Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

האם "המון רב אשר לא יכול איש למנותו (חזון יוחנן 7:9)" הם הקדושים שנלקחו?

כן זה נכון. חזון יוחנן 7:9 אומר,  "אחרי כן ראיתי והנה המון רב אשר לא יכול איש למנותו מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות ויעמדו לפני הכסא ולפני השה מלובשים שמלות לבנות וכפות תמרים בידיהם." מהמשפט  "מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות... מלובשים שמלות לבנות," אנו יכולים לראות שעם אמונתם בבשורת המים והרוח, מספר רב מתוך הגויים יילחם נגד אנטיכריסטוס וינצח אותו, ימות מות קדושים, וישתתף בתחיית המתים הראשונה ובלקיחה.
למרות שבימים האחרונים ההם אנטיכריסטוס ישתולל ללא קבלת עונש, אנו יכולים גם להבין שביחד עם זה, יקומו אף יותר הרבה אנשים אשר יאמינו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים. לפיכך, המון רב מתוך הגויים יקום ויהיה כה רב אשר אף אחד לא יוכל לספור, ייוושע המחטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ויאמץ את מות הקדושים שלו עם אמונתו.
חזון יוחנן 7:14 אומר,  "ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלותם וילבינום בדם השה." כאשר הצרה הגדולה תבוא על האדמה הזו, אנשים אלה ייוושעו מהחטאים על ידי האמונה בכל ליבם בבשורת המים והרוח אשר נשמעת על ידי קהל האלוהים. לכן הם ימותו מות קדושים, כיוון שהם לא עבדו את אנטיכריסטוס ולא קיבלו את תו החיה על יד ימינם או על מצחם, ולכן ישתתפו בתחיית המתים ובלקיחה. זוהי הסיבה שהעם עומדים לפני הכסא ולפני השה ומהללים,  "הישועה לאלוהינו היושב על הכסא ולשה."
אלוהים, אם כן, הוא לא רק אלוהי היהודים, אלא הוא גם אלוהי הגויים. לפיכך, הוא יוודא שכאשר הימים האחרונים של הצרה הגדולה יגיעו, מספר עצום של גויים מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות יאמינו בבשורת המים והרוח, יקבלו את מחילת החטאים ויהיו בין הקדושים אשר מתו עם אמונתם.