Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

מי הם שני העדים המופיעים בפרק 11?

שני העדים המופיעים בפרק 11 הם שני משרתי האלוהים אשר אלוהים יקים במיוחד כדי להושיע את בני ישראל בסוף הזמנים. כדי לקיים את הבטחתו שנתן לאברהם, אלוהים יגרום לשני הנביאים האלה אשר נשלחו כדי לגאול את בני ישראל מחטאיהם, להדריך אותם, להחזיר אותם לישוע המשיח ולהאמין בו כמושיעם. שני העדים האלה יאכילו את בני ישראל בדבר האלוהים במשך 1,260 יום – כלומר, שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע שנים של הצרה הגדולה. בהשמעת הבשורה של המים והרוח לבני ישראל, ובהביאם להאמין בכך באמצעות שני העדים, אלוהים ייתן לבני ישראל את אותה ישועה שהוא נתן לגויים, בדיוק כפי שהאחרונים הושעו מכל חטאיהם באמצעות האמונה.
חזון יוחנן 11:4 אומר,  "אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אלוהי הארץ " ישנם הרבה פירושים שונים על שני עצי הזית; יש אפילו אנשים הטוענים שהם בעצמם עצי הזית. שני עצי הזית הם אלה המשוחים. בתקופת הברית הישנה, האנשים נמשחו כאשר הם מונו לנביאים, מלכים, או כוהנים. רוח הקודש ירדה עליהם כאשר הם נמשחו. לפיכך עצי הזית נוגעים גם לישוע המשיח אשר הרה מרוח הקודש (אל הרומים 11:17).
בכל אופן, בהסתכלנו על חזון יוחנן 11:1 – "וינתן לי קנה דומה למטה ויעמוד המלאך ויאמר קום ומוד את היכל יי ואת המזבח ואת המשתחוים בו." – עלינו להבין שהמוקד בפרק 11 הוא ישועת בני ישראל. במילים אחרות, מהזמן ההוא תתחיל עבודת השמעת בשורת המים והרוח לבני ישראל ושחרורם מכל חטאיהם באמצעות חסד הישועה אשר ניתן על ידי ישוע המשיח, והפיכתם לאנשי האמת של אלוהים. אם כן, שני העדים הם שני נביאי האלוהים אשר הוא יקים בסוף הזמנים כדי להושיע את בני ישראל.
בתנ"ך, המנורה היא קהל האלוהים אשר בין הגויים, וקהל האלוהים אשר אופשר לבני ישראל. אלוהים הוא לא רק אלוהי ישראל, אלא הוא גם אלוהי הגויים, שהרי הוא אלוהי כולם. לפיכך בין בני ישראל ובאופן דומה בין הגויים, אלוהים יסד את קהלו בשניהם, ובאמצעות קהלו הוא עושה את עבודת הושעת הנשמות מהחטאים עד ליום האחרון.
מזמן הברית הישנה, היו לישראלים נביאים אשר הוקמו על ידי תורת אלוהים, ובאמצעותם הם שמעו את דבר האלוהים. היה להם את תורת ומשה והנביאים. לפיכך, הם ידעו הכל על שיטת ההקרבה ועל הנביאים של הברית הישנה, וזוהי הסיבה שהם צריכים נביאי אלוהים אשר יבואו מעמם שלהם.
הם גם מאמינים שהם העם הנבחר של אלוהים, ולכן הם לא לוקחים ברצינות ולא מקשיבים כאשר הגויים אומרים להם על דבר האלוהים. לפיכך, רק כאשר הנביאים המאמינים בבשורת המים והרוח ואשר מונו על ידי אלוהים יקומו מתוך עמם, הם יקבלו ויאמינו לבסוף בישוע המשיח כמושיעם.
זוהי הסיבה שאלוהים בעצמו יקים את שני הנביאים מתוך עם ישראל וישלח אותם לבני ישראל. נביאים אלה למעשה יעשו הרבה נפלאות שמשרתי האלוהים הידועים ביותר בברית הישנה נהגו לעשות בעבר. חזון יוחנן 11:5-6 אומר לנו,  "וכי יבקש איש להרע להם תצא אש מפיהם ואכלה את אויביהם וכן כל המבקש להרע להם מות יומת. ולהם השלטון לעצור את השמים ולא יהיה מטר בימי נבואתם וישלטו על המים להפכם לדם ועל הארץ להכותה בכל נגע מדי יחפצו."
עד שלמשרתי האלוהים אשר באו למען בני ישראל לא יהיה כוח כזה, בני ישראל לא יחזרו בתשובה, ולכן אלוהים יכסה את שני הנביאים בכוחו. אלוהים ייתן לשני העדים את כוחו המיוחד כך שהם יוכלו ללמד את דבר הנבואה לבני ישראל, להעיד עליהם, ולגרום להם להאמין שישוע המשיח הוא המשיח אשר חיכו לו זמן רב. כשייראו את נפלאות אשר ייעשו על ידי שני הנביאים האלה, בני ישראל ישמעו להם ויחזרו לישוע המשיח.
כאשר שני הנביאים ישלימו את עבודת הפצת הבשורה לבני ישראל, אנטיכריסטוס יופיע בעולם הזה, יתייצב נגד הפצת הבשורה שלהם, ויגרום להם למות מות קדושים. חזון יוחנן 11:8 אומר לנו,  "והיתה נבלתם ברחוב הער הגדולה הנקראת כפי הרוח בשם סדום ומצרים אשר שם נצלב גם אדונינו."
בהשמעתם את הבשורה לכל בני ישראל ובסיימם את עבודתם, שני הנביאים ייהרגו במקום שבו ישוע נצלב בעבר. עובדה זו תומכת בפירוש ששני העדים האלה הם מבני ישראל. היות שבני ישראל הם משרתי האלוהים.
לסיכום, אלוהים יקים את שני נביאיו כדי להעיד לבני ישראל אשר סירבו להאמין בישוע המשיח ודחו אותו ואשר מבחינה רוחנית הם כמו סדום ומצרים, שישוע המשיח הוא למעשה המשיח שלהם אשר חיכו לו זמן רב, ובאמצעות שני העדים האלה אשר יכוסו בכוחו, אלוהים יגרום לבני ישראל להאמין בישוע.