Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 8-10] האהבה הנצחית (אל הרומים 8:31-34)

( אל הרומים 8:31-34 )
"ועתה מה נאמר על זאת אם האלוהים לנו מי יריב איתנו. אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כולנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל. מי יענה בבחירי אלוהים הן אלוהים הוא המצדיק. ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלוהים והא יפגיע בעדנו."
 
 
אם אלוהים כבר החליט להלביש אותנו בצדקתו בישוע המשיח אפילו לפני הבריאה, אף אחד לא יהיה מסוגל להפריע לכך. על ידי האמונה בצדקת האלוהים, ולא באמצעות דוקטרינת הצידוק, אלה אשר הפכו באמת חפי חטא הם ילדי האלוהים האמיתיים.
לפיכך, לא כל האנשים הדתיים צודקים. אנשים אחדים נרדפים כיום על האמונה בישוע, אך הרבה מאלה אשר ידעו את צדקת האלוהים האמיתית נרדפו. בכל אופן, האנשים אשר הפכו לילדי האלוהים על ידי האמונה בצדקתו לעולם אינם יכולים להיפרד מצדקתו. כאשר אלוהים נתן לנו את בשורת צדקתו, מי יכול לצאת כנגדו?
 
 

אלוהים נתן לנו את הכל כמתנה

 
"אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כולנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל" (אל הרומיים 8:32).
לאלה אשר קיבלו את צדקת האלוהים על ידי האמונה בבנו, אלוהים נתן את הכל כמתנה – מלכות השמיים, זכות להיות ילדי האלוהים, חסד הבנת דברו, ברכת היכולת לחיות כעובדי צדקת האלוהים, וברכת חיי הנצח.
אלוהים נתן לנו את בנו על מנת לעשותנו ילדיו. מה עוד הוא לא נתן לנו? אלוהים נתן לאלה אשר קיבלו את האמונה האמיתית באמצעות צדקתו את כל ברכות השמים והארץ. המאמינים ומשרתי האלוהים מהללים אותו לעד על צדקתו.
 
 

מי יענה בבחירי אלוהים?

 
"מי יענה בבחירי אלוהים הן אלוהים הוא המצדיק. ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלוהים והא יפגיע בעדנו" (אל הרומיים 34-8:33).
 
אף אחד אינו יכול להאשים את האנשים אשר אלוהים בחר עם צדקתו בישוע המשיח. כיוון שישוע, עם צדקת האלוהים, גאל אותם מהחטא. האנשים המאמינים בצדקת האלוהים באמצעות ישוע המשיח, אין להם חטא בליבם. זה מכיוון שאלוהים ולא אחר, הפך את אלה המאמינים בצדקתו לחפי חטא.
בן האלוהים, ישוע המשיח, בא אל האדמה בגוף אדם, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, לקח על עצמו את כל משא חטאי העולם, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, והפך לאלוהים של אלה המאמינים.
זוהי הסיבה שאיננו יכולים להגיד שאלה, אשר הפכו לצדיקים על ידי האמונה בצדקת האלוהים, הם חוטאים ועושי רע. אפילו עתה, אלוהים מכיר באלה המאמינים בצדקתו. כהוכחה לכך, רוח הקודש שוכנת בליבם. זוהי הסיבה מדוע אף אחד אינו יכול להלעיז על צדקת האלוהים או על אלה אשר חטאיהם נמחלו על ידי האמונה בצדקתו.
 
צדקת האלוהים נראית באמצעות טבילת ישוע המשיח ושפיכת דמו על הצלב, מותו ותחייתו. ישוע המשיח, לאחר שביצע את כל צדקת האלוהים, יושב לימין האלוהים כמושיע שלנו וכמתווך.