Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

หีบพระโอวาท

คำสอนที่เกี่ยวของ

· เครื่องบูชาของการยกความผิดบาป ที่ถวายตรงพระที่นั่งกรุณา (อพยพ 25:10-22)

เครื่องบูชาของการยกความผิดบาป ที่ถวายตรงพระที่นั่งกรุณา
(อพยพ 25:10-22)
“ให้เขาทำหีบใบหนึ่งด้วยไม้กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสูงศอกคืบ หีบนั้นหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอก แล้วทำกระจังคาดรอบหีบนั้นด้วยทองคำ ให้หล่อห่วงทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้น ติดไว้ที่มุมทั้งสี่ ด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วง ให้ทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ แล้วสอดคานหามเข้าที่ห่วงข้างหีบสำหรับใช้ยกหามหีบนั้น ไม้คานหามให้สอดไว้ในห่วงของหีบ อย่าถอดออกเลย พระโอวาทที่เราจะให้แก่เจ้าจงเก็บไว้ในหีบนั้น แล้วจงทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ จงทำเครูบทองคำสองรูป โดยใช้ฝีค้อนทำตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง ทำเครูบไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูป ทำเครูบนั้นและให้ตอนปลายทั้งสองข้างติดเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา ให้เครูบกางปีกออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีก และให้หันหน้าเข้าหากัน ให้เครูบหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณา แล้วจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้น ณ ที่นั้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูบทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล” 
 


พระที่นั่งกรุณา

พระที่นั่งกรุณาคิวบิทคือความยาวที่วัดจากปลายของมือไปถึงศอก ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล คิวบิทหนึ่งจะประมาณ 45 เซ็นติเมตร ความยาวของพระที่นั่งกรุณาคือสองคิวบิทครึ่ง ดังนั้นเมื่อเป็นเป็นระบบเมตริกก็จะยาวประมาณ 113 เซ็นติเมตร ( 3.7 ฟุต ) และความกว้างของมันเป็นหนึ่งคิวบิทครึ่ง ซึ่งวัดได้โดยประมาณ 67.5 เซ็นติเมตร ( 2.2 ฟุต ) นี่เป็นขนาดโดยทั่วๆไปของพระที่นั่งกรุณา 
หีบพระโอวาทเป็นสิ่งแรกที่ทำด้วยไม้กระถินเทศและหุ้มด้วยทองคำทั้งข้างนอกและข้างใน แต่พระที่นั่งกรุณาที่เป็นที่ตั้งของหีบทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ และปลายทั้งสองข้างมีเครูปทอง ที่กางปีกเอาไว้เบื้องบนที่ปิดฝาหีบไว้นั่นคือพระที่นั่งกรุณา และเครูปก็หันหน้ามาทางพระที่นั่งกรุณา พระที่นั่งกรุณาจึงเป็นที่ที่พระเจ้าประทานพระคุณของพระองค์มาให้ผู้ที่มาหาพระองค์โดยความเชื่อ 
มีห่วงทองคำทั้งสี่ที่ใส่ไว้ตรงมุมของหีบ ซึ่งใส่ไว้ด้านละสองห่วง และสอดคานหามเข้าที่ห่วงข้างหีบสำหรับใช้ยกหามหีบ คานหามนี้ทำด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ ด้วยการสอดคานหามเข้าห่วงทั้งสองห่วงแต่ละข้าง พระเจ้าทรงต้องการให้มั่นพระทัยว่าคนสองคนจะสามารถยกและแบกหีบได้ และพระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ เราจะพบกับเจ้าตรงพระที่นั่งกรุณานี้ “ 
พระเจ้าทรงให้ชาวอิสราเอลหามหีบพระโอวาทไปพร้อมกับพระที่นั่งกรุณาโดยการสอดคานหามผ่านหีบ สิ่งนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลก สิ่งเดียวกับความจริงของแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม นั่นก็คือได้ใส่ห่วงไว้ทั้งสองข้างที่จะสอดคานหามเข้าไปได้ และคนสองคนจะต้องแบกแท่นขึ้น สิ่งนี้ก็หมาย ความเช่นกันว่าเราควรจะขอความช่วยเหลือของพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เราต้องเผชิญกับความยากลำบาก และหมายความว่าเราควรจะอธิษฐานเพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้ออกไปทั่วโลกที่ใดก็ตามที่เราอาจจะไป
ในหีบพระโอวาท มีของสามสิ่งใส่ไว้ในนั้นคือโถทองคำใส่มานา, ไม้เท้าของอาโรนที่ออกช่อ และแผ่นศิลาพันธสัญญา สิ่งเหล่านี้หมายความว่าอะไร? สิ่งแรก โถทองคำใส่มานาหมายความว่าพระเยซู คริสต์ประทานชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ที่เชื่อ ครั้งหนึ่งพระองค์เคยประกาศว่า “ เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีก และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย “ ( ยอห์น 6:35 ) 
ไม้เท้าของอาโรนที่ออกช่อบอกเราว่าพระเยซู คริสต์คือพระผู้เป็นเจ้าของการฟื้นคืนชีพและพระองค์ประทานชีวิตนิรันดร์ให้เรา แผ่นศิลาพันธสัญญาบอกเราว่าเราต้องถูกปรับโทษจนถึงความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตามพระที่นั่งกรุณาของพระเจ้านั้นช่างยิ่งใหญ่นักเพราะมันได้ปิดการปรับโทษบาปทั้งหมดของเราที่ตามที่พระราชบัญญัติได้สาปแช่งไว้ พระที่นั่งกรุณาเข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับการเป็นฝาของหีบ ด้วยเกรงว่าคำสาปแช่งของพระราช บัญญัติจะออกมา พระเจ้าทรงให้พระที่นั่งกรุณาสมบูรณ์ด้วยการสังเวยบูชาอันสมบูรณ์ของพระบุตร พระเยซู ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณทุกคนจึงได้มาสู่บัลลังค์ของพระคุณ พระที่นั่งกรุณาอย่างกล้าหาญ 
 

พระโลหิตอันล้ำค่าที่พรมบนพระที่นั่งกรุณา
 
ก่อนอื่นเราต้องค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในพระที่นั่งกรุณาก่อน มหาปุโรหิตได้นำเอาเลือดของสัตว์สังเวยบูชาไปและเข้าไปสู่ที่บริสุทธิ์ที่สุดปีละครั้ง แล้วเขาก็พรมเลือดของสัตว์สังเวยบูชานี้บนพระที่นั่งกรุณาจำนวนเจ็ดครั้ง พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะพบกับชาวอิสราเอลตรงพระที่นั่งกรุณานี้ พระเจ้าทรงพบใครก็ตามที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับของมหาปุโรหิต นั่นคือความเชื่อในการยกความ ผิดบาปของพระองค์ที่ได้เปิดเผยในระบบสังเวยบูชา 
เลือดของสัตว์สังเวยบูชาได้พรมลงบนพระที่นั่งกรุณาที่แสดงถึงการพิพากษาของบาปอันชอบธรรมของพระเจ้าและพระกรุณาของพระองค์ต่อมนุษยชาติ ในวันแห่งการไถ่บาป วันที่สิบของเดือนที่เจ็ด มหาปุโรหิตอาโรนได้วางมือของเขาลงบนสัตว์สังเวยบูชาเพื่อผ่านบาปแต่ละปีของชาวอิสราเอล จากนั้นเขาก็ปาดคอเพื่อหลั่งเลือดของมัน และจากนั้นเขาก็ได้เอาเลือดนี้เข้าไปข้างในม่านและพรมมันตรงที่พระที่นั่งกรุณา ( เลวีนิติ 16:11-16 ) 
พระเจ้าทรงพบกับชาวอิสราเอลและประทานพระพรของการยกความผิดบาปให้แก่พวกเขาผ่านเลือดที่ได้พรมไปนั้น พระเจ้าทรงตั้งระบบการสังเวยบูชาเพราะพระคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวอิสราเอล พระเจ้าทรงลบมลทินบาปของพวกเขาและประทานพระเมตตาของพระองค์ให้อย่างเป็นธรรม ด้วยการวางมือลงบนหัวของสัตว์สังเวยและเลือดของมันซึ่งเป็นการยกความผิดบาปของพวกเขาด้วยพระคุณ 
แล้วเราได้รับพระคุณนี้ได้อย่างไร? ด้วยพระวจนะที่พระเจ้าทรงลบมลทินบาปทั้งหมดของเราไปทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหรือ? พระเจ้าทรงให้เราได้ตระหนักว่าเราต้องมีความเชื่อที่รู้จักและเชื่อในความจริงที่แสดงในระบบการสังเวยบูชาเพื่อเราให้สามารถได้รับของประทานที่พระองค์ประ ทานมาให้เรา พระเจ้าทรงทำให้ความชอบธรรมของพระองค์สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสองสิ่งนี้คือ การวางมือลงบนหัวของสัตว์และเลือดของมัน การสังเวยบูชาของพันธสัญญาฉบับเก่านี้เป็นอื่นไปไม่ ได้นอกจากการอ้างอิงถึงบัพติศมาที่พระเยซูได้รับและพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขน 
พระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระเจ้าทรงรับบัพติศมาจากยอห์นเพื่อรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ ทรงเป็นเครื่องสังเวยบูชาเพื่อบาปของเราบนไม้กางเขนเพื่อจ่ายค่าจ้างของบาปเหล่านี้, สิ้นพระ ชนม์เพื่อเรา และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งเพื่อทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ บัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับและพระโลหิตของพระองค์ที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขนได้ยกความผิดบาปให้เรา และมันเป็นพระคุณของพระพรแท้จริงที่ทำให้เราผู้ที่มีความเชื่อเช่นนั้นได้พบกับพระเจ้า ความจริงนี้คือเงาของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณคือความจริงที่ได้สร้างพื้นฐานของความเชื่อที่แท้จริงที่ให้ผู้มีบาปสามารถได้รับการยกความผิดบาปจากพระเจ้าได้ พระเยซู คริสต์ทรงเป็นเครื่องสังเวยบูชาเพื่อบาปของเรา พระองค์ทรงเป็นสะพานของความจริงที่ให้เราได้ไปสู่พระเจ้า พระบิดาบริสุทธิ์ 
เราสามารถพบหลักฐานสุดท้ายได้อีกครั้งสำหรับความจริงนี้ในด้ายทั้งสี่สีที่เราใช้สำหรับประตูพลับพลา คือด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี อีกนัยหนึ่ง ทั้งสี่สีของประตูพลับพลาได้จัดเตรียมเงื่อนงำของข่าวประเสริฐที่แท้จริง 
เงื่อนงำแรกคือความลับของด้ายสีฟ้าตรงประตูพลับพลา ความลับนี้คือการที่พระเยซู คริสต์ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น ซึ่งมีความหมายว่าพระองค์ทรงรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ อีกนัยหนึ่ง พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับบาปของเราโดยที่ยอห์นได้เป็นตัวผ่านไปสู่พระองค์ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงเร่งให้ยอห์นให้บัพติสมาแก่พระองค์โดยกล่าวว่า “ บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรแล้วที่เราทั้ง หลายจะกระทำสิ่งชอบธรรมทุกประการ “ ( มัทธิว 3:15 ) 
เงื่อนงำที่สองคือด้ายสีม่วงที่แสดงในพลับพลา สี “ ม่วง “ คือสีของกษัตริย์ พระเยซู คริสต์คือพระมหากษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงผู้เสด็จมายังโลกนี้เพื่อเป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติในการปลดปล่อยพวกเขาจากบาป พระองค์ทรงละทิ้งพระคุณของสวรรค์แล้วเสด็จมายังโลกนี้เพื่อลบมล ทินบาปของเราออกไป พระเยซู คริสต์ทรงเป็นพระเจ้า แต่พระองค์เสด็จมายังโลกนี้เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมด และทรงรับบัพติศมาและถูกตรึงไม้กางเขนท่ามกลางผู้คนตามพระประสงค์ของพระบิดา พระเจ้าทรงละทิ้งพระบัลลังค์ของพระสิริแห่งสวรรค์และประสูติในร่างกายของหญิงพรหมจรรย์ มารีย์เพื่อมาสู่โลกนี้ในการช่วยผู้มีบาปให้รอดจากบาป เราจึงต้องเชื่อว่าพระเจ้าประสูติในร่างกายหญิงพรหมจรรย์, ทรงรับบัพติศมาและหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามคำสัญญาที่ทรงทำกับศาสดาพยากรณ์อิสยาห์เมื่อ 700 ปีมาแล้ว
เงื่อนงำที่สามคือด้ายสีแดง มีความหมายโดยนัยถึงพระโลหิตของพระเยซู ความจริงนี้แสดงว่าพระเยซูทรงทำหน้าที่ของความรอดของพระเจ้าสำเร็จโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน พระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขนเป็นการลงโทษที่ได้มีสำหรับสิ่งชั่วร้ายที่สุดของอาชญากรทุกแบบ บาปทุกประเภทของมนุษยชาติได้รับการพิพากษาด้วยการลงโทษบาปที่พระเยซูทรงแบกรับเอาไว้โดยบัพติศมาของพระองค์ พระองค์ทรงแบกรับการปรับโทษบาปทั้งหมดของโลกนี้และทรงปลดปล่อยเราทั้งหมดให้รอดจากบาปโดยการถูกตรึงไม้กางเขนและหลั่งพระโลหิตของพระองค์ พระเจ้าทรงช่วยผู้มีบาปทั้งหมดให้รอดจากบาปชั่วช้าของพวกเขาด้วยการยอมรับบาปของเราจากยอห์นผ่านบัพติศมาของพระองค์และการเชื่อฟังพระบิดาจนสิ้นพระชนม์
ท่านตระหนักไหมว่าพระเยซูทรงสิ้นสุดการปรับโทษบาปของท่านและได้ทำให้ผู้ที่เชื่อได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยการแบกรับการปรับโทษบาปต่างๆแทนเราด้วยการลงโทษของการตรึงไม้กางเขน? พระเจ้าทรงทำทุกสิ่งนี้เพื่อว่าเราจะเชื่อในความจริงนี้และได้รับชีวิตนิรันดร์ การที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาและและจากนั้นรับการปรับโทษบาปบนไม้กางเขนหมายความว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากบาป นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงร้องออกมาในลมหายใจสุดท้ายของพระองค์ว่า “ มันสำเร็จแล้ว! “ ( ยอห์น 19:30 ) พระเยซูทรงอ้างด้วยความยินดีและผ่อนคลายอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงทำให้ความรอดจากบาปของเราสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างยิ่ง 
สุดท้าย ผ้าป่านเนื้อดีมีความหมายถึงพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของโลกนี้ พระองค์ทรงเปิด เผยพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านพระวจนะที่ซับซ้อนและชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ตรัสตลอดทั้งพันธสัญญาฉบับเก่าว่าพระองค์จะเสด็จมายังโลกนี้และช่วยมนุษยชาติทั้งหมดให้รอดด้วยบัพติศมาและการถูกตรึงไม้กางเขนของพระองค์ จากนั้นพระองค์ทรงทำตามคำสัญญาทั้งหมดของพระองค์ในพันธสัญญาฉบับใหม่ นั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์ไบเบิ้ลกล่าวว่า “ ในเริ่มแรกพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า ... พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา และเราทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่าราศีที่บังเกิดจากพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดจากพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง “ ( ยอห์น 1:1, 14 ) 
ความจริงนี้ได้ทำให้เราได้ชำระบาปทั้งหมดของเราให้ขาวเหมือนหิมะ บัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับและพระโลหิตที่ทรงหลั่งนั้นเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากการวางมือและการไถ่บาปของการพิพากษาของระบบการสังเวยบูชา เพราะพระเยซูทรงแบกรับเอาบาปทั้งหมดของโลกไว้ที่พระ องค์แทนเรา และเสด็จสู่ไม้กางเขนและหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนนั้น ความจริงนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นการไถ่บาปที่ทรงชำระบาปของเราออกไป 
บัพติศมาที่พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงได้รับเมื่อพระองค์เสด็จมายังโลกนี้และพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขนเป็นความจริงที่แสดงในด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม พระเยซูประสูติบนโลกนี้มาได้ 2000 กว่าปีแล้ว ทรงรับเอาความผิดบาปของโลกนี้โดยการรับบัพติศมา สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งในสามวัน ทรงเป็นพยาน ถึง 40 วัน และจึงเสด็จขึ้นสวรรค์ไปประทับอยู่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระบัลลังค์ของพระเจ้า นั่นคือความจริงที่แสดงในด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม พระเจ้ากำลังบอกเราให้เชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้ง หมดด้วยการลบมลทินบาปของเรา 
เมื่อเราเชื่อในความจริงนี้ พระเจ้าตรัสกับเราว่า “ ตอนนี้ เจ้าเป็นบุตรของเราแล้ว เจ้าไม่ใช่ผู้มีบาป เจ้าเป็นคนของเราและไม่เป็นผู้มีบาปอีกต่อไป เราช่วยเราให้รอดจากบาป จากการปรับโทษ และจากคำสาปแช่งบาปของเจ้า เราช่วยเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพราะเรารักเจ้า เราช่วยเจ้าด้วยตัว เอง ไม่เพียงแต่เรารักเจ้า แต่เรายังแสดงความรักของเราแก่เจ้าด้วยวิธีนี้ด้วย ลองดูที่โลหิตของการสัง เวยบูชาของเรา สิ่งนี้เป็นหลักฐานของความรักของเราที่มีต่อเจ้า เราได้แสดงหลักฐานต่อเจ้าแล้ว “ 
เมื่อเราออกมาสู่พระผู้เป็นเจ้าด้วยความขาดแคลนทางจิตวิญญาณ พระองค์จะทรงแสดงให้เราเห็นว่าทรงช่วยเราด้วยด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมายังโลกนี้ ทรงรับบัพติศมา และรับการปรับโทษบาปจนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง และเสด็จขึ้นสวรรค์ พระเจ้าทรงพบใครก็ตามที่เชื่อในความรักของความรอดของพระองค์ 
พระเจ้าประทานพระคุณของความรอดมาให้แก่ผู้ที่เชื่อ ความรอดของพระองค์ได้เปลี่ยนสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นไปเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าตรัสกับเราว่า “ ตอนนี้เจ้าเป็นบุตรของเราแล้ว เจ้าเป็นลูกชายและลูกสาวของเรา เจ้าไม่ได้เป็นบุตรของซาตานอีกต่อไป แต่เป็นบุตรของเราเอง เจ้าไม่ใช่สรรพสิ่งที่เราสร้างอีกต่อไป แต่เป็นคนของเรา เราไถ่บาปทั้งหมดให้เจ้าแล้วด้วยบุตรของเรา พระเยซู ตอนนี้เราทำให้เจ้าเป็นคนของเรา และเจ้าเป็นคนของเราด้วยความเชื่อ “ พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงช่วยผู้มีบาปให้รอดเพียงเท่านั้น แต่พระองค์ประทานพระคุณของการทำให้พวกเขาได้เป็นบุตรของพระองค์ให้ด้วยเช่นกัน 
พระเจ้าทรงเรียกฝาของหีบพระโอวาทว่าเป็นพระที่นั่งกรุณา เครูปทั้งสองได้หันหน้าลงบนนั้น เหตุผลที่พระเจ้าตรัสว่าจะพบกับประชาชนชาวอิสราเอลตรงพระที่นั่งกรุณาคืออะไร? เหตุผลก็คือพระเจ้าทรงย้ายบาปของชาวอิสราเอลด้วยการยอมรับเลือดของสัตว์สังเวยบูชาที่บาปทั้งหมดของพวกเขาได้ผ่านลงไปด้วยการวางมือ
อีกนัยหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าเพราะพระองค์ทรงต้องการประทานการยกความผิดบาปเป็นของประทานให้ผู้คนชาวอิสราเอลด้วยการผ่านบาปของพวกเขาไปสู่สัตว์สังเวยบูชาด้วยการวางมือของ พวกเขาลงบนหัวของมัน และด้วยการให้สัตว์สังเวยบูชานี้จ่ายค่าจ้างของบาปเหล่านี้แทนพวกเขา ทั้งหมดก็เพื่อที่จะลบมลทินบาปชั่วช้าของคนของพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถพบกับผู้มีบาปได้หากไม่มีการถวายการไถ่บาป พระองค์จะทรงลบบาปของพวกเขาออกไปและพบกับพวกเขาก็ด้วยระบบการสังเวยบูชานี้ 
ทุกคนเกิดมาสู่โลกนี้ด้วยบาปที่สืบทอดมาจากอดัม ดังนั้นทุกคนจึงมีบาป และไม่มีผู้ใดที่จะพบกับพระเจ้าได้หากไม่มีการถวายการสังเวยบูชา นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงยอม รับเครื่องบูชานี้ที่ไถ่บาปของชาวอิสราเอลและทำให้พวกเขาได้พบกับพระองค์ตรงพระที่นั่งกรุณา 
พระเจ้าทรงทำให้ผู้คนชาวอิสราเอลกำหนดวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดเป็นวันของการไถ่บาป พระองค์ทรงให้มหาปุโรหิตได้ผ่านบาปประจำปีของชาวอิสราเอลไปสู่สัตว์สังเวยบูชาและถวายเลือดนี้เพื่อบูชาพระองค์ ในวันนี้นบาปของชาวอิสราเอลได้ถ่ายออกไปทั้งปี และสิ่งนี้ก็เพราะมหาปุโรหิตได้ถวายการสังเวยบาปแทนพวกเขาในวันนี้ 
 


ระบบการสังเวยบูชาของพันธสัญญาฉบับเก่านั้นมีเพื่อการปลดปล่อยผู้มี บาปให้รอดจากบาปชั่วช้าของพวกเขา

 
ตามที่เลวีนิติ 1:4 กล่าวว่า “ ให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชานั้น และเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่ทรงโปรดปราน เพื่อทำการลบมลทินของผู้นั้น “ บาปทั้งหมดของผู้มีบาปได้ผ่านไปสู่แพะรับบาปอย่างแท้จริงด้วยการวางมือลงบนหัวของสัตว์สังเวยบูชา พระเจ้าทรงยอม รับการถวายนี้ด้วยความยินดีนั่นคือการถวายด้วยความเชื่อที่เชื่ออย่างแท้จริงในพระวจนะของพระ องค์ สิ่งนี้มีความจำเป็นและเป็นขั้นแรกของระบบการสังเวยบูชาที่พระเจ้าทรงกำหนดขึ้นเพื่อชาวอิสราเอลของพระองค์ 
จากนั้นก็จะปาดคอของมันและหลั่งเลือด และมอบเลือดนี้ให้แก่ปุโรหิต จากนั้นปุโรหิตก็จะเอาเลือดนี้ใส่ที่เชิงงอนของแท่นเผาบูชาเครื่องหอม วางเนื้อหนังตรงแท่นและเผามัน ด้วยเหตุนี้ถึงถวายมันแก่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องสังเวยบูชาบาปของผู้มีบาป สิ่งนี้เป็นกฎของความรอดที่พระเจ้าทรงกำหนดขึ้นเพื่อย้ายบาปของผู้มีบาปไปอย่างแท้จริง 
อย่างไรก็ตาม ในวันของการไถ่บาป ซึ่งเป็นวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด พระเจ้าทรงยอมให้คนของพระองค์ถวายการสังเวยบูชาที่สามารถถ่ายบาปของพวกเขาไปได้ ในวันนั้น มหาปุโรหิตเป็นตัวแทนของชาวอิสราเอลทั้งหมดได้จัดเตรียมแพะสองตัว “ และอาโรนจะจับฉลากแพะสองตัวนั้น ฉลากหนึ่งตกเป็นของพระเยโฮวาห์ และอีกฉลากหนึ่งเพื่อแพะรับบาป แพะตัวที่ฉลากตกเป็นของพระเยโฮวาห์นั้น อาโรนจะนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป “ ( เลวีนิติ 16:8 – 9 ) เขาได้วางมือของตนลงบนหัวของแพะตัวแรกเพื่อว่าบาปประจำปีของชาวอิสราเอลจะผ่านไปสู่เครื่องบูชา จาก นั้นเขาก็หลั่งเลือดของมันด้วยการฆ่ามันจริงๆ เข้าไปสู่ที่บริสุทธิ์ที่สุด และพรมเลือดด้วยนิ้วของเขาตรงแต่ละด้านของพระที่นั่งกรุณา และตรงก่อนถึงพระที่นั่งกรุณาเขาพรมเป็นจำนวนเจ็ดครั้ง พระเจ้าทรงชำระบาปของพวกเขาออกไปและยืนยันว่าพวกเขาเป็นคนของพระองค์ด้วยการยอมรับเลือดของสัตว์สังเวยบูชานี้ 
หลังจากนี้ มหาปุโรหิตจึงออกมาจากพลับพลา และให้แพะอีกตัวต่อหน้าชาวอิสราเอล เพื่อ ให้ผ่านบาปของคนของเขาอย่างแท้จริงเขาวางมืออีกครั้งลงบนหัวของมัน แล้วเขาก็สารภาพว่า “ ข้าได้ผ่านบาปทั้งหมดที่คนของข้าได้ทำในช่วงปีที่ผ่านมาไปสู่สัตว์บูชานี้แล้ว “ หลักจากนั้น เขาก็ส่งสัตว์สังเวยบูชานี้เข้าสู่ทะเลทรายด้วยมือของผู้ที่เหมาะสม
แพะนี้จะต้องปล่อยออกไปสู่ถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ตาย ( เลวีนิติ 16:20-22 ) สิ่งนี้บอกเราว่าบาปของชาวอิสราเอลผ่านไปทั้งหมดครั้งเดียวไปสู่สัตว์สังเวยบาปที่ถวายในวันแห่งการไถ่บาป 
แพะรับบาปนี้เป็นเงาของพระเยซู เครื่องสังเวยบาปนี้แสดงถึงความจริงที่พระเยซูทรงทำให้สมบูรณ์โดยการรับบัพติศมาจากยอห์นและถูกตรึงไม้กางเขนเพื่อลบบาปของทุกคนในโลกนี้ออก ไป พระเจ้าทรงสัญญาที่จะพบผู้คนชาวอิสราเอลตรงพระที่นั่งกรุณาในตอนที่พวกเขาถวายการสัง เวยบูชาผ่านมหาปุโรหิต ผู้คนชาวอิสราเอลคิดว่ามหาปุโรหิตและพระที่นั่งกรุณานั้นล้ำค่า เพราะเป็นมหาปุโรหิตผู้ถวายการบูชาไถ่บาปให้พวกเขาในแต่ละปี เป็นเป็นพระที่นั่งกรุณาที่พวกเขาได้ รับการยกโทษบาปชั่วช้าของตน 
พระเยซูทรงไกล่เกลี่ยเรากับพระเจ้าโดยการถวายการสังเวยบูชาด้วยพระองค์เองเพื่อบาปของเราอย่างเป็นนิรันดร์ผ่านบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์ นี่คือเหตุผลที่เราขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าได้ยังไม่พอ และที่เราจะต้องเชื่อในบัพติศมาของพระองค์พร้อมกับการถูกตรึงไม้กางเขนของพระองค์ 
 

พระที่นั่งกรุณาที่ปิดศิลาทั้งสองแผ่นของพระบัญญัติสิบประการที่ได้เอาใ ส่ไว้ข้างในหีบพระโอวาท
 
พระเจ้าทรงรับสั่งกับโมเสสตรงภูเขาซีนายให้ใส่แผ่นศิลาที่มีพระบัญญัติสิบประการไว้ข้างในหีบพระโอวาทและปิดหีบด้วยพระที่นั่งกรุณา ที่ทรงทำเช่นนั้นก็เพราะทรงต้องการประทานความรักของพระกรุณาของพระองค์มาสู่ชาวอิสราเอล เพราะพวกเขาไม่สามารถรักษาพระราชบัญ ญัติได้ อีกนัยหนึ่งเพราะพระเจ้าไม่ทรงสามารถติดต่อกับผู้คนชาวอิสราเอลผู้ทำบาปทุกวันว่าพระราชบัญญัติของพระองค์นั้นได้ประกาศว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย สิ่งนี้จึงได้ประทานการยกความ ผิดบาปของชาวอิสราเอลด้วย 
อีกนัยหนึ่งประชาชนชาวอิสราเอลนั้นช่างมีข้อบกพร่องต่อพระพักตร์พระเจ้าในการที่จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ด้วยการกระทำของพวกเขา ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ประทานระบบการสังเวยบูชาให้แก่พวกเขาด้วยพระราชบัญญัติ มันคือการทำให้พวกเขาได้สะอาดจากบาปผ่านระบบการสังเวยบูชา สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาได้ผ่านบาปของพวกเขาไปสู่เครื่องสังเวยบูชาด้วยการวางมือลงบนหัวของมันและการฆ่ามันด้วยการปาดคอ เพื่อลบบาปของชาวอิสราเอลออกไป พระเจ้าประทานกฎของความรอดของความรักของพระองค์พร้อมกับกฎของการพิพากษาพระพิโรธของพระองค์มาให้แก่ชาวอิสราเอล ดังนั้นเราจึงต้องการเชื่อในความจริงทั้งสองของความรอดของพระเจ้านั่นคือบัพติศมาที่พระเมสสิยาห์ทรงรับจากยอห์นและพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขน 
การสังเวยบูชาเพื่อถวายบาปในพันธสัญญาฉบับเก่านั้นเป็นร่างกายของพระเมสสิยาห์ในพันธสัญญาฉบับใหม่ เครื่องสังเวยบูชาที่เราได้รับในพระคัมภีร์นั้นเป็นความรักของความกรุณาของพระเจ้าที่ลบบาปทั้งหมดของเราออกไป ตอนนี้เราต้องการการสังเวยบูชาของการไถ่บาปเพื่อย้ายบาปของเราออกไปเช่นกันเหมือนเมื่อก่อน นานมาแล้วในการลบบาปของมนุษยชาติออกไปจนต้อง ได้รับการพิพากษาของพระเจ้าและความรักอันเมตตาของพระองค์ก่อน
เพราะว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะพิพากษาต่อเราหากทำบาป เราจึงต้องชำระบาปของเราออกไปด้วยการผ่านมันไปสู่เครื่องบูชาไถ่บาป เหมือนกับที่ในเกาหลีมีคำกล่าวว่า “ เกลียดบาป แต่ไม่เกลียดผู้มีบาป “ พระเจ้าทรงเกลียดเราแต่ไม่ทรงเกลียดจิตวิญญาณของเรา เราต้องการการวาง มือลงบนสัตว์สังเวยบูชา และหลั่งเลือดของมันเพื่อถวายต่อพระเจ้า เพราะพระองค์จะทรงลบบาปของจิตวิญญาณของเราออกไป ในพันธสัญญาฉบับเก่า ท่านที่พระเจ้าทรงไถ่บาปของชาวอิสราเอลก็หมายความว่าพระเจ้าทรงยอมรับการถวายบูชาของพวกเขาและจึงได้เป็นการไถ่บาปให้พวกเขา 
สำหรับชาวอิสราเอลแล้วพระองค์เดียวที่สร้างพระราชบัญญัติคือพระเจ้า พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเปิดเผยพระองค์ต่อชาวอิสราเอลทั้งหลายพระองค์ทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองเราต้องตระหนัก ว่าพระองค์คือพระเจ้าของเราทั้งหมดและยอมรับระบบการสังเวยบูชาที่พระองค์ทรงกำหนดขึ้นเพื่อลบมลทินบาปของเราเหมือนกับที่เราตระหนักถึงพระเจ้าว่าทรงเป็นผู้สร้างพระราชบัญญัติขึ้นมาเราสามารถได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงใดและพระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากบาปอย่างชอบธรรมเพียงใดได้ผ่านระบบการสังเวยบูชาที่พระเจ้าทรงตั้ง ขึ้นมา และเราสามารถตระหนักได้เช่นกันว่าเราไม่สามารถรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ได้อย่างง่ายดายเพียงใดผ่านพระราชบัญ ญัติของพระเจ้า โดยพื้นฐานของเรา เราเป็นผู้ถือรูปเคารพต่อพระพักตร์พระเจ้าและกระทำบาปชั่วช้าและการละเมิดทุกอย่าง ดังนั้นเราจึงต้องยอมรับอย่างไม่มีทางเลือกว่าเราต้องตกนรกเพราะบาปของเราได้ทุกเวลา นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงเสด็จมาหาเราเพื่อเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระเยซู คริสต์ประทานร่างกายของพระองค์ให้ดุจเป็นเครื่องสังเวยบูชาบาปของโลกนี้อย่างเป็นนิรันดร์ พระองค์ถวายตัวในวิธีเดียวกันกับเครื่องสังเวยบูชาไถ่บาปในพันธสัญญาฉบับเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แสดงในวันแห่งการไถ่บาปด้วยการวางมือบนหัวของสัตว์สังเวยและหลั่งเลือดของมันแผ่นศิลาทั้งสองแผ่นในหีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวอิสราเอลเพื่อให้ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขา เพราะพระเจ้าทรงอนุญาติให้ผู้ที่เชื่อในกฎของการพิพากษาของพระเจ้าและคำสัญญาแห่งชีวิตของพระองค์ได้มีชีวิตใหม่ ทุกวันนี้กฎที่แสดงถึงการพิพากษาของพระเจ้าและพระวจนะของความจริงที่นำความรอดจากบาปอันเป็นนิรันดร์ทำให้ทั้งชาวอิสราเอลและเราทั้งหลายได้พบกับพระเจ้าและได้รับชีวิตนิรันดร์ 
ท่านและผู้เขียนที่อยู่ในยุคนี้ จะต้องรู้จักและเชื่อว่าพระเจ้าของเราคือใคร, ว่าพระองค์กำลังบอกอะไรกับเรา และผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เราได้รับการยกความผิดบาปของเรา พระเจ้าทรงเรียกท่านและผู้เขียน ทรงยอมรับเรา และประทานความเชื่อที่เชื่อในสิ่งนี้ให้เราผ่านความจริงของด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีที่แสดงตรงประตูพลับพลาในพันธสัญญาฉบับเก่า 
 


ด้ายสีฟ้าที่มีความหมายถึงพิธีบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รับอย่างแท้จริง

 
เราลองกลับไปดู มัทธิว 3:13-17 กัน “ แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่ น้ำจอร์แดนเพื่อที่จะรับบัพติศมาจากท่าน แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า ‘ ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ ‘ และพระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า ‘ บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ ‘ แล้วท่านก็ยอมทำตาม และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และดูเถิดท้องฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ และดูเถิดมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า ‘ ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก ‘ “ 
พระเจ้าพระบิดาทรงแสดงอย่างแท้จริงว่า พระองค์ทรงผ่านบาปทั้งหมดของโลกไปสู่พระบุตรองค์เดียว พระเยซู คริสต์ ผ่านการสังเวยบูชาที่อยู่ภายใต้ระบบการสังเวยบูชาของพันธสัญญาฉบับเก่า ในความจริงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้ให้บัพติศมาแก่พระเยซูเพื่อทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าทั้งหมดสมบูรณ์ ผู้ที่เชื่อในสิ่งนี้จึงสามารถได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดในหัวใจของพวกเขาอย่างแท้จริง เพราะบาปของโลกนี้ได้ผ่านไปสู่พระเยซูตามที่ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น 
บัพติศมานี้ที่พระเยซูทรงได้รับจากยอห์นนั้นสมบูรณ์ในความหมายที่แตกต่างกันจากน้ำบัพติศมาที่ผู้คนมักจะได้รับในพิธีกรรมของการเป็นคริสเตียน อีกนัยหนึ่ง น้ำบัพติศมาที่ประชาชนปัจจุบันนี้ได้รับเป็นเพียงสัญญาณภายนอกของการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสของพวกเขาเท่านั้น พระเยซูทรงรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับเอาบาปทั้งหมดของโลกไว้ด้วยการวางมือของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาผู้เป็นตัวแทนของมนุษยชาติ พิธีบัพติศมาที่พระเยซูได้รับเป็นบัพติศมาที่ทำให้คำสัญญาของความรอดอันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าสมบูรณ์และของการยกความผิดบาปที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นผ่านระบบการสังเวยบูชาในเลวีนิติด้วย การที่พระเยซูทรงรับเอาบาปของโลกไปด้วยการรับบัพติศมาเป็นการส่วนพระองค์และหลั่งพระโลหิตจนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อจ่ายค่าจ้างของบาปเหล่านี้เป็นความรักของพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติและการยกความผิดบาปอันสมบูรณ์ 
การที่พระเจ้าพระบิดาทรงทำให้พระบุตรของพระองค์รับบัพติศมาจากยอห์นก็เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของโลกนี้ “ บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกปรุการ “ ( มัทธิว 3:15 ) “ สมควร “ ในที่นี้หมายความว่าพระเยซูจะรับเอาบาปทั้ง หมดของมนุษยชาติของโลกนี้ไปโดยการรับบัพติศมา บาปของเราได้ผ่านไปสู่พระองค์เพราะยอห์นให้บัพติศมาต่อพระเยซู คริสต์ เพราะพระเยซู คริสต์ทรงรับเอาบาปของเราไปด้วยบัพติศมาของพระ องค์ พระองค์จึงหลั่งพระโลหิตของพระองค์และสิ้นพระชนม์แทนเรา บัพติศมาที่พระเยซูทรงรับเป็นความรักของพระเจ้าของการเสียสละและการยกความผิดบาป หลังจากที่พระองค์ทรงยอมรับบาปทั้งหมดของเราออกไปอย่างแท้จริงให้ผ่านไปสู่พระองค์แล้ว พระองค์ก็จุ่มลงในน้ำ ซึ่งมีความหมายถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และการที่ทรงเสด็จขึ้นจากน้ำนั้นเป็นการยืนยันการฟื้นขึ้น มาจากความตายของพระองค์ไว้ล่วงหน้า
 


พระเยซูคือผู้สร้างสรรพสิ่งและผู้ช่วยให้รอดของเรา

 
มันคือความจริงที่พระเยซู คริสต์เสด็จมายังโลกนี้มาหาเราคือพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลและทุกสิ่งในนั้นปฐมกาล 1:1 กล่าวว่า “ ในแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก “ และปฐมกาล 1:3 กล่าวว่า “ พระเจ้าตรัสว่า ‘ จงให้มีความสว่าง ‘ แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น “ ยอห์น 1:3 กล่าวเช่นกันว่า “ พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ “ พระเยซู คริสต์ทรงสร้างจักวาลทั้งหมดอย่างแท้จริงพร้อมกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ฟีลิปปี 2:5-8 กล่าวว่า “ ท่านจงมีน้ำใจอย่างนี้เหมือนอย่างที่พระเยซู คริสต์ทรงมีด้วย พระ องค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสีย แต่ได้ทรงกระทำพระองค์เองให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆและทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้ ทรงถือกำเนิดในลักษณะของมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฎพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนมีความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน “ พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างโดยแท้จริงผู้ทรงสร้างโลกนี้และสร้างมนุษยชาติเช่นเรา พระผู้เป็นเจ้านี้เสด็จมาหาเราในลักษณะมนุษย์เพื่อปลด ปล่อยเราจากบาป โดยการรับเอาบาปของโลกนี้ไว้โดยการรับบัพติศมาจากยอห์น หลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน และทรงช่วยเราทั้งหมดให้รอดจากบาป 
พระเมสสิยาห์ทรงให้ชาวอิสราเอลทำประตูพลับพลาด้วยการทอด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี การที่ทำให้พวกเขาใช้ด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้มทำประตูพลับพลาก็เพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงต้องการที่จะช่วยมนุษยชาติทั้งหมดให้รอดจากบาปของตน โดยการรับเอาบาปของโลกนี้โดยบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้รัยจากยอห์น และเพื่อจ่ายค่าจ้างของบาปให้พวกเขาด้วยพระโลหิตบนไม้กางเขน 
ในพันธสัญญาฉบับเก่า ผู้มีบาปได้นำเอาเครื่องสังเวยบูชาไปที่พลับพลาและผ่านบาปของพวกเขาไปสู่มันด้วยการวางมือลงบนหัวของมันตรงหน้าแท่นเผาบูชาเครื่องหอมแล้วเขาก็หลั่งเลือดของมันด้วยการปาดคอแล้วนำเลือดให้แก่ปุโรหิต จากนั้นปุโรหิตก็ถวายแก่พระเจ้าด้วยการเอาเลือดใส่ที่เชิงงอนของแท่นเผาบูชา แล้วก็เทเลือดที่เหลือลงบนพื้น 
ในวันของการไถ่บาป เมื่อมหาปุโรหิตเอาเลือดของสัตว์สังเวยบูชาที่ได้รับการวางมือเข้าไปสู่ที่บริสุทธิ์ที่สุดและพรมตรงพระที่นั่งกรุณาแล้ว พระเจ้าก็ทรงยอมรับเลือดของสัตว์สังเวยบูชานี้เพื่อเป็นการพิพากษาของคนของพระองค์ ทำไมสัตว์สังเวยจึงต้องถูกฆ่า? เพราะว่ามันได้รับเอาบาปทั้งหมดของชาวอิสราเอลไปผ่านการวางมือของมหาปุโรหิตลงบนหัวของมัน อีกนัยหนึ่งเลือดของมันเป็นผลของการวางมือ ดังนั้นพระเจ้าจึงยอมรับเลือดของสัตว์สังเวยและได้กลิ่นของเนื้อหนังของมันที่ถูกเผาตรงแท่นและด้วยเหตุนี้จึงได้ถ่ายบาปของชาวอิสราเอลไปทั้งหมด 
ในช่วงเวลาของพันธสัญญาฉบับใหม่ พระเยซูผู้ประทับอยู่ตรงเบื้องขวาของพระบัลลังค์ของพระเจ้า เสด็จมาทำเช่นนี้อย่างแท้จริง พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมายังโลกนี้ผ่านทางร่างกายของหญิงพรหมจรรย์มารีย์, สิ้นพระชนม์, ฟื้นมาจากความตายในสามวัน และจึงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ที่เชื่อ พระเยซู คริสต์ทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดของตนได้เรียกพระเจ้าว่าอับบา พระบิดา ด้วยการถ่ายบาปของพวกเขาออกไปครั้งเดียวเพื่อทั้งหมดต่อพระพักตร์พระเจ้าพระบิดา ความลับเหล่านี้เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม 
พระเมสสิยาห์ทรงชำระบาปของเราออกอย่างสมบูรณ์และแบกรับบาปของเราแทนผ่านบัพติศมาและพระโลหิตบนไม้กางเขนตอนนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ดังนั้นเราต้องเชื่อ ว่าประตูพลับพลาในพันธสัญญาฉบับเก่านั้นทอด้วยด้ายสีฟ้า,สีม่วง และสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดี และเราต้องเชื่อเช่นกันว่าในพันธสัญญาฉบับใหม่นั้นพระเมสสิยาห์ผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมายังโลกนี้อย่างแท้จริง ทรงรับเอาบาปของโลกนี้ไปพร้อมกับบัพติศมาของพระองค์และแบกรับการปรับโทษบาปทั้งหมดบนไม้กางเขน ด้วยเหตุนี้เราต้องได้รับการยกความผิดบาปของเรา
 

ท่านได้ร่วมในการจ่ายแก่พระจนะของพระองค์เหมือนกับคริสเตียนเท่าใด?
 
อพยพ 25:22 กล่าวว่า “ณที่นั้นเราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนธนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณา ระหว่างกลางเครูปทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนธนากับเจ้าทุกเรื่อง ซึ่งเราจะสั่งให้เจ้าประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล “ท่านอยู่ใกล้กับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เป็นข่าวประเสริฐของการไถ่บาปเท่าใด? พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจะสนธนากับผู้ที่เชื่อในพระเยซูว่าเป็นผู้ช่วยรอดจากที่ใด? อพยพ 25:22 พระองค์ตรัสว่าจะประทานพระราชบัญญัติทั้งหมดที่ปิดหีบพระโอวาทอยู่ให้ท่าน พระเจ้าตรัสว่าจะสนธนากับชาวอิสราเอลในทุกๆเรื่องตรงพระที่นั่งกรุณา 
ท่านจะต้องตระหนักว่านี่คือคำสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงนำชีวิตของท่านหลัง จากประทานการยกความผิดบาปให้ท่านผ่านระบบการสังเวยบูชาที่ถูกต้องและทำให้ท่านเป็นคนของพระองค์ พระเจ้ากำลังบอกว่าไม่ต้องสงสัยว่าท่านที่เชื่อในคริสตศาสนานั้นพยายามที่จะได้รับการนำจากพระผู้เป็นเจ้าเพียงใด แต่ท่านจะต้องทราบก่อนและยอมรับความจริงของการยกความผิดบาปที่ได้ถ่ายบาปของท่านไปทั้งหมดเพียงครั้งเดียว และจากนั้นก็รอคอยการนำทางของพระองค์
มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกกับท่าน และมันก็คือว่าหากท่านต้องการที่จะเป็นบุตรของพระเจ้า และต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระองค์ อันดับแรกท่านจะต้องได้รับการถ่ายบาปของท่านด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณก่อน ซึ่งเป็นความลับของด้ายสีฟ้า,สีม่วง และสีแดงเข้ม เพียงหลังจากสิ่งนี้ท่านก็จะได้รับพระราชบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่จะสนธนากับท่านจากเหนือหีบพระโอวาท 
เราต้องจำและเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาและนำชีวิตของเราเมื่อเรามีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเสมอ ที่จะทำให้เราได้สามารถรับการยกความผิดบาปได้ ตอนนี้ท่านได้รับพระราชบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานให้ท่านเหนือพระที่นั่งกรุณแล้วหรือยัง? หรือท่านเชื่อตามพระผู้เป็นเจ้าตามความรู้สึกของท่าน? 
ความรู้สึกและอารมณ์ของท่านไม่สามารถสร้างความเชื่อของท่านได้ แต่เพียงนำท่านไปสู่ความสับสน หากท่านค้นหาที่จะเชื่อตามพระบัญชาของพระเจ้าที่ตรัสกับที่เหนือหีบพระโอวาทแล้ว ท่านก็จะต้องตระหนักและเชื่อว่าด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีที่ได้กล่าวถึงในพลับพลาคือการยกความผิดบาปที่พระเจ้าประทานให้เรา 
ฮาเลลูยา! ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบัพติศมาของพระผู้เป็นเจ้า, พระโลหิตของไม้กางเขนและฤทธาและความรักของพระองค์ที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของโลกนี้