Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์

โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์
 
โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่พบในพลับพลา ทำด้วยไม้กระถินเทศและหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ วัดความยาวได้สอง ศอก (90 ซม.: 3 ฟุต) สูงศอกครึ่ง (67.5 ซม.: 2.2 ฟุต) และกว้างศอกหนึ่ง (45 ซม.: 1.5 ฟุต) บนโต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์มีขนมปังวางไว้ 12 ก้อนเสมอและขนมปังนี้สามารถรับประทานได้โดยปุโรหิตเท่านั้น (เลวีนิติ 24: 5-9)
ลักษณะเด่นของโต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์คือ มีประกับขอบโต๊ะโดยรอบ, กระจังทองทำได้ถูกประกอบรอบกระจับนั้น และหล่อห่วง ทองคำสี่อันติดไว้ที่มุมโต๊ะทั้งสี่ และห่วงสำหรับคานหามเสาไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองทำสำหรับหายโต๊ะนั้น เครื่องใช้บนโต๊ะที่เป็นพวกจาน ถ้วย ชาม และเหยือกสำหรับเทก็ทำด้วยทองคำเช่นกัน
อพยพ 37: 11-12 บันทึกไว้ว่า “เขาหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำกระจังทองคำรอบโต๊ะนั้นด้วยเขาทำประกับขอบโต๊ะนั้นกว้าง หนึ่งฝ่ามือโดยรอบแล้วทำกระจังทองคำประกอบรอบประกับนั้น“ โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์ในที่บริสุทธิ์ของพระนิเวศน์ของพระเจ้า มีกระจังทองทำรอบโต๊ะอยู่  ทำไมพระเจ้าจึงสั่งให้โมเสสทำกระจังเช่นนั้น? กระจังที่ยื่นออกมาประมาณ 10 ซม. (3.9 นิ้ว) นั้นก็เพื่อป้องกัน ไม่ให้ขนมปังบนโต๊ะตกลงมานั่นเอง
ตามที่มีเพียงปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถกินขนมปังที่วางบนโต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์ได้ ดังนั้นเราจึงต้องกลายเป็นคนที่สามารถกินขนม ปังนี้ทางจิตวิญญาณได้ มีเพียงผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดจากบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์โดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซู คริสต์และพระโลหิต ของไม้กางเขนหรืออีกนัยหนึ่งมีเพียงผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเป็นความรอดของพวกเขาเท่านั้นที่จะกินขนมปังนี้ได้