทั้งบาปแท้จริงของเราด้วย และทรงชำระมันออกทั้งหมดเพียงครั้งเดียวโดยบัพติศที่พระองค์ทรงรับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว