Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ความเชื่อของอัครสาวก

ความเชื่อในหลักคำสอนของอัครสาวก - หลักธรรมพื้นฐานของพระคริสต์
  • ISBN8983146982
  • หน้า176

ภาษาไทย 11

ความเชื่อในหลักคำสอนของอัครสาวก - หลักธรรมพื้นฐานของพระคริสต์

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
การวิเคราะห์หลักความเชื่อของอัครทูต 
คำนำ
 
ตอนที่ 1
การสารภาพของความศรัทธาในพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดา 
1. พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดา 
2. พระนามของพระเจ้า 
3. หลักความเชื่อของอัครทูตและ พระพรของความศรัทธา 
4. อัครทูตคือใคร? 
5. คุณสมบัติและหน้าที่ของอัครทูต 
6. ชาวยิวเชื่อในพระเจ้าว่าทรงเป็นพระบิดาของสรรพสิ่งไหม? 
7. “ข้าพเจ้าเชื่อใน…” (ยอห์น 1:12-13) 

ตอนที่ 2
การสารภาพของความศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า 
1. พระเยซูคริสต์ 
2. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 1: ใครคือพระเยซู คริสต์? 
3. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 2: การวางมือในพันธสัญญาฉบับเก่าและพิธีรับบัพติสมาของพันธสัญญาฉบับใหม่หมายความว่าอะไร? 
4. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 3: ทำไมพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แทนคนหลายๆคน? 
5. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 4: เราจะต้องเชื่ออย่างหนักแน่นในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู 
6. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 5: หลักฐานที่พิสูจน์ว่าพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 
7. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 6: พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของการพิพากษา 
8. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 7: ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับการพิพากษา? 
9. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 8: อะไรคือความศรัทธาที่พระเจ้าทรงประกาศเพื่อความยิ่งใหญ่? 
10. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 9: อะไรคือเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐาน? 
11. คำสอนเกี่ยวกับพระบุตรบริสุทธิ์ 10: พิธีรับบัพติสมาของพระเยซูและการยกความผิดบาป 

ตอนที่ 3
การสารภาพของความศรัทธาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
1. พระเจ้าองค์สาม 
2. พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
3. สิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำ 
4. เราได้รับบัพติสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร? 
5. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร? 
6. อะไรคืองานหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์? 
7. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1: เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร? 
8. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2: “เมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า?”
9. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 3: คุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นอัครทูต 
10. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 4: พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเมื่อใด? 
11. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 5: ภารกิจต่างๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
12. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6: แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
13. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 7: พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับคนต่างชาติด้วย 
14. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 8: พิสูจน์วิญญาณนั้นๆให้เห็นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ 
15. คำสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 9: พระวิญญาณประกอบชีวิต 
16. ความศรัทธาในพระวจนะของพระเจ้านำเราไปสู่พระวิญญาณที่ประกอบชีวิต 
17. ความศรัทธาในคริสตจักรคาทอลิกอันศักดิ์สิทธิ์
18. ความศรัทธาในพิธีศีลมหาสนิทของเหล่าธรรมิกชน 
19. ความศรัทธาในการได้รับการยกความผิดบาป (1 ยอห์น 1:9) 
20. ความศรัทธาในการฟื้นคืนชีพทางกาย 
21. ความศรัทธาในการมีชีวิตนิรันดร์ 
 
เราต้องมีความเชื่อที่เหล่าสาวกมีและเชื่อตามที่พวกท่านได้ทำ เพราะความศรัทธาและความเชื่อของพวกเขามาจากพระวิญญาณ บริสุทธิ์ เหล่าสาวกเชื่อใน พระเยซู คริสต์ ในพระบิดาของพระองค์ และในพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา
อัครสาวกเปาโลสารภาพว่าเขาได้ตายไปพร้อมกับพระคริสต์ และทรงนำเขาไปสู่ชีวิตใหม่ เขาจึงเป็นเครื่องมือของพระเจ้าโดยการ เชื่อว่าเขาได้รับบัพติศมา เข้าร่วมในพระเยซู คริสต์ (กาลาเทีย 3:27) ในข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้พบบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้ รับ, ได้พบพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขน, และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานให้กับทุกคนผู้ที่เชื่อในข่าว ประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่แท้จริงนี้
ท่านรู้จักและเชื่อในข่าวประเสริฐดั้งเดิมนี้ไหม? นี่คือข่าวประเสริฐแท้จริงที่อัครสาวกทั้งหลายมีและเชื่อ เราก็เช่นกันจะต้องเชื่อทั้ง หมดในข่าวประเสริฐ ของน้ำและพระวิญญาณนี้
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้