Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 8-7] רוח הקודש העוזרת לצדיקים (אל הרומים 8:26-28)

 (אל הרומים 8:26-28 )
"וכן גם הרוח תומך אותנו בחולשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמוקות מדבר. והחוקר לבבות יודע את אשר יחשוב הרוח כי כרצון האלוהים יפגיע בעד הקדושים. והנה ידענו כי לאוהבי האלוהים הקרואים בעצתו הכל יעזור לטוב להם."
 
 
רוח הקודש נמצאת בליבם של אלה המאמינים בצדקת האלוהים. רוח הקודש גורמת להם להתפלל ועוזרת להם לעשות זאת. היא גם משתדלת עבורם עם אנחות אשר אינן יכולות להיות מבוטאות. המשמעות היא שרוח הקודש עוזרת להם להתפלל בהתאם לרצון האלוהים. זוהי הסיבה שאלה המאמינים בצדקת האלוהים נקראים בני האלוהים. ישוע הבטיח להם שהוא תמיד יהיה עימם עד סוף הזמנים.
רוח הקודש נמצאת בצדיקים ומשתדלת בהתאם לרצון האלוהים. כיצד אתה חושב שתוכל לקבל את רוח הקודש? על ידי תפילה? האם אתה חושב שתוכל לקבל את הרוח למרות חטאיך? רוח הוקדש פועלת ושוכנת רק בליבם של אלה המאמינים בצדקת האלוהים.
הנוצרים הרוצים להתפלל בהתאם לרצון האלוהים מקבלים עזרה מרוח הקודש. הם לומדים ומבינים למה הם צריכים להתפלל. אם קיבלת את רוח הקודש על ידי האמונה בצדקת האלוהים, רוח הקודש תשתדל למענך ותדריך אותך.
 
 

הכל יעזור לטוב להם

 
"והנה ידענו כי לאוהבי האלוהים הקרואים בעצתו הכל יעזור לטוב להם." (אל הרומיים 8:28).
אלוהים נמצא לצידם של המאמינים, גורם לכל הדברים לעבוד לטובת אלה אשר אוהבים את אלוהים. אלוהים אוהב את המאמינים הנולדים מחדש. ייתכן שלפעמים הוא ישתמש באויבנו למען התועלת שלנו, אך לבסוף, הוא יעניש אותם על חטאיהם. כל אויב שלנו יעלם לעונשו הנצחי, כיוון שכל מה שאלוהים מאפשר הוא רק לטובת המאמינים.