Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

วิวรณ์

ยุคของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์, ยุคของการทนทุกข์ยาก, ยุคของความปลื้มปีติ และยุคของอาณาจักรพันปีกำลัง จะมาใช่ไหม ? (Ⅱ)
  • ISBN8983140976
  • หน้า313

ภาษาไทย 8

ยุคของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์, ยุคของการทนทุกข์ยาก, ยุคของความปลื้มปีติ และยุคของอาณาจักรพันปีกำลัง จะมาใช่ไหม ? (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
 
บทที่ 8 
1. แตรที่ประกาศภัยพิบัติทั้งเจ็ด (วิวรณ์ 8:1-13) 
2. ภัยพิบัติของแตรทั้งเจ็ดเป็นเรื่องจริงไหม? 

บทที่ 9 
1. ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว (วิวรณ์ 9:1-21) 
2. มีความเชื่อที่กล้าหาญในช่วงเวลาสุดท้าย 

บทที่ 10 
1. ท่านทราบไหมว่าเมื่อไหร่คือช่วงเวลาของการปลื้มปีติ? (วิวรณ์ 10:1-11) 
2. ท่านทราบไหมว่าเมื่อใดที่การปลื้มปีติ ของเหล่าวิสุทธิชนจะเกิดขึ้น? 

บทที่ 11 
1. ใครคือต้นมะกอกเทศสองต้นและผู้พยากรณ์ทั้งสอง? (วิวรณ์ 11:1-19) 
2. ความรอดของชาวอิสราเอล 

บทที่ 12 
1. คริสตจักรของพระเจ้าที่จะประสบกับ อันตรายอย่างใหญ่หลวงในอนาคต (วิวรณ์ 12:1-17) 
2. ยอมรับการทนทุกข์ยากของท่านด้วยความเชื่อที่เด่นชัด 

บทที่ 13 
1. ภาวะฉุกเฉินของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ (วิวรณ์ 13:1-18) 
2. การปรากฎของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ 

บทที่ 14 
1. การสรรเสริญของการฟื้นขึ้นมาจากความตาย และการปลื้มปีติของผู้ที่ยอมทนทุกข์ยาก (วิวรณ์ 14:1-20) 
2. เหล่าวิสุทธิชนควรจะตอบโต้ต่อการปรากฎของปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ได้อย่างไร? 

บทที่ 15 
1. เหล่าวิสุทธิชนผู้ที่สรรเสริญพระราชกิจ อันน่ามหัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าบนฟ้าอากาศ (วิวรณ์ 15:1-8) 
2. จุดแบ่งของชะตากรรมอันเป็นนิรันดร์ 

บทที่ 16 
1. จุดเริ่มต้นของภัยพิบัติของขันทั้งเจ็ด (วิวรณ์ 16:1-21) 
2. ทั้งหมดที่ท่านจำเป็นต้องทำก่อนการเทของภัยพิบัติ ของขันทั้งเจ็ดก็คือ...

บทที่ 17 
1. การพิพากษาของหญิงแพศยาที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลาย (วิวรณ์ 17:1-18) 
2. ให้ความสนใจกับการเอาใจใส่ของเรา ในพระประสงค์ของพระองค์ 

บทที่ 18 
1. โลกของบาบิโลนมหานครล่มจมแล้ว (วิวรณ์ 18:1-24) 
2. “ชนชาติของเราจงออกมาจากนครนั้นเถิด เพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้น”

บทที่ 19 
1. แผ่นดินสวรรค์จะถูกครอบครองโดยผู้ทรงฤทธานุภาพ (วิวรณ์ 19:1-21) 
2. มีเพียงผู้ชอบธรรมเท่านั้นที่รอคอยการเสด็จกลับมา ของพระคริสต์ด้วยความหวัง 

บทที่ 20 
1. พญานาคจะถูกขังไว้ในเหวที่ไม่มีก้นเหว (วิวรณ์ 20:1-15) 
2. พวกเราจะผ่านพ้นความตายเพื่อมีชีวิตได้อย่างไร? 

บทที่ 21 
1. เมืองบริสุทธิ์ที่ลอยลงมาจากสวรรค์ (วิวรณ์ 21:1-27) 
2. เราต้องมีความเชื่อที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า 

บทที่ 22 
1. ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซึ่งน้ำแห่งชีวิตไหลผ่าน (วิวรณ์ 22:1-21) 
2. จงชื่นชมยินดี และเข้มแข็งในความหวังแห่งพระสิริ 

ภาคผนวค 
1. คำถาม & คำตอบ 
 
คริสเตียนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เชื่อในทฤษฎีของความปลื้มปีติก่อนความยากลำบากเพราะว่าพวกเขาเชื่อคำสอนผิดที่ สอนพวกเขาว่าพวกเขาจะถูกยกออก มาก่อนการมาของความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่เป็นเวลาเจ็ดปีพวกเขาถูกนำให้ เสียเวลาในการใช้ชีวิตทางศาสนาอย่างอิ่มใจ
แต่การปลื้มปีติของวิสุทธิชนจะเกิดขึ้นเพียงเมื่อหลังจากภัยพิบัติของแตรทั้งเจ็ดเกิดขึ้นจนกระทั่งภัยพิบัติที่หกได้ เทขันลงยุคของการปลื้มปีติจึงเกิดขึ้น หลังจากเกิดการปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ขึ้นท่ามกลางความสับสนไปทั่วโลก และวิสุทธิชนผู้เกิดใหม่ก็ยอมทนทุกข์ยากเมื่อเป่าแตรทั้งเจ็ดแล้วในเวลานี้ พระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์และคน ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาและวิสุทธิชนที่เกิดใหม่ก็จะ เกิดขึ้น (1 เธสะโลนิกา 4:16-17)
ผู้มีความชอบธรรมที่ได้ เกิดใหม่โดยการเชื่อใน ” ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ”จะเป็นขึ้นมาและปลื้มปีติ จากนั้นก็จะเป็นทายาทของอาณาจักร พันปีและอาณาจักรสวรรค์อย่างเป็นนิรันดร์แต่ผู้มีบาปที่ไม่สามารถเข้าร่วมในการเป็นขึ้นมาจากความตายจะเผชิญกับการลงโทษครั้งยิ่งใหญ่ของแห่งพระพิโรธทั้งเจ็ดใบของพระเจ้าและจะต้อง ตกลงสู่ไฟของนรกชั่วกัปป์ชั่วกัลป์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้