Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 2: רוח הקודש

מה זאת אומרת לקבל את טבילתה של רוח הקודש?

אנו צריכים לדעת את הסיבה לטבילתו של ישוע. פאולוס לימד את בשורת טבילתו של ישוע לאחדים מין האפסיים כאשר הוא שמע שהם רק הוטבלו ל "טבילתו של יוחנן". הם נטבלו בשמו של ישוע המשיח וקיבלו את רוח הקודש בליבם על ידי זה שהאמינו במה שפאולוס אמר על טבילתו של ישוע. האופי של טבילת ישוע והאופי של טבילת התשובה של יוחנן הם שונים. טבילתו של ישוע הייתה על מנת לשטוף את החטאים וקשורה ישירות לקבלתנו את רוח הקודש.
אם כן מה אופי טבילתו של יוחנן? הוא צעק: "חזרו בתשובה חבורת צפעונים, ניטשו עבודת אלוהים אחרים וחיזרו לאלוהים האמיתי". טבילתו הייתה טבילת תשובה אשר גרמה לאנשים לחזור לאלוהים. בכל אופן הטבילה שישוע קיבל מיוחנן הייתה כדי לקחת את כל חטאי העולם. זה ההבדל בין טבילתו של יוחנן לטבילתו של ישוע בידי יוחנן. טבילתו של ישוע הייתה כדי למלא את כל הצדקה.
הכוונה של למלא את כל הצדקה היא, שאלוהים אפשר לבנו להטבל על ידי יוחנן כדי שייקח על עצמו את כל חטאי העולם ועל ידי כך שייצלב על הצלב, הוא יוכל להישפט עליהם למעננו.
אלוהים הקים את ישוע מן המתים וקידש את כל המאמינים. זה נעשה לכל בני האדם.
טבילת ישוע ודמו על הצלב הביאו לכולנו גאולה נצחית, מחילת חטאים והזדמנות לחיות בצוותא עם אלוהים לתמיד. זאת היא צדקתו של אלוהים, אהבתו וגאולתם של כל בני האדם. כאן אנו יכולים לאמת שטבילתה של רוח הקודש הוגשמה דרך טבילתו של ישוע ודמו על הצלב.
על מנת להיטבל בשמו של ישוע חייבת להיות לנו עדות של אמונה שכל החטאים של עולם זה עברו לישוע דרך טבילתו. כל מי שקיבל מחילת חטאים על ידי אמונה בטבילתו של ישוע ודמו על הצלב צריך להיטבל בשמו של ישוע המשיח.
לכן אנו מוטבלים כהוכחה לאמונתנו בטבילתו של ישוע ובהתאם למצוותו שאומרת: "לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אותם לשם האב והבן ורוח הקודש" (מתי 28:19). ישוע הוטבל על ידי יוחנן על מנת לקחת את כל חטאי העולם ובגלל שאמת זו מובילה את האנשים לקבל את רוח הקודש, היא נקראת גם טבילת רוח הקודש.