Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

แท่นเครื่องเผาบูชา

แท่นสำหรับเครื่องเผาบูชา
 
เครื่องใช้ของแท่นสำหรับเครื่องเผาบูชา
 
แท่นเครื่องเผาบูชา ขนาดความยาวและความกว้าง 2.25 ม. (7.4 ฟุต) และสูง 1.35 ม. (4.5 ฟุต) ทำด้วยไม้กระถินเทศและบุด้วยทองสัมฤทธิ์ เมื่อใด ก็ตามที่ชาวอิสราเอลมองดูที่แท่นเครื่องเผาบูชา พวกเขาก็มาตระหนักว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกขังอยู่ในการพิพากษาและไม่สามารถหลีกเลี่ยง การปรับโทษของพวกเขาได้ และพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาจะต้องตายเหมือนกับสัตวบูชาเช่นกันที่จะต้องตายเพราะบาปของพวกเขา แต่พวก เขาก็เชื่อว่าพระเมสสิอาห์จะเสด็จมายังโลกนี้และทรงลบบาปทั้งหมดของพวกเขา ด้วยการถูกปรับโทษและถึงแก่ความตายเหมือนกับสัตวบูชา
เพราะบาปของพวกเขา
แท่นเครื่องเผาบูชาเป็นเงาของพระเยซู คริสต์ ผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซู คริสต์ที่ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เสด็จมาหาเราและทรงรับการ ปรับโทษบาปของเราดุจเป็นสัตวบูชาที่ไม่มีตำหนิด้วยการวางมือและหลั่งโลหิต พระองค์ทรงยอมรับบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้ที่พระองค์ด้วย การรับบัพติศมาจากยอห์น และรับการปรับโทษบาปเหล่านี้ด้วยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน เหมือนกับเครื่องบูชาของ พันธสัญญาฉบับเก่าที่จะต้องยอรับบาปทั้งหมดไว้ผ่านการวางมือและหลั่งเลือดของมัน 
ในวิธีนี้เอง แท่นเผาเครื่องบูชาจึงแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซู คริสต์ ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไว้ที่พระองค์โดยการรับบัพติศมาของพระองค์, การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน, การเป้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง และจึงได้ช่วยเราให้รอด