Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

מי היא האשה בפרק 12?

האשה בפרק 12 היא קהל האלוהים בזמן הצרה הגדולה. באמצעות האשה הנרדפת על ידי התנין, פרק 12 מראה לנו שקהל האלוהים יינזק קשות על ידי השטן כאשר סוף הזמנים יגיע. בכל אופן, באמצעות הגנתו המיוחדת של אלוהים, קהלו יגבר על השטן ועל אנטיכריסטוס עם אמונתם, ויקבל את הכבוד להתכסות בברכותיו הגדולות.
מכיוון שהקדושים אשר ישארו בקהל האלוהים יקבלו את מזון האמונה אפילו בזמן הצרה, הם יגברו על אנטיכריסטוס וינצחוהו על ידי שיאמצו את מות הקדושים שלהם עם אמונתם בבשורת המים והרוח. אלוהים הסביר את העובדה הזו באמצעות המטפורה של האשה בפרק 12.
חזון יוחנן 12:13-17 אומר לנו,  "ויהי כאשר ראה התנין כי הוטל ארצה וירדוף את האשה אשר ילדה את הזכר. ויתנו לאשה שתי כנפי הנשר הגדול לעוף המדברה אל מקומה אשר תכולכל שם מועד מועדים וחצי מפני הנחש. וישלח הנחש נהר מים מפיו אחרי האשה לשטפה בנהר. ותעזור הארץ את האשה ותפתח הארץ את פיה ותבלע את הנהר אשר שלח התנין מפיהו. ויקצוף התנין על האשה וילך לעשות מלחמה עם יתר זרעה השומרים פקודי אלוהים ואשר להם עדות ישוע."
השטן אשר לעיתים קרובות מתואר בתנ"ך כנחש, היה במקור מלאך אשר גורש מגן עדן כיוון שניסה לקחת את מקומו של אלוהים. מכיוון שהשטן, יחד עם מלאכים אחרים אשר הלכו אחריו, גורש מגן עדן כתוצאה מכך, בידעו שבקרוב הוא ייכבל לבאר התהום, הוא בא אל האדמה הזו ורדף את קהל האלוהים ואת קדושיו.
למרות שהשטן ניסה למנוע מישוע המשיח לעשות את מה שהוא בא לעשות על האדמה הזו – כלומר, להושיע את בני האדם מחטאיהם – אף על פי כן המשיח לקח את חטאי העולם על עצמו עם טבילתו, שפך את דמו על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך אכן הושיע את בני האדם מכל חטאיהם. ישוע השלים את רצון אביו. חרף נסיונו של השטן להפריע לעבודת ישוע אשר עשתה את רצון האלוהים להושיע את בני האדם מחטאיהם, המשיח התגבר על הפרעתו של השטן ומילא את כל רצונו של אביו.
בכל אופן בהוליכו שולל הרבה אנשים והפיכתם לבני בריתו, השטן גרם להם להתייצב נגד ישוע המשיח והקדושים. ביודעו שימיו ספורים, הוא הסית את האנשים אשר על האדמה הזו להתייצב נגד אלוהים ולרדוף את קדושיו. בוודאו שעולם זה מוצף בחטאים, השטן גרם לכולם לרדוף אחר החטאים והקשה את ליבם כדי שיעמדו נגד אלוהים עם רשעיותיהם.
השטן מתקיף ללא הרף את קדושיו האהובים של אלוהים עם חטאים, כיוון שהוא יודיע היטב שזמנו אוזל. הוא גרם לכל מי שבעולם הזה לרדוף אחר החטאים והקשה את ליבם לעמוד נגד אלוהים ונגד קדושיו עם חטאיהם. לפיכך, כאשר סוף הזמנים יגיע, הקדושים חייבים להגן על אמונתם, ללחום נגד השטן ולנצחו.
אך כיוון שאלוהים אוהב את הקדושים אשר נשארו בקהלו יש לו ברכה מיוחדת השמורה להם. הברכה הזו היא שהוא יאכיל את הקדושים במזון האמונה בקהל האלוהים במשך שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה, לפני שאנטיכריסטוס יופיע בעולם הזה, יוליך שולל את האנשים ויעשם למשרתיו כדי שיתייצבו נגד אלוהים וירדפו את קדושיו. מדוע? כיוון שבזמן שחטאים יהיו נפוצים ואנטיכריסטוס יופיע, הקדושים חייבים למות מות קדושים. כדי לעשות כן, אלוהים יזין את קדושיו באמצעות קהלו ויאפשר להם למות מות קדושים עם אמונתם במשך שלוש וחצי שנים – כלומר,  "מועד מועדים וחצי " (חזון יוחנן 12:14).