Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

שני העדים יקומו לתחייה ויעלו מעלה אל השמים לאחר שישלימו את עדותם. כיצד זה שונה מלקיחת הקדושים עם ביאתו השניה של ישוע?

כפי שהסברתי בתשובתי לשאלה 2, שני העדים האלו הם משרתיו המיוחדים של אלוהים אשר הוא יקים מתוך בני ישראל כדי להושיעם. יש עבודה חשובה שאלוהים חייב לעשות לפני הריסת העולם והיא להושיע את בני ישראל מהחטאים ולגרום להם להשתתף בתחיית המתים ובלקיחה.
פאולוס השליח אמר באל הרומים 3:29-30, "או האלוהים רק אלוהי היהודים הלא גם אלוהי הגויים אכן גם אלוהי הגויים הוא. כי אחד האלוהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה." הדרך להיוושע מהחטאים לפני אלוהים היא אותו דרך גם בשביל היהודים וגם בשביל הגויים. באופן דומה גם ליהודים וגם לגויים הצידוק בא על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח. כדי להיוושע מכל חטאיהם, היהודים חייבים גם לקבל את ישוע המשיח כמושיעם ולהאמין, בדיוק כפי שהגויים מאמינים, שישוע המשיח לקח את כל חטאיהם על עצמו עם טבילתו, ושהוא מת על הצלב כדי להישפט למענם על החטאים האלה.
אלוהים מתייחס גם ליהודים וגם לגויים באופן דומה, ואפשר לשניהם את אותה ישועה באמצעות האמונה. זוהי הסיבה שאלוהים אפשר את שני העדים של היהודים בזמן שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה, ומדוע הוא אפשר לעדים האלה להשמיע ליהודים את בשורת המים והרוח.
בקשר לשני העדים הללו, פרק 11 בחזון יוחנן מתייחס לשני עצי הזית ולשני המנורות. שני עצי הזית הם שני משרתי האלוהים האלה אשר באמצעותם הוא יאפשר את ישועת עם ישראל, ושני המנורות הם שתי קהילות האלוהים אשר הם של בני ישראל ושל הגויים. אלוהים יאפשר, במילים אחרות, לשתי קהילותיו, אחת ליד השניה, ללמד את הבשורה של המים והרוח לבני ישראל ולגויים בזמן שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה.
עתה, קהילת האלוהים אינה נמצאת בתוך בני ישראל. אך כאשר אלוהים יחדור לליבם, וכאשר הזמן יגיע, הוא יכין את ליבם לקבל את דברו, יקים את שני המשרתים מהם, ויגרום להם לקבל את ישוע המשיח כמושיעם.
אלוהים אם כן יושיע גם את בני ישראל וגם את הגויים בזמן הצרה הגדולה. הוא יאפשר גם את הרדיפה ואת מות הקדושים של הנולדים מחדש גם בקרב בני ישראל ובקרב הגויים באופן דומה. העובדה ששני העדים מתו מות קדושים לאחר שהשלימו את עדותם ולאחר מכן קמו לתחייה והתרוממו לשמים לאחר שלושה וחצי ימים – זה בסופו של דבר מכיל את העובדה שבדיוק כמו שני העדים האלה, משרתי האלוהים ואנשיו מבין הגויים גם ילחמו נגד אנטיכריסטוס, ימותו מות קדושים, ועל ידי כך ישתתפו בתחיית המתים ובלקיחה.