Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מדוע עלינו להאמין בישוע?

עלינו להאמין בישוע:
 
1) כדי למלא את רצון האלוהים.
2) כדי להיגאל מכל חטאינו
3) כדי להיגאל ולהיכנס למלכות שמים על מנת שנוכל לחיות לנצח עם ישוע.
 
האם אנו המאמינים בישוע יכולים עדיין להיות חוטאים?
 
לא. פאולוס השליח אמר בראשונה לטימותיוס 1:15 כשהוא נזכר בימים שקדמו לפגישתו עם ישוע, "החטאים אשר אנכי הגדול בהם." בימים אלו יש הרבה החושבים שאפילו שהם מאמינים בישוע הם אנשים חוטאים. אבל זה לא נכון. לפני שאנו מאמינים בישוע כולנו חוטאים. בכל אופן, ברגע שאנו מאמינים בישוע בצורה נכונה כפי שהוא רוצה, אנו הופכים מיד לצדיקים. פאולוס השליח נזכר בזמנים שקדמו להכרתו את ישוע והתוודה שהוא היה גדול החוטאים.
בכל אופן, פאולוס, כאשר הוא נקרא שאול פגש את ישוע על הכביש לדמשק והבין שישוע הוא מושיעו והאמין והודה לו. מאז ובמשך שארית חייו הוא העיד שצדקותו של אלוהים, טבילת ישוע,  הייתה כדי לקחת את על חטאי העולם ושהיה עליו למות כדי למחוק את חטאי העולם.
במילים אחרות, הוא הפך למשרת האלוהים אשר לימד את בשורת המים והרוח. בגלל פירוש לא נכון של וידוייו שהוא היה גדול החוטאים לפני שהוא נגאל, לפני שהוא פגש את ישוע, הרבה חושבים שפאולוס היה חוטא אפילו לאחר שהוא פגש את ישוע.
האמת בכל אופן היא שהוא לא היה חוטא יותר אלא אדם שיכל לעמוד לפני ישוע כל פעם שהוא רצה. הוא חי כשהוא מלמד את בשורת הגאולה של טבילתו ודמו של ישוע. אפילו לאחר שהוא חזר לאלוהים, מילותיו נשארו לנו בתנ"ך ומעידות על כך שבשורת המים והרוח היא הבשורה של הכנסיה הקדומה. וידוייו של פאולוס השליח הם זיכרון של הימים שעברו והוקרת תודה לישוע.
האם הוא היה חוטא לאחר שהכיר את ישוע? לא. הוא היה חוטא לפני שהוא נולד מחדש. ברגע שהוא האמין בישוע כמושיעו, ברגע שהוא הבין שחטאי העולם הועברו לישוע באמצעות טבילתו, ברגע שהוא האמין בטבילת ישוע ובדם על הצלב הוא נהיה צדיק.
הסיבה שהוא כינה את עצמו גדול החוטאים היא מכיוון שהוא נזכר בימים שהוא ייסר את חסידיו של ישוע והעלה תודה לאלוהים על שהציל חוטא ללא תקנה כמוהו.
מי יכול לכנות אותו חוטא? מי יכול לכנות חוטא מישהו שהפך לצדיק על ידי כך שהאמין בטבילתו ודמו של ישוע כגאולתנו? רק אלו שלא מודעים לאמת בגאולתו של ישוע.
פאולוס השליח הפך לצדיק על ידי שהאמין בגאולה באמצעות ישוע ומאותו זמן כמשרת האלוהים דרש לכולם את הבשורה של להיות צדיק על ידי האמונה בישוע המשיח, בן האלוהים כמושיע. פאולוס השליח לא היה חוטא אלא משרת צדיק של אלוהים, משרת אמיתי אשר דרש את הבשורה לחוטאי העולם.
האם חוטא יכול ללמד אחרים? זה לעולם לא יעבוד. כיצד מישהו יכול ללמד אחרים מה שהוא בעצמו אינו יכול לעשות? כיצד אחד שבעצמו לא נגאל יכול לגאול אחרים!
אם אדם טובע ינסה לעזור לאדם שלידו שניהם יטבעו במים. כיצד חוטא יכול להציל אחרים? הוא יכול רק לקחת אותם לגיהינום איתו. כיצד אדם חולה יכול להציל חולה אחר? כיצד אחד שמותעה על ידי השטן יכול להציל אחרים?
פאולוס השליח היה חוטא אך הפך לצדיק כאשר הוא האמין בטבילתו ודמו של ישוע ונגאל מהחטאים. לכן הוא יכל להיות משרת אלוהים וללמד את הבשורה לכל חוטאי העולם. הוא יכל להציל הרבה חוטאים עם צדקתו של אלוהים. הוא בעצמו לא היה  חוטא יותר. 
הוא נולד מחדש וחי לא על פי צדקתה של התורה אלא על פי צדקתו של אלוהים. הוא נהיה צדיק ומטיף של צדקתו של אלוהים אשר החזיר הרבה אנשים לאלוהים. הוא לא היה מטיף לתועלתו האישית או של צדקת התורה אלא של צדקתו של אלוהים.
האם הוא היה חוטא? לא. הוא היה צדיק. כאיש צדיק הוא נהפך לשליח האמת של אלוהים. אל תקראו לו חוטא מכיוון שזה יהיה עלבון לאלוהים ואי-הבנתה של האמת. הוא היה צדיק. עלינו לא להעליב אותו ולא את ישוע בכך שנחשוב אחרת.
אם נגיד שהוא עדין חוטא לאחר שהוא פגש את ישוע, זה יהיה לכנות את ישוע שקרן. ישוע עשה אותו לצדיק. וזה היה ישוע שעשה אותו משרת הצדק.