Search

דרשות

נושא 3: בשורת המים והרוח

[3-8] טבילת ישוע היא תהליך הכרחי לגאולה (מתי 17-3:13)

טבילת ישוע היא תהליך הכרחי לגאולה
< מתי 17-3:13 >
"ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן
השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו."
 
 

טבילתו של יוחנן המטביל

 
מהי חזרה בתשובה?
לחזור מחיי החטא ולהאמין בישוע על מנת להיגאל
 
כל כך הרבה אנשים בעולם אינם יודעים מדוע ישוע בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן המטביל. לכן, הבה נדבר על תכלית הטבילה ועל יוחנן המטביל אשר הטביל אותו.
ראשית, עלינו לחשוב מה הוביל את יוחנן המטביל להטביל אנשים בירדן. מוסבר במתי 12-3:1 שיוחנן המטביל הטביל את האנשים כדי להחזירם לאלוהים מהחטאים, על ידי וידוי חטאיהם.
"הן אנכי טובל אותכם במים לתשובה" (פסוק 11), ו "קול קורא במדבר פנו דרך יי ישרו מסילותיו" (פסוק 3). יוחנן המטביל לבוש בשיער גמל ונושא חגבים, קרא במדבר והטיף לטבילת התשובה של מחילת כל החטאים.
הוא צעק לאנשים, "חזרו בתשובה, מושיעם של בני האדם מגיע; הכינו את דרכו לפניו וישרו את דרך הגאולה שלו. חדלו מלעבוד את אלוהי הגויים וקבלו את ישוע בליבכם."
לחזור ממה? מעבודת אלילים וממעשי חיי חטא אחרים. אז מה עלינו לעשות? עלינו להיטבל בישוע על מנת להתקדש. יוחנן המטביל צעק במדבר, "היטבלו על ידי. שיטפו את חטאיכם. המושיע, משיחכם בא לעולם הזה. הוא ייקח את כל חטאיכם כשה הקורבן של הברית הישנה וישטוף את כל חטאיכם."
בברית הישנה, חטאי היומיום הועברו על קורבן החטא באמצעות סמיכת הידים. חטאי השנה של כל בני ישראל גם הועברו אל השעיר דרך הכהן הגדול ביום הכיפורים, אשר נקבע ביום העשירי של החודש השביעי כל שנה. (ויקרא 31-16:29).
באותה דרך, חטאיהם של כל בני האדם היו צריכים לעבור לישוע אחת ולתמיד באמצעות טבילתו, כך שהם יוכלו להימחק באמצעותו. לכן יוחנן המטביל המריץ את האנשים לחזור לישוע ולהיטבל על ידו.
הדבר העיקרי החשוב בטבילה שבוצעה על ידי יוחנן המטביל הייתה החזרה בתשובה אשר הביאה את בני ישראל חזרה לישוע אשר יבוא מאוחר יותר. חזרה בתשובה משמעותה, לחזור מחיי החטא ולהאמין במשיח על מנת להיסלח מכל החטאים.
בני ישראל יכלו להיגאל על ידי התקווה שהמשיח אשר יבוא לאחר מכן ישטוף את חטאיהם. באותו אופן, אנו נגאלים על ידי האמונה בישוע אשר ירד מגן עדן לפני 2000 שנה ושטף את כל חטאי העולם. אך בני ישראל בברית החדשה נטשו את תורת אלוהים, הקריבו קורבנות לא ראויים ושכחו את המשיח.
מכיוון שיוחנן המטביל הצטרך להזכיר להם את תורת אלוהים ואת המשיח אשר יבוא לאחר מכן, הוא החל להטביל את האנשים ולבסוף הטביל את ישוע בירדן.
הרבה אנשים באו ליוחנן, הוטבלו וחזרו בתשובה על שעבדו אלילים ועל שזנחו את התורה. ישנם שלושה יסודות הכרחיים בהקרבה כשרה- בעל חיים חי, סמיכת ידיים ודמו. כל אנשי העולם נגאלו על ידי האמונה בישוע.
כאשר הפרושים והצדוקים באו להיטבל, יוחנן צעק להם, "ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להימלט מן הקצף הבא. לכן עשו פרי הראוי לתשובה. ואל תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו." (מתי 9-3:7).
פרושים וצדוקים אלו, חבורת פוליטיקאים ועובדי אלילים, חשבו שהם עם אלוהים למרות העובדה שהם לא האמינו בדבר אלוהים. הם האמינו באלוהים אחרים ובמחשבותיהם העצמיות.
כאשר הם באו ליוחנן המטביל כדי להיטבל, הוא אמר להם, "אל לכם להקריב קורבנות לא ראויים אלא לחזור מן החטא ולהאמין באמת שהמשיח יבוא וישטוף את כל חטאיכם. עליכם להאמין בזה בליבכם."
לחזור בתשובה זה לחזור מהדרך הרעה. חזרה בתשובה אמיתית היא לעזוב את החטא ואת האמונה השקרית ולחזור לישוע. זה להאמין בגאולה של טבילתו ובדינו על הצלב.
לכן, יוחנן המטביל צעק לבני ישראל אשר נטשו את תורת אלוהים ואת שיטת ההקרבה, כדי לשכנעם לחזור לאלוהים. זה היה תפקידו של יוחנן המטביל, להחזיר את האנשים חזרה לישוע כך שהם יאמינו בו וינצלו מכל חטאיהם.
 
 

?האם אתה מאמין בגאולה באמצעות טבילתו של ישוע

 
מה כל האנשים חייבים לעשות לפני אלוהים?
עליהם להאמין בו כדי להיגאל מכל חטאיהם.
 
הדבר הראשון שישוע עשה בתפקידו הציבורי היה להיטבל על ידי יוחנן המטביל.
כל חטאי העולם הועברו עליו בדרך זו.
כך, טבילתו של ישוע הייתה תחילתה של גאולת אלוהים את בני האדם, וכמו כן, פעולה צדיקה של ישוע אשר שטפה את כל חטאי העולם. אלוהים גאל את כל אלו אשר האמינו באמת שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו.
כאשר ישוע בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן המטביל, בשורת מלכות השמים החלה. גן עדן נפתח עם טבילתו וכפי שמתואר במתי 3:15, זה היה בדיוק כמו קורבן הכפרה המתואר בויקרא 5-1:1, 31-4:27 בברית הישנה.
לכל דבר בברית הישנה יש בן זוג בברית החדשה, ולהיפך.
"דרשו מעל ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה" (ישעיה 34:16).
 
 

גם הברית הישנה וגם הברית החדשה מדברות על כפרת כל חטאי האדם

 
האם עלינו לחזור בתשובה על חטאי היומיום שלנו כל יום?
לא. חזרה בתשובה אמיתית היא כשהאדם מודה בחטאיו ומפנה את מחשבתו חזרה לטבילתו של ישוע על מנת להשיג גאולה.
 
בברית הישנה, חטאי היומיום היו מועברים לקורבן החטא על ידי סמיכת הידיים. הקורבן היה מדמם ומת במקום החוטא. כמו כן, גם חטאי השנה שהצטברו במשך כל השנה היו מועברים לקורבן החטא על ידי סמיכת הידיים, כך שהאנשים יוכלו לקבל מחילה על חטאי השנה.
בברית החדשה, בדיוק באותה דרך, ישוע המשיח בא והוטבל בירדן כדי לקחת את חטאי בני האדם. כך, דבר האלוהים אשר הופיע בברית הישנה התקיים.
יוחנן המטביל אשר הטביל את ישוע היה משרת האלוהים אשר נשלח 6 חודשים לפני ישוע. הוא העיד שישוע לקח את כל חטאי העולם כשהוא אמר ביוחנן 1:29, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם."
יוחנן המטביל העביר את חטאי בני האדם על ישוע על ידי כך שהטביל אותו בירדן. בדרך זו, ישוע כיפר על כל חטאי בני האדם. כל מה שעלינו לעשות עתה זה להאמין.
כל חטאי העולם הועברו על ישוע. שליחי ישוע אמרו במעשי השליחים 3:19, "לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם. למען אשר יבואו ימי רווחה מלפני יי."
הם ממריצים אותנו להבין מדוע יוחנן המטביל הטביל את ישוע, מדוע הוא אמר לאנשים ללכת אחריו. הוא אמר, "חזרו בתשובה ושנו את דתכם. האמינו בגאולת טבילתו של ישוע. שטפו את כל חטאיכם."
המשיח בא ושטף את חטאינו אחת ולתמיד על ידי כך שהוטבל. כל חטאי העולם הועברו לישוע בדרך זאת. כך בריתו של אלוהים התקיימה עם טבילתו של ישוע כפי שכתוב במתי 17-3:13.
"ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו."
כדי לקיים את גאולתו של אלוהים, ישוע בא ליוחנן כדי להיטבל. יוחנן המטביל היה משרת מיוחד של אלוהים. לוקס פרק 1 אומר שיוחנן היה מצאצאיו של אהרן, הכהן הגדול הראשון. אלוהים בחר את יוחנן, צאצאו של אהרן, כיוון שהוא רצה שנציגם של כל בני האדם יבצע את כל הצדק.
לפיכך אלוהים גרם ליוחנן להיוולד בביתו של הכהן הגדול 6 חודשים לפני לידתו של ישוע. יוחנן המטביל הכין את הדרך לישוע על ידי שקרא במדבר. "חזרו בתשובה צפעונים. חזרו בתשובה ושנו את דתכם. המשיח יבוא. שנו את אמונתכם אליו או שהוא יבוא, יכרות אתכם ויזרוק אותכם לאש. האמינו בטבילתו ובדמו על הצלב. חזרו בתשובה והיטבלו, ואז תיגאלו."
בשורת הגאולה מתוארת באופן ברור במעשי השליחים 3:19. כאשר יוחנן המטביל צעק על חטאי בני האדם, הרבה שינו את דתם.
מכיוון שיוחנן העביר את חטאי העולם על ישוע, כל חטאי העולם נמחקו בפעם אחת. מכיוון שיוחנן המטביל העיד שישוע לקח את כל חטאינו, אנו יודעים שאנו יכולים להינצל על ידי האמונה בבשורת הגאולה, בבשורת המים והרוח.
 
 

הסיבה שיוחנן המטביל היה צריך להגיע לפני ישוע

 
מה המשמעות של "כי כן"?
1. הכי מתאים
2. הכי הולם
3. בהכרח בדרך זאת
(אין שום דרך אחרת)
 
אלו אשר חטאיהם נשטפו על ידי האמונה בישוע, המושיע, יכולים לאמת את גאולתם באמצעות העדות של מתי על בשורת טבילת ישוע. במתי 16-3:15, ישוע בא ליוחנן ואמר "הטבל אותי." ויוחנן ענה, "אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי?" זה היה יוחנן המטביל אשר הטביל את ישוע והכיר מי הוא היה. יוחנן היה משרת האלוהים אשר נשלח להעביר את כל חטאי האדם על ישוע. מכיוון שישוע בא כמושיע כדי לקיים את הנבואה של הברית הישנה, הוא הורה ליוחנן המטביל להטביל אותו על מנת לקחת את כל חטאי העולם על ראשו.
מדוע? מכיוון שישוע הוא בן האלוהים הכל יכול, הבורא והמושיע. הוא בא אלינו על מנת למחוק את כל חטאינו. לכן, על מנת להציל את כל בני האדם היה עליו להיטבל.
"כי כן" ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל ושטף את כל חטאינו. הוא נדון בשמנו על הצלב. טבילת ישוע הייתה העדות לגאולתנו. כפי שאלוהים הבטיח בברית הישנה שכל החטאים יועברו על קורבן השה, בן האלוהים נהיה השה ולקח את כל חטאינו על עצמו.
לפיכך, גם סמיכת הידיים של הברית הישנה וגם טבילת ישוע בברית החדשה, הם העברת החטאים. גאולה וחיים נצחיים ניתנים לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח.
 
 

טבילת ישוע שטפה את כל חטאינו

 
כיצד נוכל ללבוש את המשיח?
על ידי שנוטבל למשיח
 
כאשר ישוע רצה להיטבל, יוחנן המטביל ניסה למנוע ממנו כשהוא אומר, "אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי?"
אך ישוע ענה לו ואמר, "הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה" הניחה לי. אפשר זאת. הוא אמר ליוחנן, "אתה חייב להעביר את כל חטאי בני האדם עלי, כך שאוכל להביא אלי את כל אלה המאמינים בבשורת מי הגאולה. לאחר מכן אני אשפט על כל חטאיהם כך שכל אלה המאמינים בטבילתי , יגאלו מכל חטאיהם. העבר אלי את חטאי העולם באמצעות הטבילה וכך כל אלו הבאים לאחר מכן, יגאלו מחטאיהם אחת ולתמיד. לכן אפשר זאת עכשיו."
ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל וטבילת ישוע הייתה על פי חוק הגאולה הצודק של אלוהים. מכיוון שכל החטאים הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל, אנו יכולים להיגאל אחת ולתמיד כאשר אנו נטבלים ומאמינים בישוע. מכיוון שהוא לקח את כל חטאינו באמצעות סמיכת הידיים, מת על הצלב בשמנו ועתה יושב לימינו של אלוהים, אנו יכולים להינצל על ידי האמונה בגאולת המים והרוח.
הוא ישוע, אשר הציל אותנו מכל חטאי העולם. אנו יכולים להינצל על ידי האמונה שישוע לקח את כל חטאינו ושילם את חובות כל חטאינו על הצלב. טבילתו של ישוע הייתה תחילתה של בשורת הגאולה.
טבילת הגאולה מוזכרת לעתים קרובות בתנ"ך וגם פאולוס השליח אמר באל- הגלטיים שהוא נצלב עם המשיח מכיוון שהוא נטבל במשיח ולבש את המשיח. פאולוס השליח מדבר על אמונתו בגאולה באמצעות טבילת ישוע ומותו על הצלב.
 
 
"הניחה לי"
 
מה היה תפקידו של יוחנן המטביל?
ככהן הגדול של כל בני האדם, תפקידו היה להעביר את כל חטאי העולם על ישוע.
 
ישוע אמר, "כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה." כל הצדקה משמעותה, למחוק את כל החטאים באמצעות טבילתו ולהפוך את כל בני האדם בליבם לחפי חטא. "וינח לו." ישוע הוטבל בירדן.
בדיוק כפי שהכהן הגדול הניח את ידיו על ראש השעיר, יוחנן המטביל הניח את ידיו על ראשו של ישוע והעביר את כל חטאי העולם עליו. יוחנן המטביל היה הכהן הגדול אשר משימתו כנציגם של כל בני האדם הייתה, להעביר את כל חטאי העולם על ישוע. "אלוהים, אני מעביר את כל חטאי העולם על השה שלך, ישוע." וכך כל חטאי האדם הועברו על ישוע.
יוחנן המטביל סמך את ידיו על ראשו של ישוע, הטביל אותו במים, ולקח את ידו בחזרה כאשר ישוע עלה מהמים. טבילת ישוע נעשתה למען גאולת הצדק. כך ישוע הושיע את כל בני האדם המאמינים בטבילתו.
 
 
השמים נפתחו וקול יצא מן השמים
 
ממתי מלכות השמים נפתחה?
מימי יוחנן המטביל (מתי 11:12)
 
"ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו" (מתי 17-3:16).
כאשר ישוע לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו, השמים נפתחו לו. ככה, בריתו של אלוהים אשר נכרתה אלפי שנים לפני כן, קוימה באמצעות טבילתו של ישוע בירדן.
לכן ישוע, כשה של אלוהים, הציל את כל חוטאי העולם מחטאיהם. כל חטאי העולם הועברו על ישוע והוא מילא את רצונו של אלוהים.
ביוחנן 1:29 יש עדות על כך, "הנה שה אלוהים הנשא חטאת העולם." מכיוון שכל החטאים הועברו על ישוע, שיו של אלוהים, לאחר שלוש שנים עם משא זה על כתפיו, הוא הלך לעבר הצלב בגולגולתא. לאחר שהוא לקח את כל החטאים עם טבילתו, לכל מקום שהוא הלך, הוא אמר לאלו אשר קיבלו אותו באמונה, שכל חטאיהם נמחלו.
ביוחנן 8:11 הוא אמר לאשה אשר נתפסה בניאוף, "גם אני לא ארשיעך" הוא לא יכל להרשיע אותה כיוון שהאדם שהיה צריך להשפט היה ישוע בעצמו, אשר לקח את כל החטאים. לכן הוא אמר לאנשים שהוא המושיע של החוטאים.
מכיוון שהוא, בן האלוהים, לקח את כל חטאינו, כל מאמין בעולם יכול להתקדש. גן עדן נפתח כאשר הוא הוטבל. שערי מלכות השמים נפתחו וכל מי שמאמין בטבילת ישוע יכול להיכנס באופן חופשי.
 
 

ישוע נצלב לאחר שהוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו

 
כיצד ישוע היכה בראשו של השטן?
על ידי כך שקם לתחייה מן המתים לאחר שקיבל את הדין למען כל החוטאים
 
מכיוון שכל החטאים הועברו על ראשו, ישוע היה צריך להישפט על הצלב. הוא היה מאד נוגה ומודאג כאשר הוא חשב על היסורים אשר הוא עומד להתייסר על הצלב. הוא התפלל עד אשר זיעתו נהייתה כמו טיפות גדולות של דם. כאשר הוא הלך עם תלמידיו למקום אשר נקרא גת שמני , הוא צעק, "אבי יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת." (מתי 26:39). "הוטבלתי ולקחתי את כל חטאי העולם, אך אפשר לי לא למות על זה." אך אלוהים לא ענה.
ביום הכיפורים בברית הישנה, קורבן החטא היה צריך להישחט כך שדמו יוכל להיזרות לפני כיסא הרחמים על ידי הכהן הגדול. באותה דרך היה על ישוע להיצלב ואלוהים החליט שאין דרך אחרת שהוא יוכל לעשות את זה.
המזבח הוא הדין של אלוהים והדם של קורבן החטא הוא החיים. הזריה של הדם שבע פעמים על ולפני כיסא הרחמים, משמעותה שכל גזר הדין הועבר (ויקרא 22-16:1).
ישוע התפלל לאלוהים להעביר את הכוס מעליו אך אביו לא הרשה לו ולבסוף ישוע אמר, "אך לא כרצוני כי אם כרצונך". הוא התפלל לאלוהים לעשות כפי שהוא רואה לנכון. הוא סיים להתפלל ומילא את רצונו של אביו.
ישוע ויתר על רצונו וציית לאביו. מדוע? מכיוון שאם הוא לא היה נשפט לאחר שלקח את כל חטאי העולם, הגאולה לא הייתה מושלמת. הוא נצלב כיוון שהוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. "כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדונינו." (אל הרומים 6:23).
אלוהים קיים את הברית אשר אומרת שהוא ישלח את מושיעו אשר יציל את כל העולם באמצעות סמיכת הידיים, באמצעות טבילת ישוע. ישוע מילא את רצון אביו וקיבל את הדין למענינו.
זאת הייתה גם התגשמות הנבואה אשר בבראשית 3:15, "ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב." אלוהים הבטיח לאדם לשלוח את המשיח מזרע חווה והוא ינצח את כוחו של השטן אשר גורם לאנשים להיות חוטאים וללכת לגיהינום.
כאשר אנו מכירים ומאמינים בטבילת ישוע ומותו על הצלב, כל חטאינו נשטפים ואנו ניצלים מן הדין.
עלינו להיות בעלי אמונה שלמה בליבנו כאשר אנו מתייחסים לטבילתו של ישוע ודמו על הצלב. האמן בכך בליבך ואז תינצל.
 
 

טבילתו של ישוע היא תחילתה של הבשורה השמיימית

 
מה היה צוויו האחרון של ישוע לפני שהוא התרומם לגן עדן?
הוא ציווה על כל תלמידיו לעשות תלמידים מכל האומות על ידי ההטבלה בשם האב הבן ורוח הקודש
 
טבילתו של ישוע הייתה תחילת הבשורה והוא הציל את כל החוטאים עם טבילתו ודמו. במתי 28:19 נכתב, "לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אותם לשם האב והבן ורוח הקודש." ישוע אמר לתלמידיו להעיד שהאב הבן ורוח הקודש הצילו את כל בני האדם מחטאיהם ושטפו את כולם באמצעות טבילתו ודמו.
ישוע נתן להם את הסמכות לעשות תלמידים מכל האומות כדי ללמד אותם על טבילתו של ישוע טבילת הגאולה, הטבילה אשר שטפה את כל חטאי העולם.
לפני בערך 2000 שנים, ישוע בא לעולם בגוף אדם והוטבל על ידי יוחנן המטביל. עם טבילתו של ישוע, כל חטאי העולם, כולל כל חטאינו, הועברו עליו.
כמה חטאים הועברו עליו? מה לגבי חטאי המחר? הוא אמר לנו שאפילו חטאי המחר הועברו עליו. חטאי ילדנו ואלו של כל דורות העבר, ההוה והעתיד, אפילו אלו של אדם הראשון הועברו על ישוע.
כיצד יכול להיות שאין חטאים? כיצד יכול להיות שאנו ללא חטא? כיוון שישוע לקח את כל חטאינו ואת כל חטאי העולם עם טבילתו, כל המאמינים יכולים לשחרר עצמם מהחטאים ולזכות בגישה למלכות השמים.
",אבל עשה האמת יבוא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלוהים." (יוחנן 3:21). ישוע שטף את כל חטאינו עם טבילתו, עם דמו על הצלב, עם מותו ועם תחייתו. לכן, להאמין בטבילתו ובמותו על הצלב זה להיגאל מכל החטאים. זוהי האמונה של הגאולה.
כאשר אנו מאמינים בטבילתו ובדמו של המשיח, אנו ניצלים. כאשר אנו מאמינים בישוע באופן הנכון, האם אנו צדיקים או חוטאים? אנו צדיקים. האם אנו ללא חטא אף על פי שאנו יצורים לא מושלמים? כן, אנו ללא חטא. להאמין בטבילתו של ישוע ובגזר הדין על הצלב, זה להיות בעלי אמונה מושלמת ונכונה.
  
 
להטביל ולהיטבל בשם ישוע
 
מהי תחילתה של הבשורה השמיימית?
טבילתו של ישוע
 
מכיוון שהאדם הוא יצור לא מושלם, כמרים מטבלים אלו אשר מאמינים בטבילתו של ישוע ודמו כדי לאמת את אמונתם. הנולדים מחדש מוודאים שהם נגאלו על ידי שהם מוטבלים באותו צורה של טבילתו של ישוע כהוכחה לאמונתם.
הכומר מתפלל קודם עם ידיו על ראשו של הנולד מחדש ומבקש את ברכתו של אלוהים שאדם זה יעבוד אותו כהלכה עד סוף ימיו. לאחר מכן הוא מטביל אותו בשם האב הבן ורוח הקודש
אנו מוטבלים על בסיס אמונתנו בטבילתו של ישוע ודמו. טבילה זו מראה שכל החטאים הועברו על ישוע, כך שהאדם המוטבל מת עם ישוע וקם לתחייה עימו.
להיטבל, זה להכריז על אמונתו של האדם בהעברת החטאים על ישוע באמצעות טבילתו, בהעמדה לדין על חטאיו עם ישוע ועל תחייתו עימו. זה להכריז לפני האב, הבן, רוח הקודש, שטן ובפני אחיו ואחיותיו על אמונתו של האדם. זה להתוודות שהאדם נולד מחדש מהמים והרוח. אלה המאמינים בישוע ויודעים את המשמעות האמיתית של טבילתו ודמו על הצלב, נגאלים מכל חטאי העולם. לכן הם מוטבלים בשם האב, הבן ורוח הקודש.
"הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש."(השנית אל הקורנתיים5:17). דברינו הישנים עברו ואנו נולדנו מחדש כאנשי האמונה. כדי לוודא זאת בליבנו, אנו מוטבלים. אנו מוטבלים בישוע על ידי האמונה בטבילתו של ישוע.
 
 
החיים לאחר הלידה מחדש מטבילתו של ישוע ודמו על הצלב
 
למען מה הנולדים מחדש חיים?
הם חיים למען מלכות אלוהים וצדקתו ודורשים את הבשורה לכל העולם.
 
החיים לאחר הלידה מחדש כרוכים באמונה בדבר האלוהים. הם לא אמורים להיות חיים רגשיים אשר האדם צריך לחזור בתשובה כל יום על חטאי היומיום. אדרבה, הם צריכים להיות חיי אמונה אשר בהם אנו בטוחים כל יום שישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו.
כל חטאינו הועברו לישוע כאשר הוא הוטבל. הוא חי שלוש שנים עם המשא הזה עד שהוא קיבל את גזר הדין על כל החטאים ונצלב.
לפיכך אנו המאמינים, צריכים להיות בעלי אמונה בדברים הכתובים ולא ברגשות גרידא. אם נכשל לעשות כך, אנו רק נחשוש מחטאי היומיום שלנו לאחר שנגאלנו ונולדנו מחדש.
עלינו להיפטר מנקודת ההשקפה הסוביקטיבית על החטאים ולהאמין רק בבשורת המים והדם. אלו החיים שהאנשים הנגאלים צריכים לנהל.
מה אמר יוחנן המטביל על ישוע? "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." (יוחנן 1:29). הוא העיד שישוע לקח את כל החטאים של היום, מחר ואתמול כל הדרך חזרה עד לחטא הקדמון.
האם הוא לא לקח את כל החטאים הללו? האם כל החטאים האלו לא עברו על ישוע? חטאי העולם כוללים את כל חטאי העבר, ההווה והעתיד. עלינו לאשר את בשורת הגאולה באמצעות טבילת ישוע.
זה המאמין באמת של טבילתו של ישוע ודמו, יינצל. כל מי אשר מאמין בטבילת ישוע, אין לו חטא בליבו.
בכל אופן, הרבה אנשים חושבים שעדיין יש להם חטאים מכיוון שהם אינם מודעים שכל חטאיהם כבר הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. הם מרומים על ידי השטן. השטן לוחש להם באמצעות מחשבותיהם הגשמיות, "אתה חוטא כל יום, כיצד אתה יכול להיות ללא חטא?"
כל מה שעליהם לעשות זה להאמין באלוהים ולהיות ללא חטאים. אך השטן מרמה אותם במחשבה שהם אנשים חוטאים כיוון שהם עדין עושים חטאים. אין אף אחד עם חטא אם הוא מאמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב.
מכיוון שאנו חיים בעולם זה כיצורים לא מושלמים וחלשים, אנו לעולם לא יכולים להגיד שהפכנו לצדיקים באמצעות מעשינו. אך אנו יכולים להגיד באמונה שאנו ניצלים על ידי אמיתות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. ברגע שאנו מבינים שעל ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו ליבנו מתקדש, אנו יודעים בוודאות שאין לנו חטאים.
"♫אני נגאלתי, אתה נגאלת כולנו נגאלנו♫" זוהי שמחה כל כך גדולה ואושר לחיות עם הרצון לדרוש את הבשורה לכולם ולדעת שאנו מונהגים על ידי הרוח.
כמובן שאנו המאמינים חוטאים כל יום אך אין לנו חטאים. יש לנו בליבנו את טבילת ישוע ודמו. ליבנו היה מלא בחטאים, אך עתה, כאשר אנו מאמינים בטבילת ישוע, כיצד אנו יכולים להישאר חוטאים.
"זאת הברית אשר אכרות איתם אחרי הימים ההם אמר יי נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה." (אל העברים 10:16)
ליבנו משוחרר מהחטא. ישוע עשה זה לאפשרי מבחינתנו להיגאל לחלוטין עם טבילתו ומותו על הצלב. גאולה מהחטאים נובעת מהאמונה בדבר האלוהים.
 
 
כל מי שמאמין בטבילתו של ישוע ובדמו על הצלב לעולם לא יוכל להיות שוב חוטא
 
האם אנו הופכים שוב לאנשים חוטאים כאשר אנו חוטאים?
לא. אנו לעולם לא הופכים שוב לחוטאים.
 
כאשר לא האמנו בטבילת ישוע ובדמו, לא משנה עד כמה לעיתים קרובות התפללנו למחילה, היו עדיין חטאים בליבנו. אך כאשר התחלנו להאמין בבשורה האמיתית, כל חטאינו נשטפו.
"היי, הכיצד אתה קורן ועליז היום?"
"אתה רואה, אין לי יותר חטאים בלב."
"באמת? אז אני משער שעכשיו אתה יכול לחטוא כמה שאתה רוצה?"
"אתה יודע, אדם אינו יכול שלא לחטוא. זה מה שהאדם הוא. אך ישוע לקח את כל החטאים עם טבילתו וקיבל את הדין עליהם על הצלב. מסיבה זאת, אני מוסר את עצמי לשרת את הבשורה בכנסייה. אל הרומים פרק 6 אומר שעל כולנו לחיות כך . מכיוון שאין לי יותר חטא בליבי, אני רוצה לעשות דברים צדיקים. עלינו להאמין בטבילתו של ישוע ודמו על הצלב ולדרוש את הבשורה ברחבי העולם! כאשר אנו מאמינים בישוע, אדוני הגאולה שלנו, אנו לעולם לא יכולים להיות שוב חוטאים. עלינו להאמין בגאולה הנצחית של טבילת ישוע ודמו על הצלב. אני כל כך מלא הכרת תודה!"
 
 

?מי מקבל את הרוח

 
מה יוחנן המטביל העיד על ישוע?
הוא העיד שישוע היה שה האלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם, כלומר, חטאי העבר ההווה והעתיד ואפילו את החטא הקדמון.
 
מי שמאמין בטבילת ישוע ובדמו על הצלב מקבל את הגאולה. כיצד אנו מקבלים את הרוח? מעשי השליחים 39-2:38 אומר לנו את התשובה. "ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקודש. כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים לכל אשר קורא יי אלוהינו."
להיטבל בשם ישוע המשיח משמעותו להאמין בטבילתו של ישוע ולהיגאל. ואז הרוח תינתן כמתנה מאלוהים.
 המשמעות של להיטבל בשם ישוע המשיח היא גם, להתקדש על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו. כאשר אנו מאמצים אמונה זו, אנו נגאלים והופכים לצדיקים. המאמינים הופכים ללבנים כשלג באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב.
"וקבלתם את מתנת רוח הקודש." כאשר אנו מאמינים בצורה תקיפה שכל חטאינו הועברו על ישוע באמצעות טבילתו ושהוא נשפט עליהם עם מותו על הצלב, ליבנו מתנקה. חיינו החדשים מתחילים כאשר אנו מאמינים בטבילתו של ישוע ובדמו, מקבלים את המתנה של רוח הקודש והופכים לילדיו של אלוהים.
"וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין." (יוחנן 8:32). עלינו לדעת את המשמעות האמיתית של גזר דינו של ישוע על הצלב. האמת היא שישוע מחק את כל חטאינו עם טבילתו ומותו על הצלב. הגאולה ניתנת לנו כאשר אנו מאמינים באמת.
 
 

טבילת ישוע גאלה אותנו

 
מי מקבל את הרוח?
זה הנגאל מכל החטאים באמצעות האמונה
 בטבילת ישוע ודמו על הצלב
 
כיפור החטאים באמצעות שיטת ההקרבה של הברית הישנה מסמלת את טבילת ישוע בברית החדשה. טבילת ישוע היא המרכז של כל הנבואות בברית הישנה. הבן זוג של סמיכת הידיים בברית הישנה נמצא בטבילת ישוע אשר בברית החדשה.
כל חטאי העולם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו, בדיוק כפי שחטאי ישראל הועברו על השעיר לעזאזל באמצעות סמיכת הידיים.
האם עלינו להאמין בטבילת ישוע כדי להיגאל מכל חטאינו? כן! עלינו להאמין! עלינו לקבל את האמת שבעובדה שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. אם לא נאמין בטבילתו של ישוע, חטאינו לא יוכלו לעבור עליו. אנו חייבים להאמין על מנת שהגאולה תהיה מושלמת. אחרת, לא נוכל להיות צדיקים.
ישוע הציל את כל חוטאי העולם בדרך המתאימה וההולמת ביותר עם טבילתו. לא יכולה להיות שום דרך אחרת. מכיוון שטבילתו של ישוע הייתה התהליך אשר דרכה הועברו כל החטאים עליו, עלינו להאמין בה כדי שליבנו יהיה נקי מחטאים באופן קבוע.
עלינו גם להאמין שדמו של ישוע היה הדין על כל חטאינו. כך, כל אלו אשר מאמינים בטבילת ישוע ובדמו על הצלב, ניצלים מהחטאים.
עלינו להאמין בטבילת ישוע על מנת להיכנס לגן עדן. זוהי הדרך היחידה שאנו יכולים להיגאל מכל חטאינו ולהתחמק מעונש צודק.
טבילת ישוע בברית החדשה וסמיכת הידיים בברית הישנה, הם בני זוג. הם האבזם המחבר והלולאה שבין הברית הישנה לחדשה.
בברית החדשה, יוחנן המטביל בא 6 חודשים לפני ישוע. כאשר ישוע הוטבל זאת הייתה, "ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלוהים." (מרקוס 1:1). הבשורה מתחילה בזמן שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו.
גאולת בני האדם בוצעה דרך השתלשלות האירועים: לידת ישוע, טבילתו, מותו על הצלב, תחייתו ועלייתו לגן עדן. כאשר אנו מכירים ומאמינים בתהליך הגאולה של השתלשלות אירועים אלו, אנו נגאלים מכל חטאינו. טבילתו של ישוע הייתה תחילתה של הבשורה בעוד שדמו של ישוע הוא הסיום.
"ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלוהים" (מרקוס 1:1). איננו יכולים להשמיט אף אחד ממעשיו הצדיקים – טבילתו, דמו על הצלב, תחייתו, התרוממותו לשמיים וביאתו השניה – מבשורת בן האלוהים.
ישוע בא לעולם הזה בגוף אדם ושטף את כל חטאי בני האדם עם טבילתו. זאת הייתה תחילתה של הבשורה השמיימית. אם אפילו אחד מאלה היה נעדר, הבשורה השמיימית לא היתה מושלמת.
לכן, אם האדם רוצה להיוולד מחדש, עליו להאמין בטבילת המשיח ודמו. בימים אלו, הרבה אנשים אינם מאמינים באמיתות טבילתו של ישוע ודמו. הם חושבים שטבילתו של ישוע הייתה פולחן ותו לא. זוהי דעה מוטעית חמורה. כל מי שמאמין בישוע חייב גם להאמין בטבילתו ודמו.
כיצד פשוט על ידי תפילת תשובה יכולים חטאינו להישטף? כל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל. לא הייתה לו שום דרך אחרת לקחת את חטאי בני האדם.
על האדם להיוולד מחדש מהמים והרוח כדי להיכנס למלכות השמים. לא יכולה להיות גאולה ללא מי הטבילה, הדם על הצלב והרוח. רק מי שנולד מחדש יכול לראות את אלוהים כפי שישוע אמר לנקדימון ביוחנן 3:5. גאולה אמיתית באה אלינו רק כאשר אנו מאמינים בטבילתו של ישוע ודמו.
 
 

?האם אנו יכולים להיוושע ללא טבילתו של ישוע

 
כיצד ישוע הפך למושיענו?
כשלקח את חטאינו באמצעות טבילתו
 
אם נשמיט מכהונתו הציבורית של ישוע את העובדה שישוע בא לעולם הזה ולקח את כל החטאים באמצעות טבילתו, או אם נעלים עין מקדושתו של ישוע אשר נולד ממרים הבתולה, או נתעלם מהאמונה בצלבו של ישוע, הנצרות תהפוך ללא יותר מדת של אמונות טפלות אשר מדריכה את המאמינים לשיר, "סלח לי, סלח לי, סלח לי" כפי שהבודהיסטים עושים במקדשם.
להשמטת טבילתו של ישוע תהיה משמעות שחטאינו לא הועברו עליו. אמונתנו תהיה חסרת חשיבות ותגרום לנו לא להיות שונים מלווה אשר טוען שהוא שילם את כל חובותיו במלואם כשלמעשה הוא לא שילם כלום. היא תהפוך את כולנו לשקרנים. אם לווה טוען שהוא שילם את כל חובותיו כשלמעשה הוא לא עשה כך, הוא עדיין יהיה חייב במציאות ובמצפונו.
ישוע שטף באופן נקי את המאמינים עם מי טבילתו והפך אותם לילדיו של אלוהים. ישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות יוחנן המטביל כך שכל המאמינים יכולים להתקדש. כאשר אנו יודעים ומאמינים בכך, ליבנו מתנקה לתמיד.
תודה לאלוהים על חסדו. לוקס 2:14 אומר, "כבוד במרומים לאלוהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו." אמונתנו במים ובדם של ישוע מביאה לנו גאולה מושלמת והופכת אותנו לילדיו של אלוהים. טבילת ישוע ודמו הצילה אותנו, וכל מי שמאמין בשני דברים אלו, ניצל.
שום דבר לא יכול להישמט מעבודתו. יש המאמינים רק בדם ואומרים שפאולוס השליח התגאה רק בצלב. אך טבילתו של ישוע הייתה כלולה בצלבו.
אנו יכולים לראות באל-הרומים פרק 6 שפאולוס הוטבל במשיח ומת במשיח. וגם באל-הגלטיים 2:20, "עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנוכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלוהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי."
ובאל-הגלטיים 29-3:27, "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח. ואין עוד לא יהודי ולא יווני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כולכם אחד במשיח ישוע. ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונוחלים כפי ההבטחה."
המשמעות של להיטבל במשיח היא להאמין בכל המעשים אשר הוא עשה בעולם הזה, בטבילתו ובדמו על הצלב. להאמין בטבילתו של ישוע ודמו זה להאמין באמת שישוע כבר מחק את כל חטאינו כמעט לפני 2000 שנה. אין שום דרך אחרת המביאה לנו גאולה.
 
 
.אנו נגאלים על ידי אלוהים כאשר אנו מאמינים בטבילתו של ישוע ובדמו על הצלב
 
האם חטאינו יכולים להישטף רק על ידי תפילות למחילה?
לא. מחילת חטאים אפשרית רק באמצעות אמונתנו שכל החטאים הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל.
 
"כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה." (אל הרומים 10:10).
"כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח" (אל הגלטיים 3:27). אמונתנו מדריכה אותנו להיטבל במשיח, ללבוש את המשיח ולהפוך לילדיו של אלוהים. כאשר ישוע בא לעולם זה והוטבל, כל חטאינו וחטאי העולם הועברו עליו.
אמונתנו מדריכה אותנו להתאחד עם ישוע. מתנו כשהוא מת. קמנו לתחייה כשהוא קם לתחייה. עתה, מכיוון שאנו מאמינים בטבילתו של ישוע, בדמו, בתחייתו, בעלייתו לשמים, ובהופעתו, אנו יכולים להיכנס למלכות שמים ולחיות לנצח.
כאשר אנשים מאמינים רק בדמו של ישוע בלבד, הם רק סובלים מהחטאים אשר נשארים בליבם. מדוע? מכיוון שהם לא מכירים או לא מקבלים את משמעות טבילתו של ישוע אשר לקחה את כל החטאים וניקתה את ליבם החוטא כשלג – לבן לנצח.
האם אתה מאמין בטבילתו של ישוע ובדמו אשר הצילו אותך מכל חטאיך? האמן בבקשה. ללא האמונה בטבילתו של ישוע, אמונתך היא לשוא. ללא האמונה בטבילתו של ישוע, אינך יכול להיגאל מחטאיך; אתה עוסק באהבה שאינה זוכה לגמול.
אלה המאמינים רק בצלב בלבד אומרים, "ישוע הוא אדוני, מושיעי אשר מת על הצלב למעני. הוא קם לתחייה מן המתים והעיד על תחייתו 40 יום לפני שהוא התרומם לגן עדן ועתה הוא יושב לימינו של אלוהים. אני מאמין שהוא יבוא בפעם השניה כדי לשפוט אותנו ואני מתפלל שישוע ישנה אותי לחלוטין כך שאוכל לפגוש אותו. הו, אהובי ישוע, אדוני."
הם מבקשים מחילה על חטאיהם ומקווים להיות ללא חטא, אך יש חטא בליבם. "אני מאמין בישוע אך יש חטא בליבי. אני אוהב את ישוע אך יש חטא בליבי. אינני יכול להגיד, `בבקשה בוא אלי חתני` כיוון שיש לי חטא ואינני יכול להיות בטוח בגאולתי. לכן אני מקווה שישוע יבוא כאשר אהיה מוכן היטב ורק לאחר שאתפלל חזק ואחזור בתשובה מלאה. אני אוהב את ישוע בכל ליבי אך אינני יכול להעיז לעמוד מולו בגלל החטאים שבליבי."
אם ישוע היה שואל אנשים כאלו, "מדוע אתה חושב שאתה לא מושלם?"
הם היו עונים, "אדוני, אני יודע שאני לא צדיק כיוון שאני חוטא כל יום. לכן כאשר אתה קורא לחוטאים בבקשה קרא לי."
הם אינם יודעים שאלוהים, הבורא והשופט, לא יקבל חוטאים ואף לא יעשה אותם לילדיו.
הבעל בא ופתר את כל בעיית החטאים למען הכלה, אך כיוון שהכלה לא יודעת זאת, היא מיוסרת. כאשר אנו חושבים שאנו אנשים חוטאים בגלל שאנו חוטאים עם הגוף, אין לנו אמונה באלוהים. כאשר איננו יודעים או מכירים את אמיתות דבר האלוהים, החטאים אשר בליבנו ממשיכים להתרבות.
 
מדוע חלק מהאנשים סובלים מהחטאים אשר נשארו בליבם?
מכיוון שהם אינם מכירים ואף לא מקבלים בליבם את משמעות טבילתו של ישוע אשר שטפה את כל חטאיהם.
 
הבעל לקח את כל חטאי העולם. היכן? בירדן כאשר הוא הוטבל. אלו אשר עדיין אינם מאמינים בכך, הם עדיין אנשים חוטאים. הם נשארים כלות מלוכלכות.
החתן שואל את הכלה, "כיצד את יכולה לאהוב אותי כאשר את לא כלתי? לפני שאת מכנה אותי בעלך, כל חטאיך חייבים להישטף."
האם אנו יכולים להיגאל ללא טבילתו של ישוע? לא! אנו נבראנו בצלם אלוהים, לכן אנו מחפשים את הצדק בליבנו ומצפונינו מנסה להיות נקי. אך זה בלתי אפשרי מבחינתנו לחשוב שאנו חפי חטא אם ליבנו נשאר לא נקי מחטאים. רק כאשר אנו מקבלים ומאמינים בטבילתו של ישוע, אנו יכולים להגיד באמת שאין לנו חטאים ושאנו צדיקים.
מצפוננו אינו יכול להיטהר לעולם כאשר אנו מחשיבים את עצמנו ללא חטאים, ובמציאות, יש לנו חטאים בליבנו. אלוהים לא יכול לקבל אותנו בנסיבות שכאלו. אלוהים לעולם לא משקר.
אלוהים אמר למשה לפקוד את אוכלוסיית בני ישראל כדי לספור אותם וכדי לשלם כופר. על העשירים היה אסור לתת יותר ממחצית השקל וגם על העניים היה אסור לתת פחות מכך. כולם היו צריכים לשלם כופר.
לכן, כיצד יכול האדם להתקדש אם הוא לא מאמין בישוע אשר שילם לו את הכופר על חייו? יש לו עדיין חטא.
כאשר אנו מאמינים רק בדם של ישוע, יש לנו חטאים בלב ועלינו להתוודות שאנו חוטאים. אף כאשר אנו מאמינים בבשורת טבילתו ובצלב יחדיו, אנו יכולים להצהיר באמת שאין לנו חטאים. הגאולה והחיים הנצחיים הם שלנו.
 
 

חילול הרוח

 
איזה סוג של חטא דן את האדם לגיהינום?
חטא כנגד הרוח, במילים אחרות לא להאמין בטבילת ישוע
 
אל הרומים 1:17 אומר, "כי תגלה בה צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה." צדקתו של אלוהים מתגלה בבשורה. ישוע המשיח בא לעולם הזה ושטף את כל חטאינו עם טבילתו ומותו על הצלב. טבילתו של ישוע ודמו הם כוח הגאולה. ישוע שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד.
אמונה משמעותה גאולה, ואי אמונה משמעותה גיהינום נצחי. אבינו שבשמים שלח את בנו היחיד ישוע לעולם הזה וגרם לו להיטבל למען מחילת חטאינו. כך, כל מי שמאמין בו יכול להתנקות מכל עבירותיו.
החטא היחידי שנשאר בעולם הוא חטא אי האמונה בטבילתו ודמו. לא להאמין זה חילול הרוח וזה חטא אשר ישפט על ידי אלוהים ואשר דן את הלא מאמינים לגיהינום. זהו החטא החמור ביותר מכולם. אלו מכם אשר ביצעו חטא זה צריכים לחזור בתשובה ולהיגאל על ידי האמונה בטבילתו של ישוע. אם לא, אתם תושמדו לנצח.
האם נגאלת עם עדות הגאולה באמצעות טבילתו ודמו? האם קיבלת את עדותו של יוחנן כפי שהיא כתובה ביוחנן 1:29, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם" האם אתה מאמין בטבילת ישוע ובדמו כפי שכתוב באל העברים 10:18, "והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם."
אלוהים מאשר את אלה המאמינים בליבם בטבילת ישוע ודמו. אלוהים עושה אותם לילדיו. אלה המאמינים בטבילת ישוע ודמו נגאלים באמצעות אהבתו הצדיקה של ישוע.
זה אשר אלוהים שלח אותו, אומר את דבר האלוהים, אך זה על הארץ שלא נשלח על ידי אלוהים, מלמד לפי מחשבותיו העצמיות. יש הרבה על האדמה הזאת אשר דורשים את דבר האלוהים, ואלו אשר נשלחו על ידי אלוהים מדברים על טבילת ישוע ועל דמו.
אך אלו אשר מלמדים את דבריהם העצמיים, רק מבטאים את מחשבותיהם העצמאיות. הם אומרים, "אנו נגאלנו מהחטא הקדמון אך כל אחד חייב לחזור בתשובה על חטאי היומיום שלו." הם אומרים שעלינו להתקדש בהדרגה.
אך האם האדם יכול להתקדש בעצמו? האם אנו יכולים להתקדש על סמך סגולתנו ומאמצינו העצמיים? האם התקדשו כיוון שאלוהים שטף את כל חטאינו או בגלל שניסינו להשיג את הגאולה בכוחות עצמנו?
האמונה האמיתית היא מה שמקדשת אותנו. האם נוכל להפוך פחם לצבע לבן על ידי שנשטוף אותו אלף פעמיים? האם נוכל להפוך עור שחור ללבן על ידי תמיסת חיטוי? שום כמות של סבון או תמיסת חיטוי לא יוכלו לשטוף את חטאינו, וצדקתנו היא כמו סמרטוט מלוכלך. האם אנו הופכים לצדיקים על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו או שמא על ידי האמונה בדמו על הצלב בלבד?
אמונה אמיתית נובעת ממי טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. גאולה לא מגיעה כתוצאה ממאמצינו העצמיים. רק אמונתנו בטבילתו של ישוע ודמו גואלת אותנו מהחטא והופכת אותנו לצדיקים.
האב נתן את כל עמו בידיו של בנו, וכל מי שמאמין בו יהיה בעל חיי נצח. להאמין בבן משמעותו להאמין בגאולה באמצעות טבילתו ודמו. זה אשר מאמין יהיה בעל חיי נצח כילדו של אלוהים. זה אשר נגאל חי לעולמים לימינו של אלוהים.
אמונה בטבילתו של ישוע ואחדותו עם אלוהים היא גם אמונה ברוח. דברי האמת מאפשרים לנו להיוולד מחדש. אנו נגאלים על ידי האמונה בטבילתו של ישוע ודמו.
הייה בעל אמונה. להאמין בטבילתו של ישוע ודמו זה לזכות בגאולה. הייה בעל אמונה בבשורה האמיתית ותשיג מחילת חטאים.