Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 4: שאלות נפוצות מקוראי ספרינו

אמרת, ישוע באמת לקח את כל חטאי העולם כאשר הוא הוטבל בידי יוחנן. אם כן, המשמעות היא שהוא הפך לחוטא בזמן כהונתו הציבורית, האם לא כן?

כל חטאי העולם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. אך אין המשמעות היא שהוא הפך לחוטא. החטאים לא הועברו לרוחו, אלא רק לבשרו. ישוע נשלח לעולם בגוף אדם. המשמעות היא שהוא שם על עצמו בשר אדם בעוד הוא אלוהים. כלומר הוא רק נשא את חטאי העולם על בשרו כאלוהים.
 
ראה ישעיה 53:6, "ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו." כך, כל החטאים באמת הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. גם אל הרומיים 8:3 אומר, "כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על ידי הבשר עשה האלוהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר."
 
ישוע נשא את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ונשא אותם אל הצלב. במשך כהונתו הציבורית, הוא נשא את החטאים לפני שנצלב על הצלב. לכן התנ"ך אומר, "אחרי כן בא איתם ישוע אל חצר הנקרא גת שמני ויאמר אל התלמידים שבו לכם פה עד אשר אלך שמה והתפללתי. ויקח איתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להיעצב ולמוג. ויאמר להם נפשי מרה לי עד מוות עמדו פה ושקדו עימי. וילך מעט הלאה ויפול על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך" (מתי 26:36-39).
 
אל הפילפיים 2:6-8 אומר, "כי הרוח ההיא אשר הייתה במשיח תהי גם בכם. אשר אף כי היה בדמות האלוהים לא חשב לו לשלל היותו שווה לאלוהים. כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם. וישפל את נפשו ויכנע עד מוות עד מיתת הצליבה."
 
על מנת למלא את רצון האב היה על ישוע להיצלב אף על פי שזה היה כואב מאד. הסיבה לכך שישוע נצלב הייתה כיוון שהוא נשא את כל חטאי העולם כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל. לכן הוא אמר, "כולה" כאשר הוא מת על הצלב (יוחנן 19:30). טבילת ישוע וצלבו קשורים מאד אחד בשני. שני אלה עושים את הישועה האמיתית.
 
לכן טבילת ישוע אינה אך ורק סמל, אשר הרבה אנשים טוענים כך, אלא אות הישועה.