Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

האם חטאינו יכולים להשטף על ידי תפילת בתשובה?

חטאינו לעולם לא יכולים להשטף על ידי תפילה וחזרה בתשובה מכיוון שגאולה לעולם לא יכולה לבוא באמצעות מעשינו העצמיים. יותר מכך, על מנת לשטוף את כל חטאינו לגמרי ולצמיתות, עלינו להאמין בטבילה ובדם של ישוע ושישוע הוא האלוהים. גאולה אמיתית ניתנת לאלו המאמינים שישוע שטף את  חטאינו על ידי שהוטבל ודימם על הצלב כדי לתת לנו חיים חדשים.
אם כך, האם אנו יכולים לשטוף את חטאי היומיום על ידי תפילה של חזרה בתשובה? לא. כל החטאים שאנו עושים במשך ימי חיינו כברו נשטפו כמעט לפני 2000 שנה כאשר ישוע לקח אותם עם טבילתו. אנו התנקנו לתמיד מכל חטאינו עם טבילתו של ישוע ודימומו על הצלב. הוא הפך לשעיר הקורבן למענינו המאמינים, שטף את כל חטאינו ושילם עליהם עם טבילתו ודמו שעל הצלב. 
אפילו החטאים שאנו עושים לאחר שהאמנו בישוע הוא שטף בצמיחת הגאולה של הטבילה, הגאולה האמיתית; ישוע הינו כבר מושיענו והוא לקח את כל חטאינו עד ליום מותנו. ישוע בא לעולם הזה והוטבל "כי כן: (מתי 3:15), ומלא את כל הצדקה על ידי כך שלקח את כל חטאינו. בן האלוהים לקח את האחריות על חטאינו על ידי כך שהוטבל.
לטבילת ישוע יש משמעות של "להישטף" מכיוון שכל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל, אנו נשטפנו לגמרי מכל חטאינו  וזה גרם לנו להיות משוחררים מכל חטאינו.
המשמעות של טבילה היא גם 'שקיעה, קבירה.' מכיוון שכל חטאינו הועברו על ישוע, הוא מת למענינו החוטאים וכל אלו המאמינים שכל החטאים הועברו על ישוע באמצעות טבילתו הופכים לנקיים לעד.
אמונה אמיתית היא להאמין בליבנו שכל חטאינו, אפילו החטאים שאנו עושים עכשיו, הועברו על ישוע בערך לפני 2000 שנה כאשר הוא לקח את כל חטאינו ו 'כי כן' קיים את צדקתו של אלוהים. 
אם הוא לא היה שוטף את כל חטאינו באמצעות טבילתו לפני זמן רב, לא הייתה לנו שום דרך לשטוף את חטאינו. זכור שכל חטאינו נשטפו על ידי ישוע לפני זמן רב.
אמונה אמיתית וגאולה רוחנית היום, משמעותה הבאת חטאינו לפני ישוע כדי להיות בטוחים שהם נשטפו ולומר, 'אתה שטפת גם את החטא הזה, נכון?'  ולהאמין בו ולהודות לו. זוהי הסיבה לכך שהוא בא, הוטבל, מת על הצלב וקם לתחייה לאחר 3 ימים; וכך נהיה מושיענו.
מבורכים אלו אשר נשטפו חטאיהם ומאמינים בטבילת ישוע אשר שטף את כל חטאינו. זוהי האמת של שטיפת חטאי היומיום. אמונה אמיתית היא להאמין בישוע אשר לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו.