Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

מהי העיר ירושלים החדשה?

העיר ירושלים החדשה היא העיר הקדושה בשמים והארץ החדשים שאלוהים הכין לקדושים אשר ישתתפו בתחיית המתים הראשונה. לאחר שיסיים את המכות של שבע הקערות על האדמה הזו, אלוהים יכבול את השטן לבאר התהום למשך אלף שנים, יעניק לקדושים אשר השתתפו בתחיית המתים הראשונה את ברכת השלטון עם המשיח למשך אלף שנים, ולאחר שאלף השנים יגיעו לקיצן, יעלים את השמים והארץ הראשונים וייתן לקדושים מתנה של שמיים וארץ חדשים.
אלה אשר יקבלו את הברכות הם הקדושים אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורה הקדושה של המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. ישוע יהפוך לחתנם של הקדושים, והקדושים, ככלותיו של השה אשר נעשה לחתנן, יחיו בתהילה כשהם מכוסים בשמירתו, בברכותיו ובכוחו, בממלכתו המהוללת.
אלוהים הכין לקדושים האלה את עיר הקודש בשמים ובארץ החדשים. עיר זו היא מה אם לא העיר ירושלים החדשה. היא הוכנה אך ורק לקדושי האלוהים. וכל זה תוכנן למען הקדושים בישוע המשיח אפילו לפני שאלוהים ברא את היקום. אלה אשר, על ידי כוחו הנפלא של יי האלוהים, יחיו במלכות אלף השנים של המשיח, יהיו כשירים לעבור לשמים ולארץ החדשים היכן שנמצאת עיר הקודש.
מרגע זה והלאה, הקדושים יחיו עם ישוע לעד במקדשו של אלוהים. מכיוון שאלוהים נמצא עימהם, לא יהיה יותר מוות, צער, בכי, וסבל כיוון שהשמים והארץ הראשונים ייעלמו ואלוהים יעשה את כל הדברים לחדשים.
העיר ירושלים החדשה זורחת, כיוון שיש לה את תהילת האלוהים, ואורה הוא כמו האבן היקרה ביותר, כמו אבן ישפה, וצלולה כקריסטל מפני שכבוד האלוהים הוא עם העיר ואלה השוכנים בה. לעיר יש חומה גדולה וגבוהה עם תריסר שערים, שלושה בכל כיוון; השערים נשמרים על ידי תריסר מלאכים ושמם של תריסר שמות בני ישראל רשומים על השערים. לחומת העיר יש תריסר יסודות, ועליהם רשומים שמותיהם של תריסר שליחי השה.
העיר קבועה כריבוע שהמידה של צד אחד שלה היא 12,000 ריס – בערך 2,220 ק"מ (1,390 מיל). מידת חומתה היא 144 אמה, בערך 72 מטר. חומה זו בנויה מאבן ישפה והעיר היא זהב טהור כמו זכוכית זכה. יסודות העיר מקושטים בכל סוגי האבנים הטובות, ותריסר השערים של העיר עשויים ממרגליות.
כיוון שיי האלוהים והשה נמצאים בעיר, אין צורך שהשמש או הירח יזרחו. גם, נחל החיים זורם מכיסא האלוהים והשה, משקה את מלכות השמים ומחדש את כל הדברים. משני צידי הנחל עומדים עצי החיים, המניבים תריסר פירות כל חודש, ועליהם הם לרפואת העמים. אין שם יותר קללות, אלא רק ברכות נצחיות נמצאות שם.