Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 4: שאלות נפוצות מקוראי ספרינו

האם מי שנושע, נושע לנצח?

ובכן, אתה בוודאי יודע שישועתנו באה מאמונתנו בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, כאשר אנו מאמינים בטבילת ישוע וצלבו, אנו יכולים להיוולד מחדש ולהפוך לצדיקים.
 
הדבר החשוב ביותר הוא האם אנו מאמינים באמת בליבנו או לא, כפי שכתוב, "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והייתה לו לישועה" (אל הרומיים 10:10). ורוח הקודש שוכנת בליבנו ברגע שאנו מתוודים על אמונתנו בכנות בבשורה האמיתית. ואז היא נשארת בנו מאז והלאה.
 
אינך יכול לאבד את ישועתך כל עוד אינך מתכחש לבשורה האמיתית. אלא, אם מישהו אשר נולד מחדש מתכחש איכשהו לבשורה, הוא חוטא עתה את "חטא המוות" (הראשונה ליוחנן 5:16). זה יהיה בלתי אפשרי מבחינת הקדושים הנולדים מחדש האמיתיים להתכחש לבשורה האמיתית כיוון שהיא יותר מידי ברורה מכדי להתבלבל.
 
בכל אופן, התנ"ך אומר שתהיה בגידה כזו באמונה בסוף הזמנים (אל התסלוניקים 2:3) ומתי 13:3-9 אומר, "וירב לדבר אליהם במשלים לאמר הנה הזורע יצא לזרוע. ובזרעו נפל מן הזרע על ידי הדרך ויבוא העוף ויאכלהו. ויש אשר נפל על מקומות סלע אשר אין לו שם אדמה הרבה וימהר לצמוח כי לא היה לו עומק אדמה. ויהי כזרוח השמש ויצרב ויבש כי לא היה לו שורש. ויש אשר נפל בין הקוצים ויעלו הקוצים וימעכהו. ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויתן פרי זה מאה שערים וזה שישים וזה שלושים. מי אשר אוזניים לו לשמוע ישמע."
 
קטע זה אומר לנו שאלה אשר איבדו את אמונתם בבשורת המים והרוח לבסוף, למרות שהם שמעו והאמינו בה בתחילה, יאבדו לבסוף את ישועתם. התנ"ך אומר, "והמחכה עד אין קץ הוא ייוושע" (מתי 24:13). ישועתנו לא תתבטל כל עוד אנו מכירים בכך שהבשורה הנכונה היא הדבר היקר ביותר בעולם וכל עוד אנו שומרים על אמונתנו עד הסוף בכל מחיר. ראה בבקשה יחזקאל 33:12-16.
 
לכן, ישועתך אפקטיבית כל עוד יש לך אמונה בבשורה האמיתית. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר, "צדיק באמונתו יחיה" (אל הרומיים 1:17, חבקוק 2:4). אני מקווה שתשובתי תספק אותך ותאחז היטב בבשורת המים והרוח.