Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

หีบพระโอวาท

หีบพันธสัญญา
 
เนื้อหาของหีบพันธสัญญา
 
หีบพระโอวาท ยาว 113 ซม. (3.7 ฟุต) กว้าง 68 ซม. (2.2 ฟุต) และสูง 68 ซม. (2.2 ฟุต) ทำด้วยไม้กระถินเทศและหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ ภายในหีบนี้มีแผ่นหินสองแผ่นที่สลักบัญญัติสิบประการและโถทองคำใส่มานาและต่อมาไม้เท้าของอาโรนที่ออกช่อก็ถูกเพิ่มเข้ามา
พระที่นั่งกรุณาซึ่งวางอยู่บนหีบนั้นทำด้วยทองคำบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว และที่ปลายทั้งสองด้านนั้นเครูบได้ถูกวางให้กางปีกออกด้านบนปิด
ฝาหีบ นั่นคือพระที่นั่งกรุณาและเครูบหันหน้าไปทางพระที่นั่งกรุณา พระที่นั่งกรุณาคือที่ซึ่งพระเจ้าประทานพระคุณของพระองค์มาให้กับคน ทั้งหลายผู้ที่ออกมาหาพระองค์โดยความเชื่อ
ห่วงทองคำสี่วงถูกวางไว้ที่มุมของหีบแต่ละด้าน ห่วงทองคำสองห่วงถูกหล่อไว้ข้างละห่วงและมีเสาสอดเข้าไปในห่วงเพื่อให้สามารถขนหีบได้ เสาเหล่านี้ทำด้วยไม้กระถินเทศและหุ้มด้วยทองคำ ด้วยการใส่เสาผ่านห่วงสองห่วงที่ด้านหนึ่งและอีกสองห่วงที่อีกด้านหนึ่งพระเจ้าทรงทำให้ คนสองคนสามารถยกและแบกมันได้ และพระเจ้าของเราตรัสว่า ”เราจะพบท่านบนพระที่นั่งกรุณานี้”
พระเจ้าทรงให้ชาวอิสราเอลหามหีบพระโอวาทพร้อมกับพระที่นั่งกรุณาโดยวางเสาผ่านหีบ นั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้เราเผยแพร่ ข่าวประเสริฐไปทั่วโลก เช่นเดียวกับแท่นเผาเครื่องหอมนั่นคือมีแหวนวางอยู่ทั้งสองข้างเช่นกัน มีเสาสอดผ่านวงแหวนเหล่านี้และมีคนสองคน ถูกทำให้หามแท่นบูชา
มหาปุโรหิตจะรับเลือดของเครื่องสังเวยบูชาปีละครั้งและเข้าไปสู่ที่บริสุทธิ์ที่สุด จากนั้นเขาก็ประพรมเลือดของเครื่องสังเวยบูชานี้บนพระที่นั่ง กรุณาจำนวณเจ็ดครั้ง พระเจ้าตรัสว่าแล้วพระองค์จะได้พบกับชาวอิสราเอลบนพระที่นั่งกรุณานี้ พระเจ้าทรงพบกับใครก็ตามที่มีความเชื่อเช่น เดียวกับมหาปุโรหิตนั่นคือความเชื่อในการยกความผิดบาปที่ได้เปิดเผยในระบบกสรสังเวยบูชานั่นเอง 
เลือดของเครื่องบูชาที่ได้พรมลงบนพระที่นั่งกรุณาแสดงให้เห็นถึงการพิพากษาบาปอย่างเที่ยงธรรมของพระเจ้าและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อมนุษยชาติ ในวันทำการลบมลทิน ซึ่งเป็นวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด มหาปุโรหิจอาโรนได้วางมือของเขาบนเครื่องถวายบูชาเพื่อผ่านบาป ประจำปีของคนอิสราเอลไปจากนั้นเขาก็เชือดคอของมันให้หลั่งเลือด แล้วเขาก็เอาเลือดนี้เข้าไปภายในม่านและพรมมันลงบนพระที่นั่งกรุณา (เลวีนิติ 16: 11-16)
พระเจ้าทรงพบกับชาวอิสราเอลและประทานพระพรของการยกความผิดบาปให้กับพวกเขาผ่านเลือดที่พรมนั้น  เป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อ ชาวอิสราเอลที่พระองค์ได้จัดตั้งระบบการสังเวยบูชาขึ้นมา พระเจ้าทรงลบบาปของพวกเขาออกไปอย่างเที่ยงธรรม และประทานความเมตตา ของพระองค์ให้พวกเขา ยกความผิดบาปให้พวกเขาโดยพระคุณด้วยการวางมือบนสัตวบูชาและเลือดของมัน