Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

אתה אומר שישוע יחזור לקחת את הקדושים ושהוא יירד גם אל האדמה הזו כדי לנהל את המלחה בהר מגידו. האם אתה אומר שישוע יירד אל האדמה הזו פעמיים? מה ההבדל בין שני אלה?

ירידתו של ישוע מהשמים אל הרקיע כדי לקחת את הקדושים וחזרתו אל הארץ כדי לשפוט את השטן באמצעות המלחמה שעל הר מגידו הם שונות אחת מהשניה.
כאשר יגיעו לקיצן שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה, וזמן קצר לאחר מות הקדושים עם הופעתו של אנטיכריסטוס, ישוע יירד מהשמים. בזמן ההוא, הקדושים אשר יישנו בקברם והקדושים אשר שרדו את הצרה מבלי לקבל את תו החיה ואשר הגנו על אמונתם, יקומו לתחייה, יתרוממו לשמיים ויפגשו את ישוע ברקיע. מאותו זמן ואילך, הקדושים יהיו תמיד עם ישוע. ישוע לא יירד אל הארץ בזמן ההוא. מדוע? כיוון שהמכות של שבע הקערות אשר יישפטו את השטן ואת אנטיכריסטוס עדיין יישארו וישפכו על הארץ.
פאולוס השליח אמר לנו בראשונה אל התסלוניקים 4:17,  "אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נילקח איתם יחדיו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון." הקדושים אשר לחמו נגד אנטיכריסטוס ואשר מתו מות קדושים כדי להגן על אמונתם ישתתפו בתחיית המתים הראשונה, ייפגשו את ישוע ברקיע, לא על הארץ הזו, ויכנסו לסעודת החתונה של השה עם ישוע המשיח אשר יהפוך לבעלם.
לאחר מכן, אלוהים יצווה על מלאכיו לשפוך את המכות של שבע הקערות המלאות בחמת אלוהים ואשר הוא החזיק בסבלנות מאז הבריאה, על אנטיכריסטוס, על חסידיו ועל כל החוטאים בעולם הזה אשר יישארו עדיין על האדמה. העולם יעמוד בפני מכות גדולות לאין שיעור אשר לא נראו מעולם לפני כן. הקדושים אשר יפגשו את ישוע ברקיע יהללו את ישוע ברקיע על המכות של שבע הקערות אשר יישפכו על האדמה הזו.
בלוקחם חלק בתחייה ובלקיחה באמצעות ישוע, הם יעמדו בים של זכוכית מעורב באש כדי להלל את דין הצדק של אלוהים אשר אלוהים נתן על האדמה הזו. לכן, הקדושים אשר מתו מות קדושים והשתתפו בתחייה ובלקיחה באמצעות כוחו של ישוע יהללו את ישוע ללא הרף על הישועה אשר הוא נתן להם ועל הדין שבא על אנטיכריסטוס ועל משרתיו על ידי כוחו הכל יכול וידיעתו המופלאה.
כשהמלאכים המחזיקים בשבע הקערות יישפכו כל אחת מהקערות, כל העולם הזה יסבול רבות מהשחין; מהמכה בה הים יהפוך לדם; מהמכה בה המים יהפכו לדם; המכה בה ייצרבו מחומה של השמש; וממכת החושך והכאב. כאשר המלאך השישי ישפוך את קערתו על הנהר הגדול נהר פרת, מימיו ייבשו ויפלס את הדרך למלכים מן המזרח. רעב גדול יפרוץ על האדמה מהמכה הזו ויביא סבל גדול לאנשים. שדים ישתוללו ויסיתו את לב האנשים לאנטיכריסטוס ולנביא השקר.
לאחר מכן רוחות השדים יסיתו את מלכי הארץ למלחמה ויאספו אותם במקום אשר נקרא הר מגידו כדי להילחם נגד האלוהים הכל יכול. כאן תיערך המלחמה האחרונה בין השטן לבין אלוהים. אך כיוון שישוע הוא אלוהים והכל יכול, הוא יירד מהרקיע עם צבאו כשהוא יושב על סוס לבן, ינצח את השטן וישליך את החיה לאגם בוער באש וגופרית (חזון יוחנן 19:11-21). מכיוון שלישוע יש את הכוח המוחלט כאלוהים, בביאתו השניה הוא יופיע על הארץ הזו כדי לשפוט את העולם ולהשמיד את החיה.
לפיכך, אנו חייבים להבין שכשישוע המשיח יירד מהשמים בזמן לקיחת הקדושים, הוא לא יירד אל האדמה הזו אלא הוא יירד לרקיע כדי לקחת את הקדושים למקומו, יאפשר להם לפגוש אותו ברקיע, ולהיכנס לסעודת החתונה של השמים. כאשר ישוע יחזור אל הארץ הזו, הוא יעשה זאת כדי לנצח עם כוח דברו את השטן ואת צבאו אשר יתיצבו נגד אלוהים באמצעות הקרב בהר מגידו, כדי להשליך את השטן לאדם של אש וגופרית, ולהרוג את כל חסידיו שנשארו. זוהי ביאתו השנייה של ישוע. עלינו להיות בעל ידע מדויק ואמונה אשר יוכלו להבחין בין ירידתו של ישוע לרקיע וביאתו השניה אל הארץ.
אך הרבה אנשים חושבים שישוע יירד באופן רצוף אל האדמה הזו כאשר הלקיחה תתרחש. זה מבחינה עובדתית לא נכון. כאשר הלקיחה תתרחש, ישוע לא יבוא אל האדמה הזו אלא לרקיע. במילים אחרות, הוא יעלה למעלה ויקבל את הקדושים ברקיע.
לפיכך, אתה חייב להסיר ממך את המחשבה שישוע יבוא שוב אל הארץ הזו בשעת לקיחת הקהילה ובמקום זאת להבין, בהתבססות על הדבר הכתוב, שלקיחת הקדושים תתרחש כאשר המלאך השביעי ייתקע בשופרו.