Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

מהי בבל?

המילה בבל משמשת בתנ"ך כדי להראות את העולם אשר הופרד מאלוהים. בברית הישנה, אפשר למצוא את סיפור "מגדל בבל." כאשר האנשים איחדו את כוחם במטרה לבנות את מגדל בבל כדי לעזוב את אלוהים, אלוהים מנע מהם לבנות את המגדל, הרס אותו, בלבל את שפתם ופיזר אותם.
באותו אופן, עולם זה הוא כמו בזמן מגדל בבל. מלכי הארץ זנו וחיו חיי מותרות עם כל דברי העולם, והסוחרים התעלמו בחייהם מאלוהים, כשהם יותר מידי עסוקים בלמכור ולקנות כל דבר אשר הוא נתן להם. ניצלו את הדת, נביאי השקר חיו את חייהם כשהם מדברים בקול רע והפכו לסוחרים אשר מספסרים בנשמותיהם של האנשים וצברו הון עם נכסים חומריים של העולם הזה. הם אהבו את העולם ואמרו שאף עולם אשר נבנה עד עתה על ידי בני האדם לעולם לא היה טוב יותר מהנוכחי.
כך, כשסוף הזמנים יגיע, עולם זה יהיה כה מזוהם לפני אלוהים והחטאים יהיו כה נפוצים שלאלוהים לא תהיה ברירה אלא להרוס את העולם אשר הוא בעצמו בנה. באוהבם את העולם יותר מידי, אנשי העולם הזה יחשיבו אותו כאלוהיהם ויאמינו בו וילכו אחריו ככזה. עולם זה יהפוך לפיכך לחממת חטאים והאנשים אשר חיים בחממת החטאים הזו ישתכרו מכל סוגי החטא, וחטאים אלה יביאו לידי נפילת העולם. לכן הארץ תגיע לקיצה כאשר יבאו המכות של שבע הקערות אשר יינתנו על ידי אלוהים.
סיבה נוספת לכך שעולם זה יעמוד בפני המכות של שבע הקערות אשר יבואו מאלוהים היא מכיוון שאנשי העולם, באוהבם את העולם, הפכו למשרתי השטן ואנטיכריסטוס, ובאחדם את כוחם עם אנטיכריסטוס, הם רצחו את הקדושים הנולדים מחדש אשר האמינו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים.
כאשר סוף הזמנים יגיע, האנשים ייכנעו לאנטיכריסטוס, יקבלו את תו השטן אשר יינתן על ידו, ולפיכך יהפכו לעבדיו של הרוע. כיוון שאנשי העולם הזה, קשרו קשר עם אנטיכריסטוס, עמדו נגד אלוהים ורצחו את קדושיו, אלוהים ישלם להם בחזרה בדיוק כפי שהם רדפו, והביאו סבל, צרות ומוות לקדושים.