Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

האם המספר 144,000 בפרק 7 מראה בדיוק את מספר בני ישראל אשר ייוושעו, או שמא זהו רק מספר סמלי?

המספר 144,000 המופיע בפרק 7 אומר לנו במדויק כמה מבני ישראל ייוושעו בסוף הזמנים, 12,000 מכל אחד משבטי ישראל וסך הכל 144,000. זה יבוצע על ידי השגחתו העליונה של אלוהים, כך שחלק מצאצאי אברהם, אשר אלוהים אוהב, ייוושעו. אלוהים זוכר את ההבטחה שהוא נתן לאברהם וכדי לקיים את ההבטחה הזו הוא יאפשר לבשורת המים והרוח להיות מופצת לא רק לגויים אלא גם לבני ישראל, צאצאיו בבשר של אברהם.
לפיכך, אלוהים קבע שבאמצעות הצרות של סוף הזמנים ושני עדי האלוהים אשר יקומו במיוחד מבני ישראל, הם ייווכחו להאמין בישוע המשיח, אשר הם רדפו וצלבו, שהוא אכן מושיעם האמיתי. באמצעות אלוהים ואמונתו של אברהם, בני ישראל יקבלו את אהבתו המיוחדת של אלוהים.
אלוהים החליט, שהוא יגאל 12,000 מכל אחד משבטי ישראל מחטאיהם ומחורבנם, ובאמצעות מלאכו, חתם אותם עם חותמת אלוהים. לכן, מתוך בני ישראל, 1440,000 יקבלו את החותמת המראה שהם אנשי האלוהים. מספר זה יחולק באופן שווה בין תריסר השבטים מפני שאהבתו של אלוהים אליהם אינה מבוססת על משוא פנים של איזשהו שבט מיוחד, אלא הוא מכסה את כולם באותו חסד של להיות עמו. למרות שלפעמים האנשים מאפשרים לרגשותיהם לטשטש את כושר שיפוטם, אלוהים פועל לגבי כל הדברים עם צדק מוחלט והגינות.
לאחר שיחתום 144,000 מבני ישראל עם חותמת הישועה, אלוהים יוריד לאחר מכן מכות גדולות על הארץ הזו. אלוהים הפך סך הכל 144,000 מבני ישראל לעמו, 12,000 מכל שבט – משבט יהודה, ראובן, גד אשר, נפתלי, מנשה, שמעון, לוי , יששכר, זבולון, יוסף ובנימין, וזה נעשה על מנת לקיים את ההבטחה שאלוהים נתן לאברהם ולצאצאיו שהוא יהיה לאלוהיהם.
לפיכך אלוהים החליט להושיע 144,000 מבני ישראל. למספר 14 כאן, כפי שהוא מופיע במתי 1:17 יש משמעות מיוחדת בשבילנו, האומרת לנו שאלוהים יתחיל את עבודתו החדשה מתוך בני ישראל. המספר מכיל את רצונו של אלוהים לסיים עתה את ההיסטוריה של העולם הראשון על האדמה הזו, ולאפשר לבני ישראל שנושעו לחיות בשמים ובארץ החדשים.
כאשר אנו מסתכלים על אילן היוחסין מאברהם ועד ישוע המשיח, אנו יכולים לגלות שמאברהם ועד דוד עברו 14 דורות, מדוד ועד גלות בבל עברו עוד 14 דורות ומגלות בבל ועד עד המשיח עברו עוד 14 דורות. במילים אחרות, אנו יכולים לגלות שאלוהים מתחיל את עבודתו החדשה כל 14 דורות. אלוהים חתם 144,000 מבני ישראל עם הרצון לגרום להם לחיות חיים חדשים, לא בעולם הנוכחי הזה, אלא במלכות השמים. כפי שניתן לראות, אלוהים הוא נאמן וללא ספק יגשים את מה שהבטיח בעבר וקבע בשביל בני האדם.