Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

พลับพลา

พลับพลา : รายละเอียดของภาพลักษณ์ของพระเยซู คริสต์ (Ⅰ)
  • ISBN898314095X
  • หน้า267

ภาษาไทย 9

พลับพลา : รายละเอียดของภาพลักษณ์ของพระเยซู คริสต์ (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. ความรอดของผู้มีบาปที่เปิดเผยในพลับพลา (อพยพ 27:9-21) 
2. พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงทุกข์ทรมานเพื่อเรา (อิสยาห์ 52:13-53:9) 
3. พระยาเวห์พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ (อพยพ 34:1-8) 
4. เหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสไปเข้าเฝ้าที่ภูเขาซีนาย (อพยพ 19:1-6) 
5. วิธีที่ชาวอิสราเอลมาถวายเครื่องบูชาในพลับพลา : พื้นฐาน ทางประวัติศาสตร์ (ปฐมกาล 15:1-21) 
6. คำสัญญาของพระเจ้าที่ทรงทำในพันธสัญญาของการเข้าสุหนัตของพระองค์ยังคงมีผลกับเราอยู่ (ปฐมกาล 17:1-14) 
7. การสร้างประกอบต่างๆของพลับพลาที่ได้วางพื้นฐานของความเชื่อ (อพยพ 25:1-9) 
8. สีของประตูทางเข้าลานพลับพลา (อพยพ 27:9-19) 
9. ความเชื่อที่แสดงในแท่นเครื่องเผาบูชา (อพยพ 27:1-8) 
10. ความเชื่อที่แสดงในขัน (อพยพ 30:17-21) 
11. คำพยานของความรอด
 
เราจะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในพลับพลาได้อย่างไร?เพียงแค่เรารู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เป็นเนื้อหาแท้ จริงของพลับพลาเราก็จะ ทราบ และเข้าใจคำตอบ
ในความเป็นจริงในด้ายสีฟ้า, สีม่วง, และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียดที่บังอยู่ริมประตูของลานพลับพลาได้แสดงให้เราได้เห็นถึงการทำงานของพระเยซู คริสต์ในช่วงเวลาของพันธสัญญาฉบับใหม่ที่ได้ช่วยมนุษยชาติ พระวจนะของพันธสัญญาฉบับเก่าของพลับพลาและพระวจนะของพันธสัญญาฉบับใหม่นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนและใกล้ชิดกันในวิธีนี้เหมือนกับผ้าป่านเนื้อละเอียด แต่ท้ายที่สุดแล้วความจริงนี้ได้ซ่อนอยู่เป็นเวลานานแล้วจากผู้ที่ค้นหาความจริงทั้งหลายในคริสตจักร
พระเยซู คริสต์เสด็จมายังโลกนี้ ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นและทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน ไม่มีใครเลยในหมู่พวกเราที่จะสามารถค้นหาความจริงที่เปิดเผยในพลับพลาได้โดยปราศจากการเข้าใจและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณ ตอนนี้เราจะต้องเรียนรู้ความจริงของพลับพลานี้และเชื่อ เราทั้งหมดจะต้องตระหนักและเชื่อในความจริงที่แสดงในผ้าสีฟ้า, สีม่วงและสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดีที่ริมประตูทางเข้าของลานพลับพลา
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้