Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

אני מאמין שהקדושים יילקחו לפני הצרה הגדולה. אך התנ"ך מתייחס לעיתים קרובות לקדושים אשר יישארו על הארץ בזמן הצרה הגדולה. האם הם אלה אשר התפשרו עם דברו וכתוצאה מכך אמונתם הפכה לפושרת?

קודם כל, אתה חייב להבין שתאורית לקיחת הקהילה לפני הצרה הגדולה אשר אתה מאמין בה היא למעשה דוקטרינה שקרית. זה החלק אשר הרבה נוצרים הבינו שלא כהלכה. הם חושבים שמכיוון שהקדושים יילקחו לפני הצרה הגדולה, כאשר זמנה יגיע, רק החוטאים יהיו על הארץ. בכל אופן, הבעיה היא שהתנ"ך מתייחס לעיתים תקופות לקדושים אשר יישארו על הארץ בשעת הצרה הגדולה ואשר יתגברו על הרדיפה בעזרת ההתמדה ומות הקדושים שלהם.
לכן הרבה אנשים חושבים בטעות שהקדושים האלה אשר נשארו מאחור ואשר נרדפים בזמן הצרה הם אלה אשר התפשרו עם העולם ואשר אמונתם פושרת.
האנשים אשר מחזיקים בדעה כזאת חיים בבלבול כיוון שהם אינם יודעים מדבר האלוהים את הזמן המדויק של לקיחת הקהילה. מתי אם כן, הוא הזמן המדויק של הלקיחה? על נושא זה, פאולוס אמר לנו בשנית אל התסלוניקים 2:1-4 כך:  "והננו מבקשים מכם אחי על אודות ביאת אדונינו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו. אשר לא תיטרף דעתכם פתאום ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדיבור ולא באיגרת כמו שלוחה מאיתנו כאילו הגיע יום המשיח אל יתעה אתכם איש בכל אופן כי לא יבוא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון. המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלוהים כאלוהים ומראה את עצמו כי אלוהים הוא."
"איש החטאה ...בן האבדון " מכוון כאן לאנטיכריסטוס אשר יופיע באמצע הצרה הגדולה. במילים אחרות, אנטיכריסטוס יופיע בעולם לפני לקיחת הקהילה וירומם עצמו אל על כאלוהים. הוא יעשה אלילים בדמותו ויכריח את האנשים לעבוד ולשרת אותו. כדי להביא את כולם תחת שליטתו, הוא גם יגרום לאנשים לקבל תו עם שם החיה או מספרה על ידם הימנית או על מצחם, ויאסור על פי שלא יהיה לו הסימן הזה לקנות או למכור כל דבר.
 כאשר החיה הזו תופיע בעולם, אנשי העולם הזה יאלצו לקבל את התו הנושא את שמה או את מספרה. לפיכך, כל מי ששמו לא כתוב בספר החיים מאז הבריאה, יקבל בסופו של דבר את התו ויעבוד את החיה.
בכל אופן, מכיוון שבלב הקדושים אשר הפכו לאנשי האלוהים יש את רוח הקודש, הם לא יוכלו לעבוד כל יצור כאלוהים לבד מהאלוהים האמיתי. רוח הקודש אשר שוכנת בליבם תיתן להם את הכוח להתנגד לכפייה של השטן ושל אנטיכריסטוס ולהגן על אמונתם עם מות הקודשים שלה. רוח הקודש תיתן להם גם את המילים אשר בעזרתן הם יוכלו לעמוד נגד אויביהם.
חזון יוחנן 17:12-13 אומר לנו,  "ועשר הקרנים אשר ראית עשרה מלכים הם אשר לא קיבלו מלכות עד הנה רק לשעה אחת ממשלה כמלכים יקבלו עם החיה. ולאלה עצה אחת ואת כוחם ואת ממשלתם יתנו לחיה." אנטיכריסטוס יקבל את השלטון כדי לרדוף את הקדושים וישלוט על אומות העולם רק לזמן קצר. זמן קצר לאחר דרישתו של אנטיכריסטוס לקבל את סימנו יבוא מות הקדושים.
חזון יוחנן 11:11-12 אומר לנו מצד שני,  "ויהי אחר ימים שלושה וחצי ותבוא בהם רוח חיים מאת האלוהים ויעמדו על רגליהם ואימה גדולה נפלה על כל רואיהם. וישמעו קול גדול מן השמים מדבר אליהם לאמר על הנה ויעלו בענן השמימה ושונאיהם רואים אותם." מעובדה זו, ששני העדים שמתו מות קדושים קמו לתחייה ונלקחו תוך שלושה ימים וחצי, אנו יכולים לראות גם שההפסקה בין מות הקדושים שלנו ללקיחה שלנו היא גם לא כל כך ארוכה. שני העדים האלה נלקחו בו זמנית עם תחיית המתים שלהם. כאשר ישוע יחזור, הקדושים שמתו על קידוש השם והקדושים אשר שרדו ואשר לא קיבלו את תו החיה, יקומו לתחייה, יתרוממו לרקיע, ויקבלו את ישוע ברקיע.
לכן, אנו יכולים להבין שהופעתו של אנטיכריסטוס, מות הקדושים תחייתם ולקיחתם קשורים מאד זה לזה. פאולוס ויוחנן הסבירו לנו בפירוט על זמן לקיחת הקדושים. כל הקדושים יעברו את שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה. במילים אחרות, עד שכל המכות של שבעת השופרות יחלפו, הם עדיין יהיו על הארץ.
עם הופעתו של אנטיכריסטוס, הקדושים ייכנסו לשלוש וחצי השנים האחרות של הצרה הגדולה, והם יישארו על הארץ עד אשר הם ימותו מות קדושים בסרבם לקבל את תו החיה. בהביננו זאת, אנו כולנו חייבים לטפח עתה את אמונתנו בתוך קהל האלוהים, בזמן הנוכחי הזה.