Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

מתי מתחילה מלכות אלף השנים (האם היא מלכות לפני הצרה או אחרי הצרה?)

הרבה אנשים מאמינים שהקדושים יילקחו לפני האירוע של הצרה הגדולה של שבע השנים, ובמשך תקופת הצרה הם יהיו כבר במלכות אלף השנים של המשיח ולא על הארץ הזו. בכל אופן, כאשר אנו מעמתים את האמונה הזו עם דבר האלוהים, אנו יכולים לראות לגלות בקלות שזוהי אמונה שקרית.
אדונינו האלוהים נותן את מלכות המשיח לקדושיו במשך אלף שנים כמתנה על שעמלו ונתנו את חייהם לתועלתה של הבשורה. כפי שחזון יוחנן 20:4 אומר לנו, "וארא כיסאות וישבו עליהם והמשפט ניתן בידם ונפשות ההרוגים על עדות ישוע ועל דבר האלוהים ואשר לא השתחוו לחיה ולצלמה ולא קיבלו את תוה על מצחותם ועל ידם ויקומו ויחיו וימלכו עם המשיח אלף שנים."
הקטע שלעיל מסביר לנו מי הם אלה אשר יהיו מסוגלים להיכנס למלכות אלף השנים. הם אלה אשר בזמן הצרה הגדולה נלחמו נגד אנטיכריסטוס, מתו מות קדושים כדי להגן על אמונתם, לא קיבלו את תו החיה וגם לא עבדו את צלמה. כדי להפריד את החיטה מהמוץ, אלוהים נתן לבני האדם את האפשרות לקבל או לא לקבל את תו החיה. כדי לקחת את הקדושים ולתגמל אותם עם מלכותו של המשיח על אמונתם ועל התגברותם על השטן, אלוהים רוצה להפריד את החיטה מהמוץ.
המכשול הכי גדול שיעמוד בפני אנטיכריסטוס כדי להתייצב נגד אלוהים, להאליה את עצמו, ולגרום לאנשים לקבל את סימנו, יהיו אנשי האלוהים. לפיכך, אנטיכריסטוס יקדיש את כל מאמציו כדי לסלקם. אך הקדושים לא ייכנעו לחיה, ילחמו בה עם אמונתם, יאמצו את מות הקדושים שלהם ועל ידי כך יתנו כבוד לאלוהים. מספר עצום של קדושים, בצפייתם לעולם הבא, יאמצו מרצון את מות הקדושים שלהם כדי להגן על אמונתם באלוהים. כיוון שאנטיכריסטוס יביא סבל רב על הקדושים בזמן הצרה הגדולה, אלוהים הכין בשבילו ובשביל חסידיו את המכות של שבע הקערות ואת עונש הגיהינום הבוער לנצח.
לפיכך, עולם זה ייהרס לחלוטין וייחרב על ידי המכות של שבע הקערות, עם רעש אדמה אשר יכה את הארץ ואשר מעולם לא נראה כמותו. כתוצאה מכך, העולם הראשון יעלם ללא עקבות. לאחר מכן אלוהים יצווה על מלאכו לאחוז בתנין ולכבול אותו לבאר התהום למשך אלף שנה, שהרי אדונינו יהיה חייב לאסור את התנין בתהום לפני שהוא יאפשר לקדושיו לחיות במלכות אלף השנים של המשיח.
כיוון שהשטן לא ימצא במלכות אלף השנים היכן שהקדושים ימלכו עם המשיח, לא יהיו שם יותר רמאים ולא קללות. ישעיה 35:8-10 מסביר על מלכות המשיח אשר תהיה לקדושים אשר השתתפו בתחיית המתים הראשונה כך:  "והיה שם מסלול ודרך ודרך הקודש ייקרא לה לא יעברנו טמא והוא למו הולך דרך ואווילים לא יתעו. לא יהיה שם אריה ופריץ חיות כל יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים. ופדוי יהוה ישבון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה."
מלכותו של המשיח תימשך אלף שנה ותבוא לאחר שהארץ הזו תעבור את שבע השנים של הצרה הגדולה ולאחר שעולם זה אשר יישלט על ידי השטן ואנטיכריסטוס ייהרס לגמרי. לכן ממלכה זו, היא הגמול שאדונינו ייתן לקדושיו על שנרדפו ומתו מות קדושים כדי להגן על אמונתם בבשורת המים והרוח ועל שעמלו ללמד את הבשורה הזו.