Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter6-2] המשמעות האמיתית של טבילת ישוע (אל הרומים פרק ו 8 -1 :6)

( אל הרומים פרק ו 8 -1 :6 )
 "חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו. או האינכם יודעים כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו. לכן נקברנו איתו בטבילה למוות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. באשר יודעים אנחנו כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו למען תבוטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. כי אשר מת הוא ניקה מן החטא. והנה אם מתנו עם המשיח נאמין כי גם נחיה עימו."
 
 

?מהי המשמעות של הטבילה

 
אנו מכנים את יוחנן, אשר הטביל את ישוע, יוחנן המטביל. אם כן מהי המשמעות של טבילה? טבילה זה "βάφτισμα" ביוונית. משמעותה, "להיות שקוע." והמשמעות הכי חשובה של הטבילה היא, "לקיחת החטא והמוות."
צירוף המילים "להיות שקוע" רומז על מוות. כל חטאי העולם הועברו על ישוע כאשר יוחנן המטביל הטביל אותו וכך הוא סילק את כל החטאים ומת על הצלב כדי לשלם את חובות חטאינו. ישוע מת במקומנו. משמעות המוות היא תוצאת החטא כיוון ש "שכר החטא הוא המוות" (אל הרומים 6:23).
משמעות נוספת של טבילה היא "להיות שטוף." כל חטאינו נשטפו מבלי להשאיר אפילו שמץ של חטא כיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם על גופו באמצעות טבילתו. כל החטאים בליבם של בני האדם נשטפו כיוון שהם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו.
לטבילה יש אותה משמעות כמו ל "סמיכת הידיים." משמעות "סמיכת הידיים" היא "להעביר ל.." המעשה של קבלת ישוע את הטבילה מיוחנן המטביל היה כדי לשאת את כל חטאי העולם. זה היה חוק נצחי של אלוהים לגאולה כאשר הכהן הניח את ידיו על ראש חטא הקורבן כדי להעביר את חטאי עליו ביום העשירי של החודש השביעי.
ויקרא 16:21-22 אומר, "וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה ושלח את השעיר במדבר." כאשר אהרן, הכהן הגדול, סמך את ידיו על ראשו של השעיר החי, השעיר לקח את כל חטאי בני ישראל, ונשחט למען האנשים.
  
 

"סמיכת הידים על ראש קורבן החטא" בברית הישנה מסמלת את "הטבילה" בברית החדשה

 
המשמעות של הטבילה זה "להיות שקוע." היא כוללת גם את "להיות קבור, להיות שטוף או להיות מועבר ל.." האנשים בברית הישנה הביאו שעירים או כבשים ללא פגמים והניחו את ידיהם על ראש הקורבן כדי להעביר את חטאיהם עליו. זה דומה למעשה הטבילה אשר בברית החדשה. השעיר לקח את חטאים על ידי "סמיכת הידיים" ונשחט. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, אשר היה נציגם של כל בני האדם, כדי לקחת את כל חטאי העולם ונצלב.
אהרן, הכהן הגדול ונציגם של בני ישראל, סמך את ידיו על ראש השעיר כדי להעביר את חטאי בני ישראל עליו, שחט את השעיר, לקח מדמו באצבעו ושם אותו על קרנות מזבח העולה. לכן, לוקס אמר שיוחנן המטביל אשר נולד ממשפחת אהרן, היה נציגם של כל בני האדם, בדיוק כפי שאהרן, הכהן הגדול, היה נציגם של כל בני ישראל.
התנ"ך אומר, "לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל" (מתי 11:11). ליוחנן המטביל הייתה הזכות להעביר את חטאי העולם אחת ולתמיד על ישוע באמצעות הטבילה ככהן הגדול של הארץ על פי החוק הנצחי של אלוהים. יוחנן המטביל היה הכהן הגדול האחרון. כאשר אני אומר שיוחנן המטביל היה הכהן הגדול, יש אנשים האומרים, "היכן כתוב בתנ"ך שיוחנן המטביל היה הכהן הגדול?" האם זה לא כתוב? הבן שנולד לזכריה היה יוחנן המטביל. זכריה הכהן ממשמרת אביה, נכדו של אהרן הכהן הגדול, היה בבירור צאצא של משפחת אהרן.
התנ"ך מדבר על משמרות הכהנים אשר היו צאצאי אהרן בדברי הימים א` 24:10. בימים ההם של דוד, היו הרבה כהנים והיה צורך לארגנם. אז הם אורגנו על ידי גורל ל 24 משמרות על פי 24 משפחות נכדיו של אהרן. הגורל השמיני נפל על אביה. כל משמרת שרתה בקודש ובבית אלוהים במשך 15 יום. וזכריה ממשמרת אביה הכהן נבחר על ידי אלוהים לתפקיד הכהן של משמרתו.
לוקס 1:9 אומר, "וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטורת ויבא אל היכל יי." זה מראה לנו שיוחנן המטביל נולד למשפחת אהרן הכהן הגדול, והיה הכהן הגדול האחרון אשר יצג את כל בני האדם (מתי 11:11, 3:13-17). רק אדם אשר נולד לתוך משפחת הכהן הגדול נעשה כהן גדול על פי התורה. רק אריות יכולים להוליד גורי אריות. יוחנן המטביל נטל פיקוד על הכהונה הגדולה של אהרון, אביו הקדמון.
 
 

שליחי ישוע העידו על טבילתו

 
כל השליחים במיוחד פאולוס, פטרוס, מתי, ויוחנן העידו על טבילת ישוע. הבה נסתכל על עדותו של פאולוס השליח בקטע המרכזי של היום.
"חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו. או האינכם יודעים כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו. לכן נקברנו איתו בטבילה למוות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. באשר יודעים אנחנו כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו למען תבוטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. כי אשר מת הוא ניקה מן החטא. והנה אם מתנו עם המשיח נאמין כי גם נחיה עימו."
אל הגלטיים 3:27 מעיד גם הוא, "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח." הבה נראה את עדותו של פטרוס. הראשונה לפטרוס 3:21 אומר, "וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח."
פאולוס השליח אומר בראשונה ליוחנן 5:5-8, "מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלוהים. זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים. בשמים האב הדבר ורוח הקודש ושלושתם אחד המה."
עדותו של מתי כתובה במתי 3:13-17. "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו."
ישוע סילק את כל חטאי העולם על ידי שקיבל טבילה מיוחנן המטביל. "כי כן נאווה לשנינו למלא כל הצדקה." ישוע לקח את חטאי העולם על עצמו על ידי שקיבל טבילה מיוחנן המטביל אשר הייתה הצורה ההולמת ביותר. אלוהים בעצמו העיד עליה. "ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו." ישוע סילק את כל חטאינו באמצעות טבילתו, כשהוא מעיד על בשורת המים והרוח במשך שלוש שנים, נצלב למוות וקם שנית מן המתים ביום השלישי. עתה היא יושב לימינו של אלוהים.
ישוע יבוא שוב לאלה אשר מחכים לו ללא חטא. אל העברים 9:28 אומר, "כן הוקרב המשיח פעם אחת למען שאת חטאי רבים ופעם שנית יראה בלי חטא לישועה למחכים לו." אלוהים בעצמו אמר, "זה בני ידידי אשר רציתי בו," ורוח הקודש מעידה שהאיש אשר סילק את כל חטאי העולם היה ישוע, המושיע. בכל אופן, אנשים אינם מבינים את התנ"ך כיוון שעיניהם הרוחניות סגורות. עיניהם הרוחניות צריכות להיות פתוחות והם צריכים להיוולד מחדש מהמים והרוח. (יוחנן 3:5)
לכן, הם חושבים שרק ישוע בעצמו שירת למען הגאולה של בני האדם. אך האמת היא, שישוע היה שיו של אלוהים והיה צריך את יוחנן המטביל, אשר היה נציגם של כל בני האדם ואשר יכל להעביר את כל חטאי בני האדם עליו, כיוון שבאותה צורה דומה, אהרן הכהן הגדול הניח את ידיו על ראש קורבן החטא (השעיר החי) והעביר את כל חטאי בני ישראל עליו על ידי סמכת ידיו על ראש הקורבן. אהרון גאל אותם מחטאיהם על ידי ששחט את קורבן החטא. לכן אלוהים שלח את שליחו לפני ישוע.
 
 
?מיהו יוחנן המטביל
 
יוחנן המטביל הוא שליחו של אלוהים אשר מנובא במלאכי 3:1-3. ישוע היה צריך שליח, יוחנן המטביל, אשר ייצג את כל בני האדם. ישוע המשיח בן האלוהים, סילק את החטאים הנצחיים של כל בני האדם באמצעות יוחנן המטביל ונצלב כגמול על החטאים בברית החדשה, למרות שבברית הישנה, הכבש סילק את חטאים של זמן מוגבל ונשחט. לכן, ישוע הושיע את כל האנשים מהחטאים הנצחיים.
שני מאורעות גדולים התרחשו לפני לידתו של ישוע. אחד היה שמרים הרתה את ישוע ואחר היה שיוחנן המטביל נולד למשמרת אביה. שני מאורעות אלה התרחשו בהשגחה עליונה. זה היה מחזה מושלם שנכתב על ידי אלוהים. אלוהים שלח את יוחנן המטביל לעולם שישה חודשים לפני ישוע ולאחר מכן שלח את בנו היחיד ישוע על מנת לגאלנו ממלחמה וכאב. האם אתה מבין? הבה נסתכל יותר לעומק בתנ"ך.
הבה נסתכל במתי 11:7-14 אשר מעיד על יוחנן המטביל, "המה הלכו להם וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלובשים עדנים בבתי המלכים המה. ואם לא מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אומר לכם כי גם גדול הוא מנביא. כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך. אמן אומר אני לכם לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות שמים גדול הוא ממנו. ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחוזקה והמתחזקים יחטפוה. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן נבאו. ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא."
אנשים יצאו החוצה למדבר כדי לראות את יוחנן המטביל אשר קרא, "שובו כי מלכות השמים הגיעה" (מתי 3:2) ישוע אמר להם, "מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלובשים עדנים בבתי המלכים המה. ואם לא מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אומר לכם כי גם גדול הוא מנביא."
בזמן הברית הישנה, המלך לא היה יותר בעל כוח מאשר הנביא. המלכים צייתו למה שהנביאים אמרו. מי היה יותר רב עוצמה מכל המלכים והנביאים בברית הישנה? זה היה יוחנן המטביל. ישוע בעצמו העיד על כך. מי היה נציגם של כל בני האדם אשר היה בן בשר מלבד ישוע? זה היה יוחנן המטביל. יוחנן המטביל היה הכהן הגדול הארצי של כל בני האדם. הוא הוסמך על ידי אלוהים בעצמו, נשלח לעולם וביצע את תפקידו.
"מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אומר לכם כי גם גדול הוא מנביא. כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך."
ישעיה ניבא שהמלחמה בירושלים תסתיים. אנו יכולים למצוא שהנבואה התגשמה כאשר יוחנן המטביל אמר, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." (יוחנן 1:29). יוחנן המטביל העיד שישוע הוא בן האלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם.
מצד שני, ישוע העיד שיוחנן המטביל היה שליחו הנבחר של אלוהים העתיד לבוא. מתי 11:11 אומר, "אמן אומר אני לכם לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות שמים גדול הוא ממנו." האם קם מישהו הגדול מיוחנן המטביל מתוך אלה אשר נולדו מאישה? לא. מה פירוש מבין "ילודי אישה"? פירושו, מתוך כל אנשי העולם. המילים, "לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל," משמעותן שיוחנן המטביל היה נציגם של כל אנשי העולם. הוא היה הכהן הגדול כיוון שהוא נולד למשפחת אהרן.
 
 
יוחנן המטביל היה נציגם של כל האנשים בעולם
 
האם הינך יכול להאמין שיוחנן המטביל היה נציגם של כל בני האדם בעולם וכהן גדול אשר העביר את כל חטאינו על ישוע, ויודע שאלוהים הסמיך את אהרן ואת צאצאיו לשרת בכהונה לנצח בברית הישנה?
מי היה נציגם של כל המין האנושי? ומי היה נציגם של כל בני האדם בעלי הבשר מלבד ישוע? זה היה ישוע המשיח אשר הטביל את ישוע.
"הן אני אומר לכם כי גם גדול הוא מנביא. כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך."
והאיש אשר העיד, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם" (יוחנן 1:29), היה יוחנן המטביל.
ישוע אמר, "ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחוזקה והמתחזקים יחטפוה. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן נבאו" (מתי 11:12-13). קטע זה מראה שישוע סילק את כל חטאי העולם על ידי שקיבל טבילה מיוחנן המטביל ונעשה מושיעם של כל המין האנושי. הוא גם מראה שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם אל ישוע. ישוע בעצמו אמר כך. המשמעות של זה היא שיוחנן המטביל העביר את חטאי העולם אל ישוע וכל מי שמאמין בעובדה זו, נגאל מכל חטאיו ויכנס למלכות השמים. האם זה נכון או לא? זה נכון בדיוק על פי דבר האלוהים, ולפיכך אנו המלמדים את האמת התנ"כית על פי דבר אלוהים, יכולים להגיד אותה בצורה מכובדת. כל מי שמאמין באמת יכנס למלכות השמים.
 
 
יוחנן המטביל ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה, העביר את חטאי העולם על ישוע
 
זכריה, אביו של יוחנן המטביל, שמע זאת ממלאך אלוהים. הבה נבחן את עדתו של זכריה על בנו. באם העדות של אביו אינה יותר מדויקת? הבה נראה את עדותו המושרת בצורת מזמור. "וימלא אביו רוח הקודש ויבא לאמור. ברוך יי אלוהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות. וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו. כאשר דיבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם. ישועה מאויבינו ומיד כל שונאינו. לעשות חסד עם אבותינו ולזכור את ברית קודשו. את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו. להצילנו מיד אויבנו ולתתנו לעבדו בלי פחד. בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו. ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יי תלך לפנות את דרכיו. לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם. ברחמי חסד אלוהנו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום. להאיר לישבי חושך וצלמות להכין את רגלינו אל דרך השלום. ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל." (לוקס 1:67-80).
אביו ניבא איזה סוג של נביא וכהן יוחנן יהיה. הבה נראה מה הוא ניבא על בנו. "ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יי תלך לפנות את דרכיו. לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם. ברחמי חסד אלוהנו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום. להאיר לישבי חושך וצלמות להכין את רגלינו אל דרך השלום" (לוקס 1:76-79).
כאן, התנ"ך אומר בבירור, "לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם." מי נותן לנו ידע על הישועה? לוקס 1:76 מציין שהוא יוחנן המטביל. אנו הכרנו את ישוע והאמינו בו כיוון שיוחנן המטביל העיד שישוע המשיח הושיע את החוטאים מחטאיהם על ידי שקיבל את בטבילה ממנו כדי לסלק את החטאים, וזה נעשה בדרך הצודקת וההולמת ביותר. יוחנן המטביל. "הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כולם על ידו. הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור." (יוחנן 1:7-8).
 
 
אנו חייבים להיוושע
 
אנו חייבים להיוושע על ידי האמונה שישוע הושיע את כל האנשים שבעולם בדרך הצודקת וההוגנת ביותר על ידי שקיבל טבילה מיוחנן המטביל. צדקת אלוהים אומרת שישוע בא לעולם בדמות אדם, הושיע את החוטאים מכל חטאיהם בדרך הצודקת וההוגנת ביותר על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל וחזר לחיים לאחר שנצלב. צדקת אלוהים חבויה בבשורת המים והרוח.
צדקת אלוהים הנגלית בבשורה מלמדת אותנו שישוע נשלח בדמות אדם, הוטבל, נצלב, וקם שנית מן המתים ביום השלישי. אנו נוכחנו להאמין בישוע באמצעות עדותו של יוחנן המטביל ונושענו מכל חטאינו על ידי האמונה בצדקת ישוע. כל חטאי האנשים נמחקו ויש להם חיים נצחיים על ידי האמונה בישוע באמצעות יוחנן המטביל. הם קיבלו את רוח הקודש כמתנה, המעידה עלינו שאנו ילדיו של אלוהים.