Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מהו עונשו של החטא?

עונשו של החטא הוא מוות. בלי קשר לאיזה חטא, כל חטא חייב להישפט לפני אלוהים והדין על כל החטאים הוא מוות. על מנת לכפר על כל החטאים, בני ישראל היו צריכים להקריב לפני אלוהים שה ללא פגם.
לכן, אלוהים הכין את השה כדי לשחרר את כל האנשים מכל חטאיהם. השה היה נתון לסמיכת הידיים כדי לקחת את כל החוטאים ולמות בגללם.
בברית החדשה,ישוע לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו בירדן כשה ומת בגללם. "כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדונינו." (אל הרומים 6:23).
שכר החטא הוא המוות אך ישוע ביטא את אהבתו על ידי כך שמת בשמנו ונתן מתנה של חיי נצח לכל חוטאי העולם.