Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מדוע היה על ישוע למות על הצלב?

מותו של ישוע היה התשלום על כל חטאי העולם אשר הוא לקח באמצעות טבילתו. בני האדם צריכים לקבל אש לוהטת של גיהינום על חטאיהם אך מכיוון שישוע אוהב אותנו הוא קיבל את הטבילה אשר העבירה את כל חטאינו עליו והוא מת על הצלב כדי להצילנו.
הוא הקריב את עצמו כדי להציל אותנו מחטא, מקללת גיהינום. מותו היה התשלום על חטאי בני האדם . הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם וקיבל על עצמו את הדין על הצלב על מנת להציל את כולנו מחטא, מוות, משפט ודין גיהינום.
מותו של ישוע היה בגלל חטאי העולם אשר הוא לקח על עצמו  בירדן כך שהוא יוכל לקבל את הדין על חטאי בני האדם. הוא מת על הצלב וקם לתחייה כדי לאפשר לנו לחיות מחדש כצדיקים.