Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

ประตูของลานพลับพลา

เสาของลานพลับพลา
 
ประตูลาน
 
วัสดุที่ใช้ทำประตูของลานพลับพลาเป็นด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด ความสูงของประตูคือ 2.25 ม. (7.4 ฟุต) และความ กว้างประมาณ 9 ม. (30 ฟุต) มันเป็นฉากที่ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียดซึ่งแขวนอยู่บนเสาสี่ต้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อใดก็ตามที่มีคนพยายามเข้าไปในลานพลับพลา เขาหรือเธอจะพบประตูนั้นได้อย่างง่ายดาย     
วัสดุของด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียดที่ถูกใช้ทำประตูของลานพลับพลานั้น มีความหมายโดยนัยว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ รอดจากบาปทั้งหมดของเราผ่านงานสี่ประการของพระบุตรของพระองค์ พระเยซู 
อันดับแรก ด้ายสีฟ้าแสดงให้เราเห็นถึงอะไร? มันได้แสดงให้เราเห็นถึงส่วนของความจริงที่พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระเมสสิอาห์ของคนบาปอย่าง แท้จริง ผู้เสด็จมายังโลกนี้และรับเอาบาปของโลกนี้ไว้โดยการรับบัพติศมาที่พระองค์ทรงรับจากยอห์น ในความเป็นจริง บัพติศมาที่พระเยซูทรง ได้รับจากยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนนี้เป็นความจริงของพระเยซูที่ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้เพียงครั้งเดกียวและเพื่อทั้งหมด พระเยซูทรง รับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้ที่บ่าของพระองค์อย่งแท้จริงด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้เป็นตัวแทนของมนุษยชาติ ทั้งหมด คนทั้งหลายที่เชื่อในความจริงนี้จึงไม่มีบาปในหัวใจของพวกเขาแล้วเพราะบาปทั้งหมดของมนุษยชาติได้ผ่านไปสู่พระเยซูแล้ว  
อันดับที่สอง อะไรคือความหมายแท้จริงของด้ายสีม่วงที่ทอเป็นประตูของลานพลับพลา? มันบอกเราว่าพระเยซูคือกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวง อย่างแท้จริง ในความเป็นจริง พระเยซูทรงสร้างจักรวาลนี้ พระองค์คือผู้ทรงสร้างโดยพระองค์เอง ไม่ใช่สิ่งที่ทรงสร้างขึ้น และพระองค์คือ พระเมสสิอาห์แท้จริงผู้เสด็จมายังโลกนี้ พระเมสสิอาห์ พระองค์เสด็จมายังโลกนี้แล้วในลักษณะที่เหมือนมนุษย์ พระเยซูทรงช่วยประชาชนของ พระองค์ทุกคนผู้ที่รู้จัก, รู้สึกกลัว และเชื่อในพระเมสสิอาห์ ให้รอดจากบาปทั้งหมดและการพิพากษาบาปของพวกเขาด้วยการรับเอาบาปทั้งหมด ของโลกนี้ไว้ที่กายของพระองค์โดยการรับบพติศมที่พระองค์ทรงรับจากยอห์นและด้วยการถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย  
ในความเป็นจริง พระเยซูคือพระเจ้าของเราและพระเมสสิอาห์ที่แท้จริง พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง เพราะว่าพระเยซูทรงรับเอาบาป ทั้งหมดของโลกนี้ไว้ที่พระองค์โดยบัพติศมาของพระองค์, ด้วยการหลั่งพระโลหิตและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงเป็นขึ้นมาจากความ ตาย ไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงชำระความผิดบาปทั้งหมดของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงรับการพิพากษาบาปแทนเราด้วย 
อันดับที่สาม ด้ายสีแดงเข้ม มีความหมายถึงพระโลหิตที่พระเยซูทรงหลั่งบนไม้กางเขน และมันหมายความว่าพระคริสต์ประทานชีวิตใหม่ให้ กับเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อ ความจริงของด้ายสีแดงเข้มนี้บอกเราว่าไม่เพียงแต่พระเยซู คริสต์จะรับการพิพากษาเพื่อบาปของเราเองด้วยการรับเอา บาปของโลกนี้ไว้ที่พระองค์โดยบัพติศมาที่พระองค์ทรงรับจากยอห์น แต่พระองค์ก็ยังประทานชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่เชื่อทั้งหลายด้วยการประทาน ความเชื่อที่ให้ชีวิตแก่คนทั้งหลายที่ต้องตายเพราะบาปด้วย พระเยซูประทานชีวิตใหม่อย่างแท้จริงให้กับคนทั้งหลายที่เชื่อในบัพติศมาของ พระองค์และพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่ง     
แล้วผ้าป่านเนื้อละเอียดหมายความว่าอะไร? มันได้แสดงว่าพระเจ้าทรงทำพันธสัญญาของความรอดตามที่ได้บันทึกไว้ในพันธสัญญาฉบับเก่า สมบูรณ์ด้วยพันธสัญญาฉบับใหม่ และมันบอกเราว่าเมื่อพระเยซูทรงรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ที่พระองค์โดยบัพติศมาของพระองค์และรับการ พิพากษาเพื่อบาปของเราบนไม้กางเขนในพันธสัญญาฉบับใหม่ พระองค์ได้ทำให้ความรอดที่พระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้กับชาวอิสราเอลและเรา สมบูรณ์ด้วยพระวจนะแห่งพันธสัญญาของพระองค์ 
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าตรัสในอิสยาห์ 1:18 ว่า “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน“ พระผู้เป็นเจ้าตรัสอีกว่า “ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ“ นอกจากนี้ระการสังเวยบูชาของพันธสัญญาฉบับเก่าควบคุมวิธีการ ถวายเครื่องบูชาในพลับพลา ที่บาปของชาวอิสราเอลได้ส่งผ่านไปสู่แพะรับบาปด้วยการวางมือ เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับช่าวอิสราเอล และเราด้วย สิ่งนี้เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าเกี่ยวกับคำสัญญาที่ว่าพระองค์จะทรงช่วยประชาชนของโลกนี้ให้รอดจากบาปประจำวันและบาป ประจำปีของพวกเขาผ่านพระเมษโปดกของพระเจ้าในอนาคต  
สิ่งนี้เป็นสัญญาณของคำสัญญาที่พระเมสสิอาห์จะเสด็จมา ดังนั้นในเวลาของพันธสัญญาฉบับใหม่ เมื่อพระเยซู คริสต์รับเอาบาปทั้งหมดของ โลกนี้ไว้ที่พระองค์เพียงครั้งเดียวด้วยการรับบัพติศมาตามวิธีของพันธสัญญาฉบับเก่า นี่เป็นการบรรลุพันธสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าประทาน พระวจนะของพันธสัญญาของพระองค์ทั้งหมดให้กับเรา ทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงทำมันสมบูรณ์อย่างแท้จริงตามที่ทรงสัญญาเอาไว้ บัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับได้แสดงความจริงนี้ที่พระเจ้าของพันธสัญญาได้บรรลุพันธสัญญาทั้งหมดของพระองค์